Tashi Luyang

བཀྲ་ཤིས་གླུ་དབྱངས།

Auspicious Song

Tsewang Lhamo & Padma

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ་དང་པད་མ།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་གླུ་དབྱངས།
dra-xis lú-yáŋ
Auspicious Song

                            པད་མ་དང་ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

                            bad-ma & ce-wáŋ lha-mo

བུ་  ~ཆུང་   ང་~ ཡིས་~    ཇོ་  ~མོ་    གླང་མའི་~

bŭ ~quŋ ŋa~  yis~   jŏ ~mo   láŋ-mai~

                            སྤྲིན་  ~དཀར་   བསྒྲོན་~  ནས~   །

                            drin  ~gar   drón~  nas~  ,

I, a young boy, unfurling a khatag white as a cloud of Everest,

   ལྷན་  ~རྒྱས་   དགའ་~  འཛོམས་~   འབྱུང་~  བའི་~

    lhan  ~gyás   gá~  zòm~    jyùŋ~   vai~

                            འོ་བཀྲ་ ~ཤིས་   སྨོན་~  འདུན་~   ཞུ~  །

                            dra   ~xis   mòn~  dùn~  xŭ~ .

    Offer an auspicious prayer so that we may rejoice together.

བུ་ ~མོ་   ང་~  ཡིས་~    ཡར་   ~ལུང་~    གཙང་པོའི་~

bŭ ~mo    ŋa~  yis~   yar  ~luŋ    zaŋ-boí~

                            བརྩེ་~  སེམས་~   བཅངས་~  ནས~   །

                            ze~  sem~   jaŋ~  nas~  ,

I, a young girl, steadfast in my love as the Yarlung Tsangpo River,

    ལྷན་ ~རྒྱས་   བདེ་~  ལེགས་~    ཡོང་~  བའི་~

    lhan   ~gyás    dé~  leg~   yoŋ~  vai~

                            བཀྲ་ ~ཤིས་   གླུ་~  དབྱངས་~  ལེན~  །

                            dra  ~xis    lú~  yáŋ~    len~  .

    Sing an auspicious song so that we may all enjoy happiness.

        བཀྲ་ ~ལ་  བཀྲ་ལ~     བཀྲ་ཤིས་~   ཤོག  ~

        dra  ~la  dra-la~  dra-xis~   xog ~!

        May all be auspicious!

            ཞིམ~  མངར་~    མཆོད་~  ཆང་~    མཆོད་~  དང་~  །

            xĭm~  ŋár~    qòd~  qaŋ~    qòd~  dăŋ~  !

            Drink sweet chang!

                བཀྲ་ ~ལ་ བཀྲ་ལ~      བཀྲ་ཤིས་~   ཤོག ~

                dra  ~la  dra-la~  dra-xis~   xog ~!

                May all be auspicious!

                    སྙན་~  པའི་~    གླུ་~  དབྱངས་~   གསོན་~  དང་~ །

                    ñàn~  bai~    lú~  yáŋ~   sòn~   dăŋ~!

                    Listen to this beautiful song!

                        བཀྲ་ ~ལ་   བཀྲ་~  ཤིས་~  ཤོག~

                        dra  ~la    dra~  xis xog!

                        May all be auspicious!

ཕྲ་ ~ཆིལ་   ཁེངས་པའི་~    གར་སྒང་~   སྟེང་~   ལ ~  །

tra  ~qil    keŋ-bai~   găr-gáŋ~    deŋ~  la ~  

The dance floor alight with colors

    ལྷན་ ~རྒྱས་   དགའ་སྐྱིད་~  འཛོམས་ ~པའི་   གླུ་~  སྒྲས་~  ཁེངས~ །

    lhan  ~gyás   gá-gyid~   zòm  ~bai   lú~  drás~  keŋ~ .

    Resounds with our songs as we rejoice together.

        གླུ་  ~སྒྲས་   ཁེངས་པའི་~   ཡུལ་~   འདིར~ ཡ་~ འ་~ལ་ནི་ བསྭོ~  །

        lú  ~drás    keŋ-bai~  yul~  dìr~  ya~ a~la-ni  so~

        From this place filled with songs

            བཀྲ་  ~ཤིས   སྨོན་~ ལམ་~  ཕྱོགས་~  བཞིར་~  ཁྱབ་~  སོང་~ །

            dra  ~xis   mòn~lam   qyog~  xír~  kyab~  soŋ~  .

            This prayer that all be auspicious spreads in the four directions.

ང་     ~ཚོའི་  ལང་~     ཚོ་~   བདེ་  ~སྐྱིད་     བདེ་སྐྱིད~

ŋa  ~coí    laŋ~  co~   dé  ~gyid  dé-gyid~

                            དཔལ་~ ལ་~  རོལ་~ ཡོད~  །

                            bal~  la~    rol~  yod~  .

We enjoy the splendor and happiness of our youth.

