Tenjung Dekyid

རྟེན་འབྱུང་བདེ་སྐྱིད།

Interdependent Wellbeing and Happiness

Golog group

Autoplay

This is a Golog song, it is very nice and in particular I like the dance very much; even though I can’t dance, when I am looking it is really wonderful, there are all movements, it is a very good exercise. Very very good. Words are also very nice.
I
།ཨ་~སྔོན་~ དབྱིངས་~ནས་~ཆར་~སྤྲིན་~འཁྲིགས~། a~ŋòn yíŋ~ nas~ qar~drin~trìg~,
aŋòn: ŋòn, ŋònbo means blue, Aŋòn: means blue sky
yíŋ: dimension, dimension of the blue sky ardrin: clouds of rain trìg: are coming out, become thicker and thicker, just like today, we have a little that style. །ཆར་~ སྤྲིན་ ནང་~ནས་ འབྲུག་~ སྒྲ་~ སྒྲོག~ qar~drin naŋ~nas drùg~ drá~ dróg
Qardrin naŋnas: inside, in this kind of clouds drùgdrá: thunders, we are hearing thunders, when thunders start and there are clouds, of course then it rains, no? drùgdrá dróg: sounding. །འབྲུག་~་སྒྲ་~ གྲགས་~ནས་ སྦྲང་~ ཆར་~ འབབ~། drùg~drá~ drǎg~nas dráŋ~ qar~ bàb~.
Drùgdrá drǎgnas: when thunders are sounding what happens? dráŋqar bàb: rain is falling down, but 'dráŋqar' is not a strong, heavy rain, it is a nice rain bàb: falling down. བསྭོ་~འོ་ ཡ~། ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ༑ ཡ་~ལ་ནི་ ཡེ~༑ sò~ǒ ya~, ya~la-ni sò༑ ya~la-ni ye~༑
This is ornament. །སྦྲང་ཆར་~ བབས་~ ནས་~ རྩི་~ ཐོག་~ འཁྲུངས~། dráŋ-qar~ bàb~nas~ zi~ tog~ trùŋ~,
Dráŋqar bàb nas: What happens when the rain is falling down? zitog trùŋ: herbs and flowers and everything is growing up. །རྩི་~་ཐོག་ འཁྲུངས་~ནས་ སྒོ་~ ཕྱུགས་~ འུག~ འཕེལ~~། zi~tog trùŋ~nas gó~ qyug~ pèl~,
Zitog trùŋ nas: What happens when everything is growing up? góqyug pèl: all animals, particularly animals in a family, sheep, yaks all these kinds of animals, increase, develop more and more because they have very good herb to eat, a good condition pèl: means multiply. །སྒོ་~ཕྱུགས་ འཕེལ་~ནས་ དབུ་~ནག་~སྐྱིད~། gó~qyug pèl~nas wú~ nag~ gyid~.
Gó: in general means door, but when we say 'góqyug' it means animals belonging to a family, not wild animals. góqyug pèlnas: what happens when animals in a family progress? wúnag gyid: then Tibetans are happy.
Sometimes in songs for Tibetans the word 'wúnag' or 'wúnag bod' is used wú: means hair nag: means black, black hair people, these are the Tibetans. That means there are no blond people, in Tibet they do not exist. So, black hair people are happy.
II
།དོག་~ མོ་~ས་~ནས་~ རྩི་~ ཤིང་~ སྐྱེས~། dǒg~ mo~ sa~ nas~ zi~xiŋ~ gyes~
