Tsangyang Zheysok

ཚངས་དབྱངས་གཞས་སོགས།

Song of Sixth Dalai Lama

Norjin Lhamo, Tsering Tso

ནོར་སྦྱིན་ལྷ་མོ། ཚེ་རིང་འཚོ།

Autoplay

ཚངས་དབྱངས་གཞས་སོགས།
caŋ-yáŋ xás-sog
Song of Tsangyang Gyatso*, and Other Songs

        ནོརསྦྱིན་ལྷ་མོ།ཚེ་རིང་འཚོ།

        nor-jyín lha-mo dăŋ ce-riŋ cò

ཤར་ ~ཕྱོགས་   རི་~བོའི་   རྩེ་~   ནས ལ~

xar  ~qyog    ri~voi     ze~  nas- la~,

From the peak of the eastern mountain,

                            སྐལ་ ~བཟང་ ~ལགས  །

                            gal~ sáŋ~  lag~  !

                            Good fortune!

    དཀར་~གསལ་   ཟླ་~བ་   ཤར་ ~  སོང་ ལ~

    gar~sàl dá~va xar  ~ soŋ-la~,

    The white, clear moon is rising,

                            སྐལ་ ~བཟང་ ~ལགས  །

                            gal~ sáŋ~  lag~  !

                            Good fortune!

        མ་ ~གཅེས་   ཨ་~མའི་   ཞལ་ ~ རས་ ལ~

        ma   ~jes a~mai xăl ~  ras-la~

        The face of my beloved mother

                            སྐལ་ ~བཟང་ ~ལགས  །

                            gal~ sáŋ~  lag~  !

                            Good fortune!

            ཡིད་~ལ་   འཁོར་~འཁོར་  བྱས་~ བྱུང་ ལ~

            yid~la kòr~kòr jyăs ~  jyŭŋ-la~.

            Appears ceaselessly in my mind.

                            སྐལ་ ~བཟང་ ~ལགས  །

                            gal~ sáŋ~  lag~  !

                            Good fortune!

བྲིས་ ~པའི་  ཡི་~གེ་  ནག་ ~ ཆུང་ ལ~

drĭs~bai yi~gě     nag~   quŋ-la~

The ink of written letters

                            སྐལ་ ~བཟང་ ~ལགས  །

                            gal~ sáŋ~  lag~  !

                            Good fortune!

    ཆར་~དང་  ཐིགས་~ཀྱིས་  འཇིགས་ ~ སོང་ ལ~

    qar~dăŋ tig~gyis jìg~  soŋ-la~,

    Is washed away by drops of rain,

                            སྐལ་ ~བཟང་ ~ལགས  །

                            gal~ sáŋ~  lag~  !

                            Good fortune!

        མ་ ~བྲིས་  སེམས་~ཀྱི་  རི་~མོ ལ~

        ma   ~drĭs sem~gyi ri~  mo-la~,

        But what is in the mind, though unwritten,

                            སྐལ་ ~བཟང་ ~ལགས  །

                            gal~ sáŋ~  lag~  !

                            Good fortune!

            བསུབ་~ཀྱང་  སུབས་~རྒྱུ་  མི་ ~ འདུག ལ~

            súb~gyaŋ sub~gyú     mi~  dùg-la~,

            Cannot even willingly be washed away,

                            སྐལ་ ~བཟང་ ~ལགས  །

                            gal~ sáŋ~  lag~  !

                            Good fortune!

                བསུབ་~ཀྱང་  སུབས་~རྒྱུ་  མི་ ~ འདུག ལ~

                súb~gyaŋ sub~gyú     mi~  dùg-la~

                Cannot even willingly be washed away

                            སྐལ་ ~བཟང་ ~ལགས  །

                            gal~ sáŋ~  lag~  !

                            Good fortune!

བློ་རྩེ་གཏོད་ས་གང་རེད།
lóze dodsa
Where to Place our Trust?

        གོང་སྨན་གཉིས་དང་།ཆོས་མཚོ།བསམ་འཕེལ་སྐྱིད།

        koŋ mèn ñís dăŋ qos-cò dăŋ sàm-pèl gyid

སྟོད་ཀྱི་ ~ གངས་~རི་     དཀར་ ~ པོ~  །

dod-gyi~    găŋ~ri    gar~   bo~  ,

The snow mountain above,

    མི་འདོད་ ~    སྨུག་~པས་    བཟུང་~   སོང་~།

    mi-dòd~   mùg~bas súŋ~   soŋ~.

    Unwillingly, has been engulfed by fog.

        མཛེས་སྡུག་ ~    གང་~ལྷ་    མེ་~ ཏོག~

        zès-dúg~    găŋ~lha     me~   dog~  ,

        The beautiful Snow Flower,

            བློ་རྩེ་ ~    གཏོད་~ས་    གང་~ རེད~  །

            ló-ze~   dod~sa găŋ~   red~  ?

