Tashi Shog

བཀྲ་ཤིས་ཤོག

May All Be Auspicious

Tsering Choenyi

ཚེ་རིང་ཆོས་ཉིད།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་ཤོག
dra-xis xog
May Everything be Auspicious!

    གཞས་ཚིག་    ཀརྨ་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ།

 གཞས་གདངས་    འབྲུག་དམངས།

    གཞས་མ་    ཚེ་རིང་ཆོས་ཉིད།

    Ce-riŋ qos-ñid

བཀྲ་ཤིས་ལ་~ ཤོག~འོག

dra-xis-la~ xog~ǒg!

May everything be auspicious!

 བཀྲ་ཤིས་ལ་~ ཤོག~འོག

    dra-xis-la~ xog~ǒg!

    May everything be auspicious!

  ཕུན་~སུམ་ ཚོགས་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡིན།

        pun~sum   cog~bai   mòn~lam   yin.

        This is a prayer for prosperity.

ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

a-la-la~ ye~ě!

Wonderful, always!

 ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

    a-la-la~ ye~ě!

    Wonderful, always!

  ཕུན་~སུམ་ ཚོགས་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ ཡིན།

        pun~sum   cog~bai   mòn~lam   yin.

        This is a prayer for prosperity.

ཕ་~མ་ བཟང་~འང      སྤུན་~གྲོགས་ འཛོམས~འམ

pa~ma  sáŋ~ǎŋ bun~drǒg  zòm~ǎm!

Kind parents, siblings and friends, let’s get together!

    བདེ་~སྐྱིད་ ལྡན་~པའི ་ཕ་~ཁྱིམ་ ཡིན།

    dé~gyid   dán~bai   pa~kyim   yin.

    That this family home be happy.

ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

a-la-la~ ye~ě!

Wonderful, always!

 ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

    a-la-la~ ye~ě!

    Wonderful, always!

        བདེ་~སྐྱིད་   ལྡན་~པའི   ་ཕ་~ཁྱིམ་   ཡིན།

        dé~gyid   dán~bai   pa~kyim   yin.

        That this family home be happy.

ངས་~འས དེ་~རིང་ གླུ་~ཞིག་ ལེན།

ŋas~ǎs dě~riŋ lú~xĭg len,

Today, I am singing a song,

    ཁ་~བཏགས་ དཀར་~པོ་ ཁ་~གཡང་ ཡིན།

    ka~dag gar~bo ka~yáŋ yin.

    The white scarf is a symbol of auspiciousness.

ངས་~འས   དེ་~རིང་   བྲོ་~ཞིག་ འཁྲབས།

ŋas~as dě~riŋ drǒ~xĭg   tràb,

Today, I am performing a dance,

    ལྷག་~བསམ་ དཀར་~པོའི་ མཆོད~་པ་ ཡིན།

    lhag~sàm gar~boi qòd~ba yin.

    Which is offered with pure intention.

ཕ་~ཡུལ་ གངས་~ཅན་ ཁ་~འ འ~འ    བ~འ~~~~

pa~yul gǎŋ~jan ka~ǎ     ǎ~ǎ    va~ǎ~~~~,

Tibet, the fatherland,

    ཁ་~བ་ ཅན་~གྱི་ ཞིང་~འིང  འིང~འིང   ཁམས འམ~~~

    ka~va jan~gyĭ xĭŋ~ĭŋ    ĭŋ~ĭŋ    kam ǎm~~~.

    Is a pure dimension of snow.

རི་~བོ་ ཧི་~མ་ ལ་~འ   འ~འ   ཡ~འ~~~~

ri~vo hi~ma la~ǎ    ǎ~ǎ     ya~ǎ~~~~,

The Himalaya,

    ཧི་~མ་ ལ་~ཡི་ མི་~འི   འི~འི  བརྒྱུད~འུད~~~~

    hi~ma la~yi mi~ĭ    ĭ~ĭ     gyúd~ud~~~~

    May the ancestral Himalayan lineage

ཡུལ་~ལ་   བདེ་~སྐྱིད།

yul~la dé~gyid.

Abide in the country, where there is happiness.

 ཕ་~མ་ མཉམ་~འཛོམས།

    pa~ma ñám~zòm,

    May our family be together,

        བསམ་~དོན་ ཡིད་~བཞིན་ འགྲུབ་~པར་ ཤོག

        sàm~dǒn yid~xín drùb~bar xog.

        May my wishes be fulfilled,

ལུས་~ལ་ ནད་~མེད།

lus~la nad~med.

May the body be free of ailments.

    ཚེ་~རིང་ ལོ་~བརྒྱ།

    ce~riŋ lo~gyá.

    May life be one hundred years’ long.

        བོད་~ཡུལ་ སྐྱིད་~པའི་ སྨོན་~ལམ་ འདེབས།

        bǒd~yul gyid~bai mòn~lam dèb.

        That Tibet will be happy, I pray for these things.

ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

a-la-la~ ye~ě!

Wonderful, always!

    ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

    a-la-la~ ye~ě!

    Wonderful, always!

    བདེ་~སྐྱིད་ ལྡན་~པའི་ ཕ་~ཁྱིམ་ ཡིན།

        dé~gyid dán~bai   pa~kyim yin.

        That this family home be happy.

ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

a-la-la~ ye~ě!

Wonderful, always!

    ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

    a-la-la~ ye~ě!

    Wonderful, always!

        བདེ་~སྐྱིད་   ལྡན་~པའི་   ཕ་~ཁྱིམ་   ཡིན།

        dé~gyid   dán~bai   pa~kyim   yin.

