Tsongkhai Metok

ཙོང་ཁའི་མེ་ཏོག

The Flower of Tsongkha

Lewang Lhamo

ལས་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

ཙོང་ཁའི་མེ་ཏོག
zoŋ-kai me-dog
The Flower of Tsongkha

    ལས་དབང་ལྷ་མོ།

    las-wáŋ lha-mo

ང་~ འ་ནི་   ཕ་གཞིས་   ཙོང་~ འང་ཁའི་~  བོད་~ འོ་མོ་   ཆུང་~ འུ་ཆུང་   ཡིན~ །

ŋa~ a ni   pa-xís   zoŋ~ ǎŋ kai~  bǒd~ ǒ mo   quŋ~ ǔ quŋ   yin~ .

I am a small Tibetan girl from the Tsongkha family estate.

    ཡབ་~ འ་རྗེ་   བློ་བཟང་  གྲགས་~ འག་པའི་~  ཚ་མོ་~ འོ~  ཆུང་~ འུ་ཆུང་  ཡིན~ །

    yab~ ǎ jé  ló-sáŋ   drǎg~ǎg bai~  ca-mo~ ǒ~  quŋ~ ǔ quŋ   yin~ .

    I am a young descendant of the venerable father, Lobsang Tragpa.

ཙོང་ཁའི་   སྐྱེས་རི་   བུ་~ འུ་མོའི་   ཨ་~ འ་ཁུའི་   གཟི་~  བརྗིད་~  ཡིན~ །

zoŋ-kai   gyes-ri   bǔ~ ǔ moi   a~ ǎ kui   sí~  jíd~  yin~ ,

The place of Kyeri in Tsongkha is the magnificence of my paternal uncles,

    ཙོང་ཆུ་   སྔོན་མོ་   བུ་~ འུ་མོའི་   མ་~ འ་སྲུའི་   བྱམས་~ སེམས་~  ཡིན~ །

    zoŋ-qu   ŋòn-mo   bǔ~ ǔ moi   ma~ ǎsùi   jyǎm~  sem~ yin~ ,

    The blue Tsongchu river is the loving mind of my mother and maternal aunts,

ཙོང་ཁ་   སྡེ་བརྒྱད་   བུ་~ འུ་ མོའི་   རུ་~ འུ་སྡེ་   ཕྲ་~ འ་མོ་   ཡིན~ །

zoŋ-ka   dé-gyád   bǔ~ ǔ moi   ru ~ ǔ dé   tra~ ǎmo   yin~ .

The eight districts of Tsongkha are my small groups of nomad tents.

    ཕ་གཞིས་   ཙོང་ཁ་   ནམ་~ ཡང་~  བུ་~ འུ་མོའི་   རྨི་~ འི་ལམ་   ཡིན~ །

    pa-xis   zoŋ-ka   nam~ yaŋ~  bǔ~ ǔ moi   mí~ ĭ lam   yin~ .

    The Tsongkha family estate is always in my dreams.

      བསྭོ་~ ཡ་ལ་  བསྭོ་~འོ~།   ཡ་~ ལ་~ནི་   བསྭོ~འོ~ །

      sò~ ya-la  sò~ǒ~,   ya~ la~ni   sò~ǒ~ .

          བསྭོ་~ ཡ་ལ་  བསྭོ་~འོ~།   ཡ་~ ལ་~ནི་   བསྭོ~འོ~ །

          sò~ ya-la  sò~ǒ~,   ya~ la~ni   sò~ǒ~ .

 ཙོང་ཁ་   སྡེ་བརྒྱད་   བུ་~ འུ་མོའི་   རུ་~ འུ་སྡེ་   ཕྲ་~ འ་མོ་   ཡིན~ །

zoŋ-ka   dé-gyád   bǔ~ ǔ moi   ru ~ ǔ dé   tra~ ǎ mo   yin~ ,

The eight districts of Tsongkha are my small groups of nomad tents.

    ཕ་གཞིས་   ཙོང་ཁ་   ནམ་~ ཡང་~   བུ་~ འུ་མོའི་   རྨི་~ འི་ལམ་   ཡིན~ །

     pa-xis   zoŋ-ka   nam~ yaŋ~  bǔ~ ǔ moi   mí~ ĭ lam   yin~ .

    The Tsongkha family estate is always in my dreams.

ང་~ འ་ནི་   ཕ་གཞིས་   ཙོང་~ འང་ཁའི་~  བོད་~ འོ་མོ་   ཆུང་~ འུ་ཆུང་   ཡིན~ །

ŋa~ a ni   pa-xís   zoŋ~ ǎŋ kai~  bǒd~ ǒ mo   quŋ~ ǔ quŋ   yin~ .

I am a small Tibetan girl from the Tsongkha family estate.

