Sondang Lekmo

གསོན་དང་ལེགས་མོ་བསྭོ།

Listen Carefully, so-o!

Namtso

གནམ་མཚོ།

Autoplay

གསོན་དང་ལེགས་མོ་བསྭོ།
sòn-dǎŋ leg-mo
Listen Carefully, so-o!

        དམངས་གཞས་        གནམ་མཚོ།

        máŋ-xás        nám-cò

    གསོན་~དང་   ལེགས་~མོ་  བསྭོ~འོ~~~།

    sòn~dǎŋ   leg~mo  sò~ǒ~~~

    Listen carefully, so-o!

དེང་~སང་   འཛམ་~བུ་   གླིང་~  ལ།        བསྭོ་~འོ   ཡ་~ལ།

děŋ~saŋ   zàm~bǔ   líŋ~  la,        sò~ǒ  ya~la

In today’s world, so-o ya-la !

    ནོར་~བུ་   མི་~འདུག་   མ་~  ལ~  གསུངས~ འུང~~~

    nor~bǔ   mi~dùg   ma~  la~  sùŋ~ ǔŋ~~~.

    Do not say there are no gems so-o ya-la !

    བསྭོ~འོ  ཡ་~ལ།

    sò~ǒ  ya~la,

ཇོ་~ཤཀ་   ཡིད་~བཞིན་   ནོར་~འོ  བུ~

jǒ~xak   yid~xín   nor~ǒ  bǔ~la,

If the statue of Buddha Shakyamuni is not a gem,

    ནོར་~བུ་   མིན་~ན་   གང་~འང  རེད།   གསོན་~དང་   ལེགས་~མོ་  བསྭོ~འོ~~~།

    nor~bǔ   min~na   gǎŋ~ǎŋ  red.   sòn~dǎŋ   leg~mo  sò~ǒ!

    What is it then? Listen carefully, so-o!

    གསོན་~དང་   ལེགས་~མོ་  བསྭོ~འོ~~~།

    sòn~dǎŋ   leg~mo  sò~ǒ~~~!

    Listen carefully, so-o!

སྟག་~ཤར་   གཞོན་~པའི་   ལུས་~  ལ།        བསྭོ་~འོ   ཡ་~ལ།

dag~xar   xón~bai   lus~  la,    sò~ǒ  ya~la!

Do not say there are no gems so-o ya-la!

    ནོར་~བུ་   མི་~འདུག་   མ་~  ལ~  གསུངས~ འུང~~~

    nor~bǔ   mi~dùg   ma~  la~  sùŋ~ ǔŋ~~~!

    In the bodies of youthful men!

    བསྭོ~འོ  ཡ་~ལ།

    sò~ǒ  ya~la

གཞོན་~པའི་   དཔའ་~ཉམས་   རྩལ་~འལ  གསུམ~

xón~bai   ba~ñam   zal~ǎ  sùm~la,

If splendor, charm, and dexterity are not gems,

    ནོར་~བུ་   མིན་~ན་   གང་~འང  རེད།   བསྭོ་~་གསོན་~དང་   ལེགས་~མོ་  བསྭོ~འོ~~~།

    nor~bǔ   min~na   gǎŋ~ǎŋ  red.   sò~ sòn~dǎŋ   leg~mo  sò~ǒ!

    What are they then? Listen carefully, so-o!

    གསོན་~དང་   ལེགས་~མོ་  བསྭོ~འོ~~~།

    sòn~dǎŋ   leg~mo  sò~ǒ~~~!

    Listen carefully, so-o!

སྨན་~ཆུང་   བུ་~མོའི་   ལུས་~  ལ།        བསྭོ་~འོ   ཡ་~ལ།

màn~quŋ   bǔ~moi   lus~  la,    sò~ǒ  ya~la!

Do not say there are no gems so-o ya-la!

    ནོར་~བུ་   མི་~འདུག་   མ་~  ལ~  གསུངས~ འུང~~~

    nor~bǔ   mi~dùg   ma~  la~  sùŋ~ ǔŋ~~~!

    On the bodies of young ladies!

    བསྭོ~འོ  ཡ་~ལ།

    sò~ǒ  ya~la

གཡུ་~དང་   བྱུ་~རུ་   སྤོས་~འོས  ཤེལ~

yú~dǎŋ   jyǔ~ru   bos~ǒs  xel~la,

Adorned with turquoise, coral and amber,

    ནོར་~བུ་   མིན་~ན་   གང་~འང  རེད།   བསྭོ་~་གསོན་~དང་   ལེགས་~མོ་  བསྭོ~འོ~~~།

    nor~bǔ   min~na   gǎŋ~ǎŋ  red.   sò~ sòn~dǎŋ   leg~mo  sò~ǒ!

    If they are not precious, what are they then? Listen carefully, so-o!

    གསོན་~དང་   ལེགས་~མོ་  བསྭོ~འོ~~~།

    sòn~dǎŋ   leg~mo  sò~ǒ~~~!

    Listen carefully, so-o!

ལོ་~ཆུང་   བྱིས་~པའི་   ལུས་~  ལ།        བསྭོ་~འོ   ཡ་~ལ།

lo~quŋ   jyĭs~bai   lus~  la,        sò~ǒ  ya~la!

Do not say there are no gems so-o ya-la!

    ནོར་~བུ་   མི་~འདུག་   མ་~  ལ~  གསུངས~ འུང~~~

    nor~bǔ   mi~dùg   ma~  la~  sùŋ~ ǔŋ~~~!

    In the bodies of small children!

    བསྭོ~འོ  ཡ་~ལ།

    sò~ǒ  ya~la!

དྭངས་~གསལ་   བློ་~རིག་   བཀྲ་~  བ~

dǎŋ~sàl   ló~rig   dra~ǎ  va~la,

If clear and sharp intellect is not a gem,

    ནོར་~བུ་   མིན་~ན་   གང་~འང  རེད།   བསྭོ་~ གསོན་~དང་   ལེགས་~མོ་  བསྭོ~འོ~~~།

    nor~bǔ   min~na   gǎŋ~ǎŋ  red.   sò~ sòn~dǎŋ   leg~mo  sò~ǒ!

    What is it then? Listen carefully, so-o!

    བསྭོ~འོ  ཡ་~ལ།

    sò~ǒ  ya~la!

དྭངས་~གསལ་   བློ་~རིག་   བཀྲ་~  བ~

dǎŋ~sàl   ló~rig   dra~ǎ  va~la,

If clear and sharp intellect is not a gem,

    ནོར་~བུ་   མིན་~ན་   གང་~འང  རེད།   བསྭོ་~ གསོན་~དང་   ལེགས་~མོ་  བསྭོ~འོ~~~།

    nor~bǔ   min~na   gǎŋ~ǎŋ  red.   sò~ sòn~dǎŋ   leg~mo  sò~ǒ!

    What is it then? Listen carefully, so-o!

    བསྭོ~འོ  ཡ་~ལ།

    sò~ǒ  ya~la!

དྭངས་~གསལ་   བློ་~རིག་   བཀྲ་~  བ~

dǎŋ~sàl   ló~rig   dra~ǎ  va~la,

If clear and sharp intellect is not a gem,

    ནོར་~བུ་   མིན་~ན་   གང་~འང  རེད།   བསྭོ་~ གསོན་~དང་   ལེགས་~མོ་  བསྭོ~འོ~~~།

    nor~bǔ   min~na   gǎŋ~ǎŋ  red.   sò~ sòn~dǎŋ   leg~mo  sò~ǒ!

    What is it then? Listen carefully, so-o!