Thundril Bodkul

མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་འབོད་བསྐུལ།

Appeal for Unity

Namgyal Choetso

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

Autoplay

མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་འབོད་བསྐུལ།
tùn-dríl bòd-gul
Appeal for Unity

    རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

    nám-gyál qos-cò

གངས་~ འང་ཅན་   སྤུན་  ~ཟླ་   རྣམ་~པ།

gǎŋ~ ǎŋ jan   bun ~dá   nám ~ba!

Brothers and sisters from the Land of Snow!

    འཛམ་ ~གླིང་   ཞི་ ~བདེ་   བསམ་~ན འ~ 

    zàm ~líŋ   xĭ ~dé   sàm ~na ǎ~ ,

    If you think of world peace,

མཐུན་~ འུན་པའི་   ལག་ ~རྡང་   སྦྲེལ་~ནས།

tùn~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél~nas,

Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    སྔོན་ ~ཐོན་   གྲལ་ ~ལ་   བསྐྱོད་~ འོ་~ དགོས~ །

    ŋòn ~ton   drǎl ~la~   gyod~ ǒ~ gós~ .

    You should move forward in the vanguard of progressive people.

གངས་~ འང་ཅན་   སྤུན་  ~ཟླ་   རྣམ་~པ།

gǎŋ~ ǎŋ jan   bun ~dá   nám~ba!

Brothers and sisters from the Land of Snow!

    རང་~དབང་   བདེ་~སྐྱིད་   བསམ་~ན འ~ 

    raŋ~wáŋ   dé~gyid   sàm~na ǎ~ ,

    If you think of freedom and happiness,

མཐུན་~ འུན་པའི་   ལག་ ~རྡང་   སྦྲེལ་~ནས།

tùn~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél ~nas,

Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    སྔོན་ ~ཐོན་   གྲལ་ ~ལ་~   བསྐྱོད་~ འོ་~ འོ~ དགོས~ །

    ŋòn ~ton   drǎl ~la~   gyod~ ǒ~ ǒ~ gós~ .

    You should move forward in the vanguard of progressive people.

གངས་~ འང་ཅན་~   སྤུན་~ ཟླ་~   རྣམ་~ འམ~  པ~ ~ 

gǎŋ~ ǎŋ jan   bun ~dá   nám~ ǎm~ ba~ !

Brothers and sisters from the Land of Snow!

    ལྷན~འཛོམས་   དགའ་~སྤྲོ་   བསམ་~ འམ~  ན~ ~  

    lhan~zòm   gá~dro   sàm~ ǎm~ na~ ,

    If you enjoy being together,

མཐུན་~ པའི་~   ལག་~ རྡང་~  སྦྲེལ་~ འེ~  ནས~ 

tùn~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél~ ě~    nas,

Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་~   བརྟན་~ འན~ དགོས~ 

    lhad ~med  raŋ ~xìs~   dán~ ǎn~ gós~ .

    You should be sincere and have a firm temperament.

        མཐུན་~ པའི་~   དཔུང་~ རྡང་~  སྦྲེལ་~ འེ~  ནས~ 

        tun~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél~ ě~    nas,

    Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

            ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་~   བརྟན་~ འན~ དགོས~

            lhad ~med  raŋ ~xìs~   dán~ ǎn~ gós~ .

        You should be sincere and have a firm temperament.

གངས་~ འང་ཅན་   སྤུན་  ~ཟླ་   རྣམ་~པ།

gǎŋ~ ǎŋ jan   bun ~dá   nám ~ba!

Brothers and sisters from the Land of Snow!

    འཛམ་ ~གླིང་   ཞི་ ~བདེ་   བསམ་ ~ན འ~ 

    zàm ~líŋ   xĭ ~dé   sàm~na ǎ~ ,

    If you think of world peace,

མཐུན་~ འུན་པའི་   ལག་ ~རྡང་   སྦྲེལ་~ནས།

tùn~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél ~nas,

Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    སྔོན་ ~ཐོན་   གྲལ་ ~ལ་   བསྐྱོད་~ འོ་~ དགོས~ །

    ŋòn ~ton   drǎl ~la~   gyod~ ǒ~ gós~ .

