Thundrilgyi Rangdra

མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་རང་སྒྲ།

The Sound of Unity

Sherten, Tsewang Lhamo, Choegyal, Tsekyi

ཤེར་བརྟན། ཚེས་དབང་ལྷ་མོ། ཆོས་རྒྱལ་། ཚེ་སྐྱིད།

Autoplay

མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་རང་སྒྲ།
tùn-dríl-gyĭ raŋ-drá
The sound of unity

                        ཤེར་བརྟན། / ཚེས་དབང་ལྷ་མོ།  / ཆོས་རྒྱལ་། / ཚེ་སྐྱིད།

                            xer-dan, ce-wáŋ lhá-mo, chos-gyál, ce-gyid

བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~    ba~    co ye~                    tùn~   dríl~   gyĭs   ya

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

ཨ་  ~ཕའི་ གདོང་~གི་ སྐྱོ་~བ་ བསམ་~  ནས ~ །

a  ~pai    dóŋ~gĭ    gyo~va    sam~    nas~ 

Thinking of the sadness on the faces of your fathers

    བོད་~  པ་~  ཚོ་ ~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~    ba~     co ~                    tùn~   dríl~   gyĭs   ya

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

མདོ་  ~དབུས་ ཁམས་~གསུམ་ མཐུན་ ~སྒྲིལ་ བྱོས་ ~དང་ ~ །

dò   ~wús    kam~sùm    tùn  ~dríl    jyŏs  ~daŋ ya~!

Tibetans from Amdo, Kham and Central Tibet unite!

    མདོ་~   དབུས་~  ཁམས་~   གསུམ་ ཡེ~   མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

    dò~   wús~    kam~   sùm ye~    tùn~   dríl~   gyĭs   ya!

    Tibetans from Amdo, Kham and Central Tibet unite, unite!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

                                        Unite, unite!

ཨ་  ~མའི་ སེམས་~ཀྱི་ མིག་~ཆུ་ བསམ་~  ནས~   ཡེ ~  །

a  ~mai    sem~gyi    mig~qu    sam ~   nas    ye ~  ,

Thinking of your mothers’ tears,

བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~    ba~     co ye~                    tùn~   dríl~   gyĭs    ya

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

ཁ་  ~བ་ བོད་~པས་ མཐུན་ ~སྒྲིལ་ བྱོས་ ~དང་ ཡེ~ །

ka  ~va    bŏd~bas    tùn  ~dríl     jyŏs  ~ daŋ ye ~  !

Tibetans of the Land of Snow, unite!

    ང་  ~ཚོ་ ~ནི་ ཕ་~མ་ གཅིག་~གི་ མིང་~སྲིང་ ཡིན 

    ŋa   ~co  ~ni pa~ma jig~gĭ miŋ~sìŋ     yin    ya.

    We are children of the same parents.

        མི་ ~རིགས་ ཤིག་~གི་ རྒྱུད་~འཛིན་ ཡིན 

        mi  ~rig   xig~gĭ gyúd~zìn     yin    ya.

        We are the heirs of one people.

           གདོང་ ~དམར་ བོད་~པ་ ཚོ ཡེ~  །

            dóŋ   ~már bŏd~ba co  ye ~  !

            The ruddy-faced Tibetans!

བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~    ba~    co ye~                    tùn~   dríl~   gyĭs   ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

སྐྱིད་  ~སྡུག་ འདྲེས་~པའི་ ལོ་~ཟླ་ བསམས་~  ནས ཡེ~  །

gyid  ~dúg    drès~bai    lo~dá    sam~    nas   ye ~  ,

Thinking of the years and months of mixed joys and sorrows,

    བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

    bŏd~    ba~     cosp;                    tùn~   dríl~   gyĭs   ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

སྟོད་  ~སྨད་ བར་~གསུམ་ མཐུན་ ~སྒྲིལ་ བྱོས་ ~དང་ ཡ ~  །

dod  ~màd    băr~sùm    tùn  ~dríl  jyŏs ~dăŋ ya~ !

Tibetans from the upper, lower and middle regions, unite!

