Tenjung Dekyid

རྟེན་འབྱུང་བདེ་སྐྱིད།

Interdependent Wellbeing and Happiness

Golog group

Autoplay

རྟེན་འབྱུང་བདེ་སྐྱིད།
den-jyùŋ dé-gyid
Interdependent Wellbeing and Happiness

    གཞས་ཚིག་    འཇུ་སྐལ་བཟང་།

    གཞས་གདངས་    གླིང་རྒྱལ་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་ཁྲིད་པ་    ཚེ་རིང་དར་རྒྱས།

    བརྙན་ལེན་པ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་བཟོ་བ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  དཔལ་རྒྱས་སེང་གེ།

    gò-log dé-ba

    བསྭོ~འོ~~~~

    sò~ǒ~~~~

།ཨ་~ འ~  སྔོན་~ འོན~  དབྱིངས་~ འིན~  ནས་~ འས~

a~ ǎ~  ŋòn~ ǒn~  yíŋ~ ĭŋ~  nas~ ǎs~

The blue sky

                    ཆར་~ འ~ སྤྲིན་~ འིན~ འཁྲིགས~ འིག~

                    qar~ ǎ~ drin~ ĭn~ trìg~ ĭg~.

                    Gets shrouded with clouds.

།ཆར་~འ་སྤྲིན་   ནང་~ནས་   འབྲུག་~ འུག~ སྒྲ་~ འ~  སྒྲོག~ འོག~

qar~ǎ-drin   naŋ~nas   drùg~ ǔg~  drá~ ǎ~  dróg~ ǒg~.

In the midst of the clouds, it thunders.

།འབྲུག་~འུ་སྒྲ་~   གྲགས་~ནས་   སྦྲང་~ ཆར་~  འབབ~~~~

drùg~ǔ-drá~   drǎg~nas   dráŋ~ qar~  bàb~~~~.

Then it rains, a light rain falls.

    བསྭོ་~འོ་ ཡ~།   ཡ་~ལ་ནི་  བསྭོ༑   ཡ་~ལ་ནི་  ཡེ~༑

    sò~ǒ ya~,   ya~la-ni   sò༑     ya~la-ni    ye~༑

།སྦྲང་ཆར་~ འ~  བབས་~ འ་ནས་~  རྩི་~ ཐོག་~  འཁྲུངས~~

dráŋ-qar~ ǎ~  bàb~ ǎ-nas~  zi~  tog~  trùŋ~~.

This process triggers the herbs and flowers to grow.

།རྩི་~འི་ཐོག་   འཁྲུངས་~ནས་  སྒོ་~ འོ~ ཕྱུགས་~ འུག~ འཕེལ~~

zi~ ĭ-tog   trùŋ~nas  gó~ ǒ~ qyug~ ǔg~ pèl~~.

The herbs and flowers help the cattle and the number of cattle increases.

།སྒོ་~ཕྱུགས་   འཕེལ་~ནས་   དབུ་~ འུ~  ནག་~ འག~  སྐྱིད~~

gó~qyug   pèl~nas   wú~ ǔ~  nag~ ǎg~  gyid~~.

The black headed people, the Tibetans, are happy because the number of their cattle increases.

    བསྭོ~འོ~~~~

    sò~ǒ~~~~

།དོག་~ འོག~  མོ་~ འོ~  ས་~ འ~  ནས་~ འས~

dǒg~ ǒg~  mo~ ǒ~  sa~ ǎ~  nas~ ǎs~

All kind of plants

                    རྩི་~ འི~ ཤིང་~ འིང~ སྐྱེས~ འེས~

                    zi~ ĭ~ xiŋ~ ĭŋ~ gyes~ ěs~,

                    Grow on the earth,

།རྩི་~འི་ཤིང་   རྩེ་~ནས་   ལོ་~ འོ~ མ་~ འ~  བཞད~ འད~།

zi~ ĭ-xiŋ   ze~nas   lo~ ǒ~ ma~ ǎ~  xád~ ǎd~.

From the tip of the plants the leaves spring forth.

།ལོ་~འོ་མའི་   དབུས་~ནས་   མེ་~ ཏོག་~  འཁྲུངས~~~~

lo~ǒ-mai   wús~nas   me~ dog~  trùŋ~~~~.

From the middle of the leaves, flowers grow.

