Tashi Kordro

བཀྲ་ཤིས་སྐོར་བྲོ།

Auspicious Circle Dance

Tsewang Agyal, Sonam Yeshe, Dege Trayang

ཚེ་དབང་ཨ་རྒྱལ། བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས། སྡེ་དགེ་བཀྲ་གཡང་།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་སྐོར་བྲོ།
dra-xis gor-drǒ
Auspicious Circle Dance

        གཞས་ཚིག་    ཁྱུང་གི་མེ་ཆར།

        གཞས་གདངས་    དམངས།

        གཞས་པ་    ཚེ་དབང་ཨ་རྒྱལ།  བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།  སྡེ་དགེ་བཀྲ་གཡང་།

        ce-wáŋ a-gyál, sòd-nam ye-xes, dé-gé dra-yáŋ

    བསྭོ་~ ཡག་~རེ་~ ལོ~~~

    sò~ yag~re~ lo~~~

དེ་~རིང་   ཚེས་~བཟང་   ཉིན་~ འིན~ མོ~ འོ~

dě~riŋ   ces~sáŋ   ñin~ ĭn~ mo~ ǒ~,

Today, on this auspicious day,

    དྲིན་~ཆེན་   ཕ་~མ་   འཛོམས་~ འམ~ སོང་~ འོང~~

    drĭn~qen   pa~ma   zòm~ ǎm~ soŋ~ ǒŋ~~.

    We met our beloved parents.

ཕ་~མའི་   སྐུ་~ཚེ་   རིང་~ འིང~  བའི~ འི ~

pa~mai   gu~ce   riŋ~ ĭŋ~  vai~ ĭ~,

Let’s dance an auspicious dance

    བཀྲ་~ཤིས་   ཞབས་~བྲོ་   འཁྲོབས་~ འོབ~  ཤོག~འོག~~

    dra~xis   xǎb~drǒ   tròb~ ǒb~  xog~ ǒg~~.

    For the long life of our parents.

        ཕ་~མའི་   སྐུ་~ཚེ་   རིང་~ འིང~  བའི~ འི ~

        pa~mai   gu~ce   riŋ~ ĭŋ~  vai~ ĭ~,

        Let’s dance an auspicious dance

            བཀྲ་~ཤིས་   ཞབས་~བྲོ་   འཁྲོབས་~ འོབ~  ཤོག~འོག~~

            dra~xis   xǎb~drǒ   tròb~ ǒb~  xog~ ǒg~~.

            For the long life of our parents.

     བསྭོ་~ ཡག་~རེ་~ ལོ~~~

    sò~ yag~re~ lo~~~

དེ་~རིང་   ཚེས་~བཟང་   ཉིན་~ འིན~ མོ~ འོ~

dě~riŋ   ces~sáŋ   ñin~ ĭn~ mo~ ǒ~,

Today, on this auspicious day,

    གྲོགས་~པོ་   གྲོགས་~མོ་   འཛོམས་~ འམ~  སོང་~ འོང~~

    drǒg~bo   drǒg~mo   zòm~ ǒm~  soŋ~ ǒŋ~~.

    We met our dear friends.

གྲོགས་~པོའི་   བརྩེ་~བ་   ཟབ་~ འབ~ པའི~ འི~

drǒg~boi   ze~va   sǎb~ ǎb~ bai~ ĭ~,

Let’s dance an auspicious dance

    བཀྲ་~ཤིས་   ཞབས་~བྲོ་   འཁྲབས་~ འབ~  ཤོག~འོག~~

    dra~xis   xǎb~drǒ   tràb~ ǎb~  xog~ ǒg~~.

    For everlasting friendship.

        གྲོགས་~པོའི་   བརྩེ་~བ་   ཟབ་~ འབ~ པའི~ འི~

        drǒg~boi   ze~va   sǎb~ ǎb~ bai~ ĭ~,

        Let’s dance an auspicious dance

    བཀྲ་~ཤིས་   ཞབས་~བྲོ་   འཁྲབས་~ འབ~  ཤོག~འོག~~

    dra~xis   xǎb~drǒ   tràb~ ǎb~  xog~ ǒg~~.

            For everlasting friendship.

    བསྭོ་~ ཡག་~རེ་~ ལོ~~~

    sò~ yag~re~ lo~~~

དེ་~རིང་   ཚེས་~བཟང་   ཉིན་~ འིན~ མོ~ འོ~

dě~riŋ   ces~sáŋ   ñin~ ĭn~ mo~ ǒ~,

Today, on this auspicious day,

    ཕ་~ས་   ཕ་~ཡུལ་   མཇལ་~ འལ~ སོང་~ འོང~~

    pa~sa   pa~yul   jàl~ ǎl~ soŋ~ ǒŋ~~.