        ང་ ~ཚོའི་   ཤེས་~ རིག་~  དཔལ་~  ཡོན་~

        ŋa  ~coí    xes~  rig~   pal~  yon~

                            འོ་རྣམ་ ~པར་ བཀྲ་~  ལ་~ ཡོད~།

                            nám  ~par    dra~la~yod~  .

        Wonderful are the qualities of our glorious culture.

ང་ ~ཚོས་   ནམ་~  ཡང་~   སྐྱིད་~  པའི་~  འཚོ་བར་~

ŋa  ~cos    nam~  yaŋ~   gyid~  bai~  cò-var~

                            བསྟོད་  ~གླུ་   བླངས་~  ཡོད~  །

                            dod  ~lú    láŋ~  yod~  .

We are always singing songs praising a happy life.

        བདེ་ ~སྐྱིད་ ཡོང་~  བའི་~   བཀྲ་~  ཤིས་~

        dé  ~gyid   yoŋ~  vai~   dra~  xis~

                            བཀྲ་ ~ཤིས་ སྨོན་~  ལམ་~   ཞུ~ །

                            dra  ~xis    mòn~  lam~  xŭ~  .

        We offer an auspicious prayer for happiness to manifest.

            བཀྲ་ ~ལ་  བཀྲ་ལ~     བཀྲ་ཤིས་~   ཤོག  ~

            dra  ~la  dra-la~  dra-xis~   xog ~!

            May all be auspicious!

                ཞིམ~  མངར་~    མཆོད་~  ཆང་~    མཆོད་~  དང་~  །

                xĭm~ ŋár~    qòd~  qaŋ~    qòd~  dăŋ~  !

                Drink sweet chang!

                    བཀྲ་ ~ལ་ བཀྲ་ལ~      བཀྲ་ཤིས་~   ཤོག ~

                    dra  ~la  dra-la~  dra-xis~   xog ~!

                    May all be auspicious!

                        སྙན་~  པའི་~    གླུ་~དབྱངས་   གསོན་~  དང་~ །

                        ñàn~  bai~    lú~  yáŋ~   sòn~   dăŋ~!

                        Listen to this beautiful song!

                            བཀྲ་ ~ལ་   བཀྲ་~  ཤིས་~  ཤོག ~

                            dra  ~la    dra~  xis xog!

                            May all be auspicious!

ཕྲ་  ~ཆིལ་   ཁེངས་པའི་~    གར་སྒང་~   སྟེང་~   ལ ~  །

tra  ~qil    keŋ-bai~   găr-gáŋ~    deŋ~  la ~  

The dance floor alight with colors

    ལྷན་ ~རྒྱས་   དགའ་སྐྱིད་~  འཛོམས་ ~པའི་   གླུ་~  སྒྲས་~  ཁེངས~ །

    lhan  ~gyás   gá-gyid~   zòm  ~bai   lú~  drás~  keŋ~ .

    Resounds with our songs as we rejoice together.

        གླུ་  ~སྒྲས་   ཁེངས་པའི་~   ཡུལ་~   འདིར~ ཡ་~ འ་~ལ་ནི་ བསྭོ~  །

        lú  ~drás    keŋ-bai~  yul~  dìr~  ya~ a~la-ni  so~

        From this place filled with songs

            བཀྲ་  ~ཤིས   སྨོན་~ ལམ་~  ཕྱོགས་~  བཞིར་~  ཁྱབ་~  སོང་~ །

            dra  ~xis   mòn~lam   qyog~  xír~  kyab~  soŋ~  .

            This prayer that all be auspicious spreads in the four directions.

ཕྲ་  ~ཆིལ་   ཁེངས་པའི་~    གར་སྒང་~   སྟེང་~   ལ ~  །

tra  ~qil    keŋ-bai~   găr-gáŋ~    deŋ~  la ~

The dance floor alight with colors

    ལྷན་ ~རྒྱས་   དགའ་སྐྱིད་~  འཛོམས་ ~པའི་   གླུ་~  སྒྲས་~  ཁེངས~ །

    lhan  ~gyás   gá-gyid~   zòm  ~bai   lú~  drás~  keŋ~ .

    Resounds with our songs as we rejoice together.

        གླུ་  ~སྒྲས་   ཁེངས་པའི་~   ཡུལ་~   འདིར~ ཡ་~ འ་~ལ་ནི་ བསྭོ~  །

        lú  ~drás    keŋ-bai~  yul~  dìr~  ya~ a~la-ni  so~

        From this place filled with songs

            བཀྲ་  ~ཤིས   སྨོན་~ ལམ་~  ཕྱོགས་~  བཞིར་~  ཁྱབ་~  སོང་~ །

            dra  ~xis   mòn~lam   qyog~  xír~  kyab~  soŋ~  .

            This prayer that all be auspicious spreads in the four directions.

                    བཀྲ་~  ཤིས་~   བཀྲ་ཤིས་~    ཤོག  ~   .

                    dra~  xis~  dra-xis~     xog  ~   !

                    May all be auspicious!