    ཡབ་~ འ་རྗེ་   བློ་བཟང་  གྲགས་~འག་པའི་~  ཚ་མོ་~ འོ~  ཆུང་~ འུ་ཆུང་  ཡིན~ །

    yab~ ǎ jé   ló-sáŋ   drǎg~ǎg bai~  ca-mo~ ǒ~ quŋ~ ǔ quŋ yin~ .

    I am a young descendant of the venerable father, Lobsang Tragpa.

ཀ་ཁ་ ག་ང་   བུ་~ འུ་མོའི་   ལུས་~ འུ་ཀྱི་   སྲུང་~  འཁོར་~  ཡིན~ །

ga-ka   ga-ŋa   bǔ~ ǔ moi   lus~ ǔ gyi   suŋ~  kòr~  yin~ .

The letters of the alphabet, ka, kha, ga, nga are the protective circle of my body.

    ཕ་སྐད་   གཙང་མ་  བུ་~ འུ་མོའི་   ངག་~ འག་གི་   བདུད་~  རྩི་~  ཡིན~ །

    pa-gad   zaŋ-ma   bǔ~ ǔ moi   ŋag~ ǎg gi   dud~  zi~  yin~ .

    The pure father language is the nectar of my voice.

འཛམ་གླིང་   ཞི་བདེ་  བུ་~ འུ་མོའི་   ཡིད་~ འི་ཀྱི་   འདུན་~ འུན་མ་~  ཡིན~ །

zàm-líŋ   xĭ-dé   bǔ~ ǔ moi   yid~ ĭ gyi   dùn~ ǔn ma~  yin~ .

The peace of the world is the aspiration of my mind.

    བུ་མོ་   ནམ་ཡང་   ཁ་~ བ་~  བོད་~ འོད་པའི་   མེ་~  ཏོག་~  ཡིན~ །

    bǔ-mo   nam-yaŋ   ka~ va~  bǒd~ ǒd་bai   me~ dog~  yin~ .

    I, a girl, am always the flower of the Tibetans of the Land of Snow.

      བསྭོ་~ ཡ་ལ་  བསྭོ་~འོ~།   ཡ་~ ལ་~ནི་   བསྭོ~འོ~ །

      sò~ ya-la  sò~ǒ~,   ya~ la~ni   sò~ǒ~ .

          བསྭོ་~ ཡ་ལ་  བསྭོ་~འོ~།   ཡ་~ ལ་~ནི་   བསྭོ~འོ~ །

          sò~ ya-la  sò~ǒ~,   ya~ la~ni   sò~ǒ~ .

    འཛམ་གླིང་   ཞི་བདེ་  བུ་~ འུ་མོའི་   ཡིད་~ འི་ཀྱི་   འདུན་~ འུན་མ་~  ཡིན~ །

zàm-líŋ   xĭ-dé  bǔ~ ǔ moi   yid~ ĭ gyi   dùn~ ǔn ma~  yin~ .

The peace of the world is the aspiration of my mind.

        བུ་མོ་   ནམ་ཡང་   ཁ་~ བ་~  བོད་~ འོད་པའི་   མེ་~  ཏོག་~  ཡིན~ །

    bǔ-mo nam-yaŋ   ka~ va~  bǒd~ ǒd bai  me~  dog~  yin~ .

    I, a girl, am always the flower of the Tibetans of the Land of Snow.

          བསྭོ་~ ཡ་ལ་  བསྭོ་~འོ~།   ཡ་~ ལ་~ནི་   བསྭོ~འོ~ །

      sò~ ya-la  sò~ǒ~,   ya~ la~ni   sò~ǒ~ .

              བསྭོ་~ ཡ་ལ་  བསྭོ་~འོ~།   ཡ་~ ལ་~ནི་   བསྭོ~འོ~ །

          sò~ ya-la  sò~ǒ~,   ya~ la~ni   sò~ǒ~ .

    འཛམ་གླིང་   ཞི་བདེ་  བུ་~ འུ་མོའི་   ཡིད་~ འིཀྱི་  འདུན་~ འུན་མ་~   ཡིན~ །

    zàm-líŋ   xĭ-dé  bǔǔ moi   yid~ ĭ gyi   dùn~ ǔn ma~  yin~ .

    The peace of the world is the aspiration of my mind.

        བུ་མོ་   ནམ་ཡང་  ཁ་~ བ་~  བོད་~ འོད་པའི་   མེ་~  ཏོག་~  ཡིན~ །

        bǔ-mo  nam-yaŋ   ka~ va~   bǒd~ ǒd bai  me~  dog~  yin~ .

        I, a girl, am always the flower of the Tibetans of the Land of Snow.

            བུ་མོ་   ནམ་ཡང་  ཁ་~ བ་~  བོད་~ འོད་པའི་   མེ་~  ཏོག་~  ཡིན~ །

            bǔ-mo  nam-yaŋ   ka~ va~   bǒd~ ǒd bai  me~  dog~  yin~ .

            I, a girl, am always the flower of the Tibetans of the Land of Snow.