dǒgmo sa: on the dimension of the lower part, the earth dǒgmo: the earth on the top there is the sky: space, then earth. zi: small plants, just like flowers xiŋ: means bigger plants, like trees, bushes etc. zixiŋ: means all, everything that grows up from the earth gyes: grows up །རྩི་~ཤིང་ རྩེ་~ནས་ ལོ་~མ་~བཞད~། zi~xiŋ ze~nas lo~ma~xád~,
When they grow up on the earth, what happened then? loma xád: their leaves increase and develop more and more. །ལོ་~་མའི་ དབུས་~ནས་ མེ་~ ཏོག་~ འཁྲུངས~། lo~mai wús~nas me~ dog~ trùŋ~.
When there are many leaves growing up, what happens then? medog trùŋ: from that also manifest the flowers. །མེ་ཏོག་~ཚལ་~ ནས་ བུང་~བ་~ ལྡིང་~། me-dog~ cal~ nas bǔŋ~ va~ díŋ~~,
When there are many flowers, what happens? medog cal: many flowers together bǔŋva: means bee bees are flying around and enjoy the flowers. །བུང་བ་~ ལྡིང་~ ནས་~ མགྲིན་~ གླུ་~ ལེན~། bǔŋ-va~díŋ~nas~ drìn~ lú~ len~,
When bees are flying, enjoying, what happen then? They are singing. drìn lú len: means "wuuuuuu", they are singing and flying. །མགྲིན་~གླུ་ ལེན་~ནས་ དབུ་~ ནག་~ སྐྱིད~། drìn~lú len~nas wú~nag~ gyid~.
When they are singing what happen? Tibetans, people with black hair are happy. Then they are dancing a little more.
III
འོ་~ལེགས་སོ༈ ǒ~ leg-so༑
It is fantastic! It is good! །རྒྱ་~མཚོ་~ འི~དབུས་~ནས་~སྡོང་~པོ་~སྐྱེས~། gyá~cò~ ĭ~wús~nas~dóŋ~ bo~gyes~,
gyá cò: ocean cò only: means ‘lake’ wúsnas: inside that dóŋbo gyes: a flower grows up. This is related with the history of Guru Padmasambhaba. From Pakistan going down in the ocean, there had been history of Guru Padmasambhaba. །སྡོང~པོའི་ རྩེ་~ནས་ པད~མ་~བཞད~། dóŋ~boi ze~nas bad~ma~ xád~.
So, when 'dóŋbo', grows up, what happens? on it then manifested a lotus flower badma xád: manifested a lotus flower །པད་~མའི་ དབུས་~ནས་ གེ་~ སར་~ ལྡེམ~། bad~mai wús~nas gě~ sar~ dém~.
What happens when the lotus flower opened up? Inside are very rich and nice seeds and manifesting. gěsar dém: rich and nice seeds manifesting །གེ་སར་~ རྩེ་~ནས་ སངས་~ རྒྱས་~འཁྲུངས~། gě-sar~ ze~nas saŋ~gyás~ trùŋ~
on the top of this 'gěsar' saŋgyás trùŋ: a Buddha manifested This is Guru Padmasambhava. །སངས་རྒྱས་~འཁྲུངས་~ནས་~ ཆོས་~ སྒྲ་~ སྒྲོག~། saŋ-gyás~trùŋ~nas~ qos~ drá~ dróg~
When manifested this Buddha what happened? qosdrá dróg: he was pronouncing and giving the dharma teaching. He manifested the sound of the dharma. །ཆོས~སྒྲ་ སྒྲོག་~ནས་ དབུ་~ནག་~ སྐྱིད~། qos~drá dróg~nas wú~nag~ gyid~.
When the dharma teaching is sounding what happened then? Tibetans are happy. We repeat this two times at the end. It is very nice words; also the way it is composed is very nice.
རྟེན་འབྱུང་བདེ་སྐྱིད།
den-jyùŋ dé-gyid
Interdependent Wellbeing and Happiness