    སྟོད་~   སྨད་~   བར་~   གསུམ་ ཡེ~            མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

    dod~   màd~    băr~    sùm ye~            dríl~   gyĭs   ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        dríl~   gyĭs ya!

    Tibetans from the upper, lower and middle regions, unite, unite!

ཁ་  ~བ་ གངས་~རིའི་ མདུན་~ལྗོངས་ བསམ་~   ནས ཡེ~   །

ka  ~va găŋ~rii dùn~jóŋ sam~     nas ye ~  ,

Thinking of the country amid snow mountains,

    བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

    bŏd~    ba~    co ye~ &sp;                   tùn~   dríl~   gyĭs   ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

ཕུ་  ~ནུ་ མིང་~སྲིང་ མཐུན་ ~སྒྲིལ་ བྱོས་  ~དང་~  །

pu  ~nu    miŋ~sìŋ     tùn  ~dríl    jyŏs  ~daŋ  ~  !

Elder and younger brothers and sisters, unite!

ང་  ~ཚོ་ ~ནི་ སྟོད་~ཕྱོགས་ འབྲོག་~གི་ ཕྱུགས་~བདག་ ཡིན ཡ།

ŋa  ~co  ~ni dod~qyog dròg~gi qyug~dág  yin    ya,

We are the owners of cattle in the nomadic highlands,

སྨད་  ~ཕྱོགས་ རོང་~གི་ ཞིང་~བདག་ ཡིན 

mad  ~qyog roŋ~gĭ xĭŋ~dág   yin  ya,

We are the owners of the cultivated fields in the lowlands,

གདོང་  ~དམར་ བོད་~པ་ ཚོ ཡེ~   །

dóŋ  ~már bŏd~ba   co ye ~   !

We, the ruddy-faced Tibetans!

བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~    ba~    co ye~ ;                   tùn~   dríl~   gyĭs   ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

ངུ་   ~མ་ དགོད་~ཀྱི་ ལས་~དབང་ བསམ་~   ནས ཡེ~   །

ŋu  ~ma    gód~gyi     las~wáŋ    sam~    nas ye ~  

Thinking of our karmic share of tears and laughter

བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~   ba~    co ye~ p;                   tùn~   dríl~   gyĭs ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

ཆོལ་  ~ཁ་ གསུམ་~པོ་ མཐུན་ ~སྒྲིལ་ བྱོས་  ~དང་ ཡེ~  །

qol  ~ka sùm~bo tùn  ~dríl jyŏs   ~daŋ ye ~  !

Tibetans from the three provinces of Tibet, unite!

བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~   ba~    co ye~ ;                   tùn~   dríl~   gyĭs ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya1

Tibetans, unite, unite!

རང་  ~ དབང་~   འཚོ་~བའི་ བདེ་~སྐྱིད་ བསམས་~   ནས ཡེ~  །

raŋ~  wáŋ~   cò~vai dé~gyid sam~  nas ye ~   ,

Thinking of the happiness of a life in freedom,

བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~   ba~    co ye~                    tùn~   dríl~   gyĭs ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

གཞོན་  ~ནུ་ ཕོ་~མོ་ མཐུན་ ~སྒྲིལ་ བྱོས་ ~དང་ ཡེ~  །

xón  ~nu    po~mo    tùn  ~dríl    jyŏs  ~daŋ ye ~  !

Young men and women, unite!

ང་  ~ཚོ་ ~ནི་ དུས~རབས་ གསར་~པའི་ ཕོ་~ཉ་ ཡིན 

ŋa   ~co  ~ni dŭs~rab sàr~bai po~na   yin   ya,

We are the heralds of a new era,

ང་  ~ཚོ་ གངས་~རིའི་ བདག་~པོ་ ཡིན 

ŋa   ~co    găŋ~rii dág~bo    yin   ya,

We are the owners of the snowy mountains,

གདོང་ ~དམར་ བོད་~པ་ ཚོ ཡེ~  །

dóŋ~már bŏd ba  co   ye!

We, the ruddy-faced Tibetans!