Tendrel Sangpo

རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ།

Good Omen

Sherten

ཤེར་བརྟན།

Autoplay

The word ‘den-drèl’ means ‘interdependence’, but also ‘good fortune, a good omen’.

This singer is very good and also very important. He has sung and composed many interesting songs, and for the Dalai Lama’s birthday in Paris, they organized this song with a dance. You can see the video of it. These words aren’t very easy, so you have to practice them a bit. The meaning: two important teachers – the Dalai Lama and Panchen Lama – do not think that you will never see them again. Do not think that they can no longer give teachings. Do not think this, do not think this. We will meet them very soon, this is a good omen. Let’s offer a white khatag to our root Teacher. This is the first verse.

The second: do not think that the snow lion is no longer there. Do not think that the lion will not manifest his promise or his commitment. It is a good omen that the snow lion will appear very soon. Let’s offer a white khatag to the snow lion.
Do not think that the white bird of peace is no longer in Tibet. Do not think that it doesn’t sing or that it doesn’t appear. There is a good omen that this bird will appear. Let us offer a khatag to the bird of peace. Do not think that the tiger in the forest along with all his potentiality will not appear. Do not think that! There is a good omen that his form and marvelous colours will appear very soon.

Let us offer a khatag to the tiger for this good omen. This, more or less, is its meaning.

ཆོས་~ རེ་~ བླ་~མ་ རྣམ་~གཉིས། །མཇལ་~རྒྱུ་ མི་~འདུག་ ལམ་~བསམ ~ །
qos~ jé~ lá~ma nám~ñís jàl~gyú mi~dùgla ma~sam ~
qos-jé lama: important teachers
nám-ñís jàl-gyú mi dùg-la ma-sàm: do not think that you cannot see them!

།བླ་~ མའི་~ གདམས་~ངག་ ཟབ་~མོ། །གནང་~རྒྱུ་ མི་~འདུག་ ལམ་~བསམ།
lá~ mai~ dám~ŋag sǎb~mo náŋ~gyú mi~dùgla ma~sàm
And also the very profound teachings of these masters, do not think that these no longer exist, don’t think that, don’t think that!

གསེར་~ ཞལ་~ མྱུར་~མཇལ་ ཡོང་~བ་ རེན~འབྲེལ་~ བཟང་~པོ་ རེད ~ཡ།
sèr~ xǎl~ ñúr~jàl yoŋ~va den~ drèl sáŋ~bo red~ya
Very soon you will be able to meet and see them, there is a good omen.

ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ་~ར་~བའི་ བླ་~མར་ མཇལ་~ དར་ ཕུལ་~ ཡོད~།
ka-dag gar-bo za~vai lá~mar jàl~dǎr pul~ yod
Let us offer a white khatag to the root Teacher to have this possibility.

།གངས་~ སེང་~ དཀར་~ མོ་ གཉིས་~ ཀ། །གངས་~ལ་ མི་~འདུག་ མ་~བསམ ~ །
gǎŋ~ seŋ~ gar~mo ñís~ga gǎŋ~la mi~dùg ma~sàm ~
Do not think that the snow lion at the top of the mountain is dead! Because people always think that the snow lion is found on the highest mountains.

ལ་~ རྒྱའི་~ གཡུ་~རལ་ སྔོན་~ པོ། །ངོམས་~ རྒྱུ་ མི་~ འདུག་ མ་~ བསམ།
la~ gyái~ yú~ral ŋòn~bo, ŋom~gyú mi~dùg ma~sàm
Do not even think that it cannot display its green mane!
This represents la-gyá: ‘la-gyá’ means that we think of and do something for the Tibetan people and their culture and history, etc.

སེང་~ དཀར་~མོ་ གངས་~ལ་ འགིང་~བ་ རེན་~འབྲེལ་~ བཟང་~པོ་ རེད~ ཡ།
seŋ~ gar~mo gǎŋ~la gyìŋ~va den~ drèl sáŋ~bo red~ya
There is a good omen that very soon the snow lion will appear on the snow-capped mountains.

ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ། །གངས་~སེང་ ཁྱེད་~ལ་ མཇལ་~དར་ ཕུལ་~ ཡོད~།
ka-dag gar-bo, gǎŋ~seŋ kyed~la jàl~dǎr pul~ yod~
So we offer a white khatag to the snow lion for this reason.

།ཞི་~ བདེའི་~ ལྷ་~བྱ་ དཀར་~པོ། །བོད་~ལ་ མི་~འདུག་ མ་~བསམ ~ །
xĭ~ déi~ lha~jyǎ gar~bo bǒd~la mi~dùg ma~sam ~
xĭ-déi: peace
lha-jyǎ: bird
The bird of peace, like the dove that generally stands for peace, do not think that it doesn’t exist in Tibet!

།གསུང་~ སྐད་~ དྲུག་~འགྱུར་ སན་~དབྱངས།
sùŋ~ gad~ drǔg~gyùr ñàn~yáŋ
With its marvelous voice,

།གགས་~རྒྱུ་ མི་~འདུག་མ་~བསམ།
drǎg~gyú mi~dùg ma~sàm
do not think that it does not sing and does not appear!

སྟོད་~ ལྷ་~བྱ་ བོད་~ལ་ འཕུར་~ཡོང་
dod~ lha~jyǎ bǒd~la pùr~yoŋ
dod lha-jyǎ: that of the higher realm, bird of the divinities 
bǒd-la pùr-yoŋ: that flies in Tibet

རེན་~ འབྲེལ་ བཟང་~པོ་ རེད~ ཡ།
den~ drèl sáŋ~bo red~ya
That is, it is auspicious, it is a good omen.
This bird will soon be able to appear in Tibet, so let’s offer a khatag for this.

།རྒྱ་~ སྟག་~ དམར་~ཡག་ དར་~མ།
gyá~ dag~ már~yag dǎr~ma
gyá-dag: a young, strong tiger

།ནགས་~ན་ མི་~འདུག་ མ་~བསམ ~།
nag~na mi~dùg ma~sam ~
Do not believe that this strong tiger isn’t in the forest!

།དམར་~ ཡག་~ སྟག་~མོའི་ འཛུམ་~རིས།
már~ yag~ dag~moi zùm~ris
The tiger with all the stripes on its body,

།ངོམས་~རྒྱུ་ མི་~འདུག་ ལམ་~བསམ།
ŋom~gyú mi~dùg ma~sàm
Do not believe that this marvellous figure, with its form and colours, won’t manifest. No, don’t believe that, don’t believe that!

ལུས་~ འཛུམ་~དྲུག་ རི་~མོ་ ཤིགས་~སེ་
lus~ zùm~drǔg ri~mo xig~se
With all the signs that manifest on his body, this is auspicious

རེན་~ འབྲེལ་ བཟང་~པོ་ རེད~ ཡ། ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།
den~ drèl sáŋ~bo red~ya ka-dag gar-bo

རྒྱ་~སྟག་ ཁྱེད་~ལ་ མཇལ་~དར་ ཕུལ་~ ཡོད~ །
gyá~dag kyed~la jàl~dǎr ~pul~ yod
There is a good omen that he will manifest very soon. Let us offer a khatag to the tiger for this!
རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ།
den-drèl sáŋ-bo
A good omen

                                རྩོམ་བྲིས་པ་ བླ་མ་བློ་བཟང་། 

                                གླུ་པ་   ཤེར་བརྟན།

                                xer-dan

།ཆོས་~འོས~  རྗེ་~འེ~  བླ་~མ་   རྣམ་~གཉིས།

qos ~ǒs  jé ~ĕ~   lá~ma   nám~ñís,

The two Lamas, Lords of the Teachings,

            །མཇལ་~རྒྱུ་ མི་~འདུག་ མ~བསམ ~ འམ~ འམ

            jàl~gyú mi~dùgla ma~sàm ~ăm~ăm .

         Don’t think we will not meet them again.

                        །བླ་~འ~ མའི་~འི~ གདམས་~ངག་ ཟབ་~མོ།

                        lá~ mai~   dám~ŋag săb~mo,

                        The profound teachings of the Lamas,

                                    །གནང་~རྒྱུ་ མི་~འདུག་ མ་~བསམ།

                                    náŋ~gyú mi~dùg la ma~sàm,

                                    Don’t think we will not receive them again.

