Tashi Drogar

བཀྲ་ཤིས་བྲོ་གར།

Sonam Yeshe, Phurdon, Sonam Dondup & Tsewang Agyal

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས། ཕུར་སྒྲོན། བསོད་ནམས་དོན་འགྲུབ། ཚེ་དབང་ཨ་རྒྱལ།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་བྲོ་གར།
Da-xis-drǒ-gǎr

    བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།   ཕུར་སྒྲོན།  བསོད་ནམས་དོན་འགྲུབ།  ཚེ་དབང་ཨ་རྒྱལ།

    sòd-nam-ye-xes,    pur-drón,   

    sòd-nam-dǒn-drùb,    ce-wáŋ a-gyál

བཀྲ་~ཤིས་   བྲོ་~གར་    སྒང་~པ་   བོད་~ལ་   དར~ཡེ  ~~~~

dra~xis   drǒ~gǎr    gáŋ~ba   bǒd~la   dǎr~ye  ~~~~,

    གར་~གྱི་   སེང་~སྟབས་    གར་~གྱི་    དང་~པོ་  དང་~  པོ་~  ཡིན~འིན  ཡ

    gǎr~gyĭ seŋ~dab gǎr~gyĭ dǎŋ~bo dǎŋ~bo~ yin~ĭn   ya.

        བཙན་~པོའི་   ངར་~འགྲོས་   ཡིན~འིན

        zan~boi   ŋar~dròs  yin~ ĭn,

            གཤེན་~པོའི་   འགྱིང་~འགྲོས་   ཡིན~འིན

            xèn~boi   gyìŋ~dròs   yin~ ĭn.

    བསྭོ་~ འོ~ འོ~ འོ~  ཡ~ལག་སེ།

    sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~  ya~lag-se

ལྡོག་~བྲོ་   ཁྲ་~མོ་    ལོ་~ཆུང་    ཕོ་~མོའི་   གར~འཁྲབ

dóg~drǒ   tra~mo    lo~quŋ    po~moi   gǎr~tràb.

    བསྭོ་~ འོ~ འོ~ འོ~  ཡ~ལགས་སེ།

    sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~  ya~lag-se

        སྟག་~ཤར་   གཞོན་~པས་    གླག་~རྒོད་    འཛུམ་~གར་   འཁྲབ~ཤོག

        dag~xar xón~bas lág~gód zùm~gǎr tràb~xog.

            གཡས་~འས  གཡས་~ལ་ནི   སྐོར~འོ   སྐོར

            yás~ǎs  yás~lani   gor~ǒ   gor,

                གཡོན་~འོན གཡོན་~ལ་ནི   སྐོར~འོ 

                yón~ǒn yón~lani   gor~ǒ,

                    མགོ་~བོའི་ གར་~སྟབས་    སྒྱུར་~འུ  ཤོག~འོག

                    gò~voi gǎr~dab   gyúr~ǔ     xog~ǒg.

བཀྲ་~ཤིས་   བྲོ་~གར་    སྒང་~པ་   བོད་~ལ་   དར~ ~~~~

dra~xis   drǒ~gǎr    gáŋ~ba   bǒd~la   dǎr~ye  ~~~~,

    མཉེན་~ལྕུག་   འཁྲིལ་~ལྡེམ་    གར་~གྱི་    མཛེས་~ཆ་  མཛེས་~  ཆ་~  ཡིན~ ~~

    ñén~jug  trìl~dém  gǎr~gyĭ zès~qa  zès~  qa~ yin~ ~~.

        དཔའ་~བོའི་     ཁྲོ་~གར་   ཡིན~འིན

        ba~voi    tro~gǎr  yin~ ĭn,

            དཔའ་~མོའི་    འཛུམ་~གར་   ཡིན~འིན

            ba~moi   zùm~gǎr   yin~ ĭn.

