Tashi Yangnyen

བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་སྙན།

Melodious Tune of Good Fortune

Khyung Drakpa

ཁྱུང་གྲགས་པ།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་སྙན།
dra-xis yáŋ-ñàn
Melodious Tune of Good Fortune

        གཞས་ཚིག་    བློ་བཟང་ཉི་མ།

        གཞས་གདང་    བློ་ཚེ།

        གཞས་པ་    ཁྱུང་གྲགས་པ།

        kyuŋ-drǎg-ba

ནམ་~མཁའི་   དབྱིངས་~ལ་   གཟིགས་~འིག  འིགདང་།

nam~kài   yíŋ~la   síg~ĭg  ĭgdǎŋ,

Look at the expanse of the sky!

    སྤྲིན་~བཟང་   ཕྱུག་~མོས་   ཁེངས་~འེང  སོང་~འོང

    drin~sáŋ   qyug~mos   keŋ~ěŋ  soŋ~ǒŋ.

    It has been filled with opulent, beautiful clouds.

སྤྲིན་~དཀར་   ཕྱུག་~མོའི་   ཁ་~འ  འལ།

drin~gar   qyug~moi   ka~ǎ  ǎla,

Above the opulent, white clouds,

    གཡུ་~འབྲུག་   མི་འདུག་~མ་~འ   གསུང་~ འུང

    yú~drùg   mi-dùg~  ma~ǎ   sùŋ~ ǔn.

    Do not say there is no turquoise dragon.

གངས་~ལྗོངས་  གླུ་~ཡི་  སྙན་~འན  འནདབྱངས།

gǎŋ~jóŋ  lú~yi  ñàn~ǎn  ǎnyáŋ,

The sweet melody of the Song of the Land of Snow

    གཡུ་~འབྲུག་   ཞིག་~དང་   འདྲ་~འ  སོང་~ འོང~~

    yú~drùg   xĭg~dǎŋ   drà~ǎ  soŋ~ ǒŋ~~.

    Has become similar to a dragon.

རྟ་~ལ་   ལིང་~ཤང་   རོ་~རོ།

da~la   liŋ~xaŋ   ro~ro,

To the horse - a neck ornament, Ro Ro,

    སྒ་~ལ་  གསེར་~སྒ་  རོ་~རོ།

    gá~la sèr~gá  ro~ro.

    To the saddle - a golden saddling, Ro Ro.

རྟ་~ལ་   ལིང་~ཤང་   རོ་~རོ།

da~la   liŋ~xaŋ   ro~ro,

To the horse - a neck ornament, Ro Ro,

    སྒ་~ལ་  གསེར་~སྒ་  རོ་~རོ།

    gá~la  sèr~gá  ro~ro.

    To the saddle - a golden saddling, Ro Ro.

        གངས་~རི་   དཀར་པོའི་~གཙུག་~འུག  རྒྱན~ འན~~

        gan~ri   gar-boi~ zug~ǔg  gyan~ ǎn~~.

        Oh, the diadem of the white snow mountain!

རྟ་~ལ་ ལིང་~ཤང་ རོ་~རོ འོ~~~

da~la   liŋ~xaŋ   ro~ro,

To the horse - a neck ornament, Ro Ro,

    སྒ་~ལ་   གསེར་~སྒ་   རོ་~རོ འོ~~

    gá~la  sèr~gá  ro~ro.

    To the saddle - a golden saddling, Ro Ro.

གངས་~ལྗོངས་   གླུ་~ཡི་   སྙན་~འན  འནདབྱངས།

gǎŋ~jóŋ  lú~yi  ñàn~ǎn  ǎnyáŋ

The sweet melody of the Song of the Land of Snow

    གཡུ་~འབྲུག་   ཞིག་~དང་   འདྲ་~འ  འ~འ  སོང~ འོང~~་།

    yú~drùg   xĭg~dǎŋ   drà~ǎ  soŋ~ ǒŋ~~.

    Has become similar to a peal of thunder.

དགུང་~སྔོན་   དབྱིངས་~ལ་   གཟིགས་~འིག  འིགདང་།

gǎŋ~jóŋ   yíŋ~la   síg~ĭg  ĭgdǎŋ!

Look at the expanse of the blue sky!

    གངས་~རིའི་   རྩེ་~མོས་   ཁེངས་~འེང  སོང་~འོང

    gǎŋ~rii   ze~mos   keŋ~ěŋ  soŋ~ǒŋ.

    It has been filled with the peaks of the snow mountains.

གངས་~རི་   དཀར་~པོའི་   སྟེང་~འིང  འིངལ།

gǎŋ~rii   gar~boi   deŋ~ĭŋ  ĭŋla,

On top of the white snow mountain

    ཕོ་~བྲང་   མི་འདུག་~མ་~   གསུང་~ འུང

    po~drǎŋ   mi-dùg~ma~ǎ   sùŋ~ ǔŋ.

    Do not say there is no palace.

བརྗིད་~ཆགས་  ཕོ་~བྲང་  དམར་~འ  འཔོ།

jíd~qag   po~drǎŋ   már~ǎ  ǎbo,

The glorious Red Palace

    གངས་~རི་   དཀར་~པོའི་   གཙུག་~འུག  རྒྱན་~ འན~~

    gǎŋ~ri   gar~boi   zug~ǔg  gyán~ ǎn~~.

