Soso Ya Ala

བསྭོ་བསྭོ་ཡ་འ་ལ།

Group

Autoplay

བསྭོ་བསྭོ་ ཡ་ འ་ལ།
sò-sò  ya ǎ-la

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

སྒང་~རིའི་ སྒང་~དེ་  ལྕང་དཀར་~འ  ལོ་མས་~ ཡ་ལ་~ བསྐོར~འོ

gáŋ~rii gáŋ~dě  jaŋ-gar~ǎ  lo-mas~ ya-la~ gor~ǒ,

The top of the mountain, the leaves of the white willow tree encircle it,

        ཡ་~འ་ལ་~ ལྕང་དཀར་~འ  ལོ་མས་~ ཡ་ལ་~ བསྐོར~འོ ཡ~

        ya~ ǎ-la~ jaŋ-gar~ǎ  lo-mas~ ya-la~ gor~ǒ ya~.

        The leaves of the white willow tree encircle it.

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

སྒང་~རིའི་ སྒང་~དེ་  ལྕང་དཀར་~འ  ལོ་མས་~ ཡ་ལ་~ བསྐོར~འོ

gáŋ~rii gáŋ~dě  jaŋ-gar~ǎ  lo-mas~ ya-la~ gor~ǒ,

The top of the mountain, the leaves of the white willow tree encircle it,

        ཡ་~འ་ལ་~ ལྕང་དཀར་~འ  ལོ་མས་~ ཡ་ལ་~ བསྐོར~འོ ཡ~

        ya~ ǎ-la~ jaŋ-gar~ǎ  lo-mas~ ya-la~ gor~ǒ ya~.

        The leaves of the white willow tree encircle it.

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

ལྕང་~དཀར་  ལོ་~མ་  རླུང་གིས་~འི  མ་བསྐྱོད་~ ཡ་ལ་~ དགོས~འོས

jan~gar  lo~ma  lúŋ-gĭs~ĭ  ma-gyod~ ya-la~ gós~ǒs.

The wind must not move the leaves of the white willow tree,

        ཡ་~འ་ལ་~ རླུང་གིས་~འི  མ་བསྐྱོད་~ ཡ་ལ་~ དགོས~

        ya~ ǎ-la~ lúŋ-gĭs~ĭ  ma-gyod~ ya-la~ gós~ya.

        The wind must not move them.

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

ལྕང་~དཀར་  ལོ་~མ་  རླུང་གིས་~འི  མ་བསྐྱོད་~ ཡ་ལ་~ དགོས~འོས

jan~gar  lo~ma  lúŋ-gĭs~ĭ  ma-gyod~ ya-la~ gós~ǒs.

The wind must not move the leaves of the white willow tree,

        ཡ་~འ་ལ་~ རླུང་གིས་~འི  མ་བསྐྱོད་~ ཡ་ལ་~ དགོས~

        ya~ ǎ-la~ lúŋ-gĭs~ĭ  ma-gyod~ ya-la~ gós~ya.

        The wind must not move them.

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

རླུང་~གིས་  བསྐྱོད་~ན་  ས་ལ་~འ  མ་ཟགས་~ཡ་ལ་ དགོས~འོས

lúŋ~gĭs  gyod~na  sa-la~ǎ  ma-sǎg~ ya-la gós~ǒs.

If the wind moves them, they must not fall on the ground,

        ཡ་~འ་ལ་~ ས་ལ་~འ  མ་ཟགས་~ཡ་ལ་ དགོས~

        ya~ ǎ-la~ sa-la~ǎ  ma-sǎg~ ya-la gós~ya.

        They must not fall on the ground.

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

རླུང་~གིས་  བསྐྱོད་~ན་  ས་ལ་~འ  མ་ཟགས་~ཡ་ལ་ དགོས~འོས

lúŋ~gĭs  gyod~na  sa-la~ǎ  ma-sǎg~ ya-la gós~ǒs.

If the wind moves them, they must not fall on the ground,

        ཡ་~འ་ལ་~ ས་ལ་~འ  མ་ཟགས་~ཡ་ལ་ དགོས~

        ya~ ǎ-la~ sa-la~ǎ  ma-sǎg~ ya-la gós~ya.

        They must not fall on the ground.

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

ས་~ལ་  ཟགས་~ན་  རྡོག་པས་~འས  མ་བརྫིས་~ཡ་ལ་ དགོས~འོས

sa~la  sǎg~na  dóg-bas~ ǎs  ma-zís ya-la gós~ǒs

If the leaves fall on the ground, they must not be stepped upon,

        ཡ་~འ་ལ་~ རྡོག་པས་~འས  མ་བརྫིས་~ཡ་ལ་ དགོས~

        ya~ ǎ-la~ dóg-bas~ ǎs  ma-zís ya-la gós~ya.

        They must not be stepped upon.

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

ས་~ལ་  ཟགས་~ན་  རྡོག་པས་~འས  མ་བརྫིས་~ཡ་ལ་ དགོས~འོས

sa~la  sǎg~na  dóg-bas~ ǎs  ma-zís ya-la gós~ǒs

If the leaves fall on the ground, they must not be stepped upon,

        ཡ་~འ་ལ་~ རྡོག་པས་~འས  མ་བརྫིས་~ཡ་ལ་ དགོས~

        ya~ ǎ-la~ dóg-bas~ ǎs  ma-zís ya-la gós~ya.

