Tsanggur

ཚངས་མགུར།

Pure Song

Lumo Tso

ཀླུ་མོ་མཚོ།

Autoplay

ཚངས་མགུར།
caŋ-gùr
Pure Song

    གཞས་ཚིག་    ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ།

    གཞས་མ་    ཀླུ་མོ་མཚོ།

    lú-mo-cò

ང་~དང་ འང་~འང་   བྱམས་~པའི་   སྡེབ་~ས།

ŋa~dǎŋ ǎŋ~ǎŋ   jyǎm~bai   déb~sa,

The place where my lover and I join together,

    བྱམས་~ འམ་པའི་~   སྡེབ་~འེ  འེ~འེ  ས~འ ~~~~

    jyǎm~  ǎmbai~    déb~ě  ě~ě   sa~ǎ ~~~~,

    The place where my lover and I join together,

ལྷོ་~རོང་ འོང~འོང  མོན་~པའི་   ནགས་~ཁྲོད།

lho~roŋ ǒŋ~ǒŋ  mon~bai   nag~trod,

In the south where the secret forest of Monpa is,

    མོན་~ འོན་པའི་~ ནགས་~ འག~འག  ཁྲོད~འོད~~~~

    mon~  on་bai~ nag~ ǎg~ǎg   trod~ǒd~~~~,

    In the forest of Monpa,

སྨྲ་~མཁན་ འན~འན  ནེ་~འེ ཙོ༈

mà~kàn  ǎn~ǎn  ne~ě zo,

    མ་~འ འ~འ   གཏོགས~འོག  འོག~འོག

    ma~ǎ  ǎ~ǎ   dog~ǒg  ǒg~ǒg,

Except for a talking parrot,

སུ་~འུ འུདང་~  གང་~གིས་  མི་~འི  ཤེས~~~~

su~ǔ   ǔdǎŋ~  gǎŋ~gĭs  mi~ĭ  xes~~~~.

Nobody knows.

    ཨ་འ་་་་་་་་་་་

        a ǎ……… 

སྨྲ་~མཁན་ འན~འན  ནེ་~འེ ཙོས་༈

mà~kàn ǎn~ǎn  ne~ě zos,

Oh, talking parrot,

    ཨོ་~འོ འོ~འོ   ཤེས~འེས འེས~འེས

    o~ǒ  ǒ~ǒ   xes~ěs  ěs~ěs,

གསང~འང  འངཁ་~  སྟོན་~པ་  མ་~འ གནང~~~~

sàŋ~ǎŋ   ǎŋka~  don~ba   ma~ǎ náŋ~~~~.

Please don’t reveal our secret.

ཤ་~ཚ་ འ་~འ   ཆེ་~བའི་   དུས་~ལ།

xa~ca ǎ~ǎ   qe~vai   dǔs~la,

When love is ardent,

    ཆེ་~ འེ་བའི་~    དུས་~འུས  འུས~འུས   ལ~འ ~~~~

    qe~  ǎ་vai~    dǔs~ǔs  ǔs~ǔs    la~ǎ ~~~~.

    It is ardent.

སྙིང་~གཏམ་ འམ~འམ  ཚང་~མ་   མ་~ཤོད།

ñìŋ~dam ǎm~ǎm  caŋ~ma   ma~xod.

Do not reveal all your inner feelings.

    ཚང་~ འང་མ་~ མ་~ འ~འ  ཤོད~འོད~~~~

    caŋ~  ǎŋ་ma~ ma~ ǎ~ǎ  xod~ǒd~~~~.

    Do not reveal all.

ཁ་~གཅིག་  འིག~འིག  སྐོམ་~འམ པའི༈

ka~jig  ĭg~ĭg  gom~ ǎm   bai

    དུས་~འུས འུས~འུས   ལ~འ འ~འ

    dǔs~ǔs   ǔs~ǔs   la~ǎ ǎ~ǎ,

When one is really thirsty,

རྫིང་~འིང འིངཆུ་~  ཚང་~མ་  མ་~འ  འཐུང་~~~~

zíŋ~ĭŋ   ĭŋqu~  caŋ~ma   ma~ǎ  tùŋ~~~~.

