Tashi Dangpo

བཀྲ་ཤིས་དང་པོ།

The First Wish

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་དང་པོ།
dra-xis dǎŋ-bo

        གཞས་ཚིག་        གཙང་རིགས་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན།

        གཞས་གདངས་    ཤེར་བསྟན།

        གཞས་མ་        ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

        ce-wáŋ lha-mo

བཀྲ་~ འ་ཤིས་   དང་~ འང~ པོ་~ འོ~   

dra~ ǎ-xis   dǎŋ~ ǎŋ~ bo~ ǒ~

                        འཛམ་~འམ་གླིང་   རྒྱན་~ ལ་~  འཇོག~~༑

                        zàm~ǎm-líŋ   gyán~ la~  jòg~~ ༑

འཛམ་~འམ་གླིང་   ཞི་~བདེ་   ཡོང་~ འོང~ བའི་~ འི~༑  

zàm~ǎm-líŋ   xĭ~dé   yoŋ~ ǒŋ-~ vai~ ĭ~ ༑

                        ཡོང་~བའི་   བཀྲ་~ འ~ ཤིས་~ འིས~༑

                        yoŋ~vai   dra~ ǎ~ xis~ ĭs~ ༑

བཀྲ་~ འ་ཤིས་   གཉིས་~ འིས~ པ་~ འ~༑  

dra~ ǎ-xis   ñís~ ĭs~ ba~ ǎ~ ༑

                        འཛམ་~འམ་གླིང་   རྒྱན་~ ལ་~  འཇོག~~

                        zàm~ǎm-líŋ   gyán~ la~  jòg~~ ༑

གངས་~འང་རིའི་   དབུ་~འཕང་   མཐོ་~ འོ~ བའི་~ འི~༑  

gǎŋ~ǎŋ-rii   wú~pàŋ   tò~ ǒ~ vai~ ĭ~   

                    མཐོ་~བའི་   བཀྲ་~ འ~ ཤིས་~ འིས~   བཀྲ་~ཤིས་~ཤོག~

                    tò~vai   dra~ ǎ~ xis~ ĭs~  dra~xis~xog~.

བཀྲ་~ འ་ཤིས་   གསུམ་~ འུམ~ པ་~ འ~༑  

dra~ ǎ-xis   sùm~ ǔm~ ba~ ǎ~ ༑

                        ལུགས་~འུག་གཉིས་   རྒྱན་~ ལ་~  འཇོག~~

                        lug~ǔg-ñís   gyán~ la~  jòg~~ ༑

ལུགས་~འུག་གཉིས་   དཔལ་~ཡོན   རྒྱས་~ འས~ པའི་~ འི~༑  

lug~ǔg-ñís   pal~yon  gyás~ ǎs~ bai~ ĭ~ ༑

                    རྒྱས་~པའི་   བཀྲ་~ འ~ ཤིས་~ འིས~   བཀྲ་~ཤིས་~ཤོག~

                    gyás~bai dra~ ǎ~ xis~ ĭs~  dra~xis~xog~.

བཀྲ་~ འ་ཤིས་   ཀུན་~ འུན~ ཏུ་~ འུ~   དགེ་~འེ་བའི་   བཀྲ་~ ཤིས་~  པ~~༑

dra~ ǎ-xis   gun~ ǔn~ du~ ǔ~  ge~ ě-vai   dra~ xis~  ba~~ ༑

དཀོན་~འོན་མཆོག་   གསུམ་~གྱི་   བཀྲ་~ འ~ ཤིས་~ འི~༑  

gon~ǒn-qog   sum~gyi   dra~ ǎ~ xis~ ĭ~ ༑

                        བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ ལེགས་~ ཤོག་~ འོག~

                        dra~xis   dé~ leg~ xog~ ǒg~

བཀྲ་~ འ་ཤིས་   གསུམ་~ འུམ~ པ་~ འ~༑  

dra~ ǎ-xis   sùm~ ǔm~ ba~ ǎ~ ༑

                        ལུགས་~འུག་གཉིས་   རྒྱན་~ ལ་~  འཇོག~~

                        lug~ǔg-ñís   gyán~ la~  jòg~~ ༑

ལུགས་~འུག་གཉིས་   དཔལ་~ཡོན   རྒྱས་~ འས~ པའི་~ འི~༑  

lug~ǔg-ñís   pal~yon   gyás~ ǎs~ bai~ ĭ~ ༑

                    རྒྱས་~པའི་   བཀྲ་~ འ~ ཤིས་~ འིས~   བཀྲ་~ཤིས་~ཤོག~

                    gyás~bai   dra~ ǎ~xis~ ĭs~   dra~xis~xog~.

བཀྲ་~ འ་ཤིས་   ཀུན་~ འུན~ ཏུ་~ འུ~༑   དགེ་~འེ་བའི་   བཀྲ་~ ཤིས་~  པ~~

dra~ ǎ-xis   gun~ ǔn~ du~ ǔ~  ge~ ě-vai   dra~ xis~  ba~~ ༑

དཀོན་~འོན་མཆོག་   གསུམ་~གྱི་   བཀྲ་~ འ~ ཤིས་~ འི~ 

gon~ǒn-qog   sum~gyi   dra~ ǎ~ xis~ ĭ~ ༑  

                    བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ ལེགས་~ ཤོག་~ འོག~   བཀྲ་~ཤིས་~ཤོག~

                    dra~xis   dé~ leg~ xog~ ǒg~   dra~xis~xog~.

