Tala Shipa

བཀྲ་ལ་ཤིས་པ།

Tashi Lhazom

བཀྲ་ཤིས་ལྷ་འཛོམས།

Autoplay

བཀྲ་ལ་ཤིས་པ།
da-la xis-ba

        གཞས་མ་    བཀྲ་ཤིས་ལྷ་འཛོམས།

        da-xis lha-zòm

ང་~ འ~ ཚོ་~  འོ~   མ་~འཛོམས་   གོང་~  འོངལ།

ŋa~ ǎ~  co~  ǒ~   ma~zòm   gǒŋ~  ǒŋla,

    བསམ་~ཡས་   བྲོ་~འོ    འོ~ར་   ལོ~འོ  འོ~འོ འོ~འོ །

    sàm~yas   brǒ~ǒ    ǒ~ra   lo~ǒ  ǒ~ǒ ǒ~ǒ,

        འཛོམས་~འམ~  ན་~ འ~  བསམ་~བསམ་   དྲན་~  འནབྱུང་།

        zòm~ǎm~  na~ ǎ~  sàm~sàm   drǎn~  ǎnjyǔŋ.

            བསམ་~ཡས་   བྲོ་~འོ    འོ~ར་   ལོ~འོ  འོ~འོ འོ~འོ །

            sàm~yas   brǒ~ǒ    ǒ~ra   lo~ǒ  ǒ~ǒ ǒ~ǒ,

པད་~མའི་   པད་~ཐང་   བཀྲ་~ལ་   ཤིས་~  འིཔ།

bad~mai   bad~taŋ   dra~la   xis~  ĭba,

    བསྭོ་~འོ   ལེགས་མོ་~  བཀྲ་~  ཤིས་~   ལེགས་~  འེམོ།

    sò~ǒ     leg-mo~  dra~  ǎxis~   leg~  ěmo.

        བཀྲ་~  ཤིས་~   ཞབས་~བྲོ   གཅིག

        dra~  ǎxis~   xǎb~drǒ   jig

    བསྭོ་~འོ   ལེགས་མོ་~  བཀྲ་~  ཤིས་~   ལེགས་~  འེམོ།

    sò~ǒ     leg-mo~  dra~  ǎxis~   leg~  ěmo.

        བཀྲ་~  ཤིས་~   ཞབས་~བྲོ   གཅིག

        dra~  ǎxis~   xǎb~drǒ   jig

ང་~ འ~ ཚོ་~  འོ~   འཛོམས་~པའི་   ཐོག་~  འོངལ།

na~ ǎ~  co~  ǒ~   zòm~bai   tog~  ǒgla,

    བསམ་~ཡས་   བྲོ་~འོ    འོ~ར་   ལོ~འོ  འོ~འོ འོ~འོ །

    sàm~yas   brǒ~ǒ    ǒ~ra   lo~ǒ  ǒ~ǒ ǒ~ǒ,

        མཉམ་~འམ~  དུ་~ འུ~  ཞབས་~བྲོ་   འཁྲབ་~  ཤོག

        ñám~ ǎm~  dǔ~ ǔ~  xǎb~drǒ   tràb~  ǎxog

            བསམ་~ཡས་   བྲོ་~འོ    འོ~ར་   ལོ~འོ  འོ~འོ འོ~འོ །

            sàm~yas   brǒ~ǒ    ǒ~ra   lo~ǒ  ǒ~ǒ ǒ~ǒ,

པད་~མའི་   པད་~ཐང་   བཀྲ་~ལ་   ཤིས་~  འིཔ།

bad~mai   bad~taŋ   dra~la   xis~  ĭba,

    བསྭོ་~འོ   ལེགས་མོ་~  བཀྲ་~  ཤིས་~   ལེགས་~  འེམོ།

    sò~ǒ     leg-mo~  dra~  ǎxis~   leg~  ěmo.

        བཀྲ་~  ཤིས་~   ཞབས་~བྲོ   གཅིག

        dra~  ǎxis~   xǎb~drǒ   jig

    བསྭོ་~འོ   ལེགས་མོ་~  བཀྲ་~  ཤིས་~   ལེགས་~  འེམོ།

    sò~ǒ     leg-mo~  dra~  ǎxis~   leg~  ěmo.

        བཀྲ་~  ཤིས་~   ཞབས་~བྲོ   གཅིག

        dra~  ǎxis~   xǎb~drǒ   jig

འཛོམས་~ འམ~ ནས་~  འས~   ཉི་~མའི་   ཕན་~  འནཆད།

zòm~ ǎm ~  nas~  ǎs~   ñi~mai   pan~  ǎnqad,

    བསམ་~ཡས་   བྲོ་~འོ    འོ~ར་   ལོ~འོ  འོ~འོ འོ~འོ །

    sàm~yas   brǒ~ǒ    ǒ~ra   lo~ǒ  ǒ~ǒ ǒ~ǒ,

        བྱེ་~འེ~ རྒྱུ~ འུ~ མེད་~ན་   བསམ་~  འམབྱུང་།

        jyě~ě~  gyú~ ǔ~  med~na   sàm~  ǎmjyǔŋ.

