Tsolnyeg

འཚོལ་སྙེག

Pursuing the Quest

Riga

རི་དགའ།

Autoplay

འཚོལ་སྙེག
còl-ñèg
Pursuing the Quest

    གཞས་ཚིག་    སྨིན་དབུས་པོ།

    གཞས་གདངས་    ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།

    གཞས་པ་    རི་དགའ།

    ri-gá

དུས་~རབས་    གསར་~པའི་    བདག་~པོ འོ~འོ།

dǔs~rab    sàr~bai    dág~bo   ǒ~ǒ,

Owners of these modern times,

    ང་~ཡི་   མིང་~སྲིང་   ཚོ~~~

    ŋa~yi   miŋ~sìŋ   co~~~!

  Oh, my brothers and sisters,

འགྲམ་~ འམ་པ་   ལག་~པས་   སྐྱོར་~བཞིན འིན~

dràm~ ǎm-ba   lag~bas   gyor~xín ĭn~,

Cupping your cheeks in your hands,

    དབུགས་~ འུག ~ སྟོད་~ལ་   འཐེན~ འེན~

    wúg~ ǔg ~ dod~la   tèn~ ěn~,

  Breathe deeply into your chest,

        སེམས་~ འེམ~ བཀུག་~ནས་   ལྟོས~ ~

        sem~ ěm~ gug~nas   dos~ ~!

    Focus your mind and consider!

འཛམ་~ འམ་གླིང་~   མདུན་~སྐྱོད་ལ་   བང་~རྩལ་   འགྲན~།

zàm~ ǎm-líŋ~   dùn~gyod-la   bǎŋ~zal   dràn~,

Compete with those who go forward in this world,

    ལོ་~ འོ་རྒྱུས་  སྔོག་~བཞིན།  གནས་~ འས་བབས་  གླེང་~བཞིན་  འགྲོ~།

    lo~ ǒ-gyús  ŋòg~xín,  nás~ ǎs-bǎb  léŋ~xín  drò~.

  Go forward, investigating history and talking about the present situation.

ཕུགས་~འདུན་  འུ་དགོས།   ཁ་~ཕྱོགས་  འུ་འཚོལ།

pug~dùn  ǔ-gós,   ka~qyog  ǔ-còl.

We need a long-term goal, we need to find the right direction.

    བསམ་~ འམ་བློ་   གསར་~པ་  ཡིས~~~

    sàm~ ǎm-lo   sàr~ba  yis~~~,

  With a new way of thinking,

        ཐོད་~རྒལ་ འ་བྱེད།   སྤོབས་~པ་ འ་སྐྱེད།

        tod~gál ǎ-jyěd,   bob~ba ǎ-gyed,

    Go straight ahead and take courage,

ཡ་~ འ་ཆུང་   སེམས་~པ་   རེ་~ འེ་བའི་   དབུགས་~ཀྱིས་  སྐྱོངས~~~

ya~ ǎ-quŋ   sem~ba   re~ ě-vai   wúg~gyis  gyoŋ~~~,

Sustain our desire with the breath of hope,

    དཔའ་~ངར་  འ་དང་།  གདོང་~མཆོང་  འང་བཅས།

    ba~ŋar  ǎ-dǎŋ,    dóŋ~qòŋ  ǎŋ-jas,

  Bravely and together at the forefront,

        ཡིད་~ འི་ཆེས་  བསྐྱེད་~བཞིན་  རེ་~ འེ་བས་  ཁེངས~བཞིན་   འགྲོ~~~

        yid~ ĭ-qes  gyed~xín  re~ ě-vas  keŋ~xín  drò~~~.

    Develop confidence and go forward full of hope.

བརྩེ་~གདུང་   མཚོ་~ལས་   ཟབ་~པའི  འི~འི །

ze~dúŋ  cò~las   sǎb~bai  ĭ~ĭ ,

You, whose love is more profound than the ocean,

    ང་~ཡི་   སྤུན~ཟླ་   ཚོ~~~

    ŋa~yi   bun~dá   co~~~!

  Oh, my brothers!

བསམ་~ འམ་ གཞིག་   སྒོ་~མོ་   ཕྱེ་~བཞིན འིན །

sàm~ ǎm-xíg   gó~mo   qye~xín ĭn ,

Opening the gate of reflection,

    བློ~ འོ ~ རྣལ་~དུ་   ཕོབས~ འོ~

    ló~ ǒ~   nál~dǔ   pob~ ǒ~!

