Thundril Medna Nyenkhache

མཐུན་སྒྲིལ་མེད་ན་ཉེན་ཁ་ཆེ།

The Great Danger of Being Disunited

Sherten

ཤེར་བསྟན།

Autoplay

མཐུན་སྒྲིལ་མེད་ན་ཉེན་ཁ་ཆེ།
tun-dril med-na ñen-ka-qe
The Great Danger of Being Disunited

                            ཤེར་བསྟན།

                                xer-dan

བྱམས་~སེམས་ ཅན་~གྱི་ དབུས་~  གཙང་~   བ~   །

jyăm~sem   jan~gyĭ   wús~  zaŋ~   va~   ,

The compassionate, loving people of U and Tsang,

    སྙིང~་སྟོབས་ ཅན་~གྱི་ ཁམས་~  པའི་~   བུ~   །

    ñìŋ~dob   can~gyĭ   kam~  bai~   bŭ~   ,

    The brave countrymen of Kham,

        ཤེས་~རབ་ ཅན་~གྱི་ ཨ་~  མདོ་~   བཡེ~  

        xes~rab   jan~gyĭ   a~  dò~   va-ye ,  ~

        The intelligent people of Amdo,

            ཤ་~རུས་ གཅིག་~པའི་ སྤུན་~  མཆེད་~   རེད~  །

            xa~rus jig~bai   bun~  qèd~   red~  .

            Are siblings of the same family lineage.

    ཨོའོ་~ཧོའོ་~ ། ཨོའོ་~ཧོའོ་ ~

    ohŏ~hoŏ~     ohŏ~hoŏ~

ཁྱེད་~རྣམས་ མཐུན་~སྒྲིལ་ མ་~  བྱས་~   ནཡེ~  །

kyed~nám   tùn~dríl   ma~  jyăs~   na-ye~  ,

If you don’t unite,

    གངས་~ཅན་ བོད་~ལ་ ཉེན་~  ཁ་~   ཆེ~  །

    găŋ~jan   bŏd~la   ñen~  ka~   qe~  .

    There is great danger for Tibet, the Land of Snow.

        ཁྱེད་~རྣམས་ མཐུན་~སྒྲིལ་ མ་~  བྱས་~   ནཡེ~  །

        kyed~nám   tùn~dríl   ma~  jyăs~   na-ye~  ,

        If you don’t unite,

            གངས་~ཅན་ བོད་~ལ་ ཉེན་~  ཁ་~   ཆེ~  །

            găŋ~jan   bŏd~la   ñen~  ka~   qe~  .

            There is great danger for Tibet, the Land of Snow.

ས་~སྐྱ་ པ་~དང་ བཀའ་~  གསར་~    རྙིང(མ་)~ །

sa~gya   ba~dăŋ   ga~  sar~        ñíŋ~   ,

Sakyapa, Kagyüpa, Gelugpa, Nyingmapa,

    གཡུང་~དྲུང་ བོན་~དང་ ཇོ་~  ནང་~   བ ཡེ~   །

    yúŋ~drŭŋ   bŏn~dăŋ   jo~  naŋ~   va-ye~   ,

    Yungdrung Bön, and Jonangpa,

        དམར་~སེར་ འདུས་~པའི་ རྒྱ་~  མཚོའི་~   སྡེ~  །

        már~ser   dùs~bai   gyá~  còi~   dé~  ,

        Ocean-like communities of monks,

            མདོ་~སྔགས་ བསྟན་~པའི་ སྲོག་~  ཤིང་~   ཡིན~  །

            dò~ŋàg   dan~bai   sòg~  xiŋ~   yin~  .

            You are like the life-pillar of the Sutra and Tantra teachings.

    ཨོའོ་~ཧོའོ་~ ། ཨོའོ་~ཧོའོ་ ~

    ohŏ~hoŏ~      ohŏ~hoŏ~

ཁྱེད་~རྣམས་ མཐུན་~སྒྲིལ་ མ་~  བྱས་~   ན ཡེ~  །

kyed~nám   tùn~dríl   ma~  jyăs~   na-ye~  ,

If you don’t unite,

    ཕ་~ཆོས་ གཙང་~མར་ ཉེན་~  ཁ་~   ཆེ~  །

    pa~qos   zaŋ~mar   ñen~  ka~   qe~  .

    The purity of the Dharma handed down by our fathers is in great danger.

        ཁྱེད་~རྣམས་ མཐུན་~སྒྲིལ་ མ་~  བྱས་~   ན ཡེ~  །

        kyed~nám   tùn~dríl   ma~  jyăs~   na-ye~  ,

        If you don’t unite,

            ཕ་~ཆོས་ གཙང་~མར་ ཉེན་~  ཁ་~   ཆེ~  །

            pa~qos   zaŋ~mar   ñen~  ka~   qe~  .

            The purity of the Dharma handed down by our fathers is in great danger.

སྟོད་~ཕྱོགས་ འབྲོག་~གི་ ཕྱུགས་~  རྫི་~   བ ཡེ~  །

dod~qyog   dròg~gĭ   qyug~  zi~   va-ye~  ,

Nomad herdsmen of the higher regions,

    དམའ་~ཕྱོགས་ རོང་~གི་ སོ་~  ནམ་~   བ ཡེ~  །

    ma~qyog   roŋ~gĭ   so~  nam~   va-ye~  ,

    Farmers of the lower cultivated valleys,

        སློབ་~གླིང་ འགྲིམ་~པའི་ སློབ་~  གྲྭ་ བ ཡེ~  །

        lob~líŋ   drìm~bai   lòb~  dră   va-ye~,

        Students who travel to schools,

            གངས་~རིའི་ ཞིང་~གི་ རེ་~  ལྟོས་~   རེད~  །

            găŋ~rii   xiŋ~gĭ   re~  dos~   red~.

            You are the hope of the Land of Snow.

    ཨོའོ་~ཧོའོ་~ ། ཨོའོ་~ཧོའོ་ ~

    ohŏ~hoŏ~      ohŏ~hoŏ~

ཁྱེད་~རྣམས་ མཐུན་~སྒྲིལ་ མ་~  བྱས་~   ན ཡེ~  །

kyed~nám tùn~dríl   ma~  jyăs~   na-ye~  ,

If you don’t unite,

    མ་~འོངས་ བོད་~ལ་ ཉེན་~  ཁ་~   ཆེ~  །

    ma~hŏŋ  bŏd~la  ñen~  ka~   qe~  .

    The future of Tibet is in great danger.

        ཁྱེད་~རྣམས་ མཐུན་~སྒྲིལ་ མ་~  བྱས་~   ན ཡེ~  །

        kyed~nám   tùn~dríl   ma~  jyăs~   na-ye~  ,

        If you don’t unite,

            མ་~འོངས་ བོད་~ལ་ ཉེན་~  ཁ་~   ཆེ~   །

            ma~hŏŋ   bŏd~la     ñen~  ka~   qe~  .

            The future of Tibet is in great danger.