Tashi Yangguk

བཀྲ་ཤིས་གཡང་འགུག

Auspicious Fortune

Rigzin Dolma

རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་གཡང་འགུག
dra-xis yáŋ-gùg
Aspiration For Auspicious Fortune

        ཚིག་དང་དབྱངས་    རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

        གཞས་མ་        རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

        rig-zìn dról-ma

བཀྲ་~ཤིས་~     བཀྲ་~འ་ལ་ ཤིས་~འི་པ་ ཤོག~ འོག~

dra~xis~       dra~ǎ-la   xis~ĭ-ba  xog~ ǒg~!

Auspiciousness! May all be bestowed with auspiciousness!

         གཡང་~འང་རེ་ ཆགས་~འག་པར་ ཤོག~ ཡ~

            yáŋ~ ǎŋ~re qag~ǎg-bar xog~ ya~!

            May prosperity come!

ངས་~  བཀྲ་~འ་ཤིས་  ཁ་~    གཡང་~ འང~  གླུ་~འུ~   ལ་~འ~ འགུག~ འུག~

ŋas~ dra~ǎ-xis ka~    yáŋ~ ǎŋ~ lú~ǔ~    la~ǎ~  gug~ ǔg~.

I aspire to good fortune through my songs.

ཕ་~  ཨ་~ཁུ་ རྣམས་~ ལ་~   བཀྲ་~འ~ ཤིས་~འི~ ཤོག~ འོག~~~

pa~ a~ku nám~ la~ dra~ǎ~ xis~ĭ~ xog~ ǒg~~~!

May fathers and uncles be bestowed with auspiciousness!

སྐུ་~ལ་ ནད་~མེད་ ཚེ་~འེ~ རིང་~འིང~ ལོ་~འོ~ བརྒྱ་~འ~ ཤོག~ འོག~

gu~la nad~med ce~e~ riŋ~ĭŋ~ lo~ǒ~ gyá~ǎ~ xog~ ǒg~.

May they reach the age of one hundred years without illness.

གསུང་~  འགག་~མེད་ གཡུ་འབྲུག་~འུག~ གྲགས་~འག~ འདྲ་~འ~  ཤོག~ འོག~~~

sùŋ~ gàg~med yú-drùg~ǔg~ drǎg~ǎg~ drà~ǎ~ xog~ ǒg~~~.

May their voices not cease, but spread like the roar of the turquoise dragon.

    བཀྲ་~འ~~ ཤིས་ཤོག~~~

    dra~ǎ~~ xis-xog~~~!

    May all be bestowed with auspiciousness!

བཀྲ་~ཤིས་ བཀྲ་~ཤིས་ གཡང་~རེ་ ཆགས་~པར་ ཤོག~~~འོག~

dra~xis! dra~xis!   yaŋ~re qag~bar xog~~~ǒg~!

Auspiciousness! Auspiciousness! May prosperity come!

    བཀྲ་~འ་ལ་ ཤིས་~པ་ ཤོག~            བཀྲ་~    ཤིས~~~

    dra~ǎ-la xis~ba xog~        dra~xis~~~!

    May all be bestowed with auspiciousness! Auspiciousness!

བཀྲ་~ཤིས་~       བཀྲ་~འ་ལ་  ཤིས་~འི་པ་ ཤོག~ འོག~

dra~xis~!       dra~ǎ-la   xis~ĭ-ba  xog~ ǒg~!

Auspiciousness ! May all be bestowed with auspiciousness!

            གཡང་འང~རེ་   ཆགས་འག~པར་   ཤོག~ ཡ~

            yáŋ~ ǎŋ~re   qag~ǎg-bar   xog~ ya~!

            May prosperity come!

ངས་~  བཀྲ་~འ་ཤིས་   ཁ་~    གཡང་~ འང~   གླུ་~འུ~   ལ་~འ~   འགུག~ འུག~

ŋas~  dra~ǎ-xis   ka~    yáŋ~ ǎŋ~   lú~ǔ~    la~ǎ~   gug~ ǔg~.

I aspire to good fortune through my songs.

དྲིན~  ཕ་~མ་ གཉིས་~ ལ་~   བཀྲ་~འ~ ཤིས་~འི~ ཤོག~ འོག~~~

drĭn~ pa~ma   ñís~ la~   dra~ǎ~ xis~ĭ~ xog~ ǒg~~~!

May my kind parents be bestowed with auspiciousness!

སྐུ་~ལ་ ནད་~མེད་ ཚེ་~འེ~ རིང་~འིང~ ལོ་~འོ~ བརྒྱ་~འ~ ཤོག~ འོག~

gu~la   nad~med  ce~e~ riŋ~ĭŋ~ lo~ǒ~ gyá~ǎ~ xog~ ǒg~.