  Be calm!

        ཤུགས་~ འུག~ ཡོད་~དགུ་   ཕྱུངས~ ~

        xug~ ǔg~ yod~gú   qyuŋ~ ~,

    Gather all your strength,

མི་~ འི་ཚེའི་~   གཟི་~བརྗིད་   ཤེས་~རིག་   འཚོལ~།

mi~ ĭ-cei~   sí~jíd-la   xes~rig   còl~.

Search for culture, the splendor of life.

    སྲོལ་~ འོ་བཟང་ སྐྱོང་~བཞིན།  ཚན་~ འན་རིག་ གསོག་~བཞིན་  འགྲོ~~~

    sòl~ ǒ-sáŋ  gyoŋ~xín,    can~ ǎn-rig  sòg~xín   drò~~~ .

  Maintaining good traditions, accumulate scientific knowledge and go forward.

རྣམ་~རིག་  འི་སྒྲིམས།   བརྩོན་~པ་  འ་སྐྱེད།

nám~rig  ĭ-drím!   zon~ba   ǎ-gyed!

Strengthen your intelligence, be diligent!

    དམ་~ འམ་བཅའ་   བརྟན་~པོ་  ཡིས~~~

    dǎm~ ǎm-ja   dan~bo  yis~~~,

  With firm commitment,

        སློབ་~སྦྱོང་ འོང་བྱེད།   འཇོན་~ཐང་ འང་སྐྲུན།

        lòb~jyóŋ  ǒŋ-jyěd,   jòn~taŋ  ǎŋ-drun!

    Study! Develop your skills.

མ་~ འ་འོངས་   བདེ་~སྐྱིད་   འཆར་~ འ་གཞི་   ཐིག་~ལ་  འདེབས~~~

ma~ ǎ-hǒŋ   dé~gyid   qàr~ ǎ-xí   tig~la  dèb~~~.

Develop a clear plan for our future happiness.

    ཕུགས་~བསམ་  འམ་དང་།  རེ་~སྙེག་  འེག་བཅས།

    pug~sàm  ǎm-dǎŋ,    re~ñèg  ěg-jas,

  With conviction and pursuing your hope,

        མངོན་~ འོནའགྱུར་  བསུ་~བཞིན་  རྒྱལ་~ འ་ཁ་  ལེན་~བཞིན་   འགྲོ~~~

        ŋón~ ǒn-gyùr  sù~xín gyál~ ǎ-ka leŋ~xín drò ~~~.

    Welcome its realization and proceed to victory.

རྣམ་~རིག་ འི་སྒྲིམས། བརྩོན་~པ་ འ་སྐྱེད།

nám~rig ĭ-drím!   zon~ba ǎ-gyed!

Proceed to victory!

    དམ་~ འམ་བཅའ་   བརྟན་~པོ་  ཡིས~~~

    dǎm~ ǎm-ja   dan~bo  yis~~~.

  Strengthen your intelligence, be diligent.

        སློབ་~སྦྱོང་ འོང་བྱེད།   འཇོན་~ཐང་ འང་སྐྲུན།

        lòb~jyóŋ  ǒŋ-jyěd,   jòn~taŋ  ǎŋ-drun,

    With firm commitment,

མ་~ འ་འོངས་   བདེ་~སྐྱིད་   འཆར་~ འ་གཞི་   ཐིག་~ལ་  འདེབས~~~

ma~ ǎ-hǒŋ   dé~gyid   qàr~ ǎ-xí   tig~la  dèb~~~.

Study! Develop your skills.

ཕུགས་~བསམ་ འམ་དང་།  རེ་~སྙེག་ འེག་བཅས།

pug~sàm   ǎm-dǎŋ,    re~ñèg  ěg-jas.

Develop a clear plan for our future happiness.

མངོན་~ འོན་འགྱུར་   བསུ་~བཞིན་   རྒྱལ་~ འ་ཁ་   ལེན་~བཞིན་   འགྲོ~~~

ŋòn~ ǒn-gyùr   sù~xín   gyál~ ǎ-ka   leŋ~xín    drò~~~,

With conviction and pursuing your hope,

    རྒྱལ་~ འ་ཁ་   ལེན་~བཞིན་   འགྲོ~~~

    gyál~ ǎ-ka   leŋ~xín    drò~~~.

  Welcome its realization and proceed to victory.