    We saw our fatherland.

ཕ་~ཡུལ་   བདེ་~ཞིང་   སྐྱིད་~ འིད~ པའི་~ འི~

pa~yul   dé~xĭŋ   gyid~ ĭd~ bai~ ĭ~,

Let’s dance an auspicious dance

    བཀྲ་~ཤིས་   ཞབས་~བྲོ་   འཁྲབས་~ འབ~  ཤོག~འོག~~

    dra~xis   xǎb~drǒ   tràb~ ǎb~  xog~ ǒg~~.

    For a prosperous and happy fatherland.

        ཕ་~ཡུལ་   བདེ་~ཞིང་   སྐྱིད་~ འིད~ པའི་~ འི~

        pa~yul   dé~xĭŋ   gyid~ ĭd~ bai~ ĭ~,

        Let’s dance an auspicious dance

            བཀྲ་~ཤིས་   ཞབས་~བྲོ་   འཁྲབས་~ འབ~  ཤོག~འོག~~

            dra~xis   xǎb~drǒ   tràb~ ǎb~  xog~ ǒg~~.

            For a prosperous and happy fatherland.

    བསྭོ་~ ཡག་~རེ་~ ལོ~~~

    sò~ yag~re~ lo~~~

དེ་~རིང་   ཚེས་~བཟང་   ཉིན་~ འིན~ མོ~ འོ~

dě~riŋ   ces~sáŋ   ñin~ ĭn~ mo~ ǒ~,

Today, on this auspicious day,

    སངས་~རྒྱས་   བསྟན་~པ་   མཇལ་~ འལ~  སོང་~ འོང~~

    saŋ~gyás   dan~ba   jàl~ ǎl~ soŋ~ ǒŋ~~.

    We met the Buddha Dharma.

ནང་~བསྟན་   རིག་~གཞུང་   དར་~  བའི~།

naŋ~dan  rig~xúŋ   dǎr~ vai~,

Let’s dance an auspicious dance

    བཀྲ་~ཤིས་   ཞབས་~བྲོ་   འཁྲབས་~ འབ~  ཤོག~འོག~~

    dra~xis   xǎb~drǒ   tràb~ ǎb~  xog~ ǒg~~.

    For the diffusion of the Dharma and its culture.

        ནང་~བསྟན་   རིག་~གཞུང་   དར་~  བའི~།

        naŋ~dan   rig~xúŋ   dǎr~  vai~,

        Let’s dance an auspicious dance

            བཀྲ་~ཤིས་   ཞབས་~བྲོ་   འཁྲབས་~ འབ~  ཤོག~འོག~~

            dra~xis   xǎb~drǒ   tràb~ ǎb~  xog~ ǒg~~.

            For the diffusion of the Dharma and its culture.

    བསྭོ་~ ཡག་~རེ་~ ལོ~~~

    sò~ yag~re~ lo~~~

དེ་~རིང་   ཚེས་~བཟང་   ཉིན་~ འིན~ མོ~ འོ~

dě~riŋ   ces~sáŋ   ñin~ ĭn~ mo~ ǒ~,

Today, on this auspicious day,

    གླུ་~པ་   གླུ་~མ་   འཛོམས་~ འམ~  སོང་~ འོང~~

    lú~ba   lú~ma   zòm~ ǒm~ soŋ~ ǒŋ~~ .

    We came together with singing, men and women.

གླུ་~གར་   རྒྱ་~མཚོ་   འཁྱིལ་~ འིལ~ བའི~ འི~

lú~gǎr   gyá~cò   kyìl~ ĭl~ vai~ ĭ~,

Let’s dance and sing an auspicious dance for the development

    བཀྲ་~ཤིས་   ཞབས་~བྲོ་   འཁྲབས་~ འབ~  ཤོག~འོག~~

    dra~xis   xǎb~drǒ   tràb~ ǎb~  xog~ ǒg~~.

    Of the songs and dances, like the ocean.

        གླུ་~གར་   རྒྱ་~མཚོ་   འཁྱིལ་~ འིལ~ བའི~ འི~

        lú~gǎr   gyá~cò   kyìl~ ĭl~ vai~ ĭ~,

        Let’s dance and sing an auspicious dance for the development

            བཀྲ་~ཤིས་   ཞབས་~བྲོ་   འཁྲབས་~ འབ~  ཤོག~འོག~~

            dra~xis   xǎb~drǒ   tràb~ ǎb~  xog~ ǒg~~.

            Of the songs and dances, like the ocean.

                བཀྲ་~ཤིས་   ཞབས་~བྲོ་   འཁྲབས་~ འབ~  ཤོག~འོག~~

                dra~xis   xǎb~drǒ   tràb~ ǎb~  xog~ ǒg~~.

                Of the songs and dances, like the ocean.