Thundril Bodkul

མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་འབོད་བསྐུལ།

Appeal for Unity

Namgyal Choetso

རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

Autoplay

མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་འབོད་བསྐུལ།
tùn-dríl bòd-gul
Appeal for Unity

    རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་མཚོ།

    nám-gyál qos-cò

གངས་~ འང་ཅན་   སྤུན་    ~ཟླ་      རྣམ་~པ།

gǎŋ~ ǎŋjan   bun ~dá   nám ~ba!

Brothers and Sisters from the Land of Snows!

    འཛམ་ ~གླིང་   ཞི་ ~བདེ་   བསམ་~ན འ~ 

    zàm ~líŋ   xĭ ~dé   sàm ~na ǎ~,

    If you think of world peace,

མཐུན་~ འུན་པའི་   ལག་ ~རྡང་   སྦྲེལ་~ནས།

tùn~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél~nas,

Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    སྔོན་ ~ཐོན་   གྲལ་ ~ལ་   བསྐྱོད་~ འོ་~ དགོས~ །

    ŋòn ~ton   drǎl ~la~   gyod~ ǒ~ gós~  .

    You should move forward in the vanguard of progressive people.

གངས་~ འང་ཅན་   སྤུན་    ~ཟླ་      རྣམ་~པ།

gǎŋ~ ǎŋ jan   bun ~dá   nám~ba!

Brother and sisters from the Land of Snows!

    རང་~དབང་   བདེ་~སྐྱིད་   བསམ་~ན འ~  

    raŋ~wáŋ   dé~gyid   sàm~na ǎ~ ,

    If you think of freedom and happiness,

མཐུན་~ འུན་པའི་   ལག་ ~རྡང་   སྦྲེལ་~ནས།

tùn~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél ~nas,

Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    སྔོན་ ~ཐོན་   གྲལ་ ~ལ་~   བསྐྱོད་~ འོ་~ འོ~ དགོས~ །

    ŋòn ~ton   drǎl ~la~   gyod~ ǒ~ ǒ~ gós~  .

    You should move forward in the vanguard of progressive people.

གངས་~&nbs;འང་;ཅན་~ སྤུན་~ ཟླ་~ རྣམ་~ འམ~ པ~ ~ 

gǎŋ~ ǎŋ jan   bun ~dá   nám~ ǎm~ ba~ !

Brother and sisters from the Land of Snows!

    ལྷན~འཛོམས་   དགའ་~སྤྲོ་   བསམ་~ འམ~ ན~    ~  

    lhan~zòm   gá~dro   sàm~ ǎm~ na~  ,

    If you enjoy being together,

མཐུན་~ པའི་~ ལག་~ རྡང་~ སྦྲེལ་~ འེ~ ནས~ 

tùn~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél~ ě~    nas ,

Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་~   བརྟན་~ འན~ དགོས~ 

    lhad ~med  raŋ ~xìs~   dán~ ǎn~ gós~  .

    You should be sincere and have a firm temperament.

    མཐུན་~ པའི་~   དཔུང་~ རྡང་~  སྦྲེལ་~ འེ~ ནས~ 

    tun~ ǔnbai   lag ~dáŋ   drél~ ě~    nas ,

    Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་~   བརྟན་~ འན~ དགོས~

        lhad ~med  raŋ ~xìs~ dán~ ǎn~ gós~  .

        You should be sincere and have a firm temperament.

གངས་~ འང་ཅན་   སྤུན་    ~ཟླ་      རྣམ་~པ།

gǎŋ~ ǎŋjan   bun ~dá   nám ~ba!

Brothers and Sisters from the Land of Snows!

    འཛམ་ ~གླིང་   ཞི་ ~བདེ་   བསམ་ ~ན འ~ 

    zàm ~líŋ   xĭ ~dé   sàm~na ǎ~,

    If you think of world peace,

མཐུན་~ འུན་པའི་   ལག་ ~རྡང་   སྦྲེལ་~ནས།

tùn~ ǔnbai   lag ~dáŋ   drél ~nas,

Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    སྔོན་ ~ཐོན་   གྲལ་ ~ལ་   བསྐྱོད་~ འོ་~ དགོས~ །

    ŋòn ~ton   drǎl ~la~   gyod~ ǒ~ gós~  .