    བསྭོ་~འོ་ ཡ~།   ཡ་~ལ་ནི་  བསྭོ༑   ཡེ་~འེ་ འེ ~ བསྭོ~༑

    sò~ǒ ya~,   ya~la-ni   sò༑     ya~ ě   ě~ so~༑

།མེ་ཏོག་~ འོག~ ཚལ་~ འ~ ནས་   བུང་~ འུང་བ་~  ལྡིང་~~

me-dog~ ǒg~ cal~ ǎ~ nas  bǔŋ~ ǔŋ va~  díŋ~~,

Around the flowers, the bees fly,

།བུང་བ་~ འ~  ལྡིང་~ འིང་ནས་~  མགྲིན་~  གླུ་~  ལེན~~

bǔŋ-va~ ǎ~  díŋ~ ĭŋ  nas~  drìn~  lú~ len~~.

And enjoy their nectar, buzzing and humming.

།མགྲིན་~གླུ་   ལེན་~ནས་   དབུ་~ འུ~  ནག་~ འག~  སྐྱིད~~~~

drìn~lú   len~nas   wú~ ǔ~  nag~ ǎg~  gyid~~.

The buzzing and humming of the bees make the black headed people happy.

    འོ་~ལེགས་སོ༈

    ǒ~ leg-so༑

Oh fantastic!

    བསྭོ~འོ~~~~

     sò~ǒ~~~~

།རྒྱ་~ འ~  མཚོ་~ འི~  དབུས་~ འུ~  ནས་~ འས~

gyá~ ǎ~  cò~ ĭ~  wús~ ǔ~  nas~ ǎs~

In midst of a lake

                    སྡོང་~ འོང~ པོ་~ འོ~ སྐྱེས~ འེས~

                    dóŋ~ ǒn~ bo~ ǒ~ gyes~ ěs~.

                    A trunk of a tree grows.

།སྡོང~འང་པོའི་   རྩེ་~ནས་   པད~ འད~ མ་~ འ~  བཞད~ འད~།

dóŋ~ ǎŋ-boi   ze~nas   bad~ ǎd~ ma~ ǎ~  xád~ ǎd~.

On the top of the trunk, lotus flowers manifest.

།པད་~འད་མའི་   དབུས་~ནས་   གེ་~ སར་~  ལྡེམ~~~~

bad~ǎd-mai   wús~nas   gě~ sar~  dém~~~~.

Inside the lotus flowers, pistils vibrate.

    བསྭོ་~འོ་ ཡ~།   ཡ་~ལ་ནི་  བསྭོ༑   ཡེ་~འེ་ འེ ~ བསྭོ~༑

    sò~ǒ ya~,   ya~la-ni   sò༑     ya~ ě   ě~ so~༑

།གེ་སར་~ འ~ རྩེ་~ འེ~ ནས་   སངས་~ འང་རྒྱས་~  འཁྲུངས~~

gě-sar~ ǎ~ ze~ ě~ nas   saŋ~ ǎŋ-gyás~  trùŋ~~.

From the top of the pistils, Buddha manifests.

།སངས་རྒྱས་~ འས~  འཁྲུངས་~ འུང་ནས་~  ཆོས་~  སྒྲ་~  སྒྲོག~~

saŋ-gyás~ ǎs~  trùŋ~ ǔŋ-nas~  qos~  drá~  dróg~~.

This Buddha was spreading the Dharma teaching.

།ཆོས~སྒྲ་   སྒྲོག་~ནས་   དབུ་~ འུ~  ནག་~ འག~  སྐྱིད~~~~

qos~drá   dróg~nas   wú~ ǔ~  nag~ ǎg~  gyid~~.

The Dharma teaching makes the black headed people happy.

    །སངས་རྒྱས་~ འས~  འཁྲུངས་~ འུང་ནས་~  ཆོས་~  སྒྲ་~  སྒྲོག~~

    saŋ-gyás~ ǎs~  trùŋ~ ǔŋ-nas~  qos~  drá~  dróg~~.

  This Buddha was spreading the Dharma teaching.

    །ཆོས~སྒྲ་   སྒྲོག་~ནས་   དབུ་~ འུ~  ནག་~ འག~  སྐྱིད~~~~

    qos~drá   dróg~nas   wú~ ǔ~  nag~ ǎg~  gyid~~.

  The Dharma teaching makes the black headed people happy.

        །ཆོས~སྒྲ་   སྒྲོག་~ནས་   དབུ་~ འུ~  ནག་~ འག~  སྐྱིད~~~~

        qos~drá   dróg~nas   wú~ ǔ~  nag~ ǎg~  gyid~~.

    The Dharma teaching makes the black headed people happy.

        །ཆོས~སྒྲ་   སྒྲོག་~ནས་   དབུ་~ འུ~  ནག་~ འག~  སྐྱིད~~~~

        qos~drá   dróg~nas   wú~ ǔ~  nag~ ǎg~  gyid~~.

        The Dharma teaching makes the black headed people happy.