Thundril

མཐུན་སྒྲིལ།

Unity

Tsering Choenyi

ཚེ་རིང་ཆོས་ཉིད།

Autoplay

མཐུན་སྒྲིལ།
tùn-dríl
Unity

    གཞས་ཚིག་    བླ་མ་བློ་བཟང་།

    གཞས་གདངས་    བལ་ཡུལ་དམངས།

    གཞས་མ་    ཚེ་རིང་ཆོས་ཉིད།

    ce-riŋ qos-ñid

ལྟོས་~དང་   ལྟོས་~དང་   ཁྲ་~ཆུང་   མིག་~གིས་   ཕར་~ལ་  ལྟོས~འོས

dos~dǎŋ   dos~dǎŋ   tra~quŋ   mig~gĭs   par~la  dos~ǒs!

Look, look! Look with your watchful eyes over there!

    རྒྱ་~རྫོང་   ནགས་~ཀྱི་   ཤིང་~ལོའི་   གསེབ་~ནས་  ཕར་~ལ་   ལྟོས~འོས

    gyá~ǎzóŋ   nag~gyi   xiŋ~loi   sèb~nas  par~la   dos~ǒs!

    Look over there through the woods and leaves of the forest of Gya-Dzong!

        འདབ་~ཆགས་   དེ་~ཚོའི་   མཐུན་~སྒྲིལ་   དེ་~ལྟོས་   སྤུན་~ཟླ་   ཚོ།

        dàb~qag   dě~coi   tùn~dríl   dě~dos   bun~dá   co!

        Brothers and sisters, look at the unity of the birds!

    རྒྱ་~ རྫོང་   ནགས་~ཀྱི་   ཤིང་~ལོའི་   གསེབ་~ནས་  ཕར་~ལ་   ལྟོས།~འོས

    gyá~ǎzóŋ   nag~gyi   xiŋ~loi   sèb~nas   par~la   dos~ǒs!

    Look over there through the woods and leaves of the forest of Gya-Dzong!

        འདབ་~ཆགས་   དེ་~ཚོའི་   མཐུན་~སྒྲིལ་   དེ་~ལྟོས་   སྤུན་~ཟླ་   ཚོ།

        dàb~qag   dě~coi   tùn~dríl   dě~dos   bun~dá   co!

        Brothers and sisters, look at the unity of the birds!

ང་~ཚོ་   བོད་~རིགས་   སྤུན་~ཟླའི་   བར~

ŋa~co   bǒd~rig   bun~dái   bǎr~ǎ!

Brothers and sisters!

དེ་~འེའདྲ་~ མཐུན་~ན་   ཅི་~འདྲ་   སྐྱིད་~ཨང་  སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~འོ

dě~ědrà~ tùn~na   ji~drà   gyid~aŋ  bun~dá   co~ǒ,

How nice it would be if there would be the same unity among us Tibetans,

    མཛའ་~མཐུན་   གསེར་~ཐག་   ཆད་~མི་ཉན་  སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~ འོ~

    zà~tùn   sèr~tag   qad~mi-ñan  bun~dá  co~ ǒ~.

    Brothers and sisters, the golden cord of unity must not break.

དེ་~འེའདྲ་~ མཐུན་~ན་   ཅི་~འདྲ་   སྐྱིད་~ཨང་  སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~འོ

dě~ědrà~ tùn~na   ji~drà   gyid~aŋ  bun~dá  co~ǒ.

Brothers and sisters, how nice it would be if unity would exist.

    མཛའ་~མཐུན་   གསེར་~ཐག་   ཆད་~མི་ཉན་  སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~ འོ~

    zà~tùn   sèr~tag   qad~mi-ñan  bun~dá  co~ ǒ~.

    Brothers and sisters, the golden cord of unity must not break.

བུ་~འུམོ་  ང་~ཡི་   ལྷག་~བསམ་   གཙང་~མའི་   གླུ་~སྐད་   འདི~འི

bǔ~ǔmo  ŋa~yi   lhag~sàm   zaŋ~mai   lú~gad   dì~ĭ

This melodious song of sincere appeal

    དམར་~པོ་   སེམས་~ནས་    ཐོན་~པའི་    སྙིང་~གཏམ་   ཡིན~ འིན~

    már~bo   sem~nas    ton~bai    ñìŋ~dam   yin~ ĭn~.

