Tendrel

རྟེན་འབྲེལ།

Interdependence

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

རྟེན་འབྲེལ།
den-drèl
Interdependence

                            ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

                                ce-wáŋ lha-mo

ཆུ་~   འདི་~དང་ གསེར་~མིག་ ཉ་~མོ་ གཉིས  ~  །

qu~   dì~dăŋ sèr~mig ña~mo ñís ~  

The water and the golden-eyed fish, these two

    དུས་~   འབྲལ་~མེད་ འགྲོགས་~རྒྱུའི་ རྟེན་~འབྲེལ་ ཡོད ~  །

    dŭs~   dràl~med dròg~gyúi den~drèl   yod ~  .

    Are interdependent, inseparably linked.

        ཉ་~  གསེར་~མིག་ འདི་~ ཡི་~  རྐྱལ་~ ལམ་~ ལ~  །

        ña~   sèr~mig dì~  yi~   gyal~  lam~  la ~ ,

        For the golden-eyed fish there would be no place to swim,

            ཆུ་~ དྭངས་~མོ་ མེད་~ ཀི་~ ཐབས་~ ཆགས་~ ཡིན~།

            qu~   dăŋ~mo   med~  gi~  tab~  qag~ yin~  ,

            If there were no limpid water,

                ཆུ་~  དྭངས་~མོ་ མེད་~  ཁི་~  ཐབས་~ ཆགས་~   ཡིན~།

                qu~   dăŋ~mo   med~  gi~  tab~  qag~ yin~  .

                If there were no limpid water.

ཤིང་~  འདི་~དང་ ལྷ་~བྱ་ ཁུ་~བྱུག་ གཉིས ~ །

xiŋ~   dì~dăŋ lha~jyă ku~jyŭg ñís ~ 

The tree and the divine cuckoo bird, these two

    དུས་~   འབྲལ་~མེད་ འགྲོགས་~རྒྱུའི་ རྟེན་~འབྲེལ་ ཡོད ~  །

    dŭs~   dràl~med dròg~ gyúi den~drèl   yod ~  .

    Are interdependent, inseparably linked.

        བྱ་~  ཁུ་~བྱུག་ འདི་~ ཡི་~  འབབ་~ ས་~  ལ~ །

        jyă~   ku~jyŭg dì~  yi~   bàb~  sa~  -la ~ ,

        For the cuckoo there would be no place to perch,

            ཤིང་~  ལྗོན་~པ་ མེད་~ ཀི་~  ཐབས་~ ཆགས་~  ཡིན~ །

            xiŋ~   jón~ba   med~  gi~ tab~  qag~  yin ~ .

            If there were no green tree,

                 ཤིང་~  ལྗོན་~པ་ མེད་~ ཀི་~  ཐབས་~ ཆགས་~  ཡིན~ །

                xiŋ~   jón~ba   med~  gi~ tab~  qag~  yin ~.

                If there were no green tree.

གླུ་~  འདི་~དང་ འདིར་~ཚོགས་ ཁྲོམ་~པ་ གཉིས ~  །

lú~   dì~dăŋ dìr~cog trom~ba ñís ~ 

The singer and the audience, these two

    དུས་~   འབྲལ་~མེད་ འགྲོགས་~རྒྱུའི་ རྟེན་~འབྲེལ་ ཡོད ~  །

    dŭs~   dràl~med dròg~ gyúi den~drèl   yod ~  .

    Are interdependent, inseparably linked.

        སྐད་~  སྙན་~པོའི་ གླུ་~ དབྱངས་~  བཀུག་~ ས་~  ལ~ །

        gad   ñan~boi lú~  yáŋ~   gug~  sa~   la ~ ,

        To whom would the melodious song be sung,

            ཁྲོམ་~  ན་~ཟླ་ མེད་~ ཀི་~  ཐབས་~ ཆགས་~  ཡིན~ །

            trom~   na~dá   med~  gi~  tab~  qag~  yin ~ .

            If there were no audience of young brothers and sisters.

                ཁྲོམ་~  ན་~ཟླ་ མེད་~ ཀི་~  ཐབས་~ ཆགས་~  ཡིན~ །

                    trom~   na~dá   med~  gi~  tab~  qag~  yin ~.

                If there were no audience of young brothers and sisters.

                    ཁྲོམ་~  ན་~ཟླ་ མེད་~ ཀི་~  ཐབས་~ ཆགས་~  ཡིན~ །

                        trom~   na~dá   med~  gi~  tab~  qag~  yin ~.

                    If there were no audience of young brothers and sisters.