    གཞས་ཚིག་    འཇུ་སྐལ་བཟང་།

    གཞས་གདངས་    གླིང་རྒྱལ་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་ཁྲིད་པ་    ཚེ་རིང་དར་རྒྱས།

    བརྙན་ལེན་པ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་བཟོ་བ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  དཔལ་རྒྱས་སེང་གེ།

    gò-log dé-ba

    བསྭོ~འོ~~~~

    sò~ǒ~~~~

།ཨ་~ འ~  སྔོན་~ འོན~  དབྱིངས་~ འིན~  ནས་~ འས~

a~ ǎ~  ŋòn~ ǒn~  yíŋ~ ĭŋ~  nas~ ǎs~

The blue sky

                    ཆར་~ འ~ སྤྲིན་~ འིན~ འཁྲིགས~ འིག~

                    qar~ ǎ~ drin~ ĭn~ trìg~ ĭg~.

          Becomes shrouded with clouds.

།ཆར་~འ་སྤྲིན་   ནང་~ནས་   འབྲུག་~ འུག~ སྒྲ་~ འ~  སྒྲོག~ འོག~

qar~ǎ-drin   naŋ~nas   drùg~ ǔg~  drá~ ǎ~  dróg~ ǒg~.

In the midst of the clouds, it thunders.

།འབྲུག་~འུ་སྒྲ་~   གྲགས་~ནས་   སྦྲང་~ ཆར་~  འབབ~~~~

drùg~ǔ-drá~   drǎg~nas   dráŋ~ qar~  bàb~~~~.

Then it rains, a light rain falls.

    བསྭོ་~འོ་ ཡ~།   ཡ་~ལ་ནི་  བསྭོ༑   ཡ་~ལ་ནི་  ཡེ~༑

    sò~ǒ ya~,   ya~la-ni   sò༑     ya~la-ni    ye~༑

།སྦྲང་ཆར་~ འ~  བབས་~ འ་ནས་~  རྩི་~ ཐོག་~  འཁྲུངས~~

dráŋ-qar~ ǎ~  bàb~ ǎ-nas~  zi~  tog~  trùŋ~~.

This process triggers the herbs and flowers to grow.

།རྩི་~འི་ཐོག་   འཁྲུངས་~ནས་  སྒོ་~ འོ~ ཕྱུགས་~ འུག~ འཕེལ~~

zi~ ĭ-tog   trùŋ~nas  gó~ ǒ~ qyug~ ǔg~ pèl~~.

The herbs and flowers help the cattle and the number of cattle increases.

།སྒོ་~ཕྱུགས་   འཕེལ་~ནས་   དབུ་~ འུ~  ནག་~ འག~  སྐྱིད~~

gó~qyug   pèl~nas   wú~ ǔ~  nag~ ǎg~  gyid~~.

The black headed people, the Tibetans, are happy because the number of their cattle increases.

    བསྭོ~འོ~~~~

    sò~ǒ~~~~

།དོག་~ འོག~  མོ་~ འོ~  ས་~ འ~  ནས་~ འས~

dǒg~ ǒg~  mo~ ǒ~  sa~ ǎ~  nas~ ǎs~

All kind of plants

                    རྩི་~ འི~ ཤིང་~ འིང~ སྐྱེས~ འེས~

                    zi~ ĭ~ xiŋ~ ĭŋ~ gyes~ ěs~,

                    Grow on the earth,

།རྩི་~འི་ཤིང་   རྩེ་~ནས་   ལོ་~ འོ~ མ་~ འ~  བཞད~ འད~།

zi~ ĭ-xiŋ   ze~nas   lo~ ǒ~ ma~ ǎ~  xád~ ǎd~.

From the tip of the plants the leaves spring forth.

།ལོ་~འོ་མའི་   དབུས་~ནས་   མེ་~ ཏོག་~  འཁྲུངས~~~~

lo~ǒ-mai   wús~nas   me~ dog~  trùŋ~~~~.

From the middle of the leaves, flowers grow.

    བསྭོ་~འོ་ ཡ~།   ཡ་~ལ་ནི་  བསྭོ༑   ཡེ་~འེ་ འེ ~ བསྭོ~༑

    sò~ǒ ya~,   ya~la-ni   sò༑     ya~ ě   ě~ so~༑

།མེ་ཏོག་~ འོག~ ཚལ་~ འ~ ནས་   བུང་~ འུང་བ་~  ལྡིང་~~

me-dog~ ǒg~ cal~ ǎ~ nas  bǔŋ~ ǔŋ va~  díŋ~~,

Around the flowers, the bees fly,

།བུང་བ་~ འ~  ལྡིང་~ འིང་ནས་~  མགྲིན་~  གླུ་~  ལེན~~

bǔŋ-va~ ǎ~  díŋ~ ĭŋ  nas~  drìn~  lú~ len~~.