  Is the diadem of the white snow mountain.

རྟ་~ལ་   ལིང་~ཤང་   རོ་~རོ།

da~la   liŋ~xaŋ   ro~ro,

To the horse - a neck ornament, Ro Ro,

    སྒ་~ལ་  གསེར་~སྒ་  རོ་~རོ།

    gá~la  sèr~gá  ro~ro.

    To the saddle - a golden saddling, Ro Ro.

རྟ་~ལ་   ལིང་~ཤང་   རོ་~རོ།

da~la   liŋ~xaŋ   ro~ro,

To the horse - a neck ornament, Ro Ro,

    སྒ་~ལ་  གསེར་~སྒ་  རོ་~རོ།

    gá~la  sèr~gá  ro~ro.

    To the saddle - a golden saddling, Ro Ro.

        གངས་~རི་   དཀར་པོའི་~གཙུག་~འུག  རྒྱན~ འན~~

        gǎŋ~ri   gar~boi   zug~ǔg  gyán~ ǎn~~.

        Oh, the diadem of the white snow mountain!

རྟ་~ལ་   ལིང་~ཤང་   རོ་~རོ  འོ~~~

da~la   liŋ~xaŋ   ro~ro,

To the horse - a neck ornament, Ro Ro,

    སྒ་~ལ་   གསེར་~སྒ་   རོ་~རོ  འོ~~

    gá~la  sèr~gá  ro~ro.

    To the saddle - a golden saddling, Ro Ro.

བརྗིད་~ཆགས་   ཕོ་~བྲང་   དམར་~འ    འཔོ།

jíd~qag  po~drǎŋ  már~ǎ  ǎbo,

The glorious Red Palace

    གངས་~རི་   དཀར་~པོའི་   གཙུག་~འུག  འུག~འུག  རྒྱན~ འན~~་།

    gǎŋ~ri   gar~boi   zug~ǔg  gyán~ ǎn~~.

  Is the diadem of the white snow mountain.

དགུང་~སྔོན་   དབྱིངས་~ལ་   གསེར་~འེ  འེམདོག

gúŋ~ŋòn   yíŋ~la   sèr~ě  ědòg

The golden hue on the expanse of the blue sky

    གངས་~རིའི་   རྩེ་~མོས་   ཁེངས་~འེང  སོང་~འོང

    gǎŋ~rii   ze~mos   keŋ~ěŋ  soŋ~ǒŋ.

    Has been filled with the peaks of the Snow Mountains.

གངས་~རི་   དཀར་~པོའི་   སྟེང་~འིང  འིངལ།

gǎŋ~ri  gar~boi   deŋ~ěŋ  ěŋla,

On top of the white snow mountain

    ཕོ་~བྲང་   མི་འདུག་~མ་~   གསུང་~ འུང

    po~drǎŋ   mi-dùg~ma~ǎ   sùn~ .

    Do not say there is no palace.

བརྗིད་~ཆགས་  ཕོ་~བྲང་  དམར་~འ  འཔོ།

jíd~qag  po~drǎŋ  már~ǎ  ǎbo,

The glorious Red Palace

    གངས་~རི་   དཀར་~པོའི་   གཙུག་~འུག  རྒྱན་~ འན~~

    gǎŋ~ri   gar~boi   zug~ǔg  gyán~ ǎn~~.

  Is the diadem of the white snow mountain.

རྟ་~ལ་   ལིང་~ཤང་   རོ་~རོ།

da~la   liŋ~xaŋ   ro~ro,

To the horse - a neck ornament, Ro Ro,

    སྒ་~ལ་  གསེར་~སྒ་  རོ་~རོ།

    gá~la  sèr~gá  ro~ro.

    To the saddle - a golden saddling, Ro Ro.

རྟ་~ལ་   ལིང་~ཤང་   རོ་~རོ།

da~la   liŋ~xaŋ   ro~ro,

To the horse - a neck ornament, Ro Ro,

    སྒ་~ལ་  གསེར་~སྒ་  རོ་~རོ།

    gá~la  sèr~gá  ro~ro.

    To the saddle - a golden saddling, Ro Ro.

        གངས་~རི་   དཀར་པོའི་~གཙུག་~འུག  རྒྱན~ འན~~

        gǎŋ~ri   gar~boi   zug~ǔg  gyán~ ǎn~~.

        Oh, the diadem of the white snow mountain!

རྟ་~ལ་   ལིང་~ཤང་   རོ་~རོ  འོ~~~

da~la   liŋ~xaŋ   ro~ro,

To the horse - a neck ornament, Ro Ro,

    སྒ་~ལ་   གསེར་~སྒ་   རོ་~རོ  འོ~~

    gá~la  sèr~gá  ro~ro.

    To the saddle - a golden saddling, Ro Ro.

བརྗིད་~ཆགས་   ཕོ་~བྲང་   དམར་~འ  འཔོ།

jíd~qag  po~drǎŋ  már~ǎ  ǎbo,

The glorious Red Palace

    གངས་~རི་   དཀར་~པོའི་   གཙུག་~འུག  འུག~འུག  རྒྱན~ འན~~་།

    gǎŋ~ri   gar~boi   zug~ǔg  gyán~ ǎn~~.

  Is the diadem of the white snow mountain.