            Where should it place its trust?

                 མཛེས་སྡུག་~ གང་~ལྷ་   མེ་ ~ ཏོག~

                zès-dúg~   găŋ~lha    me~  dog~  ,

                The beautiful Snow Flower,

                    བློ་རྩེ་ ~   གཏོད་~ས་    གང་~ རེད~  །

                    ló-ze~  dod~sa găŋ~   red~  ?

                    Where should it place its trust?

བར་གྱི་ ~    རྫ་~རི་    སྨུག་~ པོ~  །

băr-gyĭ~    zá~ri mùg~   bo~  ,

In the brown rocky mountain at middle height,

    མེ་ཏོག་  ~ སད་~ཀྱིས་    བཅོམ་~ སོང་~  །

    me-dog~   sad~gyis jom~   soŋ~  .

    The flowers have been destroyed by frost.

        སྟོན་ཁའི་ ~    སྦྲང་~མ་     སེར་~ པོ~  །

        don-kai~   dráŋ~ma    ser~   bo~  ,

        The yellow bees of autumn,

            བློ་རྩེ་ ~    གཏོད་~ས་    གང་~ རེད~   །

            ló-ze~  dod~sa găŋ~   red~  ?

            Where should they place their trust?

                སྟོན་ཁའི་ ~    སྦྲང་~མ་     སེར་~ པོ~  །

                don-kai~   dráŋ~ma    ser~  bo~  ,

                The yellow bees of autumn,

                    བློ་རྩེ་ ~    གཏོད་~ས་    གང་~ རེད~  །

                    ló-ze~  dod~sa găŋ~   red~  ?

                    Where should they place their trust?

                        བློ་རྩེ་ ~    གཏོད་~ས་    གང་~ རེད~  །

                        ló-ze~  dod~sa găŋ~  red~  ?

                        Where should they place their trust?

སྤང་རྒྱན་མེ་ཏོག
baŋ-gyán me-dog
Gentian Flowers

        གོང་སྨན་བཞི་དང་། སངས་རྒྱས་འཚོ། མགོན་མཚོ།

        koŋ mèn xí dăŋ saŋ-gyás cò dăŋ gòn-cò

སྐྱིད་  ~ པའི་     ཉི་~མ་   ཡ་~ ལ་ནི་  ལྷ་ ~ ས་ལ་ནི་

gyid   ~bai ñi~ma ya~la-ni lha~   sa~   la-ni,

Lhasa is a joyful sun,

    སྐྱིད་  ~པའི་     ཉི་~མ་ ཡ་~ ལ་ནི་ ལྷ་ ~ ས་ལ་ནི་

    gyid   ~bai ñi~ma ya~la-ni lha~   sa~ la-ni.

    Lhasa is a joyful sun.

        ང་ ~ ཡི་     ཕོ་~བྲང་    ཡིན་~སོང་།

        ŋa   ~yi po~drăŋ yin~soŋ.

        It is my palace.

            སྤང་~རྒྱན་    མེ་~ཏོག་   ལ་ཡེ~།

            baŋ~gyán me~dog    la-ye~,

            Gentian flowers,

                སྤང་~རྒྱན་ མེ་~ཏོག་ ལ་ཡེ~།

                baŋ~gyán me~dog   la-ye~.

                Gentian flowers.

        ང་ ~ ཡི་ ཕོ་~བྲང་ ཡིན་~སོང་།

        ŋa ~yi po~drăŋ yin~soŋ.

        It is my palace.

            སྤང་~རྒྱན་    མེ་~ཏོག་   ལ་ཡེ~།

            baŋ~gyán me~dog    la-ye~,

            Gentian flowers,

                སྤང་~རྒྱན་ མེ་~ཏོག་ ལ་ཡེ~།

                baŋ~gyán me~dog    la-ye~.

                Gentian flowers.

ཚང་ ~ཚིང་ གཡུ་~ལོའི་ ཡ་~ ལ་ནི་ ལྗོན་ ~ ཚལ་ལ་ནི་

caŋ   ~ciŋ yú~loi ya~la-ni jón~  cal~  la-ni,

The dense forest of turquoise leaves,

    ཚང་ ~ཚིང་  གཡུ་~ལོའི་ ཡ་~ ལ་ནི་ ལྗོན་ ~ ཚལ་ལ་ནི་

    caŋ   ~ciŋ yú~loi ya~la-ni  jón~  cal~  la-ni,

    The dense forest of turquoise leaves,

        ང་ ~ ཡི་     ཕ་~ཡུལ་     ཡིན་~སོང་།

        ŋa   ~yi pa~yul yin~soŋ.

        Is my fatherland.

            སྤང་~རྒྱན་    མེ་~ཏོག་   ལ་ཡེ~།

            baŋ~gyán me~dog     la-ye~,

            Gentian flowers,

                སྤང་~རྒྱན་ མེ་~ཏོག་ ལ་ཡེ~།

                baŋ~gyán me~dog   la-ye~.

