Tagtangyi Gyabri

རྟག་བརྟན་གྱི་རྒྱབ་རི།

The Steady Mountain Behind Me

Dolma Tso

སྒྲོལ་མ་འཚོ།

Autoplay

རྟག་བརྟན་གྱི་རྒྱབ་རི།
dag-dan gyĭ gyáb-ri
The Steady Mountain Behind Me

        གཞས་ཚིག་    རྣམ་རྒྱལ་རིག་འཛིན།

        གཞས་གདངས་    བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ།

        གཞས་མ་    སྒྲོལ་མ་འཚོ།

        dról-ma cò

ཆུང་~འུང   དུས་~འུས    ཨ་~མའི་   ངག་~ནས།

quŋ~ǔŋ   dǔs~ǔs   a~mai  ŋag~nas

When I was a child, my mother’s voice

    ཡི་~གེ་  དྲུག་~མ་  བགྲངས་~སོང་  འོང་~

    yi~ge  drǔg~ma  dráŋ~soŋ  ǒŋ~.

    Used to recite the six-syllable mantra.

ཡིག་~འིད   དྲུག་~འུག    བྱིན་~རླབས་   ཁྲོད་~ནས།

yig~ĭd   drǔg~ǔg   jyĭn~láb   trod~nas

In the midst of the blessing of the six syllables

    ཨ་~མའི་   བྱམས་~བརྩེ་   རྙེད་~སོང་  འོང་~

    a~mai   jyǎm~ze   ñéd~soŋ  ǒŋ~.

    I found the love of my mother.

        ཨ་~མ་  འ~ལགས།   ཨ་~མ  འ~

        a~ma  ǎ~lag,   a~ma  ǎ~!

        Mother, oh mother!

ང་~ འ་ནི་   ཁྱེད་~ཀྱི་   སེམས་~རྟེན་   ཡིན~།

ŋa~ǎ-ni   kyed~gyi   sem~den   yin~

I am your mind’s support

    ཁྱེད་~ནི  འི~   ཁྱེད་~ནི  འི~  ང་~ཡི་   མངའ་~ཐང་  ཡིན~།

    kyed~ni  ĭ~   kyed~ni  ĭ~ ŋa~yi   ŋá~taŋ  yin~~.

    And you, you are my strength.

ཆུང་~འུང   དུས་~འུས    ཨ་~ཕའི་    ཕྱག་~གིས།

quŋ~ǔŋ    dǔs~ǔs    a~pai    qyag~gis

When I was a child, my father’s hands

    ཙན་~དན་   ཕྲེང་~བ་   བགྲངས་~སོང་  འོང་~

    zan~dǎn    treŋ~va    dráŋ~soŋ  ǒŋ~.

    Used to count the beads of a sandalwood mala.

ཕྲེང་~འིང   རྡོག་~འོག    རེ་~རེའི་    ཁྲོད་~ནས།

treŋ~ĭŋ   dóg~ǒg    re~rei   trod~nas,

Between each rosary bead

    སེམས་~ཀྱི་   གཏད་~སོ་   རྙེད་~སོང་  འོང་~

    sem~gyi   dad~so  ñéd~soŋ  ǒŋ~.

    I found the object of my mind’s trust.

        ཨ་~ཕ་  འ~ལགས།   ཨ་~ཕ  འ~

        a~pa  ǎ~lag,   a~pa  ǎ~!

        Father, oh father!

ང་~ འ་ནི་   ཁྱེད་~ཀྱི་   ལག་~རྟེན་   ཡིན~།

ŋa~ ǎ-ni   kyed~gyi   lag~den   yin~

I am your support

    ཁྱེད་~ནི  འི~   ཁྱེད་~ནི  འི~༑ ང་~ཡི་   རྒྱབ་~རི་  ཡིན~།

    kyed~ni  ĭ~   kyed~ni  ĭ~ ŋa~yi   gyáb~ri  yin~.

    And you, you are the mountain behind me.

ཆུང་~འུང   དུས་~འུས    གྲོགས་~དང་   ལྷན་~དུ།

quŋ~ǔŋ    dǔs~ǔs    drǒg~dǎŋ    lhan~dǔ,

When I was a child, together with friends,

    མེ་~ཏོག་    མགུལ་~རྒྱན་    བསླས་~མྱོང་  འོང་~

    me~dog    gùl~gyán    làs~ñóŋ  ǒŋ~.

    I used to braid necklaces of flowers.

