Thundrilgyi Rangdra

མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་རང་སྒྲ།

The Sound of Unity

Sherten, Tsewang Lhamo, Choegyal, Tsekyi

ཤེར་བརྟན། ཚེས་དབང་ལྷ་མོ། ཆོས་རྒྱལ་། ཚེ་སྐྱིད།

Autoplay

The title means ‘The sound of union’.

If I could, I would make an anthem out of this song!

Tibet is principally divided into three regions; central Tibet, Amdo and Kham.
The singers ask that these three unify and face up to Tibet’s problems. ‘The sound of union’ means all of them unifying, collaborating.

བོད་~ པ་~ ཚོ་ཡེ་~མཐུན་~སྒིལ་~གིས།
bǒd~ ba~ co ye~ tùn~ dríl~ gyĭs
bǒd-ba co: Tibetans 
tùn-dríl gyĭs: unite, unite

ཨ་ ~ཕའི་ གདོང་~གི་ སྐོ་~བ་ བསམ་~ནས།
a ~pai dóŋ~gĭ gyo~va sam~ nas
a-pai dóŋ-gĭ gyo-va: how sad our fathers’ faces are 
sam-nas: remembering
Tibetans, unite, unite!

མདོ་ ~དབུས་ ཁམས་~གསུམ་ མཐུན་ ~སྒིལ་ བྱོས་ ~དང་།
dò ~wús kam~sùm tùn ~dríl jyǒs ~daŋ
dò: the Amdo area
wús: central and western Tibet kam: the Khampa area
sùm: these three
tùn-dríl jyǒs-daŋ: unite, unite.

ཨ་ ~མའི་ སེམས་~ཀི་ མིག་~ཆུ་ བསམ་~ ནས
a ~mai sem~gyi mig~qu sam ~ nas
Remembering our mothers’ tears, Tibetans unite, unite!

ཁ་ ~བ་ བོད་~པས་ མཐུན་ ~སྒིལ་ བྱོས་ ~དང་།
ka ~va bǒd~bas tùn ~dríl jyǒs ~ daŋ
Tibetans who live in the land of snows, unite, unite!

ང་ ~ཚོ་ ~ནི་ ཕ་~མ་ གཅིག་~གི་ མིང་~སིང་ ཡིན
ŋa ~co ~ni pa~ma jig~gĭ miŋ~sìŋ yin
We are brothers and sisters with the same parents,

མི་ ~རིགས་ ཤིག་~གི་ རྒྱུད་~འཛིན་ ཡིན།
mi ~rig xig~gĭ gyúd~zìn yin
we are descendents of the same people,

གདོང་ ~དམར་ བོད་~པ་ ཚོ།
dóŋ ~már bǒd~ba co
we are Tibetans.

སྐིད་ ~སྡུག་ འདྲེས་~པའི་ ལོ་~ཟླ་ བསམས་~ ནས།
gyid ~dúg drès~bai lo~dá sam~ nas
Remembering that sometimes we are happy and sometimes sad, months and years go in this way, Tibetans, unite, unite!

སྟོད་~སད་~བར་~ གསུམ་ཡེ་~མཐུན་~སྒིལ་~གིས།
dod~ màd~ bǎr~ sùm ye ~ tùn~ dríl~ gyĭs
All three areas, upper, middle and lower, unite, unite!

ཁ་ ~བ་ གངས་~རིའི་ མདུན་~ལོངས་ བསམ་~ ནས།
ka ~va gǎŋ~rii dùn~jóŋ sam~ nas
Remembering that the Land of Snows is our homeland, Tibetans unite!

ཕུ་ ~ནུ་ མིང་~སིང་ མཐུན་ ~སྒིལ་ བྱོས་ ~དང་།
pu ~nu miŋ~sìŋ tùn ~dríl jyǒs ~daŋ
All of you brothers and sisters, unite! Because we are all like brothers and sisters.

ང་ ~ཚོ་ ~ནི་ སྟོད་~ཕོགས་ འབྲོག་~གི་ ཕྱུགས་~བདག་ ཡིན།
ŋa ~co ~ni dod~qyog dròg~gi qyug~dág yin
Those of us from the highlands own animals, we are nomads.

སད་ ~ཕོགས་ རོང་~གི་ ཞིང་~བདག་ ཡིན།
mad ~qyog roŋ~gĭ xĭŋ~dág yin
In the lowlands, we own fields and their crops; Tibetans, unite, unite!

ངུ་ ~མ་ དགོད་~ཀི་ ལས་~དབང་ བསམ་~ནས།
ŋu ~ma gód~gyi las~wáŋ sam~ nas
Remembering our condition
ŋu: means crying
gód: means laughing
Our condition is a mixture of all of this.

