Siljong Bodpa

བསིལ་ལྗོངས་བོད་པ།

Tibetans of the Cold Land

Chodrak

ཆོས་གྲགས།

Autoplay

བསིལ་ལྗོངས་བོད་པ།
sìl-jóŋ bǒd-ba
Tibetans of the Cold Land

    ཆོས་གྲགས།

    qos-drag

རི་མགོ་~འོ~   ཁ་~ འ~བས་   གཡོགས་~སོང་~ཡེ~ 

ri-gò~ ǒ~   ka~ ǎ~vas    yóg~soŋ~ye~ ,

The mountain peaks are covered in snow,

    རི་ཀླུང་~འོ~   འཁྱགས་~ འག~པས་   བསྡམས་~ སོང་~ཡེ~ །

    ri-lúŋ~ ǒ~    qyàg~ ǎg~bas    dám~ soŋ~ye~ ,

    The hills and valleys are frozen,

        ང་དང་~ འང~   བསིལ་~  འི~ལྗོངས་   བོད་~པ~ཡེ

        ŋa-dǎŋ~ ǎŋ~    síl~  ĭ~jóŋ    bǒd~ba~ye

        I and the other Tibetans of the cold land

            འཁྱགས་པའི་~ འེ~   སྒྲོགས་~  འོག~ལ་   ཚུད་~སོང་~ཡེ~ །

            qyàg-bai~ ě~   dróg~  ǒg~la   cud~soŋ~ye~ .

            Have been put under chains of ice.

    ངས་~  ལག་~པ་~འདི་   མ་~གཏང་།

    ŋas~  lag~ba~dì    ma~daŋ!

    Don’t leave my hand!

        ང་~  ཁེར་~རྐྱང་~དུ་  འགྲོ་~བར་ ༈  སྐྲག་~གི་   ཨེ~~ 

        ŋa~  ker~gyaŋ~dǔ  drò~var   drag~gĭ ě~~ .

        I am afraid to go alone.

དྲིན་ཆེན་~འོ~   རྩ་~ འ~བའི་    བླ་~མ~ཡེ~ །

drin-qen ~ ě~   za~ ǎ~vai    lá~ma~ye~ 

The root master of great kindness

    རྒྱང་རིང་~འོ~    ཡུལ་~ འུ~ལ་    བཞུགས་~ ཡོད~ཡེ~ །

    gyáŋ-riŋ~ǒ~   yul~ ǔ~la    xúg~ yod~ye~ ,

    Is living in a far distant land,

        བཞུགས་ནས་~ འེ~    ཡུན་~  འུན~རིང་   འགོར་~སོང་~འོ

        xúg-nas~ ě~   yun~  ǔn~riŋ   gòr~soŋ~ǒ.

        And a long time has passed since he has been here.

            སྐུ་~  ཚེ~ འེ~    ཁྲི་~ འི~ལོ་   བརྟན་~ཤོག~ཡེ~ །

            gu~ ce~ ě~   tri~  ĭ~lo   dan~xog~ye~ !

            May he live for ten thousand years!

    ངས་~  ལག་~པ་~འདི་    མ་~གཏང་།

    ŋas~  lag~ba~dì    ma~daŋ!

    Don’t leave my hand!

        ང་~  ཁེར་~རྐྱང་~དུ་  འགྲོ་~བར་   སྐྲག་~གི་   ཨེ~~ །

        ŋa~  ker~gyaŋ~dǔ  drò~var   drag~gĭ ě~~ .

        I am afraid to go alone.

དྲིན་ཆེན་~ འེ~   ཕ་~ འ~ལོ་   མ་~ལོ~ཡེ~ །

drin-qen ~ ě~   pa~ ǎ~lo    ma~lo~ye~ 

The hair of my very kind father and mother

    དབུ་སྐྲ་~ འེ~   དུང་~ འུང~ལས་   དཀར་~སོང་~ཡེ~ །

    wú-dra~ ě~   dǔŋ~ ǔŋ~las   gar~soŋ~ye~ .

    Has become whiter than a conch shell.

        བསོད་མེད་~ འེ~   བུ་~  འུ~ཆུང་   ང་~ཡིས~།

        sòd-med~ ě~   bǔ~  ǔ~quŋ   ŋa~yis~ ,

        Maybe I, a young boy without merits,

            མཇལ་སྐལ་~ འ~   མེད་~ འེ~པ་   ཨེ་~ཡིན~ཡེ~ །

            jàl-gal~ ǎ~   med~ ě~ba   e~yin~ye~ .

            Will not have the fortune to meet you.

    ངས་~  ལག་~པ་~འདི་    མ་~གཏང་།

    ŋas~  lag~ba~dì    ma~daŋ!

    Don’t leave my hand!

        ང་~  ཁེར་~རྐྱང་~དུ་  འགྲོ་~བར་   སྐྲག་~གི་   ཨེ~~ །

        ŋa~  ker~gyaŋ~dǔ  drò~var   drag~gĭ ě~~ .

        I am afraid to go alone.

            ངས་~  ལག་~པ་~འདི་    མ་~གཏང་།

            ŋas~  lag~ba~dì    ma~daŋ!

            Don’t leave my hand!

                ང་~  ཁེར་~རྐྱང་~དུ་   འགྲོ་~བར་   སྐྲག་~གི་   ཨེ~~ །

                ŋa~  ker~gyaŋ~dǔ  drò~var ༈ drag~gĭ ě~~ .

                I am afraid to go alone.