Tashi by Namgyal Choetso

ཀྲ་ཤིས།

Namgyal Choetso

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས།
Ta-shi

    རྩོམ་ཚིག་    ལྷ་རྩེ་ཁུ་བྱུག

    དབྱངས་རྟ་    ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།    བརྙན་ལེན་དྲས་སྒྲིག་པ་    གེ་རྒྱལ་པད་མ།

    གཞས་མ་    རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

    námgyál qoscò

བཀྲ་~ འ་ཤིས་ དང་པོ་~ ༐ ལ་ནི་གངས་~དཀར་ རྩེ་~ལ འཇོག~ ~

dra~ǎ xis dǎň bo~la ni gǎň ~gar  ze~ la jòg~

    རྩ་~ འ་བའི་ བླ་མ་~ ༐ ལ་ནི་གངས་~རི་ དཀར་~པོ་ འོ~  འདྲ~ །

    za~ǎ vǎi lá ma~la ni gǎň~ ri  gar~ bo~ǒ~ drà~

        ཧི་~ འི་མ་ ལ་ཡི་~ ༐ གཟི་~བརྗིད་ མི་~ཉམས་ འམ~ པའི~ །

        hi ma la yi~ sí~ jíd mi~ ñam~ǎm~ bai~

            ལྷ་~གཅིག་ ཕྱག་~ན་ པད་~མོའི་ བཀྲ་~ཤིས་ འིས~ ཤོག~ ~

            lha~ jig qyag~ na bad~ moi  dra~ xis~ǐs~ xog~

བཀྲ་~ འ་ཤིས་  གཉིས་པ་~ ༐ ལ་ནི་གཙང་~པོའི་ རྒྱུན་~ལ་ འཇོག~ ~

dra~ǎ xis ñís ba~la ni zaň~ boi gyún~ la jòg~

    དམ་~ འམཔའི་ ཆོས་གཞུང་~ ༐ ལ་ནིདྭངས་~བསིལ་ ཆུ་~རྒྱུན་ འུན~ འདྲ~ །

    dǎm~ǎm bai qos xúň~la ni dǎň~ sìl qu~ gyún~ǔn~ drà~

        རླབས་~ དཀར་ རྒྱ་མཚོའི་~  ༐ ཟབ་~འཇིངས་ མི་~ཉམས་ འམ~ པའི~ །

        láb~ǎ gar gyá còi~ sǎb~ jìň mi~ ñam~ǎm~ bai~

            བསྟན་~སྲུང་ དམ་~ཅན་ རྒྱ་~མཚོས་ བཀྲ་~ཤིས་ འིས~ ཤོག~ ~

            dan~ sùň dǎm~ jan gyá~ còs dra~ xis~ǐs~ xog~

བཀྲ་~ འ་ཤིས་  གསུམ་པ་~ ༐ ནགས་~མའི་ ལྗོངས་~ལ་ འཇོག~ འོག~

dra~ǎ xis sùm ba~ nag~ mai jóň~ la jòg~ǒg~

    ནགས་~རི་ ཕྱུག་~མོ་ ཆོལ་~གསུམ་ སྤུན་~ཟླ་  འ~ འདྲ~

    nag~ ri qyug~ mo qol~ sùm bun~dá~ǎ~ drà~~

        ཡིད་~ འི་འོང་ ནགས་~ཀྱི་ ཚང་~ཚིང་ མི་~ཉམས་ འམ~ པའི~ །

        yid~ǐ hǒň nag~ gyǐ caň~ ciň mi~ ñam~ǎm~ bai~

            ཕོ་~ལྷ་ དགྲ་~ལྷའི་ ཚོགས་~ཀྱིས་ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ ~