ཆོལ་ ~ཁ་ གསུམ་~པོ་ མཐུན་ ~སྒིལ་ བྱོས་ ~དང་།
qol ~ka sùm~bo tùn ~dríl jyǒs ~daŋ
qol-ka sùm: the three areas of Tibet 
tùn-dríl jyǒs-daŋ: unite!

རང་ ~ དབང་~ འཚོ་~བའི་ བདེ་~སྐིད་ བསམས་~ ནས།
raŋ~ wáŋ~ cò~vai dé~gyid sam~ nas
Owning our freedom is what makes our lives happy.

གཞོན་ ~ནུ་ ཕོ་~མོ་ མཐུན་ ~སྒིལ་ བྱོས་ ~དང།
xón ~nu po~mo tùn ~dríl jyǒs ~daŋ
All young people, male and female, be united, join together!

ང་ ~ཚོ་ ~ནི་ དུས~རབས་ གསར་~པའི་ ཕོ་~ཉ་ ཡིན།
ŋa ~co ~ni dǔs~rab sàr~bai po~ña yin
We are the new era, like messengers of our modern age.

ང་ ~ཚོ་ གངས་~རིའི་ བདག་~པོ་ ཡིན།
ŋa ~co gǎŋ~rii dág~bo yin
We are still owners of the Land of Snows,

གདོང་ ~དམར་ བོད་~པ་ ཚོ།
dóŋ~már bǒd~ba co
we Tibetans.
མཐུན་སྒྲིལ་གྱི་རང་སྒྲ།
tùn-dríl-gyĭ raŋ-drá
The sound of unity

                        ཤེར་བརྟན། / ཚེས་དབང་ལྷ་མོ།  / ཆོས་རྒྱལ་། / ཚེ་སྐྱིད།

                            xer-dan, ce-wáŋ lhá-mo, chos-gyál, ce-gyid

བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~    ba~    co ye~                    tùn~   dríl~   gyĭs   ya

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

ཨ་  ~ཕའི་ གདོང་~གི་ སྐྱོ་~བ་ བསམ་~  ནས ~ །

a  ~pai    dóŋ~gĭ    gyo~va    sam~    nas~ 

Thinking of the sadness on the faces of your fathers

    བོད་~  པ་~  ཚོ་ ~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~    ba~     co ~                    tùn~   dríl~   gyĭs   ya

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

མདོ་  ~དབུས་ ཁམས་~གསུམ་ མཐུན་ ~སྒྲིལ་ བྱོས་ ~དང་ ~ །

dò   ~wús    kam~sùm    tùn  ~dríl    jyŏs  ~daŋ ya~!

Tibetans from Amdo, Kham and Central Tibet unite!

    མདོ་~   དབུས་~  ཁམས་~   གསུམ་ ཡེ~   མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

    dò~   wús~    kam~   sùm ye~    tùn~   dríl~   gyĭs   ya!

    Tibetans from Amdo, Kham and Central Tibet unite, unite!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

                                        Unite, unite!

ཨ་  ~མའི་ སེམས་~ཀྱི་ མིག་~ཆུ་ བསམ་~  ནས~   ཡེ ~  །

a  ~mai    sem~gyi    mig~qu    sam ~   nas    ye ~  ,

Thinking of your mothers’ tears,

བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~    ba~     co ye~                    tùn~   dríl~   gyĭs    ya

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

ཁ་  ~བ་ བོད་~པས་ མཐུན་ ~སྒྲིལ་ བྱོས་ ~དང་ ཡེ~ །

ka  ~va    bŏd~bas    tùn  ~dríl     jyŏs  ~ daŋ ye ~  !

Tibetans of the Land of Snow, unite!

    ང་  ~ཚོ་ ~ནི་ ཕ་~མ་ གཅིག་~གི་ མིང་~སྲིང་ ཡིན 

    ŋa   ~co  ~ni pa~ma jig~gĭ miŋ~sìŋ     yin    ya.

    We are children of the same parents.

        མི་ ~རིགས་ ཤིག་~གི་ རྒྱུད་~འཛིན་ ཡིན 

        mi  ~rig   xig~gĭ gyúd~zìn     yin    ya.

        We are the heirs of one people.

           གདོང་ ~དམར་ བོད་~པ་ ཚོ ཡེ~  །

            dóŋ   ~már bŏd~ba co  ye ~  !

            The ruddy-faced Tibetans!

བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~    ba~    co ye~                    tùn~   dríl~   gyĭs   ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

སྐྱིད་  ~སྡུག་ འདྲེས་~པའི་ ལོ་~ཟླ་ བསམས་~  ནས ཡེ~  །

gyid  ~dúg    drès~bai    lo~dá    sam~    nas   ye ~  ,

Thinking of the years and months of mixed joys and sorrows,

    བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

    bŏd~    ba~     cosp;                    tùn~   dríl~   gyĭs   ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

སྟོད་  ~སྨད་ བར་~གསུམ་ མཐུན་ ~སྒྲིལ་ བྱོས་ ~དང་ ཡ ~  །

dod  ~màd    băr~sùm    tùn  ~dríl  jyŏs ~dăŋ ya~ !

Tibetans from the upper, lower and middle regions, unite!

    སྟོད་~   སྨད་~   བར་~   གསུམ་ ཡེ~            མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

    dod~   màd~    băr~    sùm ye~            dríl~   gyĭs   ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        dríl~   gyĭs ya!

    Tibetans from the upper, lower and middle regions, unite, unite!

ཁ་  ~བ་ གངས་~རིའི་ མདུན་~ལྗོངས་ བསམ་~   ནས ཡེ~   །

ka  ~va găŋ~rii dùn~jóŋ sam~     nas ye ~  ,

Thinking of the country amid snow mountains,

    བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

    bŏd~    ba~    co ye~ &sp;                   tùn~   dríl~   gyĭs   ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

ཕུ་  ~ནུ་ མིང་~སྲིང་ མཐུན་ ~སྒྲིལ་ བྱོས་  ~དང་~  །

pu  ~nu    miŋ~sìŋ     tùn  ~dríl    jyŏs  ~daŋ  ~  !

Elder and younger brothers and sisters, unite!

ང་  ~ཚོ་ ~ནི་ སྟོད་~ཕྱོགས་ འབྲོག་~གི་ ཕྱུགས་~བདག་ ཡིན ཡ།

ŋa  ~co  ~ni dod~qyog dròg~gi qyug~dág  yin    ya,

We are the owners of cattle in the nomadic highlands,

སྨད་  ~ཕྱོགས་ རོང་~གི་ ཞིང་~བདག་ ཡིན 

mad  ~qyog roŋ~gĭ xĭŋ~dág   yin  ya,

We are the owners of the cultivated fields in the lowlands,

གདོང་  ~དམར་ བོད་~པ་ ཚོ ཡེ~   །

dóŋ  ~már bŏd~ba   co ye ~   !

We, the ruddy-faced Tibetans!

བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~    ba~    co ye~ ;                   tùn~   dríl~   gyĭs   ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

ངུ་   ~མ་ དགོད་~ཀྱི་ ལས་~དབང་ བསམ་~   ནས ཡེ~   །

ŋu  ~ma    gód~gyi     las~wáŋ    sam~    nas ye ~  

Thinking of our karmic share of tears and laughter

བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~   ba~    co ye~ p;                   tùn~   dríl~   gyĭs ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

ཆོལ་  ~ཁ་ གསུམ་~པོ་ མཐུན་ ~སྒྲིལ་ བྱོས་  ~དང་ ཡེ~  །

qol  ~ka sùm~bo tùn  ~dríl jyŏs   ~daŋ ye ~  !

Tibetans from the three provinces of Tibet, unite!

བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~   ba~    co ye~ ;                   tùn~   dríl~   gyĭs ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya1

Tibetans, unite, unite!

རང་  ~ དབང་~   འཚོ་~བའི་ བདེ་~སྐྱིད་ བསམས་~   ནས ཡེ~  །

raŋ~  wáŋ~   cò~vai dé~gyid sam~  nas ye ~   ,

Thinking of the happiness of a life in freedom,

བོད་~  པ་~  ཚོ་ ཡེ་~                    མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས 

bŏd~   ba~    co ye~                    tùn~   dríl~   gyĭs ya!

                                        མཐུན་~ སྒྲིལ་~ གྱིས  །

                                        tùn~   dríl~   gyĭs ya!

Tibetans, unite, unite!

གཞོན་  ~ནུ་ ཕོ་~མོ་ མཐུན་ ~སྒྲིལ་ བྱོས་ ~དང་ ཡེ~  །

xón  ~nu    po~mo    tùn  ~dríl    jyŏs  ~daŋ ye ~  !

Young men and women, unite!

ང་  ~ཚོ་ ~ནི་ དུས~རབས་ གསར་~པའི་ ཕོ་~ཉ་ ཡིན 

ŋa   ~co  ~ni dŭs~rab sàr~bai po~na   yin   ya,

We are the heralds of a new era,

ང་  ~ཚོ་ གངས་~རིའི་ བདག་~པོ་ ཡིན 

ŋa   ~co    găŋ~rii dág~bo    yin   ya,

We are the owners of the snowy mountains,

གདོང་ ~དམར་ བོད་~པ་ ཚོ ཡེ~  །

dóŋ~már bŏd ba  co   ye!

We, the ruddy-faced Tibetans!