Tseringlo

ཚེ་རིང་ལོ།

Phurdon

ཕུར་སྒྲོན།

Autoplay

ཚེ་རིང་ལོ།
ce-riŋ-lo

    གཞས་ཚིག་གདངས་    དམངས།

    གཞས་མ་        ཕུར་སྒྲོན།

    pur-drón

    འཁྲབ་སྒྲིག་པ་        བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས།

    བསྭོ་འོ˜ ཡག་འ˜ལ

    sò-ǒ~ yag-ǎ~la

        རྣམ་˜ལགས་  ཆང་˜ འངགསོལ་˜  རོགས˜ འོག˜˜˜

        nám~lag  qaŋ~ ǎŋsòl~  rog~ ǒg~~~.

    བསྭོ་འོ˜ ཡག་འ˜ལ

    sò-ǒ~ yag-ǎ~la

        ཆང་˜འངལ་˜  ཚེ་˜རིང་  ལོ˜ འོ˜˜˜

        qaŋ~ǎŋla~  ce~riŋ  lo~ ǒ~~~.

བདག་˜གི་  དྲིན་˜ཆེན་  ཕ་˜འ  མ་˜

dág~gĭ  drĭn˜qen  pa~ǎ    ma~ǎ

    ལགས˜ཡ ཉི་˜འིམ་  འདྲ་˜བྱུང་ ཡག་˜འགརེ་  ལོ˜ འོ˜˜

    lag~ya ñi~ĭma  drà~jyǔŋ yag~ǎgre  lo~ ǒ~~.

        འོ˜ ཆང་˜འངལ་˜  ཚེ་˜རིང་  ལོ˜ འག˜˜˜

        ǒ~ qaŋ~ǎŋla~  ce~riŋ  lo~ ǒ~~~.

            ན་˜ཆུང་ ཚེ་˜རིང་  ལོ˜ འོ˜˜

            na~ǎquŋ ce~riŋ  lo~ ǒ~~.

    བསྭོ་འོ˜ ཡག་འ˜ལ

    sò-ǒ~ yag-ǎ~la

        རྣམ་˜ལགས་  ཆང་˜ འངགསོལ་˜  རོགས˜ འོག˜˜˜

        nám~lag  qaŋ~ ǎŋsòl~  rog~ ǒg~~~.

    བསྭོ་འོ˜ ཡག་འ˜ལ

    sò-ǒ~ yag-ǎ~la

        ཆང་˜འངལ་˜  ཚེ་˜རིང་  ལོ˜ འོ˜˜˜

        qaŋ~ǎŋla~  ce~riŋ  lo~ ǒ~~~.

བདག་˜གི་  ཆུང་˜འདྲིས་  བྱམས་˜འམ  པ་˜

dág~gĭ  quŋ~drìs  jyǎm~ǎm    ba~ǎ

    ལགས˜ཡ ཟླ˜བ་  འདྲ་˜བྱུང་ ཡག་˜འགརེ་  ལོ˜ འོ˜˜

    lag~ya dá~ǎwa  drà~jyǔŋ yag~ǎgre  lo~ ǒ~~.

        འོ˜ ཆང་˜འངལ་˜  ཚེ་˜རིང་  ལོ˜ འོ˜˜˜

        ǒ~ qaŋ~ǎŋla~  ce~riŋ  lo~ ǒ~~~.

            ན་˜ཆུང་ ཚེ་˜རིང་  ལོ˜ འོ˜˜

            na~ǎquŋ ce~riŋ  lo~ ǒ~~.

    བསྭོ་འོ˜ ཡག་འ˜ལ

    sò-ǒ~ yag-ǎ~la

        རྣམ་˜ལགས་  ཆང་˜ འངགསོལ་˜  རོགས˜ འོག˜˜˜

        nám~lag  qaŋ~ ǎŋsòl~  rog~ ǒg~~~.

    བསྭོ་འོ˜ ཡག་འ˜ལ

    sò-ǒ~ yag-ǎ~la

        ཆང་˜འངལ་˜  ཚེ་˜རིང་  ལོ˜ འགའོ˜˜˜

        qaŋ~ǎŋla~  ce~riŋ  lo~ ǒ~~~.

བདག་˜གི་  ཡུལ་˜མི་  སྤུན་˜འུན  ཟླ་˜

dág~gĭ  yul~mi  bun~ǔn    dá~ǎ

    ལགས˜ཡ སྐར˜ཚོགས་  འདྲ་˜བྱུང་ ཡག་˜འགརེ་  ལོ˜ འོ˜˜

    lag~ya gar~ǎcog  drà~jyǔŋ yag~ǎgre  lo~ ǒ~~.

        འོ˜ ཆང་˜འངལ་˜  ཚེ་˜རིང་  ལོ˜ འོ˜˜˜

        ǒ~ qaŋ~ǎŋla~  ce~riŋ  lo~ ǒ~~~.

            ན་˜ཆུང་ ཚེ་˜རིང་  ལོ˜ འོ˜˜

            na~ǎquŋ ce~riŋ  lo~ ǒ~~.

    བསྭོ་འོ˜ ཡག་འ˜ལ

    sò-ǒ~ yag-ǎ~la

        རྣམ་˜ལགས་  ཆང་˜ འངགསོལ་˜  རོགས˜ འོག˜˜˜

        nám~lag  qaŋ~ ǎŋsòl~  rog~ ǒg~~~.

    བསྭོ་འོ˜ ཡག་འ˜ལ

    sò-ǒ~ yag-ǎ~la

        ཆང་˜འངལ་˜  ཚེ་˜རིང་  ལོ˜ འོ˜˜˜

        qaŋ~ǎŋla~  ce~riŋ  lo~ ǒ~~~.

ལ་˜མོ་  ཕར་˜ཕར་  བརྒྱབ་˜འ  ནས་˜འས

la~mo  par~par  gyáb~ǎ    nas~ǎs

    གསུང་˜འུངསྐད་  ཚུར་˜ཚུར་ སྙན་˜འནབྱུང་  ཡག་˜འགརེ་  ལོ˜ འོ˜˜

    sùŋ~ǔŋgad  cur~cur  ñàn~ǎnjyǔŋ yag~ǎgre  lo~ ǒ~~.

        འོ˜ ཆང་˜འངལ་˜  ཚེ་˜རིང་  ལོ˜ འག˜˜˜

        ǒ~ qaŋ~ǎŋla~  ce~riŋ  lo~ ǒ~~~.

            ན་˜ཆུང་ ཚེ་˜རིང་  ལོ˜ འོ˜˜

            na~ǎquŋ ce~riŋ  lo~ ǒ~~.