Tendzin Nyida Karsum

བསྟན་འཛིན་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ

Holders of the Teaching, Sun, Moon, and Stars

Drakpa Gyaltsen

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

Autoplay

བསྟན་འཛིན་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ།
dan-zin ñi-dá gar sùm
Holders of the Teaching, Sun, Moon, and Stars

                            གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན།

                                drăg-ba  gyál-càn

འཛམ་ ~གླིང་   ཀུན་~གྱི་   བདག་~པོ།

zàm  ~líŋ     gun~gyĭ     dág~bo,

Oh, Three Sovereigns of the entire world,

    བསྟན་ ~འཛིན་  ཉི་~ཟླ་~ལ་ སྐར་གསུམ ཡེ~  

    dan~zìn      ñi~dá~la      gar-sùm~ ye~,

    Holders of the Teaching, Sun, Moon, and Stars,

        བོད་ ~མི་ ས་~ཡ་ དྲུག་~གིས།

        bŏd   ~mi     sa~ya     drŭg~gĭs

        We six million Tibetans

            ཁྱེད་  ~གསུམ་   རེ་~སྒུག་~ལ་  བྱས་ཡོད~ །

            kyed  ~sùm     re~gúg~la     jyăs-yod~ .

            Await the three of You with hope.

མདོ་  ~དབུས་   ཁམས་~གསུམ་   ཡུལ་~ལ།

dò ~wús     kam~sùm    yul~la

I offer this auspicious prayer

    བསྟན་  ~འཛིན་  ཉི་~ཟླ་~་   སྐར་གསུམ ཡེ~    །

    dan ~zìn      ñi~dá~la      gar-sùm~ ye~ ,

    That the Three Holders of the Teaching, the Sun, Moon, and Stars,

        མི་ ~རིང་ མྱུར་~དུ་ ཕེབས་~པའི།

        mi    ~riŋ     ñúr~dŭ      peb~bai

        May quickly come back without delay

            བཀྲ་~ཤིས་ སྨོན་~ལམ་~ལ་ བཏབ་ཡོད ཡེ~  

            dra    ~xis     mòn~lam~la     dab-yod~ ye~.

            To the three regions of Amdo, Central Tibet, and Kham.

    མི་ ~རིང་ མྱུར་~དུ་ ཕེབས་~པའི།

    mi   ~riŋ     ñúr~dŭ     peb~bai

    I offer this auspicious prayer

        བཀྲ་~ཤིས་   སྨོན་~ལམ་~ལ་   བཏབ་ཡོད ཡེ~     །

        dra    ~xis      mòn~lam~la      dab-yod~ ye~.

        That they may quickly come back without delay.

    {སྐྱིད་ཀྱི་མེ་ཏོག་བཀྲ་སོང་།གངས་ལྗོངས་ཡུལ་ལ་ཕེབས་རོགས།ཕེབས་ཤོག}

    {gyid-gyi  me-dog  dra-soŋ,  găŋ-jóŋ  yul-la peb-rog.  peb xog!}

        (The flower of happiness has blossomed, please come back to the Land of Snow! Come back!)

འཛམ་ ~གླིང་ ཡུལ་~གྲུ་ ཀུན་~ཏུ།

zàm~líŋ     yul~drŭ     gun~du

I pray that every corner of the earth

    ཞི་ ~བདེའི་  བདེ་~སྐྱིད་~ལ་ ཐོབ་ནས~ །

    xĭ  ~déi      dé~gyid~la      tob-nas~

    May obtain the happiness of peace

        བསྟན་ ~འཛིན་ ཉི་~ཟླ་ སྐར་~གསུམ།

        dan ~zìn      ñi~dá       gar~sùm,

        And that the activities of the Three Holders of the Teaching,

            མཛད་ ~འཕྲིན་ རྒྱས་~པའི་~ལ་ སྨོན་ལམ ཡེ་~ 

            zàd ~trìn     gyás~bai~la     mòn-lam~ !ye~ .

            The Sun, Moon, and Stars, may flourish!

བསྟན་  ~འཛིན་  ཀུན་~གྱི་   གཙུག་~རྒྱན།

dan~zìn     gun~gyi     zug~gyán,

Crown ornament of all Holders of the Teaching,

    རྒྱལ་  ~དབང་  ཐམས་~ཅད་~ལ་ མཁྱེན་པ ཡེ 

    gyál ~wáŋ     tam~jad~la      kyèn-ba ye~  ,

    Omniscient King of the Victorious Ones,

        སྐུ་ ~ཚེ་ བསྐལ་~བརྒྱར་ བརྟན་~ནས།

        gu ~ce     gal~gyár     dan~nas

        Please come back to the Land of Snow

            གངས་ ~ལྗོངས་ ཡུལ་~ལ་~ལ་ ཕེབས་རོགས~ །

            găŋ ~jóŋ     yul-la~la      peb-rog~  .

            And live for hundreds of kalpas.

    སྐུ་ ~ཚེ་ བསྐལ་~བརྒྱར་ བརྟན་~ནས།

    gu ~ce     gal~gyár     dan~nas

    Please come back to the Land of Snow

        གངས་ ~ལྗོངས་ ཡུལ་~ལ་~ལ་     ཕེབས་རོགས~ །

        găŋ ~jóŋ     yul-la~la      peb-rog~  .

        And live for hundreds of kalpas.

            སྐུ་ ~ཚེ་ བསྐལ་~བརྒྱར་ བརྟན་~ནས།

            gu ~ce     gal~gyár     dan~nas

            Please come back to the Land of Snow

                གངས་ ~ ལྗོངས་ ཡུལ་~ལ་~ལ་ ཕེབས་ ~རོགས །

                găŋ~jóŋ     yul-la~la      peb-rog~  .

                And live for hundreds of kalpas.