Tashi Jatson

བཀྲ་ཤིས་འཇའ་ཚོན།

Auspicious Rainbow

Lumo Tso

ཀླུ་མོ་མཚོ།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་འཇའ་ཚོན།
dra-xis jà-con
Auspicious Rainbow

    ཀླུ་མོ་མཚོ།

    lú-mo cò

ང་ ~ཚོ་   ཡར་~ཡར་   འགྲོ་~ འོ~ འོ ~ དུས~ འུ~ འུ~~༑  

ŋa ~co  yar~yar  drò~ ǒ~ ǒ ~ dǔs~ ǔ~ ǔ~~ ,

While we were going up,

                                    བསྭོ་~ འོ་~~   ཡ་~འ  རེ་ལོ~~ །

                                    sò~ ǒ~~   ya~ǎ  re-lo~~

ཁ་~བ་   མར་~མར་   བབས་~  འ~བྱུང་༑

ka ~va   mar~mar   bàb~  ǎ~jyǔŋ༑

The snow was falling down

                བཀྲ་  ~ལ་  ཤིས་~པའི་   འཇའ་ ~ཚོན་  སྣ་~ལྔ་   ཤར་~  སོང་~ །

                dra ~la   xis~bai   jà  ~con   nà~ŋá   xar~  soŋ~.

                and an auspicious five-colored rainbow appeared.

ཁ་  ~བ་   བབས་~པའི་   རྗེས་~~  ལ~ འ~འ~~༑  

ka  ~va   bàb~bai   jés~~  la~ ǎ~ ǎ~~ ,

After the snow stopped falling,

                                    བསྭོ་~ འོ་~~   ཡ་~འ  རེ་ལོ~~ །

                                    sò~ ǒ~~   ya~ǎ  re-lo~~

ཁ་  ~ཤུལ་   ཉི་~མ་   དྲོ་~  འོ~སོང་༑

ka  ~xul   ñi~ma   drǒ~  ǒ~soŋ༑

A warm sun arose

                བཀྲ་  ~ལ་  ཤིས་~པའི་   འཇའ་ ~ཚོན་  སྣ་~ལྔ་   ཤར་~  སོང་~ །

                dra ~la   xis~bai   jà  ~con   nà~ŋá   xar~  soŋ~.

                and an auspicious five-colored rainbow appeared.

ཁ་  ~ཤུལ་   ཉི་~མ་   དྲོ་~  འོ~སོང་༑

ka  ~xul   ñi~ma   drǒ~  ǒ~soŋ༑

A warm sun arose

                བཀྲ་  ~ལ་  ཤིས་~པའི་   འཇའ་ ~ཚོན་  སྣ་~ལྔ་   ཤར་~  སོང་~ །

                dra ~la   xis~bai   jà  ~con   nà~ŋá   xar~  soŋ~.

                and an auspicious five-colored rainbow appeared.

ང་ ~ཚོ་   ཡར་~ཡར་   འགྲོ་~ འོ~ འོ ~ དུས~ འུ~ འུ~~ །   

ŋa ~co  yar~yar  drò~ ǒ~ ǒ ~ dǔs~ ǔ~ ǔ~~ ,

While we were going up,

                                    བསྭོ་~ འོ་~~   ཡ་~འ  རེ་ལོ~~ །

                                    sò~ ǒ~~   ya~ǎ  re-lo~~

ཆར  ~པ་   མར་~མར་   བབས་~  འ~བྱུང་༑

qar ~ba   mar~mar   bàb~  ǎ~jyǔŋ༑

The rain was falling down

                བཀྲ་  ~ལ་  ཤིས་~པའི་   འཇའ་ ~ཚོན་  སྣ་~ལྔ་   ཤར་~  སོང་~ །

                dra ~la   xis~bai   jà  ~con   nà~ŋá   xar~  soŋ~.

                and an auspicious five-colored rainbow appeared.