    You should move forward in the vanguard of progressive people.

གངས་~ འང་ཅན་   སྤུན་    ~ཟླ་      རྣམ་~པ།

gǎŋ~ ǎŋ jan   bun ~dá   nám ~ba!

Brother and sisters from the Land of Snows!

    རང་~དབང་   བདེ་~སྐྱིད་   བསམ་~ན འ~ 

    raŋ~wáŋ   dé~gyid   sàm~na ǎ~ ,

    If you think of freedom and happiness,

མཐུན་~ འུན་པའི་   ལག་ ~རྡང་   སྦྲེལ་ ~ནས།

tùn~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél ~nas,

Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    སྙིང་ ~སྟོབས་   སྤོབས་ ~པ་~   བསྐྱེད་~ འེ་~ འེ~ དགོས~ ཡེ~

    ŋìŋ ~dob bob ~ba~   gyed~ ě~ ě~ gós~ ye~ .

    You should develop your courage and self-confidence.

གངས་~ ཅན་~ སྤུན་~ ཟླ་~ རྣམ་~ འམ~ པ~ ~ 

gǎŋ~ ǎŋ jan   bun ~dá   nám~ ǎm~ ba~ !

Brother and sisters from the Land of Snows!

    ལྷན~འཛོམས་   དགའ་~སྤྲོ་   བསམ་~ འམ~ ན འ~  

    lhan~zòm   gá~dro   sàm~ ǎm~ na~  ,

    If you enjoy being together,

མཐུན་~ པའི་~ ལག་~ རྡང་~ སྦྲེལ་~ འེ~ ནས~ 

tùn~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél~ ě~    nas ,

Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་~   བརྟན་~ འན~ དགོས~ 

    lhad ~med  raŋ ~xìs~   dán~ ǎn~ gós~  .

    You should be sincere and have a firm temperament.

    མཐུན་~ པའི་~   དཔུང་~ རྡང་~  སྦྲེལ་~ འེ~ ནས~ 

        tun~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél ĕ tun~nas ,

        Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

        ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་~   བརྟན་~ འན~ དགོས~ 

            lhad ~med  raŋ ~xìs~ dán~ ǎn~ gós~  .

            You should be sincere and have a firm temperament.

གངས་~ ཅན་~ སྤུན་~ ཟླ་~ རྣམ་~ འམ~ པ~ ~ 

gǎŋ~ ǎŋ jan   bun ~dá   nám~ ǎm~ ba~ !

Brother and sisters from the Land of Snows!

    ལྷན~འཛོམས་   དགའ་~སྤྲོ་   བསམ་~ འམ~ ན~ །

    lhan~zòm   gá~dro   sàm~ ǎm~ na~  ,

    If you enjoy being together,

མཐུན་~ པའི་~ ལག་~ རྡང་~ སྦྲེལ་~ འེ~ ནས~ 

tùn~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél~ ě~    nas ,

Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་   བརྟན་~ འན~ དགོས~ 

    lhad ~med  raŋ ~xìs~   dán~ ǎn~ gós~  .

    You should be sincere and have a firm temperament.

        མཐུན་~ པའི་~   དཔུང་~ རྡང་~  སྦྲེལ་~ འེ~ ནས~ 

        tun~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél~ ě~    nas ,

        Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

      ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་   བརྟན་་~ འན~ དགོས~ 

            lhad ~med  raŋ ~xìs~ dán~ ǎn~ gós~  .

            You should be sincere and have a firm temperament.

    མཐུན་~ པའི་~   དཔུང་~ རྡང་~  སྦྲེལ་~ འེ~ ནས~ ~ །

                tun~ ǔn bai   lag ~dáŋ   drél~ ě~    nas ,

                Joining together and collaborating in harmony hand in hand,

    ལྷད་~མེད་  རང་~གཤིས་   བརྟན་་~ འན~ དགོས~ ~ །

                    lhad ~med  raŋ ~xìs~ dán~ ǎn~ gós~  .

                    You should be sincere and have a firm temperament.