Tsela Tsomo

ཚེ་ལ་མཚོ་མོ།

Tsela Tsomo

Karma

ཀརྨ།

Autoplay

ཚེ་ལ་མཚོ་མོ།
ce-la cò-mo
Tsela Tsomo

    ཀརྨ།

    gar-ma

བསྭོ་~ འོ~  སྐྱིད་~ འིད~པོ་   ཨེ་~ འེ་ཡོང་   བསམ་~འམ~  བྱུང་ ~ །

sò~ ǒ~  gyid~ ĭd~bo   e~ ěyoŋ   sàm~ǎm~  jyǔŋ ~,

Thinking that happiness may arrive,

  ཨ་ལ།        སྐྱིད་~  འིད་པོ་   ཨེ་ ~ཡོང་   བསམས་~ འམ~བྱུང་།

  a la     gyid  ~ ĭd  bo   e~ ěyoŋ   sàm~ǎm~  jyǔŋ,

 Thinking that happiness may arrive,

    ཚེ་~ འེ་ལ་   མཚོ་ འོ~མོ།   ས་~ འ་ལ་  སྲན་~མ་ལ་  བཏབ་~  འ~  ཡོད། 

    ce~ ěla   cò ǒ ~mo!

  Tsela Tsomo!

      sa~ ǎ la  sàn~ma la   dab~ ǎ~  yod.

   I sowed beans in the ground.

      ཨ་ལ~་བསྭོའོ~ །  ཚེ་~ འེ་ལ་   མཚོ་ འོ~མོ།

        a lasò~  ǒ~     ce~ ě la   cò ǒ ~mo!

    Tsela Tsomo!

        ས་~ འ་ལ་  སྲན་~མ་ལ་  བཏབ་~  འ~ ཡོད།

          sa~ ǎ la  sàn~ma    dab~ ǎ~ yod.

     I sowed beans in the ground.

བསྭོ་~ འོ~  ས་~ འ~ལ་   སྲན་~ འན~མ་   བཏབ་~འ~   ཡོད ~ །

sò~  ǒ~  sa~ ǎ~la   sàn~mala  dab~ǎ~   yod ~,

I sowed beans in the ground,

  ཨ་ལ་        ས་~ འ~ལ་   སྲན་~ འན~མ་   བཏབ་~འ་  བྱུང་།

  a la     sa~ ǎ~la   sàn~mala  dab~ ǎ~   jyǔŋ.

 I sowed beans in the ground.

    ཚེ་~ འེ་ལ་  མཚོ་ འོ~མོ།   སྲན་~ འན~མའི་  མེ་~ ཏོག་ལ་  བཀྲ་~ འ་~  བྱུང་།

    ce~ ěla   cò ǒ ~mo!

  Tsela Tsomo!

      sàn ~ ǎn~mai   me~ dog la  dra~  ǎ~  jyǔŋ.

   And beautiful bean flowers blossomed.

      ཨ་ལ~་བསྭོའོ~      ཚེ་~ འེ་ལ་   མཚོ་ འོ~མོ།

        a la~ sò~  ǒ~     ce~ ěla   cò ǒ ~mo!

        Tsela Tsomo!

        སྲན་~ འན~མའི་    མེ་~ ཏོག་ལ་  བཀྲ་~  འ་~   བྱུང་།

          sàn ~ ǎn~mai   me~ dog la  dra~  ǎ~  jyǔŋ.

     Beautiful bean flowers blossomed.

བསྭོ་~ འོ~  སྲན་~ འན~མའི་   མེ་~ འེ་ཏོག་   བཀྲ་~འ~ བྱུང་ ~ །

sò~  ǒ~  sàn ~ ǎn~mai   me~ ě dog  dra~  ǎ~ jyǔŋ ~,

Beautiful bean flowers blossomed,

  ཨ་ལ་        སྲན་~ འན~མའི་   མེ་~ འེ་ཏོག་   བཀྲ་~འ~  བྱུང་།

  a la        sàn ~ ǎn~mai   me~ ě dog  dra~ǎ~  jyǔŋ ~.

 Beautiful bean flowers blossomed.

    ཚེ་~ འེ་ལ་  མཚོ་ འོ~མོ།  ལོ་ ~ཆུང་  བསམ་~ པ་~ལ~དགའ་~ འ~ བྱུང་།

    ce~ ěla   cò ǒ ~mo!

  Tsela Tsomo!

      lo ~quŋ sàm~  ba~la~ gá~ a~ jyǔŋ!

   And the young ones are happy!

      ཨ་ལ~་བསྭོའོ~      ཚེ་~ འེ་ལ་   མཚོ་ འོ~མོ།

        a la~ sò~  ǒ~     ce~ ěla   cò ǒ ~mo!

    Tsela Tsomo!

        ལོ་ ~ཆུང་   བསམ་~  པ་~ལ~  དགའ་~  འ~  བྱུང་།

          lo ~quŋ  sàm~  ba~la~ gá~  a~ jyǔŋ!

     And the young ones are happy!

      ཨ་ལ་    སྲན་~ འན~མའི་   མེ་~ འེ་ཏོག་   བཀྲ་~འ~  བྱུང་།

        a la    sàn ~ ǎn~mai   me~ ě dog  dra~ǎ~  jyǔŋ ~,

    Beautiful bean flowers blossomed,

        ཚེ་~ འེ་ལ་   མཚོ་ འོ~མོ།

          ce~ ěla   cò ǒ ~mo!

     Tsela Tsomo!

          ལོ་ ~ཆུང་  བསམ་~  པ་~ལ~ དགའ་~  འ~ བྱུང་།

            lo ~quŋ  sàm~  ba~la~ gá~  a~ jyǔŋ!

      And the young ones are happy!