བཀྲ་~ འ་ཤིས་   དང་~ འང~ པོ་~ འོ~   

dra~ ǎ-xis   dǎŋ~ ǎŋ~ bo~ ǒ~

                        འཛམ་~འམ་གླིང་   རྒྱན་~ ལ་~  འཇོག~~༑

                        zàm~ǎm-líŋ   gyán~ la~  jòg~~ ༑

འཛམ་~འམ་གླིང་   ཞི་~བདེ་   ཡོང་~ འོང~ བའི་~ འི~༑  

zàm~ǎm-líŋ   xĭ~dé   yoŋ~ ǒŋ-~ vai~ ĭ~ ༑

                        ཡོང་~བའི་   བཀྲ་~ འ~ ཤིས་~ འིས~༑

                        yoŋ~vai   dra~ ǎ~ xis~ ĭs~ ༑

བཀྲ་~ འ་ཤིས་   གཉིས་~ འིས~ པ་~ འ~༑  

dra~ ǎ-xis   ñís~ ĭs~ ba~ ǎ~ ༑

                        འཛམ་~འམ་གླིང་   རྒྱན་~ ལ་~  འཇོག~~

                        zàm~ǎm-líŋ   gyán~ la~  jòg~~ ༑

གངས་~འང་རིའི་   དབུ་~འཕང་   མཐོ་~ འོ~ བའི་~ འི~༑  

gǎŋ~ǎŋ-rii   wú~pàŋ   tò~ ǒ~ vai~ ĭ~   

                    མཐོ་~བའི་   བཀྲ་~ འ~ ཤིས་~ འིས~   བཀྲ་~ཤིས་~ཤོག~

                    tò~vai   dra~ ǎ~ xis~ ĭs~  dra~xis~xog~.

བཀྲ་~ འ་ཤིས་   གསུམ་~ འུམ~ པ་~ འ~༑  

dra~ ǎ-xis   sùm~ ǔm~ ba~ ǎ~ ༑

                        ལུགས་~འུག་གཉིས་   རྒྱན་~ ལ་~  འཇོག~~

                        lug~ǔg-ñís   gyán~ la~  jòg~~ ༑

ལུགས་~འུག་གཉིས་   དཔལ་~ཡོན   རྒྱས་~ འས~ པའི་~ འི~༑  

lug~ǔg-ñís   pal~yon  gyás~ ǎs~ bai~ ĭ~ ༑

                    རྒྱས་~པའི་   བཀྲ་~ འ~ ཤིས་~ འིས~   བཀྲ་~ཤིས་~ཤོག~

                    gyás~bai dra~ ǎ~ xis~ ĭs~  dra~xis~xog~.

བཀྲ་~ འ་ཤིས་   ཀུན་~ འུན~ ཏུ་~ འུ~   དགེ་~འེ་བའི་   བཀྲ་~ ཤིས་~  པ~~༑

dra~ ǎ-xis   gun~ ǔn~ du~ ǔ~  ge~ ě-vai   dra~ xis~  ba~~ ༑

དཀོན་~འོན་མཆོག་   གསུམ་~གྱི་   བཀྲ་~ འ~ ཤིས་~ འི~༑  

gon~ǒn-qog   sum~gyi   dra~ ǎ~ xis~ ĭ~ ༑

                        བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ ལེགས་~ ཤོག་~ འོག~

                        dra~xis   dé~ leg~ xog~ ǒg~

བཀྲ་~ འ་ཤིས་   གསུམ་~ འུམ~ པ་~ འ~༑  

dra~ ǎ-xis   sùm~ ǔm~ ba~ ǎ~ ༑

                        ལུགས་~འུག་གཉིས་   རྒྱན་~ ལ་~  འཇོག~~

                        lug~ǔg-ñís   gyán~ la~  jòg~~ ༑

ལུགས་~འུག་གཉིས་   དཔལ་~ཡོན   རྒྱས་~ འས~ པའི་~ འི~༑  

lug~ǔg-ñís   pal~yon   gyás~ ǎs~ bai~ ĭ~ ༑

                    རྒྱས་~པའི་   བཀྲ་~ འ~ ཤིས་~ འིས~   བཀྲ་~ཤིས་~ཤོག~

                    gyás~bai   dra~ ǎ~xis~ ĭs~   dra~xis~xog~.

བཀྲ་~ འ་ཤིས་   ཀུན་~ འུན~ ཏུ་~ འུ~༑   དགེ་~འེ་བའི་   བཀྲ་~ ཤིས་~  པ~~

dra~ ǎ-xis   gun~ ǔn~ du~ ǔ~  ge~ ě-vai   dra~ xis~  ba~~ ༑

དཀོན་~འོན་མཆོག་   གསུམ་~གྱི་   བཀྲ་~ འ~ ཤིས་~ འི~ 

gon~ǒn-qog   sum~gyi   dra~ ǎ~ xis~ ĭ~ ༑  

                    བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ ལེགས་~ ཤོག་~ འོག~   བཀྲ་~ཤིས་~ཤོག~

                    dra~xis   dé~ leg~ xog~ ǒg~   dra~xis~xog~.