Sidpa Genpoi Remon

སྲིད་པ་རྒན་པོའི་རེ་སྨོན།

The Hopes of the Elderly

Gonpo Dondrup

མགོན་པོ་དོན་གྲུབ།

Autoplay

སྲིད་པ་རྒན་པོའི་རེ་སྨོན།
sìd-ba gán-boi re-mòn
Hope for Old Times

                            མགོན་པོ་དོན་གྲུབ།

                                gòn-bo dŏn-drùb

ང་~   ཚོ་~     བོད་~  ཀྱི་~     གླུ་~  པ་~     གླུ་~  མ་~     ཚོ~ །

ŋa~  co~     bŏd~  gyi~     lú~  ba~     lú~  ma~     co~ ,

We men and women Tibetan singers,

    གླུ་~  པ་~     གླུ་~  མ་~     ཚོ~ །

    lú~  ba~     lú~  ma~     co~ ,

    Men and women singers,

རང་~  གི་~     སྐད་~  ཀྱིས་~     རང་~  གི་~     གླུ་~  ཞིག་~     ལོངས །

raŋ~  gĭ~     gad~  gyis~     raŋ~  gĭ~     lú~  xĭg~     lóŋ~ ,

Let’s sing a song in our own language,

    གླུ་~  ཞིག་~     ལོངས~ །

    lú~  xĭg~     lóŋ~ !

    Let’s sing a song!

ལོངས་~  ར་~     རང་~  གི་~     ཁ་~  ལས་~     དར་~  ནས་~     ཡོང་~ །

lóŋ~  ra~     raŋ~  gĭ~     ka~  las~     dăr~  nas~     yoŋ~ ,

In the place where we sing, our fortune will increase,

    རང་~  ཅག་~   བོད་~  མིའི་~   རྣ་~  ལ་~     བདེ་~  ནས་~   ཡོང་~ །

    raŋ~  jag~     bŏd~  mii~     ná~  la~     dé~  nas~     yoŋ~ ,

    And we will please the ears of our Tibetan people,

        རང་~  ཅག་~     བོད་~  མིའི་~     རྣ་~  ལ་~     བདེ་~  ནས་~     ཡོང་~།

        raŋ~  jag~     bŏd~  mii~     ná~  la~     dé~  nas~     yoŋ~   .

        We will please the ears of our Tibetan people.

ང་~  ཚོ་~ བོད་~  ཀྱི་~ སློབ་~  བུ་~ སློབ་~  མ་~ ཚོ །

ŋa~  co~     bŏd~  gyi~     lòb~  bŭ~     lòb~  ma~     co~ ,

We young men and women Tibetan students,

    སློབ་~  བུ་~ སློབ་~  མ་~ ཚོ །

    lòb~  bŭ~     lòb~  ma~     co~,

    Young men and women students,

རང་~  གི་~     སྐད་~  ཡིག་~     རང་~  གི་~     ལེགས་~  པར་~     སྦྱོང་~།

raŋ~  gĭ~     gad~  yig~     raŋ~  gĭ~     leg~  bar~    jyóŋ~ ,

Let’s learn well our own language and script,

    ལེགས་~  པར་~     སྦྱོང་~ །

    leg~  bar~     jyóŋ~ !

    Let’s learn it well!

སྦྱོང་~  ར་~     རང་~  གི་~     རླུང་~  རྟ་~     དར་~  ནས་~     ཡོང ་~ །

jyóŋ~  ra~     raŋ~  gĭ~     lúŋ~  da~     dăr~  nas~    yoŋ~ ,

In the place where we learn, our fortune will increase,

    དྲིན་~  ཆེན་~    ཡབ་~  མེས་~    སེམས་~  པ་~    དྲོ་~  ནས་~    ཡོང་ ~ །

    drĭn~  qen~    yab~ mes~   sàm~ ba~   drŏ~  nas~  yoŋ~ ,

    And we will warm the hearts of our kind forefathers,

        དྲིན་~  ཆེན་~    ཡབ་~  མེས་~     སེམས་~  པ་~     དྲོ་~  ནས་~     ཡོང་ ~ །

        drĭn~  qen~   yab~  mes~   sem~  ba~   drŏ~  nas~  yoŋ~  .

        We will warm the hearts of our kind forefathers.

ང་~ ཚོ་~ བོད་~ ཀྱི་~ གསར་~ བུ་~ གསར་~ མོ་~ ཚོ །

ŋa~  co~    bŏd~  gyi~    sàr~  bŭ~    sàr~  mo~    co~ ,

We young Tibetan boys and girls,

    གསར་~ བུ་~ གསར་~ མོ་~ ཚོ །

    sàr~  bŭ~    sàr~  mo~    co ,

    Young boys and girls,

རང་~ གི་~ ཕ་~ སྐད་~ རང་~ གི་~ གཙང་~ མར་~ ཤོད །

raŋ~  gĭ~    pa~  gad~    raŋ~  gĭ~    zaŋ~  mar~    xod~ ,

Let’s speak the pure language of our fathers,

    གཙང་~ མར་~ ཤོད །

    zaŋ~    mar~    xod~ !

    Let’s speak it purely!

ཤོད་~ ར་~ རང་~ གི་~ བསོད་~ ནམས་~ དར་~ ནས་~ ཡོང་ །

xod~  ra ~   raŋ~  gĭ~    sòd~  nam~   dăr~  nas~   yoŋ~ ,

In the place where we speak, our merits will increase,

    མ་~ འོངས་~ བོད་~ ཀྱི་~ བསམ་~ དོན་~ འགྲུབ་~ ནས་~ ཡོང་ ~  །

    ma~  hŏŋ~   bŏd~  gyi~  sàm~  dŏn~  drùb~  nas~  yoŋ~ ,

    And the Tibetans’ aspirations for the future will be realized,

        མ་~ འོངས་~ བོད་~ ཀྱི་~ བསམ་~ དོན་~ འགྲུབ་~ ནས་~ ཡོང་ ~  །

        ma~  hŏŋ~  bŏd~  gyi~  sàm~  dŏn~   drùb~  nas~  yoŋ~  ,

        The Tibetans’ aspirations for the future will be realized,

            མ་~ འོངས་~ བོད་~ ཀྱི་~ བསམ་~ དོན་~ འགྲུབ་~ ནས་~ ཡོང་ ~  །

            ma~  hŏŋ~   bŏd~  gyi~    sàm~  dŏn~   drùb~  nas~  yoŋ~  !

            The Tibetans’ aspirations for the future will be realized!