Tsesoggi Bodpa

ཚེ་སྲོག་གི་འབོད་པ།

Call for Life

Samkho

བསམ་ཁོ།

Autoplay

ཚེ་སྲོག་གི་འབོད་པ།
cesòg-gi bòd-ba
Call for Life

                            བསམ་ཁོ།

                                sàm-ko

ང་~  ཡི་~   ཕ་~གཞིས~  །

ŋa~  yi~    pa~xís~  ,

My family, the estate of my father,

    རི་རབ་~དང་ གཙང་~པོ་ རྒས་~ སོང་~ །

    ri-rab~ dăŋ zaŋ~bo gás~   soŋ~.

    And the majestic mountains and rivers have grown old.

        ང་~ ཡི་~ མ་~ ~ཁྱིམ~ །

        ŋa~  yi~    ma~    ~kyim~  

        My mother’s family home

            ས་~སྒང་~གི་    སྐྱི་~བགས    ཟད་~  སོང་~  །

            sa~gáŋ~gi    gyi~bag    săd~   soŋ~   .

            Has become decrepit and the soil of our land depleted.

གློ་~སྙིང་~གི་    སྟེང་~འོག་    བརྗེ་~དུས ~ །

ló~ñìŋ~gi    deŋ~hŏg    jé~dŭs ~  ,

When the position of the lungs and the heart is inverted *,

    ཟུངས་~ཁྲག་~གི་    རྒྱུ་ ~བ་    འགག་~དུས~  །

    sŭŋ~trag~gi    gyú  ~va   gàg~dŭs ~  ,

    When the circulation of the blood stops,

        ངོ་མཚར་~གྱི་ ལྷ་~ གྲོགས་~ གང་~ ན་~ ཡོད~ །

        ŋo-càr~gyi lha~  drŏg găŋ~  na~  yod~ ?

        Where are our marvelous spiritual companions?

            ལྗང་~མདོག་~གི་ ཚེ་~སྲོག་ གང་~ ན་~ ཡོད~ ~ །

            jáŋ~dòg~gi ce~sòg găŋ~  na~  yod~ ~ ?

            Where is the green color of life?

འཇིག་~  རྟེན་~འདི་    འཇིག་~སོང་    མ་~གསུང་~ ~ ~།

jìg~  den~dì    jìg~soŋ  ma~sùŋ~ ~ ~ 

But don’t think that our existence is finished

    དད་~འདུན་~དང་ དམིགས་ ~པ་ གཅིག་ ~ན~ ~ ~།

    dăd~dùn~dăŋ míg  ~ba    jig  ~na~ ~ ~.

    As long as we have the same faith and intention.

        འཇིག་~ རྟེན་~འདི་ འཇིག་~སོང་ མ་~གསུང་~ ~ ~།

        jìg~  den~dì jìg~soŋ ma~sùŋ~ ~ ~ 

        Don’t think that our existence is finished

            དད་~འདུན་~དང་ དམིགས་ ~པ་ གཅིག་ ~ན~ ~ ~།

            dăd~dùn~dăŋ   míg  ~ba    jig  ~na~ ~ ~.

            As long as we have the same faith and intention.

                དད་~འདུན་~དང་ དམིགས་ ~པ་ གཅིག་ ~ན~ ~ ~།

                dăd~dùn~dăŋ   míg  ~ba    jig  ~na~ ~ ~.

                As long as we have the same faith and intention.

ང་~  ཡི་~   གྲོགས་~པོ~  །

ŋa~  yi~    drŏg~bo~  ,

My friends,

    རྡོག་འོག་~ལ་  སེར་~ཁ་  བྱུང་~  ཡང་~  །

    dóg-hŏg~ la   ser~ka   jyŭŋ~   yaŋ~,

    Even if the earth were to crack open under our feet,

        ང་~ ཡི་~ སྤུན་~ ~ཟླ~ །

        ŋa~  yi~    bun~    ~dá~  ,

        My brothers and sisters,

            མགོ་~ཐོག་~གི་ ཉི་~ཟླ་ ནུབ་~ རུང་~ །

            gò~tog~gi ñi~dá    nub~  ruŋ~   ,

            Even if the sun and moon above our head were to vanish,

སེམས་~པ་~དང་     སེམས་~པ་     མཐུན་~ན ~ །

sem~ba~dăŋ    sem~ba    tùn~na~  

If our minds are in harmony

    ལག་~པ་~དང་     ལག་ ~པ་     སྦྲེལ་~ཡོད~  །

    lag~ba~dăŋ    lag  ~ba    drél~yod~  .