                Gentian flowers.

        ང་ ~ ཡི་ ཕ་~ཡུལ་ ཡིན་~སོང་།

        ŋa   ~yi pa~yul yin~soŋ.

        It is my fatherland.

            སྤང་~རྒྱན་    མེ་~ཏོག་   ལ་ཡེ~།

            baŋ~gyán me~dog     la-ye~,

             Gentian flowers,

                སྤང་~རྒྱན་ མེ་~ཏོག་ ལ་ཡེ~།

                baŋ~gyán me~dog   la-ye~.

                Gentian flowers.

ཉམས་རེ་དགའ།
ñam re gá
How delightful!

        གོང་གི་མགོ་ལོག་སྨན་དྲུག

        koŋ gi gò log mèn drŭg 

    ཡེ་~ ཨེ་~མ~།

    ye~  e~ma~

དགུང་~   ཨ་~སྔོན་  ཡངས་~པའི་   བར་~ སྣང་~ ནཡེ~ །

gŭŋ~   a~ŋòn yaŋ~bai băr~   nàŋ~  na-ye~ ,

In the vast blue space of the sky,

    དགུང་~  ཉི་~ཟླ་   སྐར་~གསུམ་   ཉམས་~  རེ་~  དགའ ཡེ~  །

    gŭŋ   ~   ñi~dá gar~sùm ñam~  re~  gá-ye~ !

    The sun, the moon, and the stars: how delightful!

ཉམས་~ དགའ་~བའི་   དགའ་ ~དོན་   བཤད་~  རྒྱུ་~   ན ཡེ~ 

ñam~   gá~vai gá  ~dŏn xàd~  gyú~   na-ye~ ,

If I were to express the meaning of my happiness,

    དགུང་~  ཨ་~སྔོན་  ཞལ་  ~མདོག་  དྭངས་~ བའི་~ རྟགས~  །

      gŭŋ~   a~ŋòn xăl  ~dòg dăŋ~  vai~  dag~ .

    Its symbol would be the pure blue of the sky.

    ཡེ་~ ཨེ་~མ~།

    ye~  e~ma~

སྨད་~  སྔོ་~ལ་   དྭངས་~བའི་   མཚོ་~   འགྲམ་~   ན ཡེ~ །

màd~   ŋò~la dăŋ~vai cò~   dràm~    na-ye~ ,

Below, on the banks of the limpid blue lake,

    བྱ་~  ངང་~བ་   སེར་~པོ་   ཉམས་~   རེ་~   དགའ ཡེ~ །

    jyă~   ŋaŋ~ba ser~bo ñam~   re~    gá-ye~ !

    Yellow ducks: how delightful!

ཉམས་~   དགའ་~བའི་   དགའ་ ~དོན་   བཤད་~ རྒྱུ་~   ན ཡེ~ །

ñam~  gá~vai gá  ~dŏn xàd~   gyú~   na-ye~ ,

If I were to express the meaning of my happiness,

    དབྱར་~   དྲུག་~ པའི་    མཚོ་  ~མོ་  རྒྱས་~  པའི་~  རྟགས~  །

    yár~   drŭg~bai cò  ~mo gyás~   bai~   dag~.

    Its symbol would be the summer swell of the lake in the sixth month.

    ཡེ་~ ཨེ་~མ~།

    ye~  e~ma~

ཕྱི་~  ཁྲོམ་~པ་   ཚོགས་~གི་   ཚོགས་~   གྲལ་~  ན ཡེ~  །

qyi~   trom~ba cog~gi     cog~   drăl~   na-ye~ ,

Outside, among the stalls of the market place,

    ནང་~  ན་~ཟླ་   མང་~བོ་   ཉམས་~   རེ་~   དགའ ཡེ~ །

    naŋ~  na~dá maŋ~bo ñam~  re~   gá-ye~!

    Many friends: how delightful!

ཉམས་~  དགའ་~བའི་   དགའ་  ~དོན་    བཤད་~ རྒྱུ་~   ན ~།

ñam~  gá~vai gá  ~dŏn xàd~   gyú~   na-ye~ ,

If I had to express the meaning of my happiness,

    ཁ་~  ཇ་~ཆང་   གླུ་  ~གསུམ་   འཛོམས་~ པའི་~ རྟགས~  །

    ka~   ja~qaŋ lú  ~sùm zòm~   bai~   dag~.

    Its symbol would be plenty of tea, chang, and songs.

        ཁ་~  ཇ་~ཆང་   གླུ་  ~གསུམ་   འཛོམས་~ པའི་~ རྟགས~  །

        ka  ~ja~qaŋ lú  ~sùm zòm~  bai~   dag~  .

        Its symbol would be plenty of tea, chang, and songs.

* The Sixth Dalai Lama.