Tashi Lungpai Phukla

བཀྲ་ཤིས་ལུང་པའི་ཕུགས་ལ།

In the Auspicious Country

Tashi Gyal

བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་ལུང་པའི་ཕུགས་ལ།
da-xis luŋ-bai pug-la
In the Auspicious Country

    གཞས་ཚིག        ཚེ་རྡོ།

    གཞས་གདངས་    དམང་གཞས།

    གཞས་པ་    བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ།

    dra-xis gyál

བཀྲ་~ཤིས་ འི~འི  ལུང~པའི་ འི~འི    ཕུགས་~འུག འུག་~ལ འ~འ~~

dra~xis ĭ~ĭ  luŋ~bai ĭ~ĭ   pug~ǔg ǔg~la ǎ~ǎ~~,

In the auspicious country,

    གསེར་~གྱི་  འི~འི  ཆུ་~ཆེན་  ཡ~ལ  བབས་~འ འ~འ  བྱུང་~འུང

    sèr~gyĭ i~i  qu~qen ya~la  bǎb~ǎ  ǎ~ǎ  jyǔŋ~ǔŋ.

    A great golden river flows down.

        གསེར་~གྱི་  འི~འི  ཆུ་~ཆེན་  ཡ~ལ  བབས་~འ  འ~འ  བྱུང་~འུང

        sèr~gyĭ i~i  qu~qen ya~la  bǎb~ǎ  ǎ~ǎ  jyǔŋ~ǔŋ.

        A great golden river flows down.

ཆུ་~ཆེན་  འེན~འེན  ཟམ་~ཆེན་  འེན~འེན   བཙུགས་~འུག  འུག~འུག   མེད~འེད~~

qu~qen  ěn~ěn  sǎm~qen  ěn~ěn  zug~ǔg  ǔg ǔg   med~ěd~~.

No great bridge has been built on the great river.

    བྱ་~ཡི་  འི~འི  དགའ་~སྟོན་  ཡ~ལ  མགྲོན་~འོན  འོན~འོན  འབོད~འོད

    jyǎ~yi  ĭ~ĭ  gá~don  ya~la  dròn~ǒn  ǒn~ǒn  bod~ǒd.

    It is the inviting call for the bird’s festival.

        བྱ་~ཡི་  འི~འི  དགའ་~སྟོན་  ཡ~ལ  མགྲོན་~འོན  འོན~འོན  འབོད~འོད

        jyǎ~yi  ĭ~ĭ  gá~don  ya~la  dròn~ǒn  ǒn~ǒn  bod~ǒd.

        It is the inviting call for the bird’s festival.

ཆུ་~ལ་ འ~འ ཟམ~པ་ འ~འ    བརྒྱབ་~འ འ~ཡོད འོད~འོད~~

qu~la ǎ~ǎ sǎm~ba ǎ~ǎ   gyáb~ ǎ~ǎ ~yod ǒd~ǒd~~,

A bridge has been built on the river,

    ཟམ་~ཆེན་  འེན~འེན  ཟེར་~བ་   ཡ~ལ  གཅིག་~འི  འི~འི  ཡིན~འིན

    sǎm~qen  ěn~ěn  sěr~va  ya~la  jig~ĭ  ĭ~ĭ  yin~ĭn.

    It is called a big bridge.

        ཟམ་~ཆེན་  འེན~འེན  ཟེར་~བ་   ཡ~ལ  གཅིག་~འི  འི~འི  ཡིན~འིན

        sǎm~qen  ěn~ěn  sěr~va  ya~la  jig~ĭ  ĭ~ĭ  yin~ĭn.

        It is called a big bridge.

དུང་~བ་  འ~འ  སེམས་~ཀྱི་  འི~འི  འདུན་~འུན  འུན~འུན   པ~འ~~

dǔŋ~va  ǎ~ǎ  sem~gyi  ĭ~ĭ  dùn~ǔn  ǔn~ǔn   ba~ǎ~~

The sincere longing from the heart

    ཆུ་~ཡི་  འི~འི  སྟེང་~ནས་  ཡ~ལ  བླངས་~འང  འང~འང  ཡིན~འིན

    qu~yi  ĭ~ĭ   deŋ~nas  ya~la  láŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ  yin~ĭn.

    Was received from the river water.

        ཆུ་~ཡི་  འི~འི  སྟེང་~ནས་  ཡ~ལ  བླངས་~འང  འང~འང  ཡིན~འིན

        qu~yi  ĭ~ĭ   deŋ~nas  ya~la  láŋ~ǎŋ  ǎŋ~ǎŋ  yin~ĭn.

        Was received from the river water.

བཀྲ་~ཤིས་ འི~འི  ལུང~པའི་ འི~འི   ཕུགས་~འུག འུག་~ལ འ~འ~~

dra~xis ĭ~ĭ   luŋ~bai ĭ~ĭ   pug~ǔg  ǔg~la ǎ~ǎ~~,

In the auspicious country,

    གསེར་~གྱི་  འི~འི  ཆུ་~ཆེན་  ཡ~ལ  བབས་~འ  འ~འ  བྱུང་~འུང

    sèr~gyĭ i~i  qu~qen ya~la  bǎb~ǎ  ǎ~ǎ  jyǔŋ~ǔŋ.

    A great golden river flows down.

        གསེར་~གྱི་  འི~འི   ཆུ་~ཆེན་  ཡ~ལ  བབས་~འ  འ~འ  བྱུང་~འུང

        sèr~gyĭ i~i  qu~qen ya~la  bǎb~ǎ  ǎ~ǎ  jyǔŋ~ǔŋ.

        A great golden river flows down.

ཆུ་~ཆེན་  འེན~འེན  ཟམ་~ཆེན་  འེན~འེན  བཙུགས་~འུག  འུག~འུག   མེད~འེད~~

qu~qen  ěn~ěn  sǎm~qen  ěn~ěn  zug~ǔg  ǔg ǔg   med~ěd~~,

No great bridge has been built on the great river,

    བྱ་~ཡི་  འི~འི  དགའ་~སྟོན་  ཡ~ལ  མགྲོན་~འོན  འོན~འོན  འབོད~འོད

    jyǎ~yi  ĭ~ĭ  gá~don  ya~la  dròn~ǒn  ǒn~ǒn  bod~ǒd.

    It is the inviting call for the bird’s festival.

        བྱ་~ཡི་  འི~འི  དགའ་~སྟོན་  ཡ~ལ  མགྲོན་~འོན  འོན~འོན  འབོད~འོད

        jyǎ~yi  ĭ~ĭ  gá~don  ya~la  dròn~ǒn  ǒn~ǒn  bod~ǒd.

        It is the inviting call for the bird’s festival.