    Our hands will be joined **.

ངོ་མཚར་~གྱི་    ལྷ་~   གྲོགས་~    གང་~   ན་~    ཡོད~ །

ŋo-càr~gyi    lha~  drŏg    găŋ~  na~  yod~ ?

Where are our marvelous spiritual companions?

    ལྗང་~མདོག་~གི་ ཚེ་~སྲོག་ གང་~ ན་~ ཡོད~ ~ །

    jáŋ~dòg~gi ce~sòg găŋ~  na~  yod~ ~ ?

    Where is the green color of life?

འཇིག་~  རྟེན་~འདི་    འཇིག་~སོང་    མ་~གསུང་~ ~ ~།

jìg~  den~dì    jìg~soŋ  ma~sùŋ~ ~ ~ 

But don’t think that our existence is finished

    དད་~འདུན་~དང་    དམིགས་  ~པ་    གཅིག་  ~ན~ ~ ~།

    dăd~dùn~dăŋ   míg  ~ba    jig  ~na~ ~ ~.

    As long as we have the same faith and intention.

        འཇིག་~  རྟེན་~འདི་    འཇིག་~སོང་    མ་~གསུང་~ ~ ~།

        jìg~  den~dì    jìg~soŋ  ma~sùŋ~ ~ ~ 

        But don’t think that our existence is finished

            དད་~འདུན་~དང་    དམིགས་  ~པ་    གཅིག་  ~ན~ ~ ~།

            dăd~dùn~dăŋ   míg  ~ba    jig  ~na~ ~ ~.

            As long as we have the same faith and intention.

                དད་~འདུན་~དང་ དམིགས་ ~པ་ གཅིག་ ~ན~ ~ ~།

                dăd~dùn~dăŋ   míg  ~ba    jig  ~na~ ~ ~.

                As long as we have the same faith and intention.

འཇིག་~  རྟེན་~འདི་    འཇིག་~སོང་    མ་~གསུང་~ ~ ~

jìg~  den~dì    jìg~soŋ  ma~sùŋ~ ~ ~ 

But don’t think that our existence is finished

    དད་~འདུན་~དང་    དམིགས་  ~པ་    གཅིག་  ~ན~ ~ ~།

    dăd~dùn~dăŋ   míg  ~ba    jig  ~na~ ~ ~.

    As long as we have the same faith and intention.

        འཇིག་~  རྟེན་~འདི་    འཇིག་~སོང་    མ་~གསུང་~ ~ ~།

        jìg~  den~dì    jìg~soŋ  ma~sùŋ~ ~ ~ 

        Don’t think that our existence is finished

            དད་~འདུན་~དང་    དམིགས་  ~པ་    གཅིག་  ~ན~ ~ ~།

            dăd~dùn~dăŋ   míg  ~ba    jig  ~na~ ~ ~.

            As long as we have the same faith and intention.

                དད་~འདུན་~དང་    དམིགས་  ~པ་    གཅིག་  ~ན~ ~ ~།

                dăd~dùn~dăŋ   míg  ~ba    jig  ~na~ ~ ~.

                As long as we have the same faith and intention.

                    དད་~འདུན་~དང་    དམིགས་    ~པ་    གཅིག་    ~ན~    ~    ~།

                     dăd~dùn~dăŋ míg  ~ba    jig  ~na~ ~ ~.

                    As long as we have the same faith and intention.

                        དད་~འདུན་~དང་    དམིགས་  ~པ་    གཅིག་  ~ན~ ~ ~།

                        dăd~dùn~dăŋ   míg  ~ba    jig  ~na~ ~ ~.

                        As long as we have the same faith and intention.

* In other words, when the signs of death manifest.

** Meaning it is possible to be helped by spiritual friends.