Tsesog Tanling

ཚེ་སྲོག་གི་བརྟན་བརླིང་།

Stable Life

Norzin Kyi

ནོར་འཛིན་སྐྱིད།

Autoplay

ཚེ་སྲོག་གི་བརྟན་བརླིང་།
ce-sòg dan-líŋ

    ཚིག་        རིག་པའི་སྨྱུག་གླིང་།

    དབྱངས་        བསྟན་འཛིན།

    གླུ་མ་        ནོར་འཛིན་སྐྱིད།

   nor-zìn gyid

    ཧེ་~འེ~

    he~e~

རང་~འང་~ རིགས་~འི~  མེས་~འེ~ པོའི་~འི་~ བླ་~མཁར་~འ~ རུ~~~~

raŋ~ǎŋ~ rig~ĭ~  mes~ě~ boi~ĭ~ lá~kàr~ǎ~ ru~~~~,

    རིག་~འི~ གཞུང་~འུང~ ནོར་~འོ~ གྱི་~འི~ བང་~མཛོད་~འོ~ སྐྱིལ~~~~

    rig~ĭ~ xúŋ~ǔŋ~ nor~ǒ~ gyĭ~ĭ~ bǎŋ~zòd~ǒ~ gyil~~~~.

        བརྩེ་~བ་  དྲོན་~མོའི་  ཁ་~ཕྱོགས་  རྩེན~།

        ze~va  drǒn~moi  ka~qyog  zen~,

            བརྩེ་~བ་  དྲོན་~མོའི་  ཁ་~ཕྱོགས་  རྩེན~།

            ze~va  drǒn~moi  ka~qyog  zen~,

                བདེན་~དོན་  དག་~མའི་  གཟི་~འི~ བྱིན་~འིན~ འཆར~།

                dén~dǒn  dǎg~mai  sí~ĭ~ jyĭn~ĭn~ qàr~.

    ཧེ་~འེ~

    he~e~

གངས་ ~འང་~ དཀར་~འ~ ལྷུན་~འུན~ པོའི་~འི་~ ཁྱིམ་~གཞི་~འི་~ རུ~~~~

gǎŋ ~ǎŋ~ gar~ǎ~ lhun~ǔn~ boi~i~ kyim~xí~i~ ru~~~~,

    ཕ་~འ~ མེས་~འེ~ གཅིག་~འི~ པའི་~འི~ མིང་~སྲིང་~འིང~ འཛོམས~~~~

    pa~ǎ~ mes~ě~ jig~ĭ~ bai~ĭ~ miŋ~sìŋ~ĭŋ~ zòm~~~~.

        ཕན་~སེམས་  མྱུ་~གུའི་  ལང་~འཚོ་  འཐུགས~།

        pan~sem  ñú~gǔi  laŋ~cò  tùg~,

            ཕན་~སེམས་  མྱུ་~གུའི་  ལང་~འཚོ་  འཐུགས~།

            pan~sem  ñú~gǔi  laŋ~cò  tùg~,

                དཔའ~འཛངས་  ལྡན་~པའི་  རིགས་~འི་~ རྒྱུད~འུད~ ཡོད~ ~

                ba~zàŋ  dán~bai  rig~ĭ~gyúd~ud~ yod~ ~.

        ཧེ་~ འེ~     ཡ་~ རི~ ལོ~ འོ~ ཡ་~རི་  འི~  ལོ~~།

        he~ ě~     ya~ ri~ lo~ ǒ~ ya~ri ĭ~ lo~~

            ཕན་~སེམས་  མྱུ་~གུའི་  ལང་~འང་~ འཚོ་~འོ~ འཐུགས~ ~

            pan~sem  ñú~gǔi  laŋ~cò  tùg~,

                དཔའ་~འཛངས་  ལྡན་~པའི་  རིགས་~འིག~ རྒྱུད་~འུད~  ཡོད~~

                ba~zàŋ  dán~bai  rig~ĭ~ gyúd~ǔd~ yod~ ~.

    ཧེ་~འེ~

    he~e~

དུས~འུ་~ རབས་~འ~  གསར་~འ~ པའི་~འི་~ སྒོ་~ཁྱིམ་~འིམ~ ཀློང་~~~~

dǔs~ǔ~ rab~ ~  sàr~ǎ~ bai~ĭ~ gó~kyim~im~ lóŋ~~~~,

    མཐུན་~འུན~ སྒྲིལ་~འི~ ཟབ་~འ~ མོའི་~འི~ བརྟན་~རྩ་~འ~ བརླིང་~~~~

    tùn~un~ dríl~ĭ~ sǎb~ǎ~ moi~ĭ~ dan~za~líŋ~~~~.

        རང་~སྐད་  གཙང་~མའི་  བག་~ཆགས་  བཀྲ~

        raŋ~gad  zaŋ~mai  bag~qag  dra~

            རང་~སྐད་  གཙང་~མའི་  བག་~ཆགས་  བཀྲ~།

            raŋ~gad  zaŋ~mai  bag~qag  dra~

                 སྔོན་~ཐོན་  དཔའ་~བོའི་  གཤིས་~འི~ ཀ་~འ~ བཙན~།

                ŋòn~ton  ba~voi  xìs~ĭ~ ka~ǎ~ zan~.

    ཧེ་~འེ~

    he~e~

བྱམས་~འམ~ ལྡན་~འན~  ཨ་~འ~ མའི་~འི་~ རུམ་~ཁུགས་~འུག~ ལ~~~~

jyǎm~ǎm~ dán~ǎ~  a~ǎ~ mai~ĭ~ rum~kug~ug~ la~~~~,

    དྭངས་~འང~ སེམས་~འེམ~ འོ་~འོ~ མའི་~འི~ འཛུམ་~ཞལ་  བཞད~~~~

    dǎŋ~ǎn~ sem~em~ hǒ~ǒ~ mai~ĭ~ zùm~xǎl  xád~~~~.

        དྲོད་~འཇམ་  སྟེར་~བའི་  ལག་~ཟས་  དང་~།

        drǒd~jàm  der~vai  lag~ sǎs~  dǎŋ~,

            དྲོད་~འཇམ་  སྟེར་~བའི་  ལག་~ ཟས་~  དང་~།

            drǒd~jàm  der~vai  lag~ sǎs~  dǎŋ~,

                ཀུན་~ཕན་  བསླབ་~བྱའི་  ངག་~འག~ དབྱངས་~འང~  འདུག~

                gun~pan  làb~jyǎi  ŋag~ǎg~ yáŋ~~  dùg~.

        ཧེ་~ འེ~     ཡ་~ རི~ ལོ~ འོ~  ཡ་~རི་  འི~  ལོ~~།

        he~ ě~     ya~ ri~ lo~ ǒ~ ya~ri ĭ~ lo~~

            དྲོད་~འཇམ་  སྟེར་~བའི་  ལག་~ ཟས་~  དང་~།

            drǒd~jàm  der~vai  lag~sǎs  dǎŋ~,

                ཀུན་~ཕན་  བསླབ་~བྱའི་  ངག་~འག~ དབྱངས་~འང~  འདུག~

                gun~pan  làb~jyǎi  ŋag~ǎg~ yáŋ~~  dùg~.