Tsed la Dro

རྩེད་ལ་འགྲོ།

Let's Go to Play

Rinchen Dorje

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

Autoplay

རྩེད་ལ་འགྲོ།
zed-la drò
Let’s Go And Play

    རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

    rin-qen dor-je

ཉི་~མ་   ཤར་~ འ་སོང་།    མུན་~པ་   སེལ་~ འེ་སོང་།

ñi~ma   xar~ ǎsoŋ,   mun~ba   sel~ ěsoŋ.

The sun has risen, the darkness has cleared away.

    ཆར་~པ་   བབས་~ འ་སོང་~ འོང་།    མེ་~ འེ་ཏོག་   བཞད་~སོང་།

    qar~ba  bǎb~ ǎsoŋ~ ǒn,   me~ ědog   xád~soŋ.

    Rain has fallen, flowers have blossomed.

        ང་~ཚོ་   ཚང་~མ་   རྩེད་ ~འེ~ འེ་ལ་~   འགྲོ~ འོ

        ŋa~co   caŋ~ma   zed~ě~ ěla~   drò~ ǒ!

        Let’s all go and play!

དཔྱིད་~ འི་དཔལ་   ཕེབས་~པའི་   སྔོན་~བརྡ་   རེད།

jyid~ ĭbal   peb~bai   ŋòn~dá red,

It’s a sign that the splendor of spring is near,

    ཁུ་~ འུ་བྱུག་   གྲགས་~པའི་   དུས་~བཟང་   རེད།

    ku~ ǔjyǔg   drǎg~bai   dǔs~sáŋ   red.

    It’s the auspicious time when the cuckoo calls.

དུས་~ འུ་ཚིགས་   གསར་~པའི་   དབུ་~ཁྱུད་   རེད།

dǔs~ ǔcig   sàr~bai   wú~kyud   red,

It’s the beginning of a new season,

    སྐྱེ་~ འེ་དངོས་   གསར་~པའི་   ཚེ་~ འེ~ སྲོག་~ལ~   རེད~འེ~ ཡ

    gye~ ěŋós   sàr~bai   ce~ ě~ sòg~la~  red~ě~ ya.

    It’s the life force of all new living things.

མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~།

ñám~ dǔ~ǔ~ drò~!

Let’s go together!

    མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~ འོ~

    ñám~ dǔ~ǔ~ dròǒ~!

    Let’s go together!

        མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~

        ñám~ dǔ~ǔ~ drò~!

        Let’s go together!

            ང་~ འ་ཚོ་   ཚང་~མ་   མཉམ་~དུ་~ལ~    འགྲོ~འོ~ ཡ

            ŋa~ ǎco   caŋ~ma   ñám~dǔ~la~   drò~ǒ~ ya!

            Let’s go together, all of us!

གླུ་~དབྱངས་   བླངས་~ འང་སོང་།     ཞབས་~བྲོ་   འཁྲབ་~ འེ་སོང་།

lú~yáŋ   lan~ ǎnsoŋ,   xǎb~drǒ   tràb~ ǎsoŋ,

We sing, we dance,

    ལང་~ཚོ་   མཛེས་~ འ་སོང་~ འོང་།   སྟངས་~ འང་སྟབས་   ངོམ་~སོང་།

    laŋ~co   zès~ ěs soŋ~ ǒn,   daŋ~ ǎndab   ŋom~soŋ,

    Youth is beautiful, the dance steps are great,

        ང་~ཚོ་   ཚང་~མ་   རྩེད་~འེ~ འེ་ལ་~   འགྲོ~ འོ

        ŋa~co   caŋ~ma   zed~ě~ ěla~   drò~ ǒ!

        Let’s all go and play!

གངས་~ འང་ཅན་   པ་~ཡི་   ཆ་~ལུགས་   རེད།

gǎŋ~ ǎŋjaŋ   ba~yi   qa~lug  red.

These are the costumes of the people of the snows.

    ཁ་~ འ་བ་   ཅན་~གྱི་   སྲོལ་~བཟང་   རེད།

    ka~ ǎva   jan~gyĭ   sòl~sáŋ   red

    The good tradition of the Land of Snow,

མི་~ འི་རིགས་   ཤིག་~གི་   རིག་~གཞུང་   རེད།

mi~ ĭrig   xig~gĭ   rig~xúŋ   red,

The culture of a people,

    བོད་~ འོད་པ་   ཚང་~གི་   ཁྱད་~ འད~ ཆོས་~ལ~  རེད~འེ~ ཡ

    bǒd~ ǒdba   caŋ~gĭ   kyad~ ǎd~ qos~la~  red~ě~ ya.

    The thing that makes the Tibetan family unique.

མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~།

ñám~ dǔ~ǔ~ dròǒ~!

Let’s go together!

    མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~ འོ~

    ñám~ dǔ~ǔ~ drò~!

    Let’s go together!

        མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~

        ñám~ dǔ~ǔ~ drò~!

        Let’s go together!

            ང་~ འ་ཚོ་   ཚང་~མ་   མཉམ་~དུ་~ལ~   འགྲོ~འོ~ ཡ

            ŋa~ ǎco   caŋ~ma   ñám~dǔ~la~  drò~ǒ~ ya!

            Let’s go together, all of us!

ཉི་མ་ཤར་སོང་།   མུན་པ་སེལ་སོང་།   ཆར་པ་བབས་སོང་།   མེ་ཏོག་བཞད་སོང་།   ང་ཚོ་ཚང་མ་རྩེད་ལ་འགྲོ།

ñi~ma xár~soŋ   mun~ba sel~soŋ   qar~ba bǎb~soŋ   me~dog xád~soŋ   ŋa~co caŋ~ma zed~la drò

The sun has risen. The darkness has cleared away. Rain has fallen. Flowers have blossomed. Let’s all go and play!