    བསྭོ་~ འོ~ འོ~ འོ~  ཡ~ལག་སེ།

        sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~  ya~lag-se

ལྡོག་~བྲོ་   ཁྲ་~མོ་    ལོ་~ཆུང་    ཕོ་~མོའི་   གར~འཁྲབ

dóg~drǒ   tra~mo    lo~quŋ    po~moi   gǎr~tràb.

    བསྭོ་~ འོ~ འོ~ འོ~  ཡ~ལགས་སེ།

    sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~  ya~lag-se

        སྨན་~ཅུང་    བུ་~མོས་    རྨ་~བྱའི་   མཛེས་~གར་   འཁྲབ~འཁྲབ །

        màn~qun bǔ~mos má~jyǎi zès~gǎr tràb~tràb.

            གཡས་~འས  གཡས་~ལ་ནི   སྐོར~འོ   སྐོར

            yás~ǎs  yás~lani   gor~ǒ   gor,

                གཡོན་~འོན གཡོན་~ལ་ནི   སྐོར~འོ 

                yón~ǒn yón~lani   gor~ǒ,

                    ལག་~པའི་    གར་~སྟབས་~   སྒྱུར་~འུ  ཤོག~འོག

                    lag~bai  gǎr~dab   gyúr~ǔ     xog~ǒg.

བཀྲ་~ཤིས་   བྲོ་~གར་    སྒང་~པ་   བོད་~ལ་   དར~ཡེ  ~~~~

dra~xis   drǒ~gǎr    gáŋ~ba   bǒd~la   dǎr~ye  ~~~~,

    ལྡོག་~འགྲོས་   སེང་~སྟབས་    གར་~གྱི་    དང་~པོ་  དང་~  པོ་~  ཡིན~འིན   ཡ

    gǎr~gyĭ seŋ~dab gǎr~gyĭ dǎŋ~bo dǎŋ~bo~ yin~ĭn   ya.

        བཙན་~པོའི་   ངར་~འགྲོས་   ཡིན~འིན

        zan~boi   ŋar~dròs  yin~ ĭn,

            གཤེན་~པོའི་   འགྱིང་~འགྲོས་   ཡིན~འིན

            xèn~boi   gyìŋ~dròs   yin~ ĭn.

    བསྭོ་~ འོ~ འོ~ འོ~  ཡ~ལག་སེ།

    sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~  ya~lag-se

ལྡོག་~བྲོ་   ཁྲ་~མོ་    ལོ་~ཆུང་    ཕོ་~མོའི་   གར~འཁྲབ

dóg~drǒ   tra~mo    lo~quŋ    po~moi   gǎr~tràb.

    བསྭོ་~ འོ~ འོ~ འོ~  ཡ~ལགས་སེ།

    sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~  ya~lag-se

        སྟག་~ཤར་   གཞོན་~པས་    གླག་~རྒོད་    འཛུམ་~གར་   འཁྲབ~འཁྲབ 

        dag~xar xón~bas lág~gód zùm~gǎr tràb~tràb.

            གཡས་~འས  གཡས་~ལ་ནི   སྐོར~འོ   སྐོར

            yás~ǎs  yás~lani   gor~ǒ   gor,

                གཡོན་~འོན གཡོན་~ལ་ནི   སྐོར~འོ 

                yón~ǒn yón~lani   gor~ǒ,

                    མགོ་~བོའི་ གར་~སྟབས་    སྒྱུར་~འུ  ཤོག~འོག

                    gò~voi gǎr~dab   gyúr~ǔ     xog~ǒg.

བཀྲ་~ཤིས་   བྲོ་~གར་    སྒང་~པ་   བོད་~ལ་   དར~ ~~~~

dra~xis   drǒ~gǎr    gáŋ~ba   bǒd~la   dǎr~ye  ~~~~,

    མཉེན་~ལྕུག་   འཁྲིལ་~ལྡེམ་    གར་~གྱི་    མཛེས་~ཆ་  མཛེས་~  ཆ་~  ཡིན~  ཡ~

    ñén~jug  trìl~dém  gǎr~gyĭ zès~qa  zès~  qa~ yin~ ~~.