        They must not be stepped upon.

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

རྡོག་~པས་  བརྫིས་~ན་  ས་གཞི་~འི  བྱིན་གྱིས་~ཡ་ལ་ རློབས~འོ

dóg~bas  zís~na  sa-xí~ĭ  jyĭn-gyĭs~ya-la lób~ǒ.

If the leaves are stepped upon, bless the earth!

        ཡ་~འ་ལ་~ ས་གཞི་~འི  བྱིན་གྱིས་~ཡ་ལ་ རློབས~

        ya~ ǎ-la~ sa-xí~ĭ  jyĭn-gyĭs~ya-la lób~ya.

        Bless the earth!

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

རྡོག་~པས་  བརྫིས་~ན་  ས་གཞི་~འི  བྱིན་གྱིས་~ཡ་ལ་ རློབས~འོ

dóg~bas  zís~na  sa-xí~ĭ  jyĭn-gyĭs~ya-la lób~ǒ.

If the leaves are stepped upon, bless the earth!

        ཡ་~འ་ལ་~ ས་གཞི་~འི  བྱིན་གྱིས་~ཡ་ལ་ རློབས~

        ya~ ǎ-la~ sa-xí~ĭ  jyĭn-gyĭs~ya-la lób~ya.

        Bless the earth!

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

སྒང་~རིའི་ སྒང་~དེ་   ཤུག་ཆུང་~འུང  ལོ་མས་~ཡ་ལ་ བསྐོར~འོ

gáŋ~rii gáŋ~dě  xug~quŋ~ǔŋ  lo-mas~ ya-la gor~ǒ.

The top of the mountain, the leaves of the small juniper encircle it,

        ཡ་~འ་ལ་~ ཤུག་ཆུང་~འུང  ལོ་མས་~ཡ་ལ་ བསྐོར~

        ya~ ǎ-la~ xug~quŋ~ǔŋ  lo-mas~ ya-la gor~ya.

        The leaves of the small juniper encircle it.

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

སྒང་~རིའི་ སྒང་~དེ་   ཤུག་ཆུང་~འུང  ལོ་མས་~ཡ་ལ་ བསྐོར~འོ

gáŋ~rii gáŋ~dě  xug~quŋ~ǔŋ  lo-mas ya-la gor~ǒ.

The top of the mountain, the leaves of the small juniper encircle it,

        ཡ་~འ་ལ་~ ཤུག་ཆུང་~འུང  ལོ་མས་~ཡ་ལ་ བསྐོར~

        ya~ ǎ-la~ xug~quŋ~ǔŋ  lo-mas~ ya-la gor~ya.

        The leaves of the small juniper encircle it.

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

ཤུག་~ཆུང་  ལོ་~མ་   རླུང་གིས་~འིས  མ་བསྐྱོད་~ཡ་ལ་ དགོས~འོས

xug~quŋ lo~ma  lúŋ-gĭs~ĭ  ma-gyod~ ya-la gós~ǒs,

The wind must not move the leaves of the small juniper,

        ཡ་~འ་ལ་~ རླུང་གིས་~འིས  མ་བསྐྱོད་~ཡ་ལ་ དགོས~

        ya~ ǎ-la~ lúŋ-gĭs~ĭ  ma-gyod~ ya-la gós~ya.

        The wind must not move them.

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

རླུང~གིས་   བསྐྱོད་~ན་   ས་ལ་~འ  མ་ཟགས་~ཡ་ལ་ དགོས~འོས

lúŋ~gĭs  gyod~na  sa-la~ ǎ  ma-sǎg~ ya-la  gós~ǒs,

If the wind moves them, they must not fall on the ground,

        ཡ་~འ་ལ་~ ~འ མ་ཟགས་~ཡ་ལ་ དགོས~

        ya~ ǎ-la~ sa-la~ ǎ  ma-sǎg~ ya-la  gós~ya.

        They must not fall on the ground.

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

ས་~ལ་   ཟགས་~ན་   རྡོག་པས་~འས  མ་བརྫིས་~ཡ་ལ་ དགོས~འོས

sa~la  sǎg~na  dóg-bas~ǎs  ma-zís~ya-la gós~ǒs,

If the leaves fall on the ground, they must not be stepped upon,

        ཡ་~འ་ལ་~ རྡོག་པས་~འས  མ་བརྫིས་~ཡ་ལ་ དགོས~

        ya~ ǎ-la~ dóg-bas~ǎs  ma-zís~ya-la gós~ya.

        They must not be stepped upon.

    བསྭོ་~བསྭོ་ ཡ~འ་ལ།

    sò~sò ya~ ǎ-la

རླུང་~གིས་   བསྐྱོད་~ན་   ས་གཞི་~འི  བྱིན་གྱིས་~ཡ་ལ   རློབས~འོ

lúŋ~gĭs  gyod~na  sa-xí~ĭ  jyĭn-gyĭs~ya-la lób~ǒ.

If the leaves are stepped upon, bless the earth!

        ཡ་~འ་ལ་~ ས་གཞི་~འི  བྱིན་གྱིས་~ཡ་ལ   རློབས~

        ya~ ǎ-la~ sa-xí~ĭ  jyĭn-gyĭs~ya-la lób~ya.

        Bless the earth!