            བསམ་~ཡས་   བྲོ་~འོ    འོ~ར་   ལོ~འོ  འོ~འོ འོ~འོ །

            sàm~yas   brǒ~ǒ    ǒ~ra   lo~ǒ  ǒ~ǒ ǒ~ǒ,

པད་~མའི་   པད་~ཐང་   བཀྲ་~ལ་   ཤིས་~  འིཔ།

bad~mai   bad~taŋ   dra~la   xis~  ĭba,

    བསྭོ་~འོ   ལེགས་མོ་~  བཀྲ་~  ཤིས་~   ལེགས་~  འེམོ།

    sò~ǒ     leg-mo~  dra~  ǎxis~   leg~  ěmo.

        བཀྲ་~  ཤིས་~   ཞབས་~བྲོ   གཅིག

        dra~  ǎxis~   xǎb~drǒ   jig

    བསྭོ་~འོ   ལེགས་མོ་~  བཀྲ་~  ཤིས་~   ལེགས་~  འེམོ།

    sò~ǒ     leg-mo~  dra~  ǎxis~   leg~  ěmo.

        བཀྲ་~  ཤིས་~   ཞབས་~བྲོ   གཅིག

        dra~  ǎxis~   xǎb~drǒ   jig

འཛོམས་~ འམ~ ནས་~  འས~   ཉི་~མའི་   ཕན་~  འནཆད།

zòm~ ǎm ~  nas~  ǎs~   ñi~mai   pan~  ǎnqad,

    བསམ་~ཡས་   བྲོ་~འོ    འོ~ར་   ལོ~འོ  འོ~འོ འོ~འོ །

    sàm~yas   brǒ~ǒ    ǒ~ra   lo~ǒ  ǒ~ǒ ǒ~ǒ,

        བྱེ་~འེ~  རྒྱུ~ འུ~  མེད་~ན་   བསམ་~  འམབྱུང་།

        jyě~ě~  gyú~ ǔ~  med~na   sàm~  ǎmjyǔŋ.

            བསམ་~ཡས་   བྲོ་~འོ    འོ~ར་   ལོ~འོ  འོ~འོ འོ~འོ །

            sàm~yas   brǒ~ǒ    ǒ~ra   lo~ǒ  ǒ~ǒ ǒ~ǒ,

པད་~མའི་   པད་~ཐང་   བཀྲ་~ལ་   ཤིས་~  འིཔ།

bad~mai   bad~taŋ   dra~la   xis~  ĭba,

    བསྭོ་~འོ   ལེགས་མོ་~  བཀྲ་~  ཤིས་~   ལེགས་~  འེམོ།

    sò~ǒ     leg-mo~  dra~  ǎxis~   leg~  ěmo.

        བཀྲ་~  ཤིས་~   ཞབས་~བྲོ   གཅིག

        dra~  ǎxis~   xǎb~drǒ   jig

    བསྭོ་~འོ   ལེགས་མོ་~  བཀྲ་~  ཤིས་~   ལེགས་~  འེམོ།

    sò~ǒ     leg-mo~  dra~  ǎxis~   leg~  ěmo.

        བཀྲ་~  ཤིས་~   ཞབས་~བྲོ   གཅིག

        dra~  ǎxis~   xǎb~drǒ   jig

གཞས་~ འས~ ར་~  འ~   བཀྲ་~ཤིས་   གཞས་~  འསར།

xás~ ǎs~  ra~  ǎ~   dra~xis   xás~  ǎsra,

    བསམ་~ཡས་   བྲོ་~འོ    འོ~ར་   ལོ~འོ  འོ~འོ འོ~འོ །

    sàm~yas   brǒ~ǒ    ǒ~ra   lo~ǒ  ǒ~ǒ ǒ~ǒ ,

        མ་~འ~ མཇལ་~ འ~ བདེ་~མོ་   བཞུགས་~  འུརོགས།

        ma~ǎ~  jàl~ ǎ~  dé~mo   xúg~  ǔrog.

            བསམ་~ཡས་   བྲོ་~འོ    འོ~ར་   ལོ~འོ  འོ~འོ འོ~འོ །

            sàm~yas   brǒ~ǒ    ǒ~ra   lo~ǒ  ǒ~ǒ ǒ~ǒ,

པད་~མའི་   པད་~ཐང་   བཀྲ་~ལ་   ཤིས་~  འིཔ།

bad~mai   bad~taŋ   dra~la   xis~  ĭba,

    བསྭོ་~འོ   ལེགས་མོ་~  བཀྲ་~  ཤིས་~   ལེགས་~  འེམོ།

    sò~ǒ     leg-mo~  dra~  ǎxis~   leg~  ěmo.

        བཀྲ་~  ཤིས་~   ཞབས་~བྲོ   གཅིག

        dra~  ǎxis~   xǎb~drǒ   jig

    བསྭོ་~འོ   ལེགས་མོ་~  བཀྲ་~  ཤིས་~   ལེགས་~  འེམོ།

    sò~ǒ     leg-mo~  dra~  ǎxis~   leg~  ěmo.

        བཀྲ་~  ཤིས་~   ཞབས་~བྲོ   གཅིག

        dra~  ǎxis~   xǎb~drǒ   jig