Tala Shipa

བཀྲ་ལ་ཤིས་པ།

Tongkor Dorje

སྟོང་བསྐོར་རྡོ་རྗེ།

Autoplay

བཀྲ་ལ་ཤིས་པ།
dra-la xis-ba

བརྙན་ལེན་པ། བཀྲ་ཤིས་མཐའ་ཡས།

སྒྲིག་སྦྱོར་པ། བཀྲ་ཤིས་མཐའ་ཡས།

གཞས་པ། སྟོང་བསྐོར་རྡོ་རྗེ།

doŋ-gor dór-jé

    གངས་~འང~ སྟོད་~ དང་ མཐོ་~ལ་~ པོ་ འོ་~~

    gǎŋ~ǎŋ~ dod~dǎŋ tò~la bo ǒ~~,

ཚེ་རིང་ ལ་~སྐྱིད་~པའི་ ནམ་~མཁའ་ ཡ་ལ་ གསན་ གསན་~པ་ གནང་~འང དང་~

ce-riŋ la~gyid~bai nam~kà yala sàn sàn~ba náŋ~áŋ dǎŋ la.

        སེང་~འེང གེ་~ དང་ དཀར་~ ལ་~མོ་ འོ~~

        seŋ~ěŋ ge~ dǎŋ gar~la mo ǒ~~,

            གཡུ་རལ་ ཡ་ལ་ ངོམ་~ས་ ཆོག་~ནས་ ལོག་~རེ་ འགྲོ་ འོ~~

            yú-ral ya la ŋom~sa qog~nas log~re drò ò~~.

        སེང་~འེང གེ་~ དང་ དཀར་~ ལ་~མོ་ འོ~~

        seŋ~ěŋ ge~ dǎŋ gar~la mo ǒ~~,

            གཡུ་རལ་ ཡ་ལ་ ངོམ་~ས་ ཆོག་~ནས་ ལོག་~རེ་ འགྲོ་ འོ~~

            yú~ral ya la ŋom~sa qog~nas log~re drò ò~~.

                                        ཨ་~ལ་ བག་ ཆགས་ ཧེ།

                                        a~la bǎg qag he.

    བྲག་~འག~ སྟོད་~ དང་ མཐོ་~ལ་~ པོ་ འོ~~

    drǎg~ǎg~ dod~dǎŋ tò~la bo ǒ~~,

ཚེ་རིང་ ལ་~སྐྱིད་~པའི་ ནམ་~མཁའ་ ཡ་ལ་ གསན་ གསན་~པ་ གནང་~འང་ དང་~

ce-riŋ la~gyid~bai nam~kà yala sàn sàn~ba náŋ~áŋ dǎŋ la.

        ཐང་~འང དཀར་~ དང་ རྒོད་~ ལ་~པོ་ འོ~~

        taŋ~ǎŋ gar~ dǎŋ gód~la bo ǒ~~,

            གཤོག་རྩལ་ ཡ་ལ་ ངོམ་~ས་ ཆོག་~ནས་ ལོག་~རེ་ གྲོ་ འོ~~ 

            xòg-zal ya la ŋom~sa qog~nas log~re drǒ ǒ~~.

        ཐང་~འང དཀར་~ དང་ རྒོད་~ ལ་~པོ་ འོ~~

        taŋ~ǎŋ gar~ dǎŋ gód~la bo ǒ~~,

            གཤོག་རྩལ་ ཡ་ལ་ ངོམ་~ས་ ཆོག་~ནས་ ལོག་~རེ་ གྲོ་ འོ~~

            xòg-zal ya la ŋom~sa qog~nas log~re drǒ ǒ~~.

                                        ཨ་~ལ་ བག་ ཆགས་ ཧེ།

                                        a~la bǎg qag he.

    སྤང་~འང གཤོང་~ དང་ བདེ་~ལ་~ པོ་ འོ~~

    baŋ~ǎŋ xòŋ~dǎŋ dé~la bo ǒ~~,

ཚེ་རིང་ ལ་~སྐྱིད་~པའི་ ནམ་~མཁའ་ ཡ་ལ་ གསན་ གསན་~པ་ གནང་~འང་ དང~

ce-riŋ la~gyid~bai nam~kà yala sàn sàn~ba náŋ~áŋ dǎŋ la.

