So Yarelo

སོ་ཡ་རེ་ལོ།

What a Wonder!

Group

Autoplay

This is a song from Bathang.

I think that you should learn the music and dance of this song a bit. You should understand the melody, otherwise you will never be able to do it on your own. When most people dance, they jump too much: the movements are softer, and harmonious.
སོ་ཡ་རེ་ལོ།
so ya re lo
What a wonder!*

                            འདུས་ཚོགས།

                                dùs-cog

ང་~ འ་ཚོ་  མ་~ འཛོམས་~ སྐབས་~ འ~འ   ལ~  །

ŋa~ a-co~   ma~  zòm~   gab~ ă~ă   la~  ă,

When we had not met,

    ང་~ འ་ཚོ་  འཛོམས་~ འམ་དགོས་~ བསམ་~འམ   བྱུང་~~~~~~~

    ŋa~ a-co~  zòm~ ăm~gós~   sàm~ăm    jyŭŋ~~~~~~~.

    We thought we must meet.

        འཛོམས་~ འམ~  ནས་~ འས~ ལོ~ འོ~  འོ~  འོ་ལ~

        zòm~  ăm~ nas~ ăs~ lo~ ŏ~   ŏ~   ŏ-la~,

        Having met,

            གང་~  འང~ལ གང་~ དགའ།

                găŋ~ ăŋ-la găŋ~ gá!

                What joy!

                གང་~ འང~ སྐྱིད  འིད་ལ

                    găŋ~  ăŋ~   gyid~  ĭd-la!

                        How happy!

    བྱེ་~  འེ་རྒྱུ་~  མེད་~  འེད་ན་~   བསམ་~བྱུང་~~~~~~~

    jyě~ ě-gyú~ med~ ěd-na~  sàm~   jyŭŋ~~~~~~~!

    We thought we shall not separate!

        འཛོམས་~ འམ~  ནས་~ འས~ ལོ~  འོ~  འོ~  འོ་ལ~

        zòm~  ăm~ nas~  ăs~  lo~  ŏ~   ŏ~   ŏ-la~,

        Having met,

            གང་~  འང~ལ   གང་~ དགའ།

                găŋ~  ăŋ-la găŋ~  gá!

                What joy!

                གང་~ འང~ སྐྱིད  འིད་ལ

                găŋ~  ăŋ~   gyid~  ĭd-la!

                How happy!

        བྱེ་~  འེ་རྒྱུ་~  མེད་~  འེད་ན་~   བསམ་~བྱུང་~~~~~~~

        jyě~  ě-gyú~  med~  ěd-na~  sàm~    jyŭŋ~~~~~~~ !

        We thought we shall not separate!

བཀྲ་~ འ་ལ་  ཤིས་~ པའི་~ གཞས་~ འས~འས   རེད~ འེད

dra~ a-la~ xis~  bai~  xás~ ăs~ăs   red~  ěd,

This is a song of auspiciousness,

    གཡང་~ འང་ལ་  ཆགས་~ འག་པའི་~ གཞས་~འས   རེད~~~~~~~

    yáŋ~ ăŋ-la~ qag~ ăg~bai~ xás~ăs    red~~~~~~~ .

    This is a song for manifesting good fortune.

        བསྭོ~ འོ~ ཡ~  འ~འ ལ~   འ~  འ~ འ-ལ~

            sò~  ŏ~  ya~  ă~ă    la~   ă~  ă~ ă-la~

            གཞས་~  འས་ར་ བཀྲ་~  ཤིས་

                xás~  ăs-ra  dra~  xis,

                In the place for singing,

                རྟགས་~ འག~  བརྒྱད~  འད་ལ

                    dag~ ăg~ gyád~ ăd-la,

                    Endowed with the eight symbols of auspiciousness,

    མ་~  འ་འགྱུར་~   བདེ་~ འེ་མོ་~   བཞུགས་~   རོགས~~~~~~~

    ma~  ă-gyùr~   dé~  ě-mo~   xúg~  rog~~~~~~~!

    May you all remain happy without change!

        བསྭོ~ འོ~  ཡ~  འ~འ    ལ~   འ~  འ~   འ-ལ~

          sò~  ŏ~  ya~  ă~ă    la~   ă~  ă~ ă-la~

            གཞས་~  ས་ར་  བཀྲ་~  ཤིས་

                xás~ ăs-ra  dra~  xis,

                In the place for singing,

                རྟགས་~ འག~ བརྒྱད~  འད་ལ

                    dag~ ăg~ gyád~ ăd-la,

                    Endowed with the eight symbols of auspiciousness,

        མ་~  འ་འགྱུར་~   བདེ་~ འེ་མོ་~   བཞུགས་~   རོགས~~~~~~~

        ma~  ă-gyùr~   dé~  ě-mo   xúg~  rog~~~~~~~!

        May you all remain happy without change!

* Song from Bathang.