        དཔའ་~བོའི་     ཁྲོ་~གར་   ཡིན~འིན

        ba~voi     tro~gǎr  yin~ ĭn,

            དཔའ་~མོའི་    འཛུམ་~གར་   ཡིན~འིན

            ba~moi   zùm~gǎr   yin~ ĭn.

    བསྭོ་~ འོ~ འོ~ འོ~  ཡ~ལག་སེ།

    sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~  ya~lag-se

ལྡོག་~བྲོ་   ཁྲ་~མོ་    ལོ་~ཆུང་    ཕོ་~མོའི་   གར~འཁྲབ

dóg~drǒ   tra~mo    lo~quŋ    po~moi   gǎr~tràb.

    བསྭོ་~ འོ~ འོ~ འོ~  ཡ~ལགས་སེ།

    sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~  ya~lag-se

        སྨན་~ཅུང་    བུ་~མོས་    རྨ་~བྱའི་   མཛེས་~གར་   འཁྲབ~འཁྲབ །

        màn~qun bǔ~mos má~jyǎi zès~gǎr tràb~tràb.

            གཡས་~འས  གཡས་~ལ་ནི   སྐོར~འོ   སྐོར

            yás~ǎs  yás~lani   gor~ǒ   gor,

                གཡོན་~འོན གཡོན་~ལ་ནི   སྐོར~འོ 

                yón~ǒn yón~lani   gor~ǒ,

                    ལག་~པའི་    གར་~སྟབས་~   སྒྱུར་~འུ  ཤོག~འོག

                    lag~bai  gǎr~dab   gyúr~ǔ     xog~ǒg.

བཀྲ་~ཤིས་   བྲོ་~གར་    སྒང་~པ་   བོད་~ལ་   དར~ ~~~~

dra~xis   drǒ~gǎr    gáŋ~ba   bǒd~la   dǎr~ye  ~~~~,

    གནམ་~བྲོ་   ས་~བྲོ་    དུས་~ཀྱི་    བྲོ་~གར་  བྲོ~  གར་~  ཡིན~འིན   ཡ

    nám~drǒ  sa~drǒ  dǔs~gyi  drǒ~gǎr drǒ~ gǎr~ yin~ ĭn   ya.

        ཕོ་~སར་   ལྡིང་~གར་   ཡིན~འིན

        po~sar   díŋ~gǎr   yin~ ĭn.

            མོ་~སར་    འཁྱུག་~གར་     ཡིན~འིན

            mo~sar    kyug~gar  yin~ ĭn.

    བསྭོ་~ འོ~ འོ~ འོ~  ཡ~ལགས་སེ།

    sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~  ya~lag-se

ལྡོག་~བྲོ་   ཁྲ་~མོ་    ལོ་~ཆུང་    ཕོ་~མོའི་   གར~འཁྲབ

dóg~drǒ   tra~mo    lo~quŋ    po~moi   gǎr~tràb.

    བསྭོ་~ འོ~ འོ~ འོ~  ཡ~ལགས་སེ།

    sò~ ǒ~ ǒ~ ǒ~  ya~lag-se

        ལོ་~ཆུང་   ཕོ་~མོས་    དུས་~ཀྱི་    འཇོ་~གར་    འཁྲབ~འཁྲབ

        lo~quŋ    po~mos   dǔs~gyi   jò~gǎr    tràb~tràb.

            གཡས་~འས  གཡས་~ལ་ནི   སྐོར~འོ   སྐོར

            yás~ǎs  yás~lani   gor~ǒ   gor,

                གཡོན་~འོན གཡོན་~ལ་ནི   སྐོར~འོ 

                yón~ǒn yón~lani   gor~ǒ,

                    རྐང་~པའི་    གར་~སྟབས་~   སྒྱུར་~འུ  ཤོག~འོག

                    gaŋ~bai  gǎr~dab  gyúr~ǔ     xog~ǒg.