                                                ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ། ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ།

                                                a~la  ma~ sàm~ sàm~,  a~la  ma~ sàm~ sàm~.

                                             Don’t think so. Don’t think so.

                        གསེར་~འེ~  ཞལ་~འ~  མྱུར་~མཇལ་   ཡོང་~བ་

                        sèr xăl~ă~   ñúr~jàl   yoŋ~va

                        Soon we will see their golden countenances!

                                     རྟེན~འབྲེལ་~ འེ~ བཟང་~པོ་ རེད ~

                                    den~   drèl ~ĕ~ sáŋ~bo red~ya.

                                     There is a good omen.

            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ་

            a ~la-ni   ka-dag gar-bo,

            A white khatag,[1]

                                                                    ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

                                                                    a ~la-ni   ka-dag gar-bo,

                                                                A white khatag,

            རྩ་~བའི་ བླ་~མར་  མཇལ་~ དར་  ཨ་~ལ་ནི་ ཕུལ་~  ཡོད~།

            za~vai  lá~mar   jàl~dăr  a ~la-ni  pul~ yod~.

            We offer a white khatag to the Root Teacher.

།གངས་~འང~  སེང་~འེང་~   དཀར་~མོ་   གཉིས་~ཀ།

găŋ~ăŋ  seŋ ~ĕŋ~  gar~mo   ñís~ga,

The two white snow lionesses,

            །གངས་~ལ་ མི་~འདུག་ ལ ་མ་~བསམ~ འམ~ འམ

            găŋ~la mi~dùgla ma~sàm~ăm~ăm.

            Don’t think they are no more in the snows.

                        །ལ་~འ~ རྒྱའི་~འི~ གཡུ་~རལ་ སྔོན་~ པོ།

                        la~  gyái  yú~ral ŋòn~bo,

                        The turquoise mane of commitment to one’s country,

                                        །ངོམས་~ རྒྱུ་ མི་~ འདུག་ མ་~ བསམ།

                                        ŋom~gyú mi~dùgla ma~sàm,

                                        Don’t think it cannot be displayed.

                                        ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ། ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ།

                                        a~la  ma~ sàm~ sàm~, a~la  ma~ sàm~ sàm~.

                                        Don’t think so. Don’t think so.

                        སེང་~འེང~  དཀར་~མོ་  གངས་~ལ་  འགྱིང་~བ་

                        seŋ ~ĕŋ~  gar~mo   găŋ~la   gyìŋ~va

                        The white lioness will again crouch elegantly in the snows!

                                    རྟེན་~འབྲེལ་~ འེ~ བཟང་~པོ་ རེད~ 

                                    den~   drèl sáŋ~bo red~ya.

                                    There is a good omen.

            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

            a ~la-ni  ka-dag  gar-bo,

            A white khatag,

                                                                            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

                                                                            a ~la-ni  ka-dag  gar-bo,

                                                                            A white khatag,

            གངས་~སེང་ ཁྱེད་~ལ་ མཇལ་~དར་ ཨ་~ལ་ནི་ ཕུལ་~  ཡོད~།

            găŋ~seŋ  kyed~la  jàl~dăr a ~la-ni  pul~ yod~.

            We offer a white khatag to you, snow lioness.

།ཞི་~འི~ བདེའི་~འི~   ལྷ་~བྱ་    དཀར་~པོ།

~ĭ~  déi~ĭ~  lha~jyă   gar~bo,

The divine white bird of peace,

            །བོད་~ལ་ མི་~འདུག་ མ་~བསམ ~ འམ~ འམ

            bŏd~la mi~dùgla ma~sàm~ăm~ăm~ .

            Don’t think there are none in Tibet.

