Tsed la Dro

རྩེད་ལ་འགྲོ།

Let's Go to Play

Rinchen Dorje

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

Autoplay

རྩེད་ལ་འགྲོ།
zed-la drò
Let’s Go Play

    རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

rin-qen dor-je

ཉི་~མ་   ཤར་~ འ་སོང་།    མུན་~པ་   སེལ་~ འེ་སོང་།

ñi~ma   xar~ ǎsoŋ,   mun~ba   sel~ ěsoŋ.

The sun has risen, the darkness has cleared away.

    ཆར་~པ་   བབས་~ འ་སོང་~ འོང་།    མེ་~ འེ་ཏོག་   བཞད་~སོང་།

      qar~ba   bǎb~ ǎsoŋ~ ǒn,   me~ ědog   xád~soŋ.

        Rain has fallen, flowers have blossomed.

        ང་~ཚོ་   ཚང་~མ་   རྩེད་ ~འེ~ འེ་ལ་~   འགྲོ~ འོ

        ŋa~co   caŋ~ma   zed~ě~ ěla~   drò~ ǒ!

            Let’s all go and play!

དཔྱིད་~ འི་དཔལ་   ཕེབས་~པའི་   སྔོན་~བརྡ་   རེད།

jyid~ ĭbal   peb~bai   ŋòn~dá red,

It’s a sign that the splendor of spring is near,

    ཁུ་~ འུ་བྱུག་   གྲགས་~པའི་   དུས་~བཟང་   རེད།

    ku~ ǔjyǔg   drǎg~bai   dǔs~sáŋ   red.

        It’s the auspicious time when the cuckoo calls.

དུས་~ འུ་ཚིགས་   གསར་~པའི་   དབུ་~ཁྱུད་   རེད།

dǔs~ ǔcig   sàr~bai   wú~kyud   red,

It’s the beginning of a new season,

    སྐྱེ་~ འེ་དངོས་   གསར་~པའི་   ཚེ་~ འེ~ སྲོག་~ལ~   རེད~འེ~ ཡ

      gye~ ěŋós   sàr~bai   ce~ ě~ sòg~la~  red~ě~ ya.

         It’s the life force of all new living things.

    མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~།

       ñám~ dǔ~ǔ~ drò~!

            Let’s go together!

        མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~ འོ~

              ñám~ dǔ~ǔ~ dròǒ~!

                Let’s go together!

            མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~

                     ñám~ dǔ~ǔ~ drò~ !

                        Let’s go together!

                              ང་~ འ་ཚོ་   ཚང་~མ་   མཉམ་~དུ་~ལ~    འགྲོ~འོ~ ཡ

                            ŋa~ ǎco   caŋ~ma   ñám~dǔ~la~   drò~ǒ~ ya!

                                Let’s go together, all of us!

གླུ་~དབྱངས་   བླངས་~ འང་སོང་།     ཞབས་~བྲོ་   འཁྲབ་~ འེ་སོང་།

lú~yáŋ   lan~ ǎnsoŋ,   xǎb~drǒ   tràb~ ǎsoŋ,

We sing, we dance,

    ལང་~ཚོ་   མཛེས་~ འ་སོང་~ འོང་།   སྟངས་~ འང་སྟབས་   ངོམ་~སོང་།

     laŋ~co   zès~ ěssoŋ~ ǒn,   daŋ~ ǎndab   ŋom~soŋ.

        Youth is beautiful, the dance steps are great,

        ང་~ཚོ་   ཚང་~མ་   རྩེད་~འེ~ འེ་ལ་~   འགྲོ~ འོ

             ŋa~co   caŋ~ma   zed~ě~ ěla~   drò~ ǒ!

            Let’s all go and play!

གངས་~ འང་ཅན་   པ་~ཡི་   ཆ་~ལུགས་   རེད།

gǎŋ~ ǎŋjaŋ   ba~yi   qa~lug red.

These are the costumes of the people of the snows.

    ཁ་~ འ་བ་   ཅན་~གྱི་   སྲོལ་~བཟང་   རེད།

    ka~ ǎva   jan~gyĭ   sòl~sáŋ   red

        The good tradition of the Land of Snows,

མི་~ འི་རིགས་   ཤིག་~གི་   རིག་~གཞུང་   རེད།

mi~ ĭrig   xig~gĭ   rig~xúŋ   red,

The culture of a people,

    བོད་~ འོད་པ་   ཚང་~གི་   ཁྱད་~ འད~ ཆོས་~ལ~  རེད~འེ~ ཡ

    bǒd~ ǒdba   caŋ~gĭ   kyad~ ǎd~ qos~la~  red~ě~ ya.

        The thing that makes the Tibetan family unique.

    མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~།

    ñám~ dǔ~ǔ~ dròǒ~!

        Let’s go together!

        མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~ འོ~

           ñám~ dǔ~ǔ~ drò!

            Let’s go together!

            མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~

               ñám~ dǔ~ǔ~ drò!

                Let’s go together!

                ང་~ འ་ཚོ་   ཚང་~མ་   མཉམ་~དུ་~ལ~   འགྲོ~འོ~ ཡ

                ŋa~ ǎco   caŋ~ma   ñám~dǔ~la~  drò~ǒ~ ya!

                    Let’s go together, all of us!

    ཉི་མ་ཤར་སོང་།   མུན་པ་སེལ་སོང་།   ཆར་པ་བབས་སོང་།   མེ་ཏོག་བཞད་སོང་།   ང་ཚོ་ཚང་མ་རྩེད་ལ་འགྲོ།

    ñi་ma་xád~soŋ་   mun~ba sel~soŋ།  qar~ba bǎb soŋ~ me~dog xád~soŋ  ŋa~co caŋ~ma zed~la~drò~

    The sun has risen, The darkness has cleared away. Rain has fallen. Flowers have blossomed. Let’s all go and play!