And enjoy their nectar, buzzing and humming.

།མགྲིན་~གླུ་   ལེན་~ནས་   དབུ་~ འུ~  ནག་~ འག~  སྐྱིད~~~~

drìn~lú   len~nas   wú~ ǔ~  nag~ ǎg~  gyid~~.

The buzzing and humming of the bees make the black headed people happy.

    འོ་~ལེགས་སོ༈

    ǒ~ leg-so༑

Oh fantastic!

    བསྭོ~འོ~~~~

     sò~ǒ~~~~

།རྒྱ་~ འ~  མཚོ་~ འི~  དབུས་~ འུ~  ནས་~ འས~

gyá~ ǎ~  cò~ ĭ~  wús~ ǔ~  nas~ ǎs~

In midst of a lake

                    སྡོང་~ འོང~ པོ་~ འོ~ སྐྱེས~ འེས~

                    dóŋ~ ǒn~ bo~ ǒ~ gyes~ ěs~.

                    A tree trunk grows.

།སྡོང~འང་པོའི་   རྩེ་~ནས་   པད~ འད~ མ་~ འ~  བཞད~ འད~།

dóŋ~ ǎŋ-boi   ze~nas   bad~ ǎd~ ma~ ǎ~  xád~ ǎd~.

On the top of the trunk, lotus flowers manifest.

།པད་~འད་མའི་   དབུས་~ནས་   གེ་~ སར་~  ལྡེམ~~~~

bad~ǎd-mai   wús~nas   gě~ sar~  dém~~~~.

Inside the lotus flowers, pistils vibrate.

    བསྭོ་~འོ་ ཡ~།   ཡ་~ལ་ནི་  བསྭོ༑   ཡེ་~འེ་ འེ ~ བསྭོ~༑

    sò~ǒ ya~,   ya~la-ni   sò༑     ya~ ě   ě~ so~༑

།གེ་སར་~ འ~ རྩེ་~ འེ~ ནས་   སངས་~ འང་རྒྱས་~  འཁྲུངས~~

gě-sar~ ǎ~ ze~ ě~ nas   saŋ~ ǎŋ-gyás~  trùŋ~~.

From the top of the pistils, Buddha manifests.

།སངས་རྒྱས་~ འས~  འཁྲུངས་~ འུང་ནས་~  ཆོས་~  སྒྲ་~  སྒྲོག~~

saŋ-gyás~ ǎs~  trùŋ~ ǔŋ-nas~  qos~  drá~  dróg~~.

This Buddha was spreading the Dharma teaching.

།ཆོས~སྒྲ་   སྒྲོག་~ནས་   དབུ་~ འུ~  ནག་~ འག~  སྐྱིད~~~~

qos~drá   dróg~nas   wú~ ǔ~  nag~ ǎg~  gyid~~.

The Dharma teaching makes the black headed people happy.

    །སངས་རྒྱས་~ འས~  འཁྲུངས་~ འུང་ནས་~  ཆོས་~  སྒྲ་~  སྒྲོག~~

    saŋ-gyás~ ǎs~  trùŋ~ ǔŋ-nas~  qos~  drá~  dróg~~.

  This Buddha was spreading the Dharma teaching.

    །ཆོས~སྒྲ་   སྒྲོག་~ནས་   དབུ་~ འུ~  ནག་~ འག~  སྐྱིད~~~~

    qos~drá   dróg~nas   wú~ ǔ~  nag~ ǎg~  gyid~~.

  The Dharma teaching makes the black headed people happy.

        །ཆོས~སྒྲ་   སྒྲོག་~ནས་   དབུ་~ འུ~  ནག་~ འག~  སྐྱིད~~~~

        qos~drá   dróg~nas   wú~ ǔ~  nag~ ǎg~  gyid~~.

    The Dharma teaching makes the black headed people happy.

        །ཆོས~སྒྲ་   སྒྲོག་~ནས་   དབུ་~ འུ~  ནག་~ འག~  སྐྱིད~~~~

        qos~drá   dróg~nas   wú~ ǔ~  nag~ ǎg~  gyid~~.

        The Dharma teaching makes the black headed people happy.