    You should move forward in the vanguard of progressive people.

གངས་~ འང་ཅན་   སྤུན་  ~ཟླ་   རྣམ་~པ།

gǎŋ~ ǎŋ jan   bun ~dá   nám ~ba!

Brothers and sisters from the Land of Snow!

    རང་~དབང་   བདེ་~སྐྱིད་   བསམ་~ན འ~ 

    raŋ~wáŋ   dé~gyid   sàm~na ǎ~ ,

    If you think of freedom and happiness,

མཐུན་~ འུན་པའི་   ལག་ ~རྡང་   སྦྲེལ་ ~ནས།

tùn~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél ~nas,

Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    སྙིང་ ~སྟོབས་   སྤོབས་ ~པ་~   བསྐྱེད་~ འེ་~ འེ~ དགོས~ ཡེ~

    ŋìŋ ~dob   bob ~ba~   gyed~ ě~ ě~ gós~ ye~ .

    You should develop your courage and self-confidence.

གངས་~ འང་ཅན་~   སྤུན་~ ཟླ་~   རྣམ་~ འམ~  པ~ ~ 

gǎŋ~ ǎŋ jan   bun ~dá   nám~ ǎm~ ba~ !

Brothers and sisters from the Land of Snow!

    ལྷན~འཛོམས་   དགའ་~སྤྲོ་   བསམ་~ འམ~  ན འ~ 

    lhan~zòm   gá~dro   sàm~ ǎm~ na~ ,

    If you enjoy being together,

མཐུན་~ པའི་~   ལག་~ རྡང་~  སྦྲེལ་~ འེ~  ནས~ 

tùn~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél~ ě~    nas,

Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་~   བརྟན་~ འན~ དགོས~ 

    lhad ~med  raŋ ~xìs~   dán~ ǎn~ gós~ .

    You should be sincere and have a firm temperament.

        མཐུན་~ པའི་~   དཔུང་~ རྡང་~  སྦྲེལ་~ འེ~  ནས~ 

        tun~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél ĕ tun~nas,

        Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

            ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་~   བརྟན་~ འན~ དགོས~ 

            lhad ~med  raŋ ~xìs~   dán~ ǎn~ gós~ .

            You should be sincere and have a firm temperament.

གངས་~ འང་ཅན་~   སྤུན་~ ཟླ་~   རྣམ་~ འམ~  པ~ ~ 

gǎŋ~ ǎŋ jan   bun ~dá   nám~ ǎm~ ba~ !

Brothers and sisters from the Land of Snow!

    ལྷན~འཛོམས་   དགའ་~སྤྲོ་   བསམ་~ འམ~  ན~ །

    lhan~zòm   gá~dro   sàm~ ǎm~ na~ ,

    If you enjoy being together,

མཐུན་~ པའི་~   ལག་~ རྡང་~  སྦྲེལ་~ འེ~  ནས~ 

tùn~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél~ ě~ nas,

Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་   བརྟན་~ འན~ དགོས~ 

    lhad ~med  raŋ ~xìs~   dán~ ǎn~ gós~ .

    You should be sincere and have a firm temperament.

        མཐུན་~ པའི་~   དཔུང་~ རྡང་~  སྦྲེལ་~ འེ~  ནས~ 

        tun~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél~ ě~ nas,

        Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

            ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་   བརྟན་་~ འན~ དགོས~ 

            lhad ~med  raŋ ~xìs~   dán~ ǎn~ gós~ .

            You should be sincere and have a firm temperament.

                མཐུན་~ པའི་~   དཔུང་~ རྡང་~  སྦྲེལ་~ འེ~  ནས~ ~ །

                tun~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél~ ě~ nas,

                Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

                    ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་   བརྟན་་~ འན~ དགོས~ ~ །

                    lhad ~med  raŋ ~xìs~   dán~ ǎn~ gós~ .

                    You should be sincere and have a firm temperament.