Tashi Nyima

བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ

Auspicious Day

Kelsang Metok

སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ།
dra-xis ñi-ma
An Auspicious Day

                            སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག

                                gal-sáŋ me-dog

བཀྲ་~ཤིས་~   ཉི་~མ་    ཤར་~སོང་།    སྐལ་  ~པ་    བཟང་

dra~xis~   ñi~ma    xar~soŋ,    gal  ~ba    sáŋ.

An auspicious day has risen, it is a good moment.

    དེ་~རིང་~   གནམ་~ལ་~   སྐར་  ~མ་   བཟང་

    dě~riŋ~   nám~la~   gar  ~ma   sáŋ.

    Today in the sky the constellation is excellent.

དེ་~  རིང་~    ས་~  ལ་~   ཉི་~  མ་~    དུས་   ~ཚོད།

dě~  riŋ~    sa~  la~   ñi~  ma~   dŭs  ~cod,

Today on earth is a special day,

    ནམ་~མཁའ་~   ནང་~ལ་~   ཆོས~ཀྱི་~   འཁོར་  ~ལོ་   བསྐོར།

    nam~kà~   naŋ~la~   qos   ~gyi     kòr   ~lo   gor.

    The Wheel of the Dharma is turning in the sky.

        བསྭོ   འོ་ ~ ་་་་ །   འོ་ ~་་་ འོ་ ~་་་

        sò~  ŏ ~...   ,           ŏ ~...  ŏ ~...  .

            བསྭོ   འོ་ ~ ་་་་ །   འོ་ ~་་་ འོ་ ~་་་

            sò~  ŏ ~...   ,       ŏ ~...  ŏ ~...  .

སང་~ཉིན་   འདི་~ལ་    མེ་~ཏོག་ ~གི་    ཆར་~པ་ བབ།   ཆར་~པ་ བབ

saŋ~ñin   dì~la   me~dog ~gĭ   qar~ba   băb.  qar~ba  băb.

Tomorrow, a rain of flowers will fall here.

    བཀྲ་~  ཤིས་ ~     ཉི་~   མ་~    ཤར་~   བྱུང་~ ལོ~   །

    dra~  xis~    ñi~   ma~    xar~  jyŭŋ lo~  .

    An auspicious day has dawned.

ཆུ་~   མགོ་~   ཡར་~ལ་    འགྲིག་~སོང་   བསོད་~   ནམས་~   ཆེ~།

qu~  gò~    yar~la    drìg~soŋ    sòd~  nam~  qe~.

The source of the river up there * is very fine, we have great merits.

    ཆུ་~  རྒྱུན་~   བར་~ནི་  སྟག་~ཤར་  གཞོན་~  པ་~  མཚོན~།

    qu~  gyún~  băr~ni   dag~xar   xón~  ba~   còn~,

    The central current of the river symbolizes young men,

མཚོ་~  མོ་~  གཏིང་~ནི་  སྨན་~ཆུང་   བུ་~  མོ་~   མཚོན~།

cò~  mo~   diŋ~ni    màn~quŋ    bŭ~  mo~   còn~.

The depth of the ocean symbolizes young women.

    སྐྱིད་~  པོ་~   བཀྲ་~ཤིས་   འབྱུང་~བའི་   སྐར་~  མ་~  ལྡན~།

    gyid~  bo~    dra~xis    jyùŋ~vai    gar~  ma~   dán~.

    This is the constellation that brings happiness and auspiciousness.

        བསྭོ   འོ་ ~ ་་་་ །   འོ་ ~་་་ འོ་ ~་་་

        sò~  ŏ ~...   ,           ŏ ~...  ŏ ~...  .

            བསྭོ   འོ་ ~ ་་་་ །   འོ་ ~་་་ འོ་ ~་་་

            sò~  ŏ ~...   ,       ŏ ~...  ŏ ~...  .

    བསོད་~ནམས་   ཅན་~གྱི་   བུ་~མོ་  ~ཚོ།

    sòd~nam    jan~gyi    bŭ~mo   ~co,

    Girls endowed with merits,

        གླུ་~ཞིག་ ལེན།    གླུ་~ཞིག་ ལེན་~དང་།

              lú~xĭg   len,   lú~xĭg   len~dăŋ,

        Let’s sing a song, let’s sing a song,

            བཀྲ་~   ཤིས་~    ཉི་~   མ་~   ཤར་~   བྱུང་~ ལོ ~  །

            dra~   xis~    ñi~  ma~    xar~  jyŭŋ~    lo~.

            An auspicious day has dawned.

བཀྲ་~ཤིས་~   ཉི་~མ་    ཤར་~སོང་།    སྐལ་  ~པ་    བཟང་

dra~xis~   ñi~ma    xar~soŋ,    gal  ~ba    sáŋ.

An auspicious day has risen, it is a good moment.

    དེ་~རིང་~   གནམ་~ལ་~   སྐར་  ~མ་   བཟང་

    dě~riŋ~   nám~la~   gar  ~ma   sáŋ.