    Is a sacred message from my heart, a young girl of Tibet.

ལྟོས་~དང་   ལྟོས་~དང་   ཁྲ་~ཆུང་   མིག་~གིས་   མར་~ལ་  ལྟོས~འོས

dos~dǎŋ  dos~dǎŋ  tra~quŋ   mig~gĭs  mar~la  dos~ǒs!

Look, look! Look with your watchful eyes down there!

    དྭངས་~འངབསིལ་  ཆུ་~བོ་  བཞུར་~བའི་   ནང་~ནས་  མར་~ལ་   ལྟོས~འོས

    dǎŋ~ǎŋsìl  qu~vo  xúr~vai   naŋ~nas  mar~la   dos~ǒs!

    Look down there through the clear cool water of the melted glacier!

        གསེར་~མིག་  ཉ་~ཚོགས་  མཐུན་~སྒྲིལ་   དེ་~ལྟོས་   སྤུན་~ཟླ་   ཚོ།

        sèr~mig  ña~cog   tùn~dríl  dě~dos  bun~dá  co!

        Brothers and sisters, look at the unity of the fish with golden eyes!

    དྭངས་~འངབསིལ་  ཆུ་~བོ་  བཞུར་~བའི་  ནང་~ནས་  མར་~ལ་  ལྟོས~འོས

    dǎŋ~ǎŋsìl  qu~vo  xúr~vai  naŋ~nas  mar~la  dos~ǒs!

    Look down there through the clear cool water of the melted glacier!

        གསེར་~མིག་  ཉ་~ཚོགས་  མཐུན་~སྒྲིལ་   དེ་~ལྟོས་   སྤུན་~ཟླ་   ཚོ།

        sèr~mig  ña~cog   tùn~dríl  dě~dos  bun~dá  co!

        Brothers and sisters, look at the unity of the fish with golden eyes!

ང་~ཚོ་   བོད་~རིགས་   སྤུན་~ཟླའི་   བར~

ŋa~co   bǒd~rig   bun~dái   bǎr~ǎ!

Brothers and sisters!

དེ་~འེའདྲ་~ མཐུན་~ན་   ཅི་~འདྲ་   སྐྱིད་~ཨང་  སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~འོ

dě~ědrà~ tùn~na   ji~drà   gyid~aŋ  bun~dá  co~ǒ.

How nice it would be if there would be the same unity among us Tibetans.

    མཛའ་~མཐུན་   གསེར་~ཐག་   ཆད་~མི་ཉན་  སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~ འོ~

    zà~tùn   sèr~tag   qad~mi-ñan  bun~dá  co~ ǒ~.

    Brothers and sisters, the golden cord of unity must not break.

དེ་~འེའདྲ་~ མཐུན་~ན་   ཅི་~འདྲ་   སྐྱིད་~ཨང་  སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~འོ

dě~ědrà~ tùn~na   ji~drà   gyid~aŋ  bun~dá  co~ǒ!

How nice it would be if there would be the same unity among us Tibetans, brothers and sisters!

    མཛའ་~མཐུན་   གསེར་~ཐག་   ཆད་~མི་ཉན་  སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~ འོ~

    zà~tùn   sèr~tag   qad~mi-ñan  bun~dá  co~ ǒ~.

    Brothers and sisters, the golden cord of unity must not break.

བུ་~འུམོ་  ང་~ཡི་   ལྷག་~བསམ་   གཙང་~མའི་   གླུ་~སྐད་   འདི~འི

bǔ~ǔmo  ŋa~yi   lhag~sàm   zaŋ~mai   lú~gad   dì~ĭ

This melodious song of sincere appeal

    དམར་~པོ་   སེམས་~ནས་    ཐོན་~པའི་    སྙིང་~གཏམ་   ཡིན~ འིན~

    már~bo   sem~nas    ton~bai    ñìŋ~dam   yin~ ĭn~.

