Tala Shipa

བཀྲ་ལ་ཤིས་པ།

Tongkor Dorje

སྟོང་བསྐོར་རྡོ་རྗེ།

Autoplay

བཀྲ་ལ་ཤིས་པ།
dra-la xis-ba

བརྙན་ལེན་པ།    བཀྲ་ཤིས་མཐའ་ཡས།

སྒྲིག་སྦྱོར་པ།    བཀྲ་ཤིས་མཐའ་ཡས།

གཞས་པ།    སྟོང་བསྐོར་རྡོ་རྗེ།

doŋ-gor dór-jé

    གངས་~འང~ སྟོད་~ དང་  མཐོ་~ལ་~ པོ་ འོ་~~

    gǎŋ~ǎŋ~ dod~dǎŋ  tò~la bo ǒ~~,

ཚེ་རིང་ ལ་~ སྐྱིད་~པའི་  ནམ་~མཁའ་  ཡ་ལ་  གསན་ གསན་~པ་  གནང་~འང དང་~

ce-riŋ la~ gyid~bai  nam~kà  yala  sàn sàn~ba  náŋ~áŋ dǎŋ la.

        སེང་~འེང གེ་~ དང་  དཀར་~ ལ་~མོ་ འོ~~

        seŋ~ěŋ ge~ dǎŋ  gar~la mo ǒ~~,

            གཡུ་རལ་  ཡ་ལ་  ངོམ་~ས་  ཆོག་~ནས་  ལོག་~རེ་  འགྲོ་ འོ~~

            yú-ral  ya la  ŋom~sa  qog~nas  log~re  drò ò~~.

        སེང་~འེང གེ་~ དང་  དཀར་~ ལ་~མོ་ འོ~~

        seŋ~ěŋ ge~ dǎŋ  gar~la mo ǒ~~,

            གཡུ་རལ་  ཡ་ལ་  ངོམ་~ས་  ཆོག་~ནས་  ལོག་~རེ་  འགྲོ་ འོ~~

            yú~ral  ya la  ŋom~sa  qog~nas  log~re  drò ò~~.

                                        ཨ་~ལ་ བག་ ཆགས་ ཧེ།

                                        a~la bǎg qag he.

    བྲག་~འག~ སྟོད་~ དང་  མཐོ་~ལ་~ པོ་ འོ~~

    drǎg~ǎg~ dod~dǎŋ  tò~la bo ǒ~~,

ཚེ་རིང་ ལ་~ སྐྱིད་~པའི་  ནམ་~མཁའ་  ཡ་ལ་  གསན་ གསན་~པ་  གནང་~འང་ དང་~

ce-riŋ la~ gyid~bai  nam~kà  yala  sàn sàn~ba  náŋ~áŋ dǎŋ la.

        ཐང་~འང དཀར་~ དང་  རྒོད་~ ལ་~པོ་ འོ~~

        taŋ~ǎŋ gar~ dǎŋ  gód~la bo ǒ~~,

            གཤོག་རྩལ་  ཡ་ལ་  ངོམ་~ས་  ཆོག་~ནས་  ལོག་~རེ་  གྲོ་ འོ~~ 

            xòg-zal  ya la  ŋom~sa  qog~nas  log~re  drǒ ǒ~~.

        ཐང་~འང དཀར་~ དང་  རྒོད་~ ལ་~པོ་ འོ~~

        taŋ~ǎŋ gar~ dǎŋ  gód~la bo ǒ~~,

            གཤོག་རྩལ་  ཡ་ལ་  ངོམ་~ས་  ཆོག་~ནས་  ལོག་~རེ་  གྲོ་ འོ~~

            xòg-zal  ya la  ŋom~sa  qog~nas  log~re  drǒ ǒ~~.

                                        ཨ་~ལ་ བག་ ཆགས་ ཧེ།

                                        a~la bǎg qag he.

    སྤང་~འང གཤོང་~ དང་  བདེ་~ལ་~ པོ་ འོ~~

    baŋ~ǎŋ xòŋ~dǎŋ  dé~la bo ǒ~~,

ཚེ་རིང་ ལ་~ སྐྱིད་~པའི་  ནམ་~མཁའ་  ཡ་ལ་  གསན་ གསན་~པ་  གནང་~འང་ དང~

ce-riŋ la~gyid~bai  nam~kà  yala  sàn sàn~ba  náŋ~áŋ dǎŋ la.

