Tashi Montsik

བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ཚིག

Auspicious Wishes

Yas Wangdrak Dorje

གཡས་དབང་གྲགས་རྡོ་རྗེ།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ཚིག
dra-xis mòn-cig

    གཞས་ཚིག་    གཡས་དབང་གྲགས་རྡོ་རྗེ།

    གཞས་པ་    གཡས་དབང་གྲགས་རྡོ་རྗེ།

    yás wáŋ-drǎg dó-jé

བཀྲ་~ ཤིས་   ཉི་~ མ་   བཀྲ་~ ཤིས་   ཉི་~ མ་

dra~ xis   ñi~ ma   dra~ xis   ñi~ ma

                    བཀྲ་~ འ་ཤིས་   ཉི་~ མ་~

                    dra~ ǎ-xis   ñi~ ma~

                        བོད་~ འོད་ལ་  འཆར་~ འ་བར་   ཤོག~

                        bǒd~ ǒd-la  qàr~ ǎ-var  xog~

        བསྭོ་~ འོ་~འོ   གཞས་~ར་   ཁྲ་~མོ།

        sò~ ǒ~ǒ   xás-ra   tra~mo,

སྐྱབས་~ འ~ མགོན་~ འོན~༑    བོད་~ལ་   མྱུར་~ཕེབས་   ནས~།

gyab~ ǎ~ gòn~ ǒn~༑    bǒd~la   ñúr~peb   nas~,

        བསྭོ་~ འོ་~འོ   གཞས་~ར་   ཁྲ་~མོ།

        sò~ ǒ~ǒ   xás-ra   tra~mo,

    དམ་~ འམ~ ཆོས་~ འོས~ཀྱི་༑   གསུང་~དབྱངས་   འབྱོན་~པར་   སྨོན~།

    dǎm~ ǎm~ qos~ ǒs~gyi

                        sùŋ~yáŋ  jyòn~bar  mòn~.

        བསྭོ་~ འོ་~འོ   གཞས་~ར་   ཁྲ་~མོ།

        sò~ ǒ~ǒ   xás-ra   tra~mo,

            དམ་~ འམ~ ཆོས་~ འོས~ཀྱི་༑   གསུང་~དབྱངས་   འབྱོན་~པར་   སྨོན~།

            dǎm~ ǎm~ qos~ ǒs~gyi

                        sùŋ~yáŋ  jyòn~bar  mòn~.

བཀྲ་~ ཤིས་   ཉི་~ མ་   བཀྲ་~ ཤིས་   ཉི་~ མ་

dra~ xis   ñi~ ma   dra~ xis   ñi~ ma

                    བཀྲ་~ འ་ཤིས་   ཉི་~ མ་~

                    dra~ ǎ-xis   ñi~ ma~

                        བོད་~ འོད་ལ་  འཆར་~ འ་བར་   ཤོག~

                            bǒd~ ǒd-la  qàr~ ǎ-var  xog~

        བསྭོ་~ འོ་~འོ   གཞས་~ར་   ཁྲ་~མོ།

        sò~ ǒ~ǒ   xás-ra   tra~mo,

གཞིས་~ འིས~ བྱེས་~ འེས~༑    བོད་~མི་   ལྷན་~འཛོམས་   ནས~།

xís~ ĭs~ jyěs~ ěs~༑    bǒd~mi   lhan~dzòm   nas~,

        བསྭོ་~ འོ་~འོ   གཞས་~ར་   ཁྲ་~མོ།

        sò~ ǒ~ǒ   xás-ra   tra~mo,

    གངས་~ འང~ ལྗོངས་~ འོང~ཀྱི་༑   ཕ་~གཞིས་   འཛིན་~པར་   སྨོན~།

    gǎŋ~ ǎŋ~ jóŋ~ ǒŋ~gyi༑  pa~xís  zìn~bar  mòn~.

        བསྭོ་~ འོ་~འོ   གཞས་~ར་   ཁྲ་~མོ།

        sò~ ǒ~ǒ   xás-ra   tra~mo,

            གངས་~ འང~ ལྗོངས་~ འོང~ཀྱི་༑   ཕ་~གཞིས་   འཛིན་~པར་   སྨོན~།

            gǎŋ~ ǎŋ~ jóŋ~ ǒŋ~gyi  pa~xís  zìn~bar mòn~.

 %2f

%2f

བཀྲ་~ ཤིས་   ཉི་~ མ་  བཀྲ་~ ཤིས་   ཉི་~ མ་

dra~ xis   ñi~ ma   dra~ xis   ñi~ ma

                    བཀྲ་~ འ་ཤིས་   ཉི་~ མ་~

                    dra~ ǎ-xis   ñi~ ma~

                        བོད་~ འོད་ལ་  འཆར་~ འ་བར་   ཤོག~

                        bǒd~ ǒd-la  qàr~ ǎ-var  xog~

        བསྭོ་~ འོ་~འོ   གཞས་~ར་   ཁྲ་~མོ།

        sò~ ǒ~ǒ   xás-ra   tra~mo,

བོད་~ འོད~ མི་~ འི~འི་༑   བསམ་~དོན་   འགྲུབ་~གྱུར་   ནས~།

bǒd~ ǒd~ mi~ ĭ~i་༑

                        sàm~dǒn   drùb~gyǔr   nas~,

        བསྭོ་~ འོ་~འོ   གཞས་~ར་   ཁྲ་~མོ།

        sò~ ǒ~ǒ   xás-ra   tra~mo,

    བདེ་~ འེ~ སྐྱིད་~ འི~ཀྱི་༑   དཔལ་~ལ་   རོལ་~པར་   སྨོན~།

    dé~ ě~ gyid~ ĭ~gyi༑   bal~la   rol~bar   mòn~.

            བསྭོ་~ འོ་~འོ   གཞས་~ར་   ཁྲ་~མོ།

            sò~ ǒ~ǒ   xás-ra   tra~mo,

        བདེ་~ འེ~ སྐྱིད་~ འི~ཀྱི་༑   དཔལ་~ལ་   རོལ་~པར་   སྨོན~།

        dé~ ě~ gyid~ ĭ~gyi   bal~la   rol~bar   mòn~.

                གཞས་~ར་   ཁྲ་~མོ།

                xás-ra   tra~mo,

            བདེ་~ འེ~ སྐྱིད་~ འི~ཀྱི་༑   དཔལ་~ལ་   རོལ་~པར་   སྨོན~།

            dé~ ě~ gyid~ ĭ~gyi༑   bal~la   rol~bar   mòn~.

                    བསྭོ་~ འོ་~འོ   གཞས་~ར་   ཁྲ་~མོ།

                    sò~ ǒ~ǒ   xás-ra   tra~mo,

                བདེ་~ འེ~ སྐྱིད་~ འི~ཀྱི་༑   དཔལ་~ལ་   རོལ་~པར་   སྨོན~།

                dé~ ě~ gyid~ ĭ~gyi༑   bal~la   rol~bar   mòn~.