May they reach the age of one hundred years without illness.

གསུང་~  འགག་~མེད་ ཆོས་དབྱངས་~འང~ གྲགས་~འག~ འདྲ་~འ~ ཤོག~ འོག~~~

sùŋ~ gàg~med  qos-yáŋ~ǎŋ~ drǎg~ǎg~ drà~ǎ~ xog~ ǒg~~~.

May their voices not cease, but spread like the melody of the Dharma.

    བཀྲ་~འ~~ ཤིས་ཤོག~~~

    dra~ǎ~~ xis-xog~~~!

    May all be bestowed with auspiciousness!

བཀྲ་~ཤིས་ བཀྲ་~ཤིས་ གཡང་~རེ་ ཆགས་~པར་ ཤོག~~~འོག~

dra~xis!   dra~xis!   yaŋ~re   qag~bar  xog~~~ǒg~!

Auspiciousness! Auspiciousness! May prosperity come!

    བཀྲ་~འ་ལ་ ཤིས་~པ་ ཤོག~            བཀྲ་~    ཤིས~~~

    dra~ǎ-la  xis~ba    xog~        dra~xis~~~!

    May all be bestowed with auspiciousness. Auspiciousness!

བཀྲ་~ཤིས་~       བཀྲ་~འ་ལ་  ཤིས་~འི་པ་ ཤོག~ འོག~

dra~xis~       dra~ǎ-la   xis~ĭ-ba  xog~ ǒg~!

Auspiciousness! May all be bestowed with auspiciousness!

                གཡང་འང~རེ་   ཆགས་འག~པར་   ཤོག~ ཡ~

            yáŋ~ ǎŋ~re   qag~ǎg-bar   xog~ ya~!

            May prosperity come!

ངས་~  བཀྲ་~འ་ཤིས་   ཁ་~    གཡང་~ འང~   གླུ་~འུ~   ལ་~འ~   འགུག~ འུག~

ŋas~  dra~ǎ-xis   ka~    yáŋ~ ǎŋ~   lú~ǔ~    la~ǎ~   gug~ ǔg~.

I aspire to good fortune through my songs.

གྲོགས་~  སྤུན་~ཟླ་ རྣམས་~ ལ་~   བཀྲ་~འ~ ཤིས་~འི~ ཤོག~ འོག~~~

drǒg~ bun~dá nám~ la~   dra~ǎ~ xis~ĭ~ xog~ ǒg~~~!

May my friends and relatives be bestowed with auspiciousness!

སྐུ་~ལ་ ནད་~མེད་ ཚེ་~འེ~ རིང་~འིང~ ལོ་~འོ~ བརྒྱ་~འ~ ཤོག~ འོག~

gu~la   nad~med   ce~e~ riŋ~ĭŋ~  lo~ǒ~ gyá~ǎ~ xog~ ǒg~.

May they reach the age of one hundred years without illness.

གསུང་~  འགག་~མེད་ ཁུ་བྱུག་~འུག~ གྲགས་~འག~ འདྲ་~འ~ ཤོག~ འོག~~~

sùŋ~ gàg~med  ku-jyǔg~ǔg~ drǎg~ǎg~ drà~ǎ~ xog~ ǒg~~~.

May their voices not cease, but spread like the sound of the Garuda.

    བཀྲ་~འ~~ ཤིས་ཤོག~~~

    dra~ǎ~~ xis-xog~~~!

    May all be bestowed with auspiciousness!

བཀྲ་~ཤིས་ བཀྲ་~ཤིས་ གཡང་~རེ་ ཆགས་~པར་ ཤོག~~~འོག~

dra~xis!   dra~xis!   yaŋ~re   qag~bar   xog~~~ǒg~!

Auspiciousness! Auspiciousness! May prosperity come!

    བཀྲ་~འ་ལ་  ཤིས་~པ་    ཤོག~            བཀྲ་~        ཤིས~~~

    dra~ǎ-la  xis~ba    xog~        dra~    xis~~~!

    May all be auspicious! Auspiciousness!

        བཀྲ་~འ~~ ཤིས་ཤོག~~~

        dra~ǎ~~ xis-xog~~~

        May all be bestowed with auspiciousness!

བཀྲ་~ཤིས་   བཀྲ་~ཤིས་   གཡང་~རེ་   ཆགས་~པར་   ཤོག~~~འོག~

    dra~xis!   dra~xis!   yaŋ~re  qag~bar  xog~~~ǒg~!

    Auspiciousness! Auspiciousness! May prosperity come!

        བཀྲ་~འ་ལ་  ཤིས་~པ་    ཤོག~            བཀྲ་~    ཤིས~~~

        dra~ǎ-la  xis~ba    xog~    dra~xis~~~!

        May all be auspicious! Auspiciousness!