Sodang Yala

བསྭོ་དང་ཡ་ལ།

So-dang Ya-la

Jampa Yeshe & Karma

བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས་དང་ཀརྨ།

00:00
-03:24

Autoplay

བསྭོ་དང་ཡ་ལ།
sò-dǎŋ ya-la
So-dang Ya-la

བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས་དང་ཀརྨ།

jyǎm-ba ye-shes dǎŋ gar-ma

༼ལྷན་༽    བསྭོ་~ འོ~དང་   ཡ་~ འ~ལ།

{All} sò~ ǒ~dǎŋ   ya~ a~la

(Together:) So-o dang Ya-a-la

ང་~  ~ཚོ་   ཡར་~ཡར་  འགྲོ་~ཞིང་།

ŋa~ ~co   yar~ yar   drò~xĭŋ,

While we were walking up,

ཁ་~  ~བ་  མར་~མར་  འབབས་~བྱུང་།

ka~ ~va  mar~mar  bàb~jyǔŋ.

The snow was falling down.

ཨ་~རོགས་  གསེར་~གྱི་   ཁ་~  ~བ་   མར་~མར་  འབབས་~བྱུང་།

a~rog sèr~gyi   ka~ ~va  mar~mar  bàb~jyǔŋ.

My golden friend, the snow was falling down.

བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

ཁ་~ ~བ་   མར་~མར་  འབབས་~བྱུང་།

ka~ ~va  mar~mar  bàb~jyǔŋ.

The snow was falling down.

བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

༼ཕོ་༽    བསྭོ་~ འོ~དང་   ཡ་~ འ~ལ།    

{M.} sò~ ǒ~dǎŋ   ya~ a~la

(Men:) So-o dang Ya-a-la 

ཁྱེད་~  ~ནི་  མཚོ་~མོ་  ཡར་~འཁྱིལ།

kyed~ ~ni  cò~mo   yar~kyìl,

You are the swirling lake,

ང་~  ~ནི་  མཚོ་~ཁའི་  ངང་~པ།

ŋa~ ~ni   cò~kai   ŋaŋ~ba.

I am a duck on the lake’s shore.

ཨ་~རོགས་  གསེར་~གྱི་  ང་~  ~ནི་  མཚོ་~ཁའི་  ངང་~པ།

a~rog sèr~gyi   ŋa~ ~ni  cò~kai  ŋaŋ~ba.

My golden friend,  I am a duck on the lake’s shore.

བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

ང་~  ~ནི་  མཚོ་~ཁའི་  ངང་~པ།

ŋa~ ~ni   cò~kai   ŋaŋ~ba.

I am a duck on the lake’s shore.

བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

༼མོ་༽    བསྭོ་~ འོ~དང་   ཡ་~ འ~ལ།    

{F.} sò~ ǒ~dǎŋ   ya~ a~la

(Women:) So-o dang Ya-a-la 

ཁྱེད་~  ~ནི་  སེར་~ཆེན་  མེ་~ཏོག

kyed~ ~ni   ser~qen   me~dog,

You are the yellow flower,

ང་~  ~ནི་  གངས་~རིའི་  བུ་~མོ།

ŋa~ ~ni   gǎŋ~rii   bǔ~mo.

I am a girl from the snow mountains.

ཨ་~རོགས་  གསེར་~གྱི་   ང་~  ~ནི་  གངས་~རིའི་  བུ་~མོ།

a~rog sèr~gyi   ŋa~ ~ni   gǎŋ~rii   bǔ~mo.

My golden friend, I am a girl from the snow mountains.

བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

ང་~  ~ནི་  གངས་~རིའི་  བུ་~མོ།

ŋa~ ~ni   gǎŋ~rii   bǔ~mo.

I am a girl from the snow mountains.

བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

༼ལྷན་༽    བསྭོ་~ འོ~དང་   ཡ་~ འ~ལ།    

{All} sò~ ǒ~dǎŋ   ya~ a~la

(Together:) So-o dang Ya-a-la 

ང་~  ~ཚོ་   ཡར་~ཡར་  འགྲོ་~ཞིང་།

ŋa~ ~co   yar~ yar  drò~xĭŋ,

While we were walking up,

ཁ་~  ~བ་  མར་~མར་  འབབས་~བྱུང་།

ka~ ~va  mar~mar  bàb~jyǔŋ.

The snow was falling down.

ཨ་~རོགས་  གསེར་~གྱི་   ཁ་~  ~བ་   མར་~མར་  འབབས་~བྱུང་།

a~rog sèr~gyi   ka~ ~va  mar~mar  bàb~jyǔŋ.

My golden friends, snow was falling down.

བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

ཁ་~  ~བ་   མར་~མར་  འབབས་~བྱུང་།

ka~ ~va   mar~mar   bàb~jyǔŋ.

The snow was falling down.

བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

ཁ་~  ~བ་   མར་~མར་  འབབས་~བྱུང་།

ka~ ~va   mar~mar   bàb~jyǔŋ.

The snow was falling down.

བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.