Sodang Yala

བསྭོ་དང་ཡ་ལ།

Sherten & Yesang Tseten

ཤེར་བསྟན། ཡེ་སངས་ཚེ་བརྟན།

Autoplay

བསྭོ་དང་ཡ་ལ།
sò-dǎŋ ya-la

༼ ཆོས་ཀྱི་གྲོགས་པོ། ༽

(qos-kyi drǒg-bo)

    འཁྲབ་ཁྲི་པ། ཀུན་དགའ།

    མན་ཐོ་ལིན་དང་པི་ཝང་འབྲུག་མགོ་མ།

    གཞས་པ།   ཤེར་བསྟན་དང་ཡེ་སངས་ཚེ་བརྟེན།

    xer-dan dǎŋ ye-saŋ ce-den

    བརྙན་ལེན་པ།    ཀུན་དགའ། བྲག་དཀར་པ།

    སྒྲིག་སྦྱོར་བ།    ཀུན་དགའ།

བསྭོ་~ འོ~དང་  ཡ་~ འ~ལ།   དབྱར་~ ~གསུམ་  གཡུ་~ལོའི་  ཚལ་~ནས།

sò~ ǒ~dǎŋ  ya~ a~la   yár~ ~sùm  yú~loi  cal~na

    འདབ་~ ~ལྡན་  མེ་~ཏོག་  སྐྱེས་~བྱུང་།

    dàb~ ~dén  me~dog  gyes~jyŭŋ

        ཨ་~རོགས་  གྲོགས་~པོ་   མེ་~ ~ཏོག་  ཟེའུ་~འབྲུ་  སྨིན་~ཡོད།

        a~rog  drǒg~po   me~ ~dog  sěu~drù  mìn~yod

                                                བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                                sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

                རྐང་~ ~དྲུག་  སྦྲང་~མ་  ཕེབས་~ཤོག

                gaŋ~ ~drǔg  dráŋ~ma  peb~xog

                                                བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                                sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

བསྭོ་~ འོ~དང་  ཡ་~ འ~ལ།   རབ་~ ~དཀར་  གངས་~རི་  མཐོན་~པོ།

sò~ ǒ~dǎŋ  ya~ a~la   rab~ ~gar  gǎŋ~ri  tòn~bo

    དབུ་~ ~རྩེ་  དགུང་~ལ་  མཉམ་~ཡོད།

    wú~ ~ze  gúŋ~la  ñám~yod

        ཨ་~རོགས་  གྲོགས་~པོ་   ཆུ་~ ~འཛིན་  སྨུག་~པོའི་  གསེབ་~ནས།

        a~rog  drǒg~po   qu~ ~zìn  mùg~boi  sèb~nas

                                                བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                                sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

                སེང་~ ~ཕྲུག་  གཡུ་~ལོ་  ཕེབས་~ཤོག                

                seŋ~ ~trug  yú~lo  peb~xog

                                                བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                                sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

བསྭོ་~ འོ~དང་  ཡ་~ འ~ལ།   ཚང་~ ~ཚིང་  རྒྱ་~རྫོང་  ནགས་~རི།

sò~ ǒ~dǎŋ  ya~ a~la   caŋ~ ~ciŋ  gyá~zóŋ  nag~ri

    སྔོ་~ ~ལྗང་  ལོ་~མས་  བརྒྱན་~ཡོད།

    ŋò~ ~jáŋ  lo~mas  gyán~yod

        ཨ་~རོགས་  གྲོགས་~པོ་   རྒྱ་~ ~སྟག་  འཛུམ་~དྲུག་  ཅན་~པོ།

        a~rog  drǒg~po   gyá~ ~dag  zùm~ drǔg  can~bo

                                                བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                                sò~ǒ-dǎŋ ya~la  sò.

                ནགས་~ ~རིའི་  རྒྱན་~དུ་  ཕེབས་~ཤོག

                nag~ ~rii  gyán~dǔ  peb~xog

                                                བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                                sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

བསྭོ་~ འོ~དང་   ཡ་~ འ~ལ།    དུང་~ ~སེམས་  པད་~མ་  དཀར་~པོ།

sò~ ǒ~dǎŋ  ya~ a~la   dǔŋ~ ~sem  bad~ma  gar~po

    སྙིང་~ ~གིས་ རེ་~སྒུག་ བྱས་~ཡོད།

    ñìŋ~ ~gǐs  re~gúg  jyǎs~yod

        ཨ་~རོགས་  གྲོགས་~པོ་   ལྷད་~ ~མེད་  བརྩེ་~སེམས་  ལྡན་~པའི།

        a~rog  drǒg~po   lhad~ ~med  ze~sem  dán~bai

                                                བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                                sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

                ཆོས་~ ~ཀྱི་  གྲོགས་~པོ་  ཕེབས་~ཤོག

                qos~ ~kyi  drǒg~bo  peb~xog

                                                བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                                sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

བསྭོ་~ འོ~དང་  ཡ་~ འ~ལ།   དུང་~ ~སེམས་  པད་~མ་  དཀར་~པོ།

sò~ ǒ~dǎŋ  ya~ a~la   dǔŋ~ ~sem  bad~ma  gar~po

    སྙིང་~ ~གིས་ རེ་~སྒུག་ བྱས་~ཡོད།

    ñìŋ~ ~gǐs  re~gúg  jyǎs~yod

        ཨ་~རོགས་  གྲོགས་~པོ་   ལྷད་~ ~མེད་  བརྩེ་~སེམས་  ལྡན་~པའི།

        a~rog  drǒg~po   lhad~ ~med  ze~sem  dán~bai

                                                བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                                sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

                ཆོས་~ ~ཀྱི་  གྲོགས་~པོ་  ཕེབས་~ཤོག

                qos~ ~kyi  drǒg~bo  peb~xog

                                                བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                                sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

                        ཆོས་~ ~ཀྱི་  གྲོགས་~པོ་  ཕེབས་~ཤོག

                        qos~ ~kyi  drǒg~po  peb~xog

                                                བསྭོ་~འོ་དང་  ཡ་~ལ་  བསྭོ།

                                                        sò~ǒ-dǎŋ  ya~la  sò.

Tibetan lyrics transcribed by the Dzogchen Community

Drayig lyrics transcribed by the Dzogchen Community