Tashi Dzogdan

བཀྲ་ཤིས་རྫོགས་ལྡན་དབྱངས་སྙན།

The Auspicious Song for an Age of Perfection

Lobsang & Lhakyi

བློ་བཟང་དང་ལྷ་སྐྱིད།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་རྫོགས་ལྡན་དབྱངས་སྙན།
da-xis zóg-dán
An Auspicious Song for an Age of Perfection

    བློ་བཟང་དང་ལྷ་སྐྱིད།

    ló-sáŋ & lha-gyid

 སྐྱིད་པ་ལའེ~~

    gyid~ ĭ~ ba~  lae~ !

    Happiness!

ལྷ་~ཡི་ བཀྲ་ ~ཤིས་ སྐྱབས་~  གནས་~  དཀོན་~ མཆོག་~ གསུམ~~ །

lha~yi  dra  ~xis  gyab~  nás~  gon~  qòg~  sùm~~  ,

The auspiciousness of deities are the Three Precious Jewels, object of refuge,

    ཐུགས་~རྗེ་ དབུ་~འཕང་ དགུང་~ ལས་~ མཐོ་~ བཞིན་~ དུ~ །

    tug~jé  wú~pàŋ  gúŋ~  las~  tò~  xín~ dǔ~ .

    While their compassion and glory are higher than the sky.

        སྐྱིད་~འི་~ པ་~ ལའེ~ །

        gyid~ ĭ~ ba~  lae~ !

        Happiness!

    རིས་~མེད་ འགྲོ་~བ་ སྐྱོབ་~ པའི་~ བཀྲ་~ ཤིས་~ ཤོག~

    ris~med  drò~va  gyob~ bai~  dra~ xis~  xog~~!

        May there be the auspiciousness that all beings will be protected without partiality!

                                བཀྲ་~  འ~ཤིས་~ ཤོག~~

                                dra~ ǎ~xis~ xog~~!

                                May there be this auspiciousness!

    སྐྱིད་པ་ལའེ~~

    gyid~ ĭ~ ba~  lae~ !

    Happiness!

མི་~ཡི་ བཀྲ་ ~ཤིས་ ཆོས་~ རྒྱལ་~ མེས་~  དབོན་~  གསུམ~~ །

mi~yi  dra ~xis  qos~ gyál~ mes~ wón~ sùm~,

The auspiciousness of human beings are the three ancestral Dharma kings,

    མཐའ་~བཞིའི་  སྐྱེ་~དགུ་  ཆབ་~ འོག་~ འཛུད་~ བཞིན་~ དུ~ །

    tà~xí  gye~gú  qab~ hǒg~  zùd~ xín~ dǔ~ .

    སྐྱིད་~འི་~ པ་~ ལའེ~ །

        gyid~ ĭ~ ba~  lae~ !

    While all beings in the four directions are brought under their sway.

 འཛམ་~གླིང་  ཞི་~བདེས་  སྐྱོང་~ བའི་~   བཀྲ་~ ཤིས་~ ཤོག~

    zàm~líŋ  xĭ~dés  gyoŋ~ vai~  dra~ xis~  xog~!

        Happiness!

                                བཀྲ་~  འ~ཤིས་~ ཤོག~~

                                dra~ ǎ~xis~  xog~~

    May there be the auspiciousness that the world will be sustained by peace!

    སྐྱིད་པ་ལའེ~~

    gyid~ ĭ~ ba~  lae~ !

%2f

ཆོས་~ཀྱི་ བཀྲ་ ~ཤིས་ གསུང་~ རབ་~ སྡེ་~  སྣོད་~  གསུམ~~ །

qos~gyi  dra~xis  sùŋ~ rab~  dé~ nòd~  sùm~,

    Happiness!

    བཤད་~སྒྲུབ་  ལས་~གསུམ་  ཉི་~ ལྟར་~ གསལ་~ བཞིན་~ དུ~ །

    xàd~drúb  las~sùm  ñi~ dar~ sàl~ xín~ dǔ~ .

The auspiciousness of the Dharma are the three collections of scriptures,

        སྐྱིད་~འི་~ པ་~ ལའེ~ །

        gyid~ ĭ~ ba~  lae~ !

    While their study, practice and related activities shine like the sun.

    སངས་~རྒྱས་  བསྟན་~པ་  དར་~ བའི་~ བཀྲ་~ ཤིས་~ ཤོག~

    saŋ~gyás  dan~ba  dǎr~ vai~  dra~  xis~  xog~!

        Happiness!

                                བཀྲ་~  འ~ཤིས་~ ཤོག~~

                                dra~ ǎ~xis~  xog~~!

    May there be the auspiciousness that the teaching of the Buddha will spread!

