Sodang Yala

བསྭོ་དང་ཡ་ལ།

Sherten & Yesang Tseten

ཤེར་བསྟན། ཡེ་སངས་ཚེ་བརྟན།

Autoplay

sò-dǎŋ ya-la
(qos-kyi drǒg-bo)

    xer-dan dǎŋ ye-saŋ ce-den

sò~ ǒ~dǎŋ ya~ a~la    yár~ ~sùm yú~loi cal~na

    dàb~  ~dén me~dog gyes~jyŭŋ

        a~rog drǒg~po me~  ~dog sěu~drù mìn~yod

                                                sò~ǒ-dǎŋ ya~la  sò.

            gaŋ~  ~drǔg dráŋ~ma peb~xog

                                                sò~ǒ-dǎŋ ya~la  sò.

sò~ ǒ~dǎŋ ya~ a~la    rab~  ~gar gǎŋ~ri tòn~bo

    wú~  ~ze gúŋ~la ñám~yod

        a~rog drǒg~po qu~  ~zìn mùg~boi sèb~nas

                                                sò~ǒ-dǎŋ ya~la  sò.

            seŋ~  ~trug yú~lo peb~xog

                                                sò~ǒ-dǎŋ ya~la  sò.

sò~ ǒ~dǎŋ ya~ a~la    caŋ~  ~ciŋ gyá~zóŋ nag~ri

    ŋò~ ~jáŋ lo~mas gyán~yod

        a~rog drǒg~po gyá~  ~dag zùm~ drǔg can~bo

                                                sò~ǒ-dǎŋ ya~la  sò.

            nag~  ~rii gyán~dǔ peb~xog

                                                sò~ǒ-dǎŋ ya~la  sò.

sò~ ǒ~dǎŋ ya~ a~la    dǔŋ~  ~sem bad~ma gar~po

    ñìŋ~  ~gǐs re~gúg jyǎs~yod

        a~rog drǒg~po lhad~  ~med ze~sem  dán~bai

                                                sò~ǒ-dǎŋ ya~la  sò.

            qos~  ~kyi drǒg~bo peb~xog

                                                sò~ǒ-dǎŋ ya~la  sò.

sò~ ǒ~dǎŋ ya~ a~la    dǔŋ~  ~sem  bad~ma  gar~po

    ñìŋ~  ~gǐs  re~gúg jyǎs~yod

        a~rog drǒg~po lhad~  ~med  ze~sem  dán~bai

                                                sò~ǒ-dǎŋ ya~la  sò.

            qos~  ~kyi drǒg~bo peb~xog

                                                sò~ǒ-dǎŋ ya~la  sò.

                qos~  ~kyi drǒg~po peb~xog

                                                sò~ǒ-dǎŋ ya~la  sò.