Tendrel Sangpo

རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ།

Good Omen

Sherten

ཤེར་བརྟན།

Autoplay

རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ།
den-drèl sáŋ-bo
A good omen

                                རྩོམ་བྲིས་པ་ བླ་མ་བློ་བཟང་། 

                                གླུ་པ་   ཤེར་བརྟན།

                                xer-dan

།ཆོས་~འོས~  རྗེ་~འེ~  བླ་~མ་   རྣམ་~གཉིས།

qos ~ǒs  jé ~ĕ~   lá~ma   nám~ñís,

The two Lamas, Lords of the Teachings,

            །མཇལ་~རྒྱུ་ མི་~འདུག་ མ~བསམ ~ འམ~ འམ

            jàl~gyú mi~dùgla ma~sàm ~ăm~ăm .

         Don’t think we will not meet them again.

                        །བླ་~འ~ མའི་~འི~ གདམས་~ངག་ ཟབ་~མོ།

                        lá~ mai~   dám~ŋag săb~mo,

                        The profound teachings of the Lamas,

                                    །གནང་~རྒྱུ་ མི་~འདུག་ མ་~བསམ།

                                    náŋ~gyú mi~dùg la ma~sàm,

                                    Don’t think we will not receive them again.

                                                ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ། ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ།

                                                a~la  ma~ sàm~ sàm~,  a~la  ma~ sàm~ sàm~.

                                             Don’t think so. Don’t think so.

                        གསེར་~འེ~  ཞལ་~འ~  མྱུར་~མཇལ་   ཡོང་~བ་

                        sèr xăl~ă~   ñúr~jàl   yoŋ~va

                        Soon we will see their golden countenances!

                                     རྟེན~འབྲེལ་~ འེ~ བཟང་~པོ་ རེད ~

                                    den~   drèl ~ĕ~ sáŋ~bo red~ya.

                                     There is a good omen.

            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ་

            a ~la-ni   ka-dag gar-bo,

            A white khatag,[1]

                                                                    ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

                                                                    a ~la-ni   ka-dag gar-bo,

                                                                A white khatag,

            རྩ་~བའི་ བླ་~མར་  མཇལ་~ དར་  ཨ་~ལ་ནི་ ཕུལ་~  ཡོད~།

            za~vai  lá~mar   jàl~dăr  a ~la-ni  pul~ yod~.

            We offer a white khatag to the Root Teacher.

།གངས་~འང~  སེང་~འེང་~   དཀར་~མོ་   གཉིས་~ཀ།

găŋ~ăŋ  seŋ ~ĕŋ~  gar~mo   ñís~ga,

The two white snow lionesses,

            །གངས་~ལ་ མི་~འདུག་ ལ ་མ་~བསམ~ འམ~ འམ

            găŋ~la mi~dùgla ma~sàm~ăm~ăm.

            Don’t think they are no more in the snows.

                        །ལ་~འ~ རྒྱའི་~འི~ གཡུ་~རལ་ སྔོན་~ པོ།

                        la~  gyái  yú~ral ŋòn~bo,

                        The turquoise mane of commitment to one’s country,

                                        །ངོམས་~ རྒྱུ་ མི་~ འདུག་ མ་~ བསམ།

                                        ŋom~gyú mi~dùgla ma~sàm,

                                        Don’t think it cannot be displayed.

                                        ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ། ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ།

                                        a~la  ma~ sàm~ sàm~, a~la  ma~ sàm~ sàm~.

                                        Don’t think so. Don’t think so.

                        སེང་~འེང~  དཀར་~མོ་  གངས་~ལ་  འགྱིང་~བ་

                        seŋ ~ĕŋ~  gar~mo   găŋ~la   gyìŋ~va

                        The white lioness will again crouch elegantly in the snows!

                                    རྟེན་~འབྲེལ་~ འེ~ བཟང་~པོ་ རེད~ 

                                    den~   drèl sáŋ~bo red~ya.

                                    There is a good omen.

            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

            a ~la-ni  ka-dag  gar-bo,

            A white khatag,

                                                                            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

                                                                            a ~la-ni  ka-dag  gar-bo,

                                                                            A white khatag,

            གངས་~སེང་ ཁྱེད་~ལ་ མཇལ་~དར་ ཨ་~ལ་ནི་ ཕུལ་~  ཡོད~།

            găŋ~seŋ  kyed~la  jàl~dăr a ~la-ni  pul~ yod~.

            We offer a white khatag to you, snow lioness.