        དཔྱིད་དཔལ་ཕེབས་པའི་སྔོན་བརྡ་རེད།   ཁུ་བྱུག་གྲགས་པའི་དུས་བཟང་རེད།

        jyid~bal peb~bai ŋòn~dá red,  ku~jyǔg drǎg~bai dǔs~sáŋ red།

        It’s a sign that the splendor of spring is near. It’s the auspicious time when the cuckoo calls.

            དུས་ཚིགས་གསར་པའི་དབུ་ཁྱུད་རེད།   སྐྱེ་དངོས་གསར་པའི་ཚེ་སྲོག་རེད།

            dǔs~cig sàr~bai wú~kyud red   gye~ŋós sàr~bai ce~sòg~red~

            It’s the beginning of a new season. It’s the life force of all new living things.

    གླུ་དབྱངས་བླངས་སོང་།   ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་སོང་།   ལང་ཚོ་མཛེས་སོང་།   སྟངས་སྟབས་ངོམ་སོང་།  ང་ཚོ་ཚང་མ་རྩེད་ལ་འགྲོ།

    lú~yáŋ lan~soŋ    xǎb~drǒ tràb~soŋ   laŋ~co zès soŋ   daŋ dab ŋom~soŋ    ŋa~co caŋ~ma zed la drò

    We sing, we dance. Youth is beautiful, The dance steps are great. Let’s all go and play!

        གངས་ཅན་པ་ཡི་ཆ་ལུགས་རེད།   ཁ་བ་ཅན་གྱི་སྲོལ་བཟང་རེད།

        gǎŋ jaŋba~yi qa lug red  ka va jan~gyĭ sòl~sáŋ red

        These are the costumes of the people of the snows. The good tradition of the Land of Snows.

            མི་རིགས་ཤིག་གི་རིག་གཞུང་རེད།   བོད་པ་ཚང་གི་ཁྱད་ཆོས་རེད།

            mi rig xig~gĭ rig~xúŋ red  bǒd ba caŋ~gĭ kyad~qos red

            The culture of a people, The thing that makes the Tibetan family unique.

                 བོད་པ་ཚང་གི་ཁྱད་ཆོས་རེད།

                 bǒd ba caŋ~gĭ kyad~qos red

                         The thing that makes the Tibetan family unique.

སློབ་~གྲྭ་   ཚུགས་~ འུག་སོང་།     ཤེས་~རིགས་   སྦྱངས་~ འེ་སོང་།

lòb~drǎ   cug~ ǔgsoŋ,   xes~rig   jyáŋ~ ǎnsoŋ.

Schools have been built, culture has been studied,

    རིག་~གཞུང་   རྒྱས་~ འ་སོང་~ འོ།     ཚན་~ འན་རྩལ་   དར་~སོང་།

    rig~xúŋ   gyás~ ǎssoŋ~ ǒn,   can~ ǎnzal   dǎr~soŋ,

        Knowledge has developed, science and technology have progressed.

    ང་~ཚོ་   ཚང་~མ་   རྩེད་~འེ~ འེ་ལ་~   འགྲོ~ འོ

        ŋa~co   caŋ~ma   zed~ě~ ěla~  drò~ ǒ!

            Let’s all go and play!

དུས་~ འུས་རབས་   གསར་~པའི་   སྒྲོན་~མེ་   རེད།

dǔs~ ǔsrab   sàr~bai   drón~me   red

This is the lamp of a new era,

    མི་~ འི་རིགས་   གསར་~པའི་   སྙིང་~སྟོབས་   རེད།

    mi~ ĭrig   sàr~bai   ñìŋ~dob  red.

        The courage of a new people,

ན་~ འ་གཞོན་   གསར་~པའི་   གཅེས་~ནོར་~   རེད།

na~ ǎxón   sàr~bai   jes~nor~  red,

The cherished treasure of youth.

    སྐྱེད་~ འེད་ཚལ་ གསར་པའི་ མེ་~ འེ~ ཏོག་~ལ~   རེད~འེ~ ཡ

    gyed~ ědcal   sàr~bai   me~ ě~ dog~la~  red~ě~ ya.

        The flowers of a new garden.

    མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~།

    ñám~ dǔ~ǔ~ drò~!

        Let’s go together!

        མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~ འོ~

        ñám~ dǔ~ǔ~ dròǒ~!

            Let’s go together!

            མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~

             ñám~ dǔ~ǔ~ drò~    !

                    Let’s go together!

                ང་~ འ་ཚོ་   ཚང་~མ་   མཉམ་~དུ་~ལ~   འགྲོ~འོ~ ཡ

                ŋa~ ǎco   caŋ~ma   ñám~dǔ~la~   drò~ǒ~ ya!

                    Let’s go together, all of us!

        མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~།

        ñám~ dǔ~ǔ~ drò ~!

            Let’s go together!

            མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~ འོ~

            ñám~ dǔ~ǔ~ dròǒ~!

                Let’s go together!

                མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~

                ñám~ dǔ~ǔ~ drò~ !

                    Let’s go together!

                    ང་~ འ་ཚོ་   ཚང་~མ་   མཉམ་~དུ་~ལ~   འགྲོ~འོ~ ཡ

                    ŋa~ ǎco   caŋ~ma   ñám~dǔ~la~   drò~ǒ~ ya!

                        Let’s go together, all of us!

                        ང་~ འ་ཚོ་   ཚང་~མ་   མཉམ་~དུ་~ལ~   འགྲོ~འོ~ འོ~ ཡ

                        ŋa~ ǎco   caŋ~ma   ñám~dǔ~la~  drò~ǒ~ ya!

                            Let’s go together, all of us!