            po~ lha drá~ lhai cog~ gǐs dra~ xis~ xog~

བཀྲ་~ འ་ཤིས་ གསེར་གྱི་ ཉི་~མ་ མཁའ་~ལ་ ཤར~ །

dra~ǎ xis sèr gyǐ~ ñi~ ma kà~ la~ xar~

    བཀྲ་~ཤིས་  དུང་~གི་ པད་~མོ་ ས་~ལ་ འ~ འཁྲུངས~

    dra~ xis dǔň~ gi bad~ mo sa~ la~ǎ~ trùň~

        བཀྲ་~ འ་ཤིས་  ཁྲི་~ སྟོན་~ མཛད་~སྒོ གནས་~འདིར་ འཆར~ །

        dra~ǎ xis tri~ don~ zàd~ gó  nás~ dìr~ qàr~

            བཀྲ་~ འ་ཤིས་  དགེ་~བའི་ ལོངས་~སྤྱོད་ དཔལ་~འབར་ ཤོག~~

            dra~ǎ xis gé~vǎi loň~ jyod bal~ bàr xog~

བཀྲ་~ འ་ཤིས་  དང་པོ་~ ༐ ལ་ནི་གངས་~དཀར་   རྩེ་~ལ   འཇོག~ ~

dra~ǎ xis dǎň bo~la ni gǎň~ gar ze~ la jòg~

    རྩ་~ འ་བའི་  བླ་མ་~ ༐ ལ་ནི་གངས་~རི་  དཀར་~པོ་ འོ~ འདྲ~ །

    za~ǎ vǎi lá ma~la ni gǎň~ ri gar~ bo~ǒ~ drà~

        ཧི་~ འི་མ་  ལ་ཡི་~ ༐ གཟི་~བརྗིད་  མི་~ཉམས་ འམ~ པའི~ །

        hi~ǐ ma la yi~ sí~ jíd mi~ ñam~ǎm~ bai~

            ལྷ་~གཅིག་   ཕྱག་~ན་   པད་~མོའི་   བཀྲ་~ཤིས་ འིས~ ཤོག~ ~

            lha~ jig qyag~ na bad~ moi dra~ xis~ǐs~ xog~

བཀྲ་~ འ་ཤིས་  གཉིས་པ་~ ༐ ལ་ནི་གཙང་~པོའི་   རྒྱུན་~ལ་   འཇོག~ ~

dra~ǎ xis ñís ba~la ni zaň~ boi gyún~ la jòg~

    དམ་~ འམཔའི་  ཆོས་གཞུང་~ ༐ ལ་ནིདྭངས་~བསིལ་   ཆུ་~རྒྱུན་ འུན~ འདྲ~ །

    dǎm~ǎm bai qos xúň~la ni dǎň~sìl qu~gyún~ǔn~ drà~

        རླབས་~ དཀར་  རྒྱ་མཚོའི་~  ༐ ཟབ་~འཇིངས་  མི་~ཉམས་ འམ~ པའི~ །

        láb~ǎ gar gyá còi~ sǎb~ jìň mi~ ñam~ǎm~ bai~

            བསྟན་~སྲུང་   དམ་~ཅན་   རྒྱ་~མཚོས་   བཀྲ་~ཤིས་ འིས~ ཤོག~ ~

            dan~ sùň dǎm~ jan gyá~ còs dra~ xis~ǐs~ xog~

བཀྲ་~ འ་ཤིས་  གསུམ་པ་~ ༐ ནགས་~མའི་  ལྗོངས་~ལ་  འཇོག~ འོག~

dra~ǎ xis sùm ba~ nag~ mai jóň~ la jòg~ǒg~

    ནགས་~རི་  ཕྱུག་~མོ་  ཆོལ་~གསུམ་  སྤུན་~ཟླ་  འ~ འདྲ~

    nag~ ri qyug~ mo qol~ sùm bun~dá~ǎ~ drà~

        ཡིད་~ འི་འོང་  ནགས་~ཀྱི་  ཚང་~ཚིང་  མི་~ཉམས་ འམ~ པའི~ །

        yid~ǐ  hǒň nag~ gyǐ caň~ ciň mi~ ñam~ǎm~ bai~

            ཕོ་~ལྷ་  དགྲ་~ལྷའི་  ཚོགས་~ཀྱིས་  བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ ~

            po~ lha drá~ lhai cog~ gǐs dra~ xis~ xog~

བཀྲ་~ འ་ཤིས་  གསེར་གྱི་ ཉི་~མ་  མཁའ་~ལ་ ཤར~ །

dra~ǎ xis sèr gyǐ~ ñi~ ma kà~ la~ xar~

    བཀྲ་~ཤིས་  དུང་~གི་  པད་~མོ་  ས་~ལ་ འ~ འཁྲུངས~

    dra~ xis dǔň~ gi bad~ mo sa~ la~ǎ~ trùň~

        བཀྲ་~ འ་ཤིས་  ཁྲི་~ སྟོན་~ མཛད་~སྒོ གནས་~འདིར་ འཆར~ །

        dra~ǎ xis tri~ don~ zàd~ gó nás~ dìr~ qàr~

        བཀྲ་~ འ་ཤིས་  དགེ་~བའི་   ལོངས་~སྤྱོད་   དཔལ་~འབར་   ཤོག~~

           dra~ǎ xis gé~ vǎi loň~ jyod bal~ bàr xog~

    བཀྲ་~ འ་ཤིས་  ཁྲི་~ སྟོན་~ མཛད་~སྒོ གནས་~འདིར་ ~ འཆར~ །

    dra~ǎ  xis tri~ don~ zàd~ gó nás~ dìr~ qàr~

        བཀྲ་~ འ་ཤིས་  དགེ་~བའི་   ལོངས་~སྤྱོད་   དཔལ་~འབར་   ཤོག~~

        dra~ ǎ xis gé~ vǎi loň~ jyod bal~ bàr xog~~