Tashi Delek

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

Auspiciousness and Happiness

Samkho

སམ་ཁོ།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
dra-xis dé-leg
Tashi deleg

                            སམ་ཁོ།

                                sàm-ko

བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཤོག

dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg xog!

Fortune and happiness, fortune and happiness, may there be fortune and happiness!

    བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཤོག

    dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg xog!

    Fortune and happiness, fortune and happiness, may there be fortune and happiness!

        བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཤོག

        dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg xog!

        Fortune and happiness, fortune and happiness, may there be fortune and happiness!

            བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཤོག

            dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg xog!

            Fortune and happiness, fortune and happiness, may there be fortune and happiness!

རི་ ~ཀླུང་གི་ སྨུག་~སྤྲིན་ གཏོར་ ~ནས ~།

ri~lúŋ-gi mùg~drin dor~nas,

Through clouds and mist in mountains and valleys,

    ཀྱག་ ~ཀྱོག་གི་ ལམ་~ཕྲན་ བརྒྱུད་~ནས ~།

    gyag~gyog-gi  lam~tran  gyúd~nas,

    Traversing a narrow, winding path,

ངས་~  རྒྱང་~རིང་~ནས་

ŋas gyáŋ~riŋ ~nas

From far away

    བཀྲ་ ~ཤིས་~པའི་ ལེགས་~སྐྱེས་ ཁྱེད་~ལ་ ཁྱེར་ ~  ཡོད།

    dra~xis-bai  leg~gyes  kyed~la   kyer~ yod .

    I have brought an auspicious present for you.

    མཐོ་~སྒང་གི་ ཉི་~འོད ་ཁྱེར་~ནས ~།

    tò~gáŋ-gi  ñi~hŏd  kyer~nas,

    With the rays of the sun of the high plateau,

        སྤང་~ལྗང་ བསིལ་~རླུང་ བསུས་~ནས ~།

        baŋ~jáŋ-gi  sìl~lúŋ  sùs~nas,

        And with the fresh breeze of the green meadows,

དྲི་~མེད་ ཁ་~བཏགས་ཀྱི་ ལྷག་~བསམ་ དང་ ~  སྨོན་~འདུན་ ཁྱེར་~  ཡོད།

drĭ~med  ka~dag-gi  lhag~sàm-dăŋ  mòn~dùn  khyer~ yod .

I have brought an immaculate khatag of good aspirations and wishes.

    བསྭོ་ ~བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཤོག ~

      ~ dra-xis  dé-leg xog ~  !

    May there be fortune and happiness!

        བསྭོ་ ~བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཤོག  ~

          ~ dra-xis  dé-leg xog ~  !

        May there be fortune and happiness!

    ཕེབས་  ~དང་ ཕེབས་  ~དང་ མཉམ་~དུ་ ཕེབས་~  དང་།

    peb  ~dăŋ   peb  ~dăŋ  ñám~dŭ  peb~ dăŋ !

    Come, come, come together!

        སྤྲོ་ ~སྐྱིད་~ཀྱི་ གླུ་~དབྱངས་ སྙན་~མོ་ མཉམ་~དུ་  ~  ལེན།

        dro-gyid ~  gyi  lú~yáŋ  ñàn~mo  ñám~dŭ  ~ len .

        Let’s sing together a melodious song of happy celebration.

    ཕེབས་  ~དང་ ཕེབས་  ~དང་ བསྭོ་~ ཡ་~ ལ~

    peb  ~dăŋ  peb  ~dăŋ sò~  ya~ la~ !

    Come, come, come together!

        སྐྱིད་~ སྣང་ ~བ་ སྙན་~འཇེབས་ དབྱངས་~ཀྱི་ འགྱུར་~ཁུག་ འདྲེས་~ སོང་ ~ །

        gyid nàŋ~ va ñàn-jèb  yáŋ-gyi  jùr kug  drès~   soŋ.

        Happiness has merged with harmonious singing.

        ཤོག་ ཤོག

        xog  xog

        May there be, may there be

            ཤོག་ ཤོག

            xog      xog

            May there be, may there be

                བཀྲ་ཤིས། བཀྲ་ཤིས་ཤོག

                dra-xis dra-xis xog!

                May there be, good fortune, good fortune!

རི་ ~ཀླུང་གི་ སྨུག་~སྤྲིན་ གཏོར་ ~ནས ~།

ri~lúŋ-gi mùg~drin dor~nas,

Through clouds and mist in mountains and valleys,

    ཀྱག་ ~ཀྱོག་གི་ ལམ་~ཕྲན་ བརྒྱུད་~ནས ~།

    gyag~gyog-gi  lam~tran  gyúd~nas,

    Traversing a narrow, winding path,

ངས་~  རྒྱང་~རིང་~ནས་

ŋas gyáŋ~riŋ ~nas

From far away

    བཀྲ་ ~ཤིས་~པའི་ ལེགས་~སྐྱེས་ ཁྱེད་~ལ་ ཁྱེར་ ~  ཡོད།

    dra~xis-bai  leg~gyes  kyed~la   kyer~ yod .