ཆར་  ~པ་   བབས་~པའི་   རྗེས་~~  ལ~ འ~འ~~ །   

qar ~ba   bàb~bai   jés~~  la~ ǎ~ ǎ~~,

After the rain stopped falling,

                                    བསྭོ་~ འོ་~~   ཡ་~འ  རེ་ལོ~~ །

                                    sò~ ǒ~~   ya~ǎ  re-lo~~ 

ཆར་  ~ཤུལ་   ཉི་~མ་   དྲོ་~  འོ~སོང་༑

qar  ~xul   ñi~ma   drǒ~  ǒ~soŋ༑

A warm sun arose

                བཀྲ་  ~ལ་  ཤིས་~པའི་   འཇའ་ ~ཚོན་  སྣ་~ལྔ་   ཤར་~  སོང་~ །

                dra ~la   xis~bai   jà  ~con   nà~ŋá   xar~  soŋ~.

                and an auspicious five-colored rainbow appeared.

ཆར་ ~ཤུལ་   ཉི་~མ་   དྲོ་~  འོ~སོང་༑

qar  ~xul   ñi~ma   drǒ~  ǒ~soŋ༑

A warm sun arose

                བཀྲ་  ~ལ་  ཤིས་~པའི་   འཇའ་ ~ཚོན་  སྣ་~ལྔ་   ཤར་~  སོང་~ །

                dra ~la   xis~bai   jà  ~con   nà~ŋá   xar~  soŋ~.

                and an auspicious five-colored rainbow appeared.

གཞས ~པ་   བྲོ་~ར་   བདེ~ འེ~ འེ ~ མོ~ འོ~ འོ~~ །   

xás ~ba  drǒ~ra  dé~ ě~ ě ~ mo~ ǒ~ ǒ~~ !

The singer and the place for dancing are nice!

                                    བསྭོ་~ འོ་~~   ཡ་~འ  རེ་ལོ~~ །

                                    sò~ ǒ~~   ya~ǎ  re-lo~~

བདེ་ ~ལེགས་   བསྭོ་~སྒྲ་   བསྭོ་~  འོ~སོང་༑

dé ~leg   sò~drá   sò~  ǒ~soŋ༑

The fortunate sound of SO is resounding

                བཀྲ་  ~ལ་  ཤིས་~པའི་   འཇའ་ ~ཚོན་  སྣ་~ལྔ་   ཤར་~  སོང་~ །

                dra ~la   xis~bai   jà  ~con   nà~ŋá   xar~  soŋ~.

                and an auspicious five-colored rainbow appeared.

གཞས ~པ་   བྲོ་~ར་   བདེ~ འེ~ འེ ~ མོ~ འོ~ འོ~~ །   

xás ~ba   drǒ~ra   dé~ ě~ ě ~ mo~ ǒ~ ǒ~~!

The singer and the place for dancing are nice!

                                    བསྭོ་~ འོ་~~   ཡ་~འ  རེ་ལོ~~ །

                                    sò~ ǒ~~   ya~ǎ  re-lo~~

བདེ་ ~ལེགས་   བསྭོ་~སྒྲ་   བསྭོ་~  འོ~སོང་༑

dé ~leg   sò~drá   sò~  ǒ~soŋ༑

The fortunate sound of SO is resounding

                བཀྲ་  ~ལ་  ཤིས་~པའི་   འཇའ་ ~ཚོན་  སྣ་~ལྔ་   ཤར་~  སོང་~ །

                dra ~la   xis~bai   jà  ~con   nà~ŋá   xar~  soŋ~.

                and an auspicious five-colored rainbow appeared.

བདེ་ ~ལེགས་   བསྭོ་~སྒྲ་   བསྭོ་~  འོ~སོང་༑

dé ~leg   sò~drá   sò~  ǒ~soŋ༑

The fortunate sound of SO is resounding

                བཀྲ་  ~ལ་  ཤིས་~པའི་   འཇའ་ ~ཚོན་  སྣ་~ལྔ་   ཤར་~  སོང་~ །

                dra ~la   xis~bai   jà  ~con   nà~ŋá   xar~  soŋ~.

                and an auspicious five-colored rainbow appeared.