        That this family home be happy.

བཀྲ་ཤིས་ལ་~ ཤོག~འོག

dra-xis-la~ xog~ǒg!

May everything be auspicious!

   བཀྲ་ཤིས་ལ་~ ཤོག~འོག

   dra-xis-la~ xog~ǒg,

    May everything be auspicious!

      ཕུན་~སུམ་   ཚོགས་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   ཡིན།

        pun~sum   cog~bai   mòn~lam   yin.

        This is a prayer for prosperity.

ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

a-la-la~ ye~ě!

Wonderful, always!

   ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

   a-la-la~ ye~ě!

    Wonderful, always!

      ཕུན་~སུམ་   ཚོགས་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   ཡིན།

        pun~sum   cog~bai   mòn~lam   yin.

        This is a prayer for prosperity.

ཕ་~མ་  བཟང་~འང     སྤུན་~གྲོགས་  འཛོམས~འམ

pa~ma  sáŋ~ǎŋ   bun~drǒg  zòm~ǎm,

Kind parents, siblings and friends, let’s get together

       བདེ་~སྐྱིད་   ལྡན་~པའི   ་ཕ་~ཁྱིམ་   ཡིན།

    dé~gyid   dán~bai   pa~kyim   yin.

    That this family home be happy.

ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

a-la-la~ ye~ě!

Wonderful, always!

   ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

   a-la-la~ ye~ě!

    Wonderful, always!

        བདེ་~སྐྱིད་   ལྡན་~པའི   ་ཕ་~ཁྱིམ་   ཡིན།

        dé~gyid   dán~bai   pa~kyim   yin.

            That this family home be happy.

ངས་~འས   དེ་~རིང་   གླུ་~ཞིག་   ལེན།

ŋas~ǎs   dě~riŋ   lú~xĭg   len,

Today, I am singing a song,

    ཁ་~བཏགས་   དཀར་~པོ་   ཁ་~གཡང་   ཡིན།

    ka~dag   gar~bo   ka~yáŋ   yin.

    The white scarf is a symbol of auspiciousness.

ངས་~འས   དེ་~རིང་   བྲོ་~ཞིག་ འཁྲབས།

ŋas~as   dě~riŋ   drǒ~xĭg   tràb,

Today, I am performing a dance,

    ལྷག་~བསམ་   དཀར་~པོའི་   མཆོད~་པ་   ཡིན།

    lhag~sàm   gar~boi   qòd~ba   yin.

    Which is offered with pure intention.

ཕ་~ཡུལ་   གངས་~ཅན་   ཁ་~འ  འ~འ    བ~འ~~~~

pa~yul   gǎŋ~jan   ka~ǎ     ǎ~ǎ    va~ǎ~~~~,

Tibet, the fatherland,

    ཁ་~བ་   ཅན་~གྱི་   ཞིང་~འིང  འིང~འིང   ཁམས འམ~~~

    ka~va   jan~gyĭ   xĭŋ~ĭŋ    ĭŋ~ĭŋ    kam ǎm~~~.

    Is a pure dimension of snow.

རི་~བོ་   ཧི་~མ་   ལ་~འ   འ~འ   ཡ~འ~~~~

ri~vo   hi~ma   la~ǎ    ǎ~ǎ     ya~ǎ~~~~,

The Himalaya,

    ཧི་~མ་   ལ་~ཡི་   མི་~འི   འི~འི   བརྒྱུད~འུད~~~~

    hi~ma   la~yi   mi~ĭ    ĭ~ĭ      gyúd~ud~~~~

    May the ancestral Himalayan lineage

ཡུལ་~ལ་   བདེ་~སྐྱིད

yul~la   dé~gyid.

Abide in the country, where there is happiness.

ཕ་~མ་   མཉམ་~འཛོམས།

    pa~ma   ñám~zòm,

    May our family be together,

        བསམ་~དོན་   ཡིད་~བཞིན་   འགྲུབ་~པར་   ཤོག

        sàm~dǒn   yid~xín   drùb~bar   xog,

        May my wishes be fulfilled,

ལུས་~ལ་   ནད་~མེདག

lus~la   nad~med,

May the body be free of ailments.

    ཚེ་~རིང་   ལོ་~བརྒྱ།

    ce~riŋ   lo~gyá.

    May the life be one hundred years’ long.

        བོད་~ཡུལ་   སྐྱིད་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས།

        bǒd~yul   gyid~bai   mòn~lam   dèb.

        That Tibet will be happy, I pray for these things.

ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

a-la-la~ ye~ě!

Wonderful, always!

    ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

    a-la-la~ ye~ě!

    Wonderful, always!

        བདེ་~སྐྱིད་   ལྡན་~པའི་   ཕ་~ཁྱིམ་   ཡིན།

        dé~gyid   dán~bai   pa~kyim   yin.

        That this family home be happy.

ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

a-la-la~ ye~ě!

Wonderful, always!

    ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

   a-la-la~ ye~ě!

    Wonderful, always!

        བདེ་~སྐྱིད་   ལྡན་~པའི་   ཕ་~ཁྱིམ་   ཡིན།

        dé~gyid   dán~bai   pa~kyim   yin.

        That this family home be happy.

ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

a-la-la~ ye~ě!

Wonderful, always!

    ཨ་ལ་ལ་~ ཡེ~འེ

   a-la-la~ ye~ě!

    Wonderful, always!

        བདེ་~སྐྱིད་   ལྡན་~པའི་   ཕ་~ཁྱིམ་   ཡིན།

        dé~gyid   dán~bai   pa~kyim   yin!

        That this family home be happy!