    Is a sacred message from my heart, a young girl of Tibet.

ལྟོས་~དང་   ལྟོས་~དང་   ཁྲ་~ཆུང་   མིག་~གིས་   ཡར་~ལ་  ལྟོས~འོས

dos~dǎŋ  dos~dǎŋ  tra~quŋ  mig~gĭs  yar~la  dos~ǒs!

Look, look! Look with your watchful eyes up there!

    ཨ་~ཆེན་   གངས་~ཀྱི་   རི་~བོའི་   འདབས་~ནས་  ཡར་~ལ་   ལྟོས~འོས

    a~aqen  gǎŋ~gyi  ri~voi  dàb~nas  yar~la   dos~ǒs!

    Look up there on the snow mountains of the A-Chen!

        བྲེ་~སེར་   འབྲོང~ཁྱུ་   མཐུན་~སྒྲིལ་   དེ་~ལྟོས་   སྤུན་~ཟླ་   ཚོ།

        drě~ser   dròŋ~kyu  tùn~dríl  dě~dos  bun~dá  co!

        Brothers and sisters, look at the unity of the herds of wild yaks!

    ཨ་~ཆེན་   གངས་~ཀྱི་   རི་~བོའི་   འདབས་~ནས་  ཡར་~ལ་   ལྟོས~འོས

    a~aqen  gǎŋ~gyi  ri~voi  dàb~nas  yar~la   dos~ǒs!

    Look up there on the snow mountains of the A-Chen!

        བྲེ་~སེར་   འབྲོང~ཁྱུ་   མཐུན་~སྒྲིལ་   དེ་~ལྟོས་   སྤུན་~ཟླ་   ཚོ།

        drě~ser  dròŋ~kyu  tùn~dríl  dě~dos  bun~dá  co!

        Brothers and sisters, look at the unity of the herds of wild yaks!

ང་~ཚོ་   བོད་~རིགས་   སྤུན་~ཟླའི་   བར~

ŋa~co   bǒd~rig   bun~dái   bǎr~ǎ.

How nice it would be if there would be the same unity among us Tibetans, brothers and sisters.

དེ་~འེའདྲ་~ མཐུན་~ན་   ཅི་~འདྲ་   སྐྱིད་~ཨང་  སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~འོ

dě~ědrà~ tùn~na   ji~drà   gyid~aŋ  bun~dá  co~ǒ.

Brothers and sisters, how nice it would be if unity would exist.

    མཛའ་~མཐུན་   གསེར་~ཐག་   ཆད་~མི་ཉན་  སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~ འོ~

    zà~tùn   sèr~tag   qad~mi-ñan  bun~dá  co~ ǒ~.

    Brothers and sisters, the golden cord of unity must not break.

དེ་~འེའདྲ་~ མཐུན་~ན་   ཅི་~འདྲ་   སྐྱིད་~ཨང་  སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~འོ

dě~ědrà~ tùn~na   ji~drà   gyid~aŋ  bun~dá  co~ǒ!

Brothers and sisters, how nice it would be if unity would exist.

    མཛའ་~མཐུན་   གསེར་~ཐག་   ཆད་~མི་ཉན་  སྤུན་~ཟླ་   ཚོ~ འོ~

    zà~tùn   sèr~tag   qad~mi-ñan  bun~dá  co~ ǒ~.

    Brothers and sisters, the golden cord of unity must not break.

བུ་~འུམོ་  ང་~ཡི་   ལྷག་~བསམ་   གཙང་~མའི་   གླུ་~སྐད་   འདི~འི

bǔ~ǔmo  ŋa~yi   lhag~sàm   zaŋ~mai   lú~gad   dì~ĭ

This melodious song of sincere appeal

    དམར་~པོ་   སེམས་~ནས་    ཐོན་~པའི་    སྙིང་~གཏམ་   ཡིན~ འིན~

    már~bo   sem~nas    ton~bai    ñìŋ~dam   yin~ ĭn~.

    Is a sacred message from my heart, a young girl of Tibet.