        ཤྭ་~འ བ་~ དང་ སྨུག་~ ལ་~ཆུང་ འུང~~

        xa~ǎ ba~ dǎŋ mùg~la quŋ ǔŋ~~,

            རྭ་རྩེ་ ཡ་ལ་ ངོམ་~ས་ ཆོག་~ནས་ ལོག་~རེ་ འགྲོ་ འོ~~

            va-ze ya la ŋom~sa qog~nas log~re drò ò~~.

        ཤྭ་~འ བ་~ དང་ སྨུག་~ ལ་~ཆུང་ འུང~~

        xa~ǎ ba~ dǎŋ mùg~la quŋ ǔŋ~~,

            རྭ་རྩེ་ ཡ་ལ་ ངོམ་~ས་ ཆོག་~ནས་ ལོག་~རེ་ འགྲོ་ འོ~~

            vaze ya la ŋom~sa qog~nas log~re drò ò~~.

                                        ཨ་~ལ་ བག་ ཆགས་ ཧེ།

                                        a~la bǎg qag he.

    ལྕང་~འང གླིང་~ དང་ གྲུ་~ལ་~ བཞི་ འི~~

    jáŋ~áŋ líŋ~dǎŋ drǔ~la xí í~~,

ཚེ་རིང་ ལ་~སྐྱིད་~པའི་ ནམ་~མཁའ་ ཡ་ལ་ གསན་ གསན་~པ་ གནང་~འང་ དང~

ce-riŋ la gyid~bai nam~kà yala sàn sàn~ba náŋ~áŋ dǎŋ la.

        བྱིའུ་~འུ ཆུང་~ དང་ འཇོལ་~ལ་~ མོ་ འོ~~

        jyǐu~ǔ quŋ~ dǎŋ jòl la mo ǒ~~,

            གསུང་སྐད་ ཡ་ལ་ ངོམ་~ས་ ཆོག་~ནས་ ལོག་~རེ་ འགྲོ་ འོ~~

            sùŋ-gad ya la ŋom~sa qog~nas log~re drò ò~~.

        བྱིའུ་~འུ ཆུང་~ དང་ འཇོལ་~ལ་~ མོ་ འོ~~

        jyǐu~ǔ quŋ~ dǎŋ jòl la mo ǒ~~,

            གསུང་སྐད་ ཡ་ལ་ ངོམ་~ས་ ཆོག་~ནས་ ལོག་~རེ་ འགྲོ་ འོ~~

            sùŋ-gad ya la ŋom~sa qog~nas log~re drò ò~~.

                                        ཨ་~ལ་ བག་ ཆགས་ ཧེ།

                                        a~la bǎg qag he.

    ལྕང་~འང གླིང་~ དང་ གྲུ་~ལ་~ བཞི་ འི~~

    jáŋ~áŋ líŋ~dǎŋ drǔ~la xí í~~,

ཚེ་རིང་ ལ་~སྐྱིད་~པའི་ ནམ་~མཁའ་ ཡ་ལ་ གསན་ གསན་~པ་ གནང་~འང་ དང~

ce-riŋ la gyid~bai nam~kà yala sàn sàn~ba náŋ~áŋ dǎŋ la.

        བྱིའུ་~འུ ཆུང་~དང་ འཇོལ་~ལ་~ མོ་ འོ~~

        jyǐu~ǔ quŋ~ dǎŋ jòl la mo ǒ~~,

            གསུང་སྐད་ ཡ་ལ་ ངོམ་~ས་ ཆོག་~ནས་ ལོག་~རེ་ འགྲོ་ འོ~~

            sùŋ-gad ya la ŋom~sa qog~nas log~re drò ò~~

        བྱིའུ་~འུ ཆུང་~ དང་ འཇོལ་~ལ་~ མོ་ འོ~~

        jyǐu~ǔ quŋ~ dǎŋ jòl la mo ǒ~~,

            གསུང་སྐད་ ཡ་ལ་ ངོམ་~ས་ ཆོག་~ནས་ ལོག་~རེ་ འགྲོ་ འོ~~

            sùŋ-gad ya la ŋom~sa qog~nas log~re drò ò~~.

                                        ཨ་~ལ་ བག་ ཆགས་ ཧེ།

                                        a~la bǎg qag he.

Tibetan lyrics transcribed by Dzogchen Community

Drajyor lyrics transcribed by Dzogchen Community