Sodang Yala

བསྭོ་དང་ཡ་ལ།

So-dang Ya-la

Jampa Yeshe & Karma

བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས་དང་ཀརྨ།

Autoplay

བསྭོ་དང་ཡ་ལ།
sò-dǎŋ ya-la
So-dang Ya-la

    བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས་དང་ཀརྨ།

    jyǎm-ba ye-shes dǎŋ gar-ma

༼ལྷན་༽    བསྭོ་~ འོ~དང་   ཡ་~ འ~ལ།

{All} sò~ ǒ~dǎŋ   ya~ a~la

(Together:) So-o dang Ya-a-la

  ང་~  ~ཚོ་   ཡར་~ཡར་  འགྲོ་~ཞིང་།

  ŋa~ ~co   yar~ yar   drò~xĭŋ,

  While we were walking up,

    ཁ་~  ~བ་  མར་~མར་  འབབས་~བྱུང་།

    ka~ ~va  mar~mar  bàb~jyǔŋ.

    The snow was falling down.

      ཨ་~རོགས་  གསེར་~གྱི་   ཁ་~  ~བ་   མར་~མར་  འབབས་~བྱུང་།

      a~rog sèr~gyi   ka~ ~va  mar~mar  bàb~jyǔŋ.

      My golden friend, the snow was falling down.

                                    བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                    sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

        ཁ་~ ~བ་   མར་~མར་  འབབས་~བྱུང་།

        ka~ ~va  mar~mar  bàb~jyǔŋ.

        The snow was falling down.

                                    བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                    sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

༼ཕོ་༽    བསྭོ་~ འོ~དང་   ཡ་~ འ~ལ།    

{M.} sò~ ǒ~dǎŋ   ya~ a~la

(Men:) So-o dang Ya-a-la

  ཁྱེད་~  ~ནི་  མཚོ་~མོ་  ཡར་~འཁྱིལ།

  kyed~ ~ni  cò~mo   yar~kyìl,

  You are the rippling lake,

    ང་~  ~ནི་  མཚོ་~ཁའི་  ངང་~པ།

    ŋa~ ~ni   cò~kai   ŋaŋ~ba.

    I am a duck on the lake’s shore.

      ཨ་~རོགས་  གསེར་~གྱི་  ང་~  ~ནི་  མཚོ་~ཁའི་  ངང་~པ།

      a~rog sèr~gyi   ŋa~ ~ni  cò~kai  ŋaŋ~ba.

      My golden friend, I am a duck on the lake’s shore.

                                    བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                    sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

        ང་~  ~ནི་  མཚོ་~ཁའི་  ངང་~པ།

        ŋa~ ~ni   cò~kai   ŋaŋ~ba.

        I am a duck on the lake’s shore.

                                    བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                    sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

༼མོ་༽    བསྭོ་~ འོ~དང་   ཡ་~ འ~ལ།    

{F.} sò~ ǒ~dǎŋ   ya~ a~la

(Women:) So-o dang Ya-a-la

  ཁྱེད་~  ~ནི་  སེར་~ཆེན་  མེ་~ཏོག

  kyed~ ~ni   ser~qen   me~dog,

  You are the yellow flower,

    ང་~  ~ནི་  གངས་~རིའི་  བུ་~མོ།

    ŋa~ ~ni   gǎŋ~rii   bǔ~mo.

    I am a girl from the snow mountains.

      ཨ་~རོགས་  གསེར་~གྱི་   ང་~  ~ནི་  གངས་~རིའི་  བུ་~མོ།

      a~rog sèr~gyi   ŋa~ ~ni   gǎŋ~rii   bǔ~mo.

      My golden friend, I am a girl from the snow mountains.

                                    བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                    sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

        ང་~  ~ནི་  གངས་~རིའི་  བུ་~མོ།

        ŋa~ ~ni   gǎŋ~rii   bǔ~mo.

        I am a girl from the snow mountains.

                                    བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                    sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

༼ལྷན་༽    བསྭོ་~ འོ~དང་   ཡ་~ འ~ལ།    

{All} sò~ ǒ~dǎŋ   ya~ a~la

(Together:) So-o dang Ya-a-la

  ང་~  ~ཚོ་   ཡར་~ཡར་  འགྲོ་~ཞིང་།

  ŋa~ ~co   yar~ yar  drò~xĭŋ,

  While we were walking up,

    ཁ་~  ~བ་  མར་~མར་  འབབས་~བྱུང་།

    ka~ ~va  mar~mar  bàb~jyǔŋ.

    The snow was falling down.

      ཨ་~རོགས་  གསེར་~གྱི་   ཁ་~  ~བ་   མར་~མར་  འབབས་~བྱུང་།

      a~rog sèr~gyi   ka~ ~va  mar~mar  bàb~jyǔŋ.

      My golden friends, snow was falling down.

                                    བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                    sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

        ཁ་~  ~བ་   མར་~མར་  འབབས་~བྱུང་།

        ka~ ~va   mar~mar   bàb~jyǔŋ.

        The snow was falling down.

                                    བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                    sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

          ཁ་~  ~བ་   མར་~མར་  འབབས་~བྱུང་།

          ka~ ~va   mar~mar   bàb~jyǔŋ.

          The snow was falling down.

                                    བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                    sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.