                        །གསུང་~འུང~  སྐད་~འད~   དྲུག་~འགྱུར་   སྙན་~དབྱངས།

                        sùŋ ~ŭŋ~ gad ~ad~  drŭg~gyùr   ñàn~yáŋ,

                        Its melodious sixfold voice,

                                    །གྲགས་~རྒྱུ་ མི་~འདུག་ མ་~བསམ།

                                    drăg~gyú   mi~dùg la    ma~sàm,

                                    Don’t think it cannot resound.

                                                ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ།  ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ།

                                                a~la  ma~ sàm~ sàm~, a~la  ma~ sàm~ sàm~.

                                             Don’t think so. Don’t think so.

                        གདོད་~འོད~   ལྷ་~བྱ་   བོད་~ལ་   འཕུར་~ཡོང ་

                        dód ~ǒd~  lha~jyă   bŏd~la   pùr~yoŋ

                        The sublime divine bird will fly again to Tibet!

                                    རྟེན་~འབྲེལ་~ འེ~ བཟང་~པོ་ རེད~ 

                                    den~   drèl sáŋ~bo red~ya.

                                    There is a good omen.

            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

            a ~la-ni   ka-dag  gar-bo,

            A white khatag,

                                                                            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

                                                                            a ~la-ni   ka-dag  gar-bo,

                                                                            A white khatag,

            ལྷ་~བྱ་ ཁྱེད་~ལ་ མཇལ་~དར་ ཨ་~ལ་ནི་  ཕུལ་~  ཡོད~།

            lha~jyă  kyed~la  jàl~dăr a ~la-ni pul~ yod~.

            We offer a white khatag to you, divine bird.

།རྒྱ་~  སྟག་~  དམར་~ཡག་ དར་~མ།

gyá~  dag~   már~yag   dăr~ma,

The raging, ruddy young tiger,

            །ནགས་~ན་  མི་~འདུག་  མ་~བསམ~ འམ~ འམ

            nag~na mi~dùg la ma~sàm ~ăm~ăm .

            Don’t think there are no more in the forests.

                        །དམར་~  ཡག་~  སྟག་~མོའི་ འཛུམ་~རིས།

                        már~  yag~   dag~moi zùm~ris,

                        The stripes on the tiger’s body,

                                    །ངོམས་~རྒྱུ་ མི་~འདུག་ མ་~བསམ~ འམ~ འམ

                                    ŋom~gyú mi~dùg la ma~sàm ~ăm~ăm ,

                                    Don’t think they cannot be displayed,

                                                ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ།      ཨ་ལ་ མ་~བསམ་~བསམ།

                                                a~la  ma~ sàm~ sàm~,  a~la  ma~ sàm~ sàm~.

                                                Don’t think so. Don’t think so.

                        ལུས་~  འཛུམ་~དྲུག་ རི་~མོ་ ཤིགས་~སེ་

                        lus~  zùm~drŭg   ri~mo   xig~se

                        The six magnificent stripes on its body will manifest again!

                                    རྟེན་~འབྲེལ་~འེ~ བཟང་~པོ་ རེད~ 

                                    den~   drèl ~ĕs~ sáŋ~bo red~ya.

                                     There is a good omen.

            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

            a ~la-ni  ka-dag  gar-bo,

            A white khatag,

                                                                            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ་

                                                                            a ~la-ni  ka-dag  gar-bo,

                                                                            A white khatag,

            རྒྱ་~སྟག་ ཁྱེད་~ལ་ མཇལ་~དར་ ཨ་~ལ་ནི་ ཕུལ་~  ཡོད~།

            gyá~dag kyed~la jàl~dăr a ~la-ni pul~ yod~.

            We offer a white khatag to you, tiger,

            ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

            a ~la-ni ka-dag  gar-bo,

            A white khatag,

                        ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ།

                        a ~la-ni ka-dag  gar-bo,

                    A white khatag,

                                 ཨ་~ལ་ནི་ ཁ་བཏགས་ དཀར་པོ་

                                    a ~la-ni ka-dag  gar-bo,

                                    A white khatag,

            རྒྱ་~སྟག་ ཁྱེད་~ལ་ མཇལ་~དར་ ཨ་~ལ་ནི་ ཕུལ་~  ཡོད~།

            gyá dag  kyed -la jàl dăr a ~la-ni pul  yod.

            We offer to you, tiger.