མཚར་~འ   སྡུག་~འུག    བྱིས་~བློའི་    ཁྲོད་~ནས།

càr~ǎ    dúg~ǔg    jyĭs~lói   trod~nas,

From our beautiful childish ideas,

    མི་~ཚེའི་   གཏམ་~རྒྱུད་   བསྐྲུན་~ཡོད་  འོད་~

    mi~cei   dam~gyúd   drun~yod  ǒd~.

    Legends about human lives were born.

        གྲོགས་~པོ་  འོ~ལགས།   གྲོགས་~པོ  འོ~

        drǒg~bo  ǒ~lag,   drǒg~bo  ǒ~!

        Friends, oh friends!

ང་~ འ་ནི་   ཁྱེད་~ཀྱི་   གདུང་~གྲོགས་   ཡིན~།

ŋa~ ǎ-ni   kyed~gyi   dúŋ~drǒg   yin~,

I am your affectionate companion,

    ཁྱེད་~ནི  འི~   ཁྱེད་~ནི  འི~༑  ང་~ཡི་   ཁ་~ཕྱོགས་  ཡིན~།

    kyed~ni  ĭ~   kyed~ni  ĭ~ ŋa~yi   ka~qyog  yin~~.

    And you, you are my direction.

ཆུང་~འུང   དུས་~འུས    དགེ་~རྒན་    དྲུང་~ནས།

quŋ~ǔŋ    dǔs~ǔs   gé~gán   drǔŋ~nas

When I was a child, in front of my teacher

    ཀ་~ཁའི་    དབྱངས་~རྟ་    བསླབས་~མྱོང་  འོང་~

    ga~kai  yáŋ~da  làb~ñóŋ  ǒŋ~.

    I learned the melody of the alphabet.

དབྱངས་~འང   གསལ་~འལ    སོ་~བཞིའི་    ཀློང་~ནས།

yáŋ~ǎŋ   sàl~ǎl    so~xíi   lóŋ~nas

Among the thirty-four consonants and vowels

    མི་~ཚེའི་    གོམ་~ཁ་    བསྒྱུར་~ཡོད་  འོད་~

    mi~cei   gǒm~ka   gyúr~yod  ǒd~.

    I walked the steps of human life.

        དགེ་~རྒན་  འན~ལགས།   དགེ་~རྒན  འན~

        gé~gán  ǎn~lag,   gé~gán  ǎn~!

        Teacher, oh teacher!

ང་~ འ་ནི་   ཁྱེད་~ཀྱི་   སྙིང་~ནོར་   ཡིན~།

ŋa~ ǎ-ni   kyed~gyi   ñìŋ~nor   yin~,

I am the jewel of your heart,

    ཁྱེད་~ནི་ འི~   ཁྱེད་~ནི  འི~༑ ང་~ཡི་   སྒྲོན་~མེ་  ཡིན~།

    kyed~ni  ĭ~   kyed~ni  ĭ~ ŋa~yi   drón~me  yin~.

    And you, you are my lamp.

        དགེ་~རྒན་ འན~ལགས།   དགེ་~རྒན འན~

        gé~gán  ǎn~lag,   gé~gán  ǎn~!

        Teacher, oh teacher!

ང་~ འ་ནི་   ཁྱེད་~ཀྱི་   སྙིང་~ནོར་   ཡིན~།

ŋa~ ǎ-ni   kyed~gyi   ñìŋ~nor   yin~,

I am the jewel of your heart,

    ཁྱེད་~ནི་ འི~   ཁྱེད་~ནི་  འི~༑  ང་~ཡི་   སྒྲོན་~མེ་  ཡིན~།

    kyed~ni ĭ~   kyed~ni  ĭ~ ŋa~yi   drón~me  yin~.

    And you, you are my lamp.

        དགེ་~རྒན་  འན~ལགས།   དགེ་~རྒན འན~

        gé~gán  ǎn~lag,   gé~gán  ǎn~!

        Teacher, oh teacher!

            ང་~ འ་ནི་   ཁྱེད་~ཀྱི་   སྙིང་~ནོར་   ཡིན~།

            ŋa~ ǎ-ni   kyed~gyi   ñìŋ~nor   yin~,

            I am the jewel of your heart,

                ཁྱེད་~ནི་ འི~   ཁྱེད་~ནི་  འི~༑  ང་~ཡི་   སྒྲོན་~མེ་  ཡིན~།

                kyed~ni  ĭ~   kyed~ni  ĭ~   ŋa~yi   drón~me  yin~.

                And you, you are my lamp.