Tsering Tsomo

ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།

The Lake of Long Life

Sonam Yeshe

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།

Autoplay

ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།
ce-riŋ  cò-mo
The Lake of Long Life

        གཞས་པ་    བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།

        sòd-nam ye-xes

    བསྭོ་~འོ~~~~

    sò~ǒ~~~~

དགུན་~ གསུམ་~ ཁ་~ བའི་~ འདབ་~ འ~ མ~ འ~ལ

gún~ sùm~ ka~ vai~ dàb~ a~ ma~ a~la.

The snowflake of the three winter months.

        བསྭོ་~འོ~~~~

        sò~ǒ~~~~

    དགུན་~ གསུམ་~ ཁ་~ བའི་~ འདབ་~ འ~ མ~ འ~ལ

    gún~ sùm~ ka~ vai~ dàb~ ǎ~ ma~ ǎ~la

    The snowflake of the three winter months,

        ཚེ་~རིང་   མཚོ་~མོ་   ལ་~  ཟེར་~ ན~།

        ce~riŋ   cò~mo   la~  ser~ na~.

        It is called the ‘Lake of Long Life.'

            ལྷུང་~ འུང~ལྷུང་  མཁའ་~ འ~ནས་   འབབ་~ འ~ དུས~

            lhuŋ~ ǔŋ~lhuŋ  kà~ ǎ~nas   bàb~ ǎ~ dǔs~la,

            When it softly falls from the sky,

        སྤང་~རྒྱན་   མེ་~ཏོག་   ལ་~  ཟེར་~ན།

        baŋ~gyán   me~tog   la~  sěr~na.

        It is also called the ‘Flower Ornament of the Meadows’,

            ལྷུང་~ འུང~ལྷུང་  མཁའ་~ འ~ནས་   འབབ་~ འ~ དུས~འུས  ལ

            lhuŋ~ ǔŋ~lhuŋ  kà~ ǎ~nas   bàb~ ǎ~ dǔs~ǔs  la.

            When it softly falls from the sky.

    བསྭོ་~འོ~~~~

    sò~ǒ~~~~

ཕ་~ ཡུལ་~ གསེར་~ གྱི་~ རི་~ འི~ ལ~ འ~ལ

pa~ yul~ sèr~ gyĭ~ ri~ i~ la~ ǎ~la.

The golden mountain, place of our ancestors.

        བསྭོ་~འོ~~~~

        sò~ǒ~~~~

    ཕ་~ ཡུལ་~ གསེར་~ གྱི་~ རི་~ འི~ ལ~ འ~ལ

    pa~ yul~ sèr~ gyĭ~ ri~ ĭ~ la~ ǎ~la

    The golden mountain, place of our ancestors,

        ཚེ་~རིང་   མཚོ་~མོ་   ལ་~  ཟེར་~ ན~།

        ce~riŋ   cò~mo   la~  ser~ na~.

        It is called the ‘Lake of Long Life.’

            གསེར་~ འེ~གྱི་  མེ་~ འེ~ཏོག་   ཁྲ་~ འ~ འཁྱིལ~

            ser~ e~gyi  me~ e~dog   tra~ ǎ~ qyil~la.

            It is colorfully surrounded by golden flowers,

        སྤང་~རྒྱན་   མེ་~ཏོག་   ལ་~  ཟེར་~ན།

        baŋ~gyán   me~tog   la~  sěr~na

        It is also called the ‘Flower Ornament of the Meadows’,

            མེ་~ འེ~ཏོག་  མིག་~ འི~ལ་   མཛེས་~ འེས~ བྱུང་~འུང  ལ

            me~ e~dog  mig~ ĭ~la   zes~ es~ jyuŋ~ ǔŋ  la.

            And I see those flowers in my eyes.

    བསྭོ་~འོ~~~~

    sò~ǒ~~~~

ཕུག་~ བསམ་~ སེམས་~ ལ་~ ཡོད་~ འོད~ དེ~ འེ~ལ

pug~ sam~ sem~ la~ yod~ ǒd~ de~ e~la.

Long-lasting thoughts in my mind.