།ཞི་~འི~ བདེའི་~འི~   ལྷ་~བྱ་    དཀར་~པོ།

~ĭ~  déi~ĭ~  lha~jyă   gar~bo,

The divine white bird of peace,

            །བོད་~ལ་ མི་~འདུག་ མ་~བསམ ~ འམ~ འམ

            bŏd~la mi~dùgla ma~sàm~ăm~ăm~ .

            Don’t think there are none in Tibet.

                        །གསུང་~འུང~  སྐད་~འད~   དྲུག་~འགྱུར་   སྙན་~དབྱངས།

                        sùŋ ~ŭŋ~ gad ~ad~  drŭg~gyùr   ñàn~yáŋ,

                        Its melodious sixfold voice,

                                    །གྲགས་~རྒྱུ་ མི་~འདུག་ མ་~བསམ།

                                    drăg~gyú   mi~dùg la    ma~sàm,

                                    Don’t think it cannot resound.

                                                ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ།  ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ།

                                                a~la  ma~ sàm~ sàm~, a~la  ma~ sàm~ sàm~.

                                             Don’t think so. Don’t think so.

                        གདོད་~འོད~   ལྷ་~བྱ་   བོད་~ལ་   འཕུར་~ཡོང ་

                        dód ~ǒd~  lha~jyă   bŏd~la   pùr~yoŋ

                        The sublime divine bird will fly again to Tibet!

                                    རྟེན་~འབྲེལ་~ འེ~ བཟང་~པོ་ རེད~ 

                                    den~   drèl sáŋ~bo red~ya.

                                    There is a good omen.

            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

            a ~la-ni   ka-dag  gar-bo,

            A white khatag,

                                                                            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

                                                                            a ~la-ni   ka-dag  gar-bo,

                                                                            A white khatag,

            ལྷ་~བྱ་ ཁྱེད་~ལ་ མཇལ་~དར་ ཨ་~ལ་ནི་  ཕུལ་~  ཡོད~།

            lha~jyă  kyed~la  jàl~dăr a ~la-ni pul~ yod~.

            We offer a white khatag to you, divine bird.

།རྒྱ་~  སྟག་~  དམར་~ཡག་ དར་~མ།

gyá~  dag~   már~yag   dăr~ma,

The raging, ruddy young tiger,

            །ནགས་~ན་  མི་~འདུག་  མ་~བསམ~ འམ~ འམ

            nag~na mi~dùg la ma~sàm ~ăm~ăm .

            Don’t think there are no more in the forests.

                        །དམར་~  ཡག་~  སྟག་~མོའི་ འཛུམ་~རིས།

                        már~  yag~   dag~moi zùm~ris,

                        The stripes on the tiger’s body,

                                    །ངོམས་~རྒྱུ་ མི་~འདུག་ མ་~བསམ~ འམ~ འམ

                                    ŋom~gyú mi~dùg la ma~sàm ~ăm~ăm ,

                                    Don’t think they cannot be displayed,

                                                ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ།      ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ།

                                                a~la  ma~ sàm~ sàm~,  a~la  ma~ sàm~ sàm~.

                                                Don’t think so. Don’t think so.

                        ལུས་~  འཛུམ་~དྲུག་ རི་~མོ་ ཤིགས་~སེ་

                        lus~  zùm~drŭg   ri~mo   xig~se

                        The six magnificent stripes on its body will manifest again!

                                    རྟེན་~འབྲེལ་~འེ~ བཟང་~པོ་ རེད~ 

                                    den~   drèl ~ĕs~ sáŋ~bo red~ya.

                                     There is a good omen.

            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

            a ~la-ni  ka-dag  gar-bo,

            A white khatag,

                                                                            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ་

                                                                            a ~la-ni  ka-dag  gar-bo,

                                                                            A white khatag,

            རྒྱ་~སྟག་ ཁྱེད་~ལ་ མཇལ་~དར་ ཨ་~ལ་ནི་ ཕུལ་~  ཡོད~།

            gyá~dag kyed~la jàl~dăr a ~la-ni pul~ yod~.

            We offer a white khatag to you, tiger,

            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

            a ~la-ni ka-dag  gar-bo,

            A white khatag,

                        ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

                        a ~la-ni ka-dag  gar-bo,

                    A white khatag,

                                 ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ་

                                    a ~la-ni ka-dag  gar-bo,

                                    A white khatag,

            རྒྱ་~སྟག་ ཁྱེད་~ལ་ མཇལ་~དར་ ཨ་~ལ་ནི་ ཕུལ་~  ཡོད~།

            gyá dag  kyed -la jàl dăr a ~la-ni pul  yod.

            We offer to you, tiger.