        ཤྭ་~འ བ་~ དང་  སྨུག་~ ལ་~ཆུང་ འུང~~

        xa~ǎ ba~ dǎŋ  mùg~la quŋ ǔŋ~~,

            རྭ་རྩེ་  ཡ་ལ་  ངོམ་~ས་  ཆོག་~ནས་  ལོག་~རེ་  འགྲོ་ འོ~~

            va-ze  ya la  ŋom~sa  qog~nas  log~re  drò ò~~.

        ཤྭ་~འ བ་~ དང་  སྨུག་~ ལ་~ཆུང་ འུང~~

        xa~ǎ ba~ dǎŋ  mùg~la quŋ ǔŋ~~,

            རྭ་རྩེ་  ཡ་ལ་  ངོམ་~ས་  ཆོག་~ནས་  ལོག་~རེ་  འགྲོ་ འོ~~

            vaze  ya la  ŋom~sa  qog~nas  log~re  drò ò~~.

                                        ཨ་~ལ་ བག་ ཆགས་ ཧེ།

                                        a~la bǎg qag he.

    ལྕང་~འང གླིང་~ དང་  གྲུ་~ལ་~ བཞི་ འི~~

    jáŋ~áŋ líŋ~dǎŋ  drǔ~la xí í~~,

ཚེ་རིང་ ལ་~ སྐྱིད་~པའི་  ནམ་~མཁའ་  ཡ་ལ་  གསན་ གསན་~པ་  གནང་~འང་ དང~

ce-riŋ la gyid~bai  nam~kà  yala  sàn sàn~ba  náŋ~áŋ dǎŋ la.

        བྱིའུ་~འུ ཆུང་~ དང་  འཇོལ་~ལ་~ མོ་ འོ~~

        jyǐu~ǔ quŋ~ dǎŋ  jòl la mo ǒ~~,

            གསུང་སྐད་  ཡ་ལ་  ངོམ་~ས་  ཆོག་~ནས་  ལོག་~རེ་  འགྲོ་ འོ~~

            sùŋ-gad  ya la  ŋom~sa  qog~nas  log~re  drò ò~~.

        བྱིའུ་~འུ ཆུང་~ དང་  འཇོལ་~ལ་~ མོ་ འོ~~

        jyǐu~ǔ quŋ~ dǎŋ  jòl la mo ǒ~~,

            གསུང་སྐད་  ཡ་ལ་  ངོམ་~ས་  ཆོག་~ནས་  ལོག་~རེ་  འགྲོ་ འོ~~

            sùŋ-gad  ya la  ŋom~sa  qog~nas  log~re  drò ò~~.

                                        ཨ་~ལ་ བག་ ཆགས་ ཧེ།

                                        a~la bǎg qag he.

    ལྕང་~འང གླིང་~ དང་  གྲུ་~ལ་~ བཞི་ འི~~

    jáŋ~áŋ líŋ~dǎŋ  drǔ~la xí í~~,

ཚེ་རིང་ ལ་~ སྐྱིད་~པའི་  ནམ་~མཁའ་  ཡ་ལ་  གསན་ གསན་~པ་  གནང་~འང་ དང~

ce-riŋ la gyid~bai  nam~kà  yala  sàn sàn~ba  náŋ~áŋ dǎŋ la.

        བྱིའུ་~འུ ཆུང་~དང་  འཇོལ་~ལ་~ མོ་ འོ~~

        jyǐu~ǔ quŋ~ dǎŋ  jòl la mo ǒ~~,

            གསུང་སྐད་  ཡ་ལ་  ངོམ་~ས་  ཆོག་~ནས་  ལོག་~རེ་  འགྲོ་ འོ~~

            sùŋ-gad  ya la  ŋom~sa  qog~nas  log~re  drò ò~~

        བྱིའུ་~འུ ཆུང་~ དང་  འཇོལ་~ལ་~ མོ་ འོ~~

        jyǐu~ǔ quŋ~ dǎŋ  jòl la mo ǒ~~,

            གསུང་སྐད་  ཡ་ལ་  ངོམ་~ས་  ཆོག་~ནས་  ལོག་~རེ་  འགྲོ་ འོ~~

            sùŋ-gad  ya la  ŋom~sa  qog~nas  log~re  drò ò~~.

                                        ཨ་~ལ་ བག་ ཆགས་ ཧེ།

                                        a~la bǎg qag he.

Tibetan lyrics transcribed by Dzogchen Community

Drajyor lyrics transcribed by Dzogchen Community