    I have brought an auspicious present for you.

    མཐོ་~སྒང་གི་ ཉི་~འོད ་ཁྱེར་~ནས ~།

    tò~gáŋ-gi  ñi~hŏd  kyer~nas,

    With the rays of the sun of the high plateau,

        སྤང་~ལྗང་  བསིལ་~རླུང་  བསུས་~ནས ~།

        baŋ~jáŋ-gi  sìl~lúŋ  sùs~nas,

        And with the fresh breeze of the green meadows,

དྲི་~མེད་ ཁ་~བཏགས་ཀྱི་ ལྷག་~བསམ་ དང་ ~  སྨོན་~འདུན་ ཁྱེར་~  ཡོད།

drĭ~med  ka~dag-gi  lhag~sàm-dăŋ  mòn~dùn  khyer~ yod .

I have brought an immaculate khatag of good aspirations and wishes.

          ~ dra-xis  dé-leg xog ~  !

        May there be fortune and happiness!

            བསྭོ་ ~བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཤོག  ~

              ~ dra-xis  dé-leg xog ~  !

            May there be fortune and happiness!

    ཕེབས་  ~དང་ ཕེབས་  ~དང་ མཉམ་~དུ་ ཕེབས་~  དང་།

    peb  ~dăŋ   peb  ~dăŋ  ñám~dŭ  peb~ dăŋ !

    Come, come, come together!

        སྤྲོ་ ~སྐྱིད་~ཀྱི་ གླུ་~དབྱངས་ སྙན་~མོ་ མཉམ་~དུ་  ~  ལེན།

        dro-gyid ~  gyi  lú~yáŋ  ñàn~mo  ñám~dŭ  ~ len .

        Let’s sing together a melodious song of happy celebration.

    ཕེབས་  ~དང་ ཕེབས་  ~དང་ བསྭོ་~ ཡ་~ ལ~

    peb  ~dăŋ  peb  ~dăŋ sò~  ya~ la~ !

    Come, come, come together!

        སྐྱིད་~ སྣང་ ~བ་ སྙན་~འཇེབས་ དབྱངས་~ཀྱི་ འགྱུར་~ཁུག་ འདྲེས་~ སོང་ ~ །

        gyid nàŋ~ va ñàn-jèb  yáŋ-gyi  jùrkug  drès~   soŋ.

        Happiness has merged with harmonious singing.

                འོ་~   ངའི་~ ཕ་~ ཡུལ་~ གསེར་~ ཐ་~ ལུང་~ པ་~ རེད།

                hŏ~ŋai~pa~yul~sèr~ta~luŋ~ba~red~.

                My country is the Sertha valley.

    ཕེབས་  ~དང་ ཕེབས་  ~དང་ མཉམ་~དུ་ ཕེབས་~  དང་།

    peb  ~dăŋ   peb  ~dăŋ  ñám~dŭ  peb~ dăŋ !

    Come, come, come together!

        སྤྲོ་ ~སྐྱིད་~ཀྱི་ གླུ་~དབྱངས་ སྙན་~མོ་ མཉམ་~དུ་  ~  ལེན།

        dro-gyid ~  gyi  lú~yáŋ  ñàn~mo  ñám~dŭ  ~ len .

        Let’s sing together a melodious song of happy celebration.

    ཕེབས་  ~དང་ ཕེབས་  ~དང་ བསྭོ་~ ཡ་~ ལ~

    peb  ~dăŋ  peb  ~dăŋ sò~  ya~ la~ !

    Come, come, come together!

        སྐྱིད་~ སྣང་ ~བ་ སྙན་~འཇེབས་ དབྱངས་~ཀྱི་ འགྱུར་~ཁུག་ འདྲེས་~ སོང་ ~ །

        gyid nàŋ~ va ñàn-jèb  yáŋ-gyi  jùrkug  drès~   soŋ.

        Happiness has merged with harmonious singing.

            འགྱུར་~ཁུག་  འདྲེས་~ སོང་ ~ །

            jùr~kug  drès~   soŋ.

            Merged with harmonious singing.

                འགྱུར་~ཁུག་  འདྲེས་~ སོང་ ~ །

                jùr~kug  drès~   soŋ.

                Merged with harmonious singing.

བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཤོག

dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg xog!

Fortune and happiness, fortune and happiness, may there be fortune and happiness!

    བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཤོག

    dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg xog!

    Fortune and happiness, fortune and happiness, may there be fortune and happiness!

        བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཤོག

        dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg xog!

        Fortune and happiness, fortune and happiness, may there be fortune and happiness!

            བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ཤོག

            dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg  dra-xis dé-leg xog!

            Fortune and happiness, fortune and happiness, may there be fortune and happiness!