        བསྭོ་~འོ~~~~

        sò~ǒ~~~~

    ཕུག་~ བསམ་~ སེམས་~ ལ་~ ཡོད་~ འོད~ དེ~ འེ~ལ

    pug~ sam~ sem~ la~ yod~ ǒd~ de~ e~la,

    Long-lasting thoughts in my mind,

        ཚེ་~རིང་   མཚོ་~མོ་   ལ་~  ཟེར་~ ན~།

        ce~riŋ   cò~mo   la~  ser~ na~.

        It is called the ‘Lake of Long Life.’

            ལ་~ ~དང་  ལུང་~ འུང~པ་   རྒྱབ་~ འ~ སོང་~

            la~ a~daŋ  luŋ~ ǔŋ~ba   gyab~ a~ soŋ~la

            Have gone away crossing mountain passes and land,

        སྤང་~རྒྱན་   མེ་~ཏོག་   ལ་~  ཟེར་~ན།

        baŋ~gyán   me~tog   la~  sěr~na.

        It is also called the ‘Flower Ornament of the Meadows’,

            ལ་~ ~དང་  ལུང་~ འུང~པ་   རྒྱབ་~ འ~ སོང་~འོང  ལ

            la~ a~daŋ  luŋ~ ǔŋ~ba   gyab~ a~ soŋ~ǒŋ  la.

            Have gone away crossing mountain passes and land.

    བསྭོ་~འོ~~~~

    sò~ǒ~~~~

ཕུག་~ བསམ་~ སེམས་~ ལ་~ ཡོད་~ འོད~ དེ~ འེ~ལ

pug~ sam~ sem~ la~ yod~ ǒd~ de~ e~la.

Long-term thoughts in my mind.

        བསྭོ་~འོ~~~~

        sò~ǒ~~~~

    ཕུག་~ བསམ་~ སེམས་~ ལ་~ ཡོད་~ འོད~ དེ~ འེ~ལ

    pug~ sam~ sem~ la~ yod~ ǒd~ de~ e~la

    Long-term thoughts in my mind,

        ཚེ་~རིང་   མཚོ་~མོ་   ལ་~  ཟེར་~ ན~།

        ce~riŋ   cò~mo   la~  ser~ na~.

        It is called the ‘Lake of Long Life.’

            ལ་~ ~དང་  ལུང་~ འུང~པ་   རྒྱབ་~ འ~ སོང་~

            la~ a~daŋ  luŋ~ ǔŋ~ba   gyab~ a~ soŋ~la

            Have gone away crossing mountain passes and land,

        སྤང་~རྒྱན་   མེ་~ཏོག་   ལ་~  ཟེར་~ན།

        baŋ~gyán   me~tog   la~  sěr~na.

        It is also called the ‘Flower Ornament of the Meadows.’

            ལ་~ ~དང་  ལུང་~ འུང~པ་   རྒྱབ་~ འ~ སོང་~འོང  ལ

            la~ a~daŋ  luŋ~ ǔŋ~ba   gyab~ a~ soŋ~ǒŋ  la.

            Have gone away crossing mountain passes and land,

        ཚེ་~རིང་   མཚོ་~མོ་   ལ་~  ཟེར་~ ན~།

        ce~riŋ   cò~mo   la~  ser~ na~.

        It is called the ‘Lake of Long Life.'

            ལ་~ ~དང་  ལུང་~ འུང~པ་   རྒྱབ་~ འ~ སོང་~

            la~ a~daŋ  luŋ~ ǔŋ~ba   gyab~ a~ soŋ~la

            Have gone away crossing mountain passes and land,

        སྤང་~རྒྱན་   མེ་~ཏོག་   ལ་~  ཟེར་~ན།

        baŋ~gyán   me~tog   la~  sěr~na.

        It is also called the ‘Flower Ornament of the Meadows.’

            ལ་~ ~དང་  ལུང་~ འུང~པ་   རྒྱབ་~ འ~ སོང་~འོང  ལ

            la~ a~daŋ  luŋ~ ǔŋ~ba   gyab~ a~ soŋ~la.

            Have gone away crossing mountain passes and land.