    དཔྱིད་དཔལ་ཕེབས་པའི་སྔོན་བརྡ་རེད།   ཁུ་བྱུག་གྲགས་པའི་དུས་བཟང་རེད།

    jyid~bal peb~bai ŋòn~dá red   ku~jyǔg drǎg~bai dǔs~sáŋ red

    It’s a sign that the splendor of spring is near. It’s the auspicious time when the cuckoo calls.

        དུས་ཚིགས་གསར་པའི་དབུ་ཁྱུད་རེད།   སྐྱེ་དངོས་གསར་པའི་ཚེ་སྲོག་རེད།

        dǔs~cig sàr~bai wú~kyud red   gye~ŋós sàr~bai ce~sòg~red~

        It’s the beginning of a new season. It’s the life force of all new living things.

གླུ་དབྱངས་བླངས་སོང་།   ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་སོང་།   ལང་ཚོ་མཛེས་སོང་།   སྟངས་སྟབས་ངོམ་སོང་།  ང་ཚོ་ཚང་མ་རྩེད་ལ་འགྲོ།

lú~yáŋ lan~soŋ   xǎb~drǒ tràb~soŋ   laŋ~co zès~soŋ   daŋ~dab ŋom~soŋ   ŋa~co caŋ~ma zed~la drò

We sing, we dance. Youth is beautiful! The dance steps are great. Let’s all go and play!

    གངས་ཅན་པ་ཡི་ཆ་ལུགས་རེད།   ཁ་བ་ཅན་གྱི་སྲོལ་བཟང་རེད།

    gǎŋ~jaŋ ba~yi qa~lug red      ka~va jan~gyĭ sòl~sáŋ red

    These are the costumes of the people of the snows. The good tradition of the Land of Snows.

        མི་རིགས་ཤིག་གི་རིག་གཞུང་རེད།   བོད་པ་ཚང་གི་ཁྱད་ཆོས་རེད།

        mi~rig xig~gĭ rig~xúŋ red    bǒd~ba caŋ~gĭ kyad~qos red

        The culture of a people, the thing that makes the Tibetan family unique.

            བོད་པ་ཚང་གི་ཁྱད་ཆོས་རེད།

            bǒd~ba caŋ~gĭ kyad~qos red

            The thing that makes the Tibetan family unique.

སློབ་~གྲྭ་   ཚུགས་~ འུག་སོང་།     ཤེས་~རིགས་   སྦྱངས་~ འེ་སོང་།

lòb~drǎ   cug~ ǔgsoŋ,   xes~rig   jyáŋ~ ǎnsoŋ.

Schools have been built, culture has been studied,

    རིག་~གཞུང་   རྒྱས་~ འ་སོང་~ འོ།     ཚན་~ འན་རྩལ་   དར་~སོང་།

    rig~xúŋ   gyás~ ǎsoŋ~ ǒ,   can~ ǎnzal   dǎr~soŋ

    Knowledge has developed, science and technology have progressed.

        ང་~ཚོ་   ཚང་~མ་   རྩེད་~འེ~ འེ་ལ་~   འགྲོ~ འོ

        ŋa~co   caŋ~ma   zed~ě~ ěla~  drò~ ǒ!

        Let’s all go and play!

དུས་~ འུས་རབས་   གསར་~པའི་   སྒྲོན་~མེ་   རེད།

dǔs~ ǔsrab   sàr~bai   drón~me   red,

This is the lamp of a new era,

    མི་~ འི་རིགས་   གསར་~པའི་   སྙིང་~སྟོབས་   རེད།

    mi~ ĭrig   sàr~bai   ñìŋ~dob   red,

    The courage of a new people,

ན་~ འ་གཞོན་   གསར་~པའི་   གཅེས་~ནོར་~   རེད།

na~ ǎxón   sàr~bai   jes~nor~   red.

The cherished treasure of youth.

    སྐྱེད་~ འེད་ཚལ་ གསར་པའི་ མེ་~ འེ~ ཏོག་~ལ~   རེད~འེ~ ཡ

    gyed~ ědcal   sàr~bai   me~ ě~ dog~la~  red~ě~ ya.

    The flowers of a new garden.

མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~།

ñám~ dǔ~ǔ~ drò~!

Let’s go together!

    མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~ འོ~

    ñám~ dǔ~ǔ~ dròǒ~!

    Let’s go together!

        མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~

        ñám~ dǔ~ǔ~ drò~!

        Let’s go together!

            ང་~ འ་ཚོ་   ཚང་~མ་   མཉམ་~དུ་~ལ~   འགྲོ~འོ~ ཡ

            ŋa~ ǎco   caŋ~ma   ñám~dǔ~la~   drò~ǒ~ ya!

            Let’s go together, all of us!

མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~།

ñám~ dǔ~ǔ~ drò ~!

Let’s go together!

    མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~ འོ~

    ñám~ dǔ~ǔ~ dròǒ~!

    Let’s go together!

        མཉམ་~ དུ་~འུ~ འགྲོ~

        ñám~ dǔ~ǔ~ drò~ !

        Let’s go together!

            ང་~ འ་ཚོ་   ཚང་~མ་   མཉམ་~དུ་~ལ~   འགྲོ~འོ~ ཡ

            ŋa~ ǎco   caŋ~ma   ñám~dǔ~la~   drò~ǒ~ ya!

            Let’s go together, all of us!

                ང་~ འ་ཚོ་   ཚང་~མ་   མཉམ་~དུ་~ལ~   འགྲོ~འོ~ འོ~ ཡ

                ŋa~ ǎco   caŋ~ma   ñám~dǔ~la~   drò~ǒ~ ya!

                Let’s go together, all of us!