    སྐྱིད་པ་ལའེ~~

    gyid~ ĭ~ ba~  lae~ !

%2f

ནོར་~གྱི་ བཀྲ་ ~ཤིས་ སྲིད་~ གསུམ་~ གཡང་~  གི་~  བདག~~

nor~gyĭ  dra~xis  sìd~  sùm~  yáŋ~  gĭ~  dág~,

    Happiness!

    འདོད་~དགུའི་  ལོངས་~སྤྱོད་  ཆར~ ལྟར་~ འབེབས་~ བཞིན་~ དུ~ །

    dòd~gúi  loŋ~jyod   qar~  dar~  bèb~ xín~ dǔ~ .

The auspiciousness of wealth is the Lord of the prosperity of the three realms of existence,

        སྐྱིད་~འི་~ པ་~ ལའེ~།

        gyid~ ĭ~ ba~  lae~ !

    While the enjoyment of all that one wishes falls like rain.

    འགྲོ་~ཀུན་  དབུལ་~བ་  སེལ་~ བའི་~ བཀྲ་~ ཤིས་~ ཤོག~

    drò~gun  wúl~va  sel~  vai~  dra~  xis~  xog~~ !

        Happiness!

                                བཀྲ་~  འ~ཤིས་~ ཤོག~~

                                dra~ ǎ~xis~  xog~~!

    May there be the auspiciousness that the poverty of all beings may be eliminated!

    སྐྱིད་པ་ལའེ~~

    gyid~ ĭ~ ba~  lae~ !

%2f

ཚེ་~ཡི་ བཀྲ་ ~ཤིས་ འཆི་~ མེད་~ ལྷ་~  མཆོག་~  གསུམ~~ །

ce~yi  dra~xis  qì~  med~  lha~  qòg~  sùm~~ ,

    Happiness!

    ཚེ་~སྲོག་  རྡོ་~རྗེའི་  བྲག་~ ལས་~ སྲ་~ བཞིན་~ དུ~ །

    ce~sòg  dó~jéi  drǎg~  las~   sà~  xín~ dǔ~ .

The auspiciousness of longevity are the three supreme immortal deities,

        སྐྱིད་~འི་~ པ་~ ལའེ~།

        gyid~  ĭ~ ba~  lae~ !

    While the length and force of life are harder than a diamond rock.

        ཚེ་~འདིར་  དོན་~གཉིས་  འགྲུབ་~ པའི་~ བཀྲ་~ ཤིས་~ ཤོག~

    ce~dìr  dǒn~ñís   drùb~ bai~  dra~ xis~ xog~~ !

    Happiness!

                                བཀྲ་~  འ~ཤིས་~ ཤོག~~

                                dra~ ǎ~xis~  xog~~!

    May there be the auspiciousness that in this life the two aims will be accomplished!

    སྐྱིད་པ་ལའེ~~

    gyid~  ĭ~ ba~  lae~ !

%2f

བདེ་~སྐྱིད་ བཀྲ་ ~ཤིས་ རྒྱལ་~ བ་ རིགས་~  གསུམ་~  མགོན~~ །

de~gyid  dra~xis  gyál~  va~   rig~   sùm~   gòn~~ ,

    Happiness!

    སྲིད་~ཞིའི་  དཔལ་~ཡོན་  མཚོ་~ ལྟར་~ འཁྱིལ་~ བཞིན་~ དུ~ །

    sìd~xĭi  bal~yon  cò~  dar~  kyìl~  xín~ dǔ~ .

The auspiciousness of happiness are the Victorious Lords of the Three Families,

    སྐྱིད་~འི་~ པ་~ ལའེ~།

        gyid~  ĭ~ ba~  lae~ !

    While the glory and prosperity of samsara and nirvana gather like a lake.

        རྫོགས་~ལྡན་  གསར་~པའི་  དུས་~ སྟོན་~   འཆར~ གྱུར་~ ཅིག~

    zóg~dán  sàr~bai  dǔs~ don~  qàr~ gyǔr~  jig~~ !

        Happiness!

            འཆར~  འ~གྱུར་~ ཅིག~~

          qàr~ ǎ~gyǔr~  jig~~ !

    May the celebration of a new age of perfection arise!

    རྫོགས་~ལྡན་  གསར་~པའི་  དུས་~ སྟོན་~   འཆར~ གྱུར་~ ཅིག~

    zóg~dán    sàr~bai    dǔs~  don~  qàr~  gyǔr~  jig~~ !

            May arise!

                                བཀྲ་~  འ~ཤིས་~ ཤོག~~

                                dra~ ǎ~xis~  xog~~!

    May the celebration of a new age of perfection arise!