    Today in the sky the constellation is excellent.

དེ་~  རིང་~    ས་~  ལ་~   ཉི་~  མ་~    དུས་   ~ཚོད།

dě~  riŋ~ sa~  la~   ñi~  ma~   dŭs  ~cod,

Today on earth is a special day,

    ནམ་~མཁའ་~   ནང་~ལ་~   ཆོས~ཀྱི་~   འཁོར་  ~ལོ་   བསྐོར།

    nam~kà~   naŋ~la~   qos   ~gyi     kòr   ~lo   gor.

    The Wheel of the Dharma is turning in the sky.

        བསྭོ   འོ་ ~ ་་་་ །   འོ་ ~་་་ འོ་ ~་་་

        sò~  ŏ ~...   ,           ŏ ~...  ŏ ~...  .

            བསྭོ   འོ་ ~ ་་་་ །   འོ་ ~་་་ འོ་ ~་་་

            sò~  ŏ ~...   ,       ŏ ~...  ŏ ~...  .

སང་~ཉིན་   འདི་~ལ་    མེ་~ཏོག་ ~གི་    ཆར་~པ་ བབ།   ཆར་~པ་ བབ

saŋ~ñin   dì~la   me~dog ~gĭ   qar~ba   băb.  qar~ba  băb.

Tomorrow, a rain of flowers will fall here.

    བཀྲ་~  ཤིས་ ~     ཉི་~   མ་~    ཤར་~   བྱུང་~ ལོ~   །

    dra~  xis~    ñi~   ma~    xar~  jyŭŋ lo~  .

    An auspicious day has dawned.

ཆུ་~   མགོ་~   ཡར་~ལ་    འགྲིག་~སོང་   བསོད་~   ནམས་~   ཆེ~།

qu~  gò~    yar~la    drìg~soŋ    sòd~  nam~  qe~.

The source of the river up there is very fine, we have great merits.

    ཆུ་~  རྒྱུན་~   བར་~ནི་  སྟག་~ཤར་  གཞོན་~  པ་~  མཚོན~།

    qu~  gyún~  băr~ni   dag~xar   xón~  ba~   còn~,

    The central current of the river symbolizes young men,

མཚོ་~  མོ་~  གཏིང་~ནི་  སྨན་~ཆུང་   བུ་~  མོ་~   མཚོན~།

cò~  mo~   diŋ~ni    màn~quŋ    bŭ~  mo~   còn~.

The depth of the ocean symbolizes young women.

    སྐྱིད་~  པོ་~   བཀྲ་~ཤིས་   འབྱུང་~བའི་   སྐར་~  མ་~  ལྡན~།

    gyid~  bo~    dra~xis    jyùŋ~vai    gar~  ma~   dán~.

    This is the constellation that brings happiness and auspiciousness.

        བསྭོ   འོ་ ~ ་་་་ །   འོ་ ~་་་ འོ་ ~་་་

        sò~  ŏ ~...   ,           ŏ ~...  ŏ ~...  .

            བསྭོ   འོ་ ~ ་་་་ །   འོ་ ~་་་ འོ་ ~་་་

            sò~  ŏ ~...   ,       ŏ ~...  ŏ ~...  .

    བསོད་~ནམས་   ཅན་~གྱི་   བུ་~མོ་  ~ཚོ།

    sòd~nam    jan~gyi    bŭ~mo   ~co,

    Girls endowed with merits,

        གླུ་~ཞིག་ ལེན།    གླུ་~ཞིག་ ལེན་~དང་།

        lú~xĭg   len,   lú~xĭg   len~dăŋ.

        Let’s sing a song, let’s sing a song.

            བཀྲ་ ~ ཤིས་ ~   ཉི་~ མ་~ ཤར་~ བྱུང་~ ལོ ~  །

            dra~   xis~    ñi~  ma~    xar~  jyŭŋ~    lo~.

            An auspicious day has dawned.

                བཀྲ་ ~ ཤིས་ ~   ཉི་~ མ་~ ཤར་~ བྱུང་~ ལོ ~  །

                dra~   xis~    ñi~  ma~    xar~  jyŭŋ~    lo~   .

                An auspicious day has dawned.

                    བཀྲ་ ~ ཤིས་ ~   ཉི་~ མ་~ ཤར་~ བྱུང་~ ལོ ~  །

                    dra~   xis~    ñi~  ma~    xar~  jyŭŋ~  lo~   .

                    An auspicious day has dawned.

                        བཀྲ་ ~ ཤིས་ ~   ཉི་~ མ་~ ཤར་~ བྱུང་~    ལོ ~  །

                        dra~   xis~    ñi~  ma~    xar~  jyŭŋ~    lo~   .

                        An auspicious day has dawned.

                            བཀྲ་ ~ ཤིས་ ~   ཉི་~ མ་~ ཤར་~ བྱུང་~ ལོ ~  །

                            dra~   xis~    ñi~  ma~    xar~  jyŭŋ~    lo~   .

                            An auspicious day has dawned.

* The source represents preceding generations of Tibetans.