Do not drink all the water you find.

    ཨ་འ་་་་་་་་་་་་

    a ǎ…………

ལས་~ལ་ འ~འ  འགྱུར་~འུ བ་༈

las~la ǎ~ǎ   gyùr~ǔ  va,

What has already turned into action,

    འོང་~འོང འོང~འོང   དུས~འུས འུས~འུས

    ǒŋ~ǒŋ  ǒŋ~ǒŋ    dǔs~ǔs  ǔs~ǔs,

    Even if in the future you regret,

འགྱོད་~འོད  འོདཔ་~  བྱས་~ཀྱང་  འཕྱིས་~འིས  སོང~~~~

gyòd~ǒd   ǒdba~  jyòs~gyaŋ   qyìs~ĭs  soŋ~~~~.

It is too late.

ང་~དང་ འང་~འང་   བྱམས་~པའི་   སྡེབ་~ས།

ŋa~dǎŋ ǎŋ~ǎŋ   jyǎm~bai   déb~sa.

The place where my lover and I join together.

    བྱམས་~ འམ་པའི་~    སྡེབ་~འེ འེ~འེ  ས~འ ~~~~

    jyǎm~  ǎmbai~    déb~ě  ě~ě  sa~ǎ ~~~~,

    The place where we join together,

ལྷོ་~རོང་ འོང~འོང  མོན་~པའི་   ནགས་~ཁྲོད།

lho~roŋ ǒŋ~ǒŋ  mon~bai   nag~trod,

In the south where the secret forest of Monpa is,

    མོན་~ འོན་པའི་~ ནགས་~ འག~འག  ཁྲོད~འོད~~~~

    mon~  on་bai~ nag~ ǎg~ǎg  trod~ǒd~~~~,

    The forest of Monpa,

སྨྲ་~མཁན་  འན~འན  ནེ་~འེ ཙོ༈

mà~kàn  ǎn~ǎn  ne~ě  zo,

Except for a talking parrot,

    མ་~འ འ~འ  གཏོགས~འོག འོག~འོག

    ma~ǎ  ǎ~ǎ   dog~ǒg  ǒg~ǒg

སུ་~འུ  འུདང་~  གང་~གིས་  མི་~འི ཤེས~~~~

su~ǔ  ǔdǎŋ~  gǎŋ~gĭs   mi~ĭ  xes~~~~.

Nobody knows.

    ཨ་འ་་་་་་་་་་་་

    a ǎ………….

སྨྲ་~མཁན་ འན~འན  ནེ་~འེ ཙོས་༈

mà~kàn ǎn~ǎn  ne~ě zos,

Oh, talking parrot,

    ཨོ་~འོ   འོ~འོ  ཤེས~འེས འེས~འེས

    o~ǒ  ǒ~ǒ   xes~ěs  ěs~ěs,

        གསང~འང  འངཁ་~  སྟོན་~པ་  མ་~འ  གནང~~~~

        sàŋ~ǎŋ   ǎŋka~  don~ba   ma~ǎ náŋ~~~~.

        Please don’t reveal the secret.

            སྨྲ་~མཁན་ འན~འན  ནེ་~འེ ཙོས་༈

            mà~kàn ǎn~ǎn  ne~ě zos,

            Except for a talking parrot,

                ཨོ་~འོ   འོ~འོ  ཤེས~འེས འེས~འེས

                o~ǒ  ǒ~ǒ   xes~ěs  ěs~ěs,

                    གསང~འང  འངཁ་~  སྟོན་~པ་  མ་~འ  གནང~~~~

                    sàŋ~ǎŋ   ǎŋka~  don~ba   ma~ǎ náŋ~~~~!

                    Please don’t reveal the secret!