Tsowa

འཚོ་བ།

Livelihood

Norzin Kyi

ནོར་འཛིན་སྐྱིད།

Autoplay

འཚོ་བ།
cò-va
Livelihood

    ནོར་འཛིན་སྐྱིད།

    nor-zìn gyid

འབྲོག་~པའི་    རྩྭ་~ཐང་   སྟེང་~  འི་གི~།

dròg~bai    za~taŋ   deŋ~  ĭgi~,

For you who live in the pasture lands,

    ཨ་~གཅེས་   འབྲོག་~མོ་   ལོ་~ལོ~~~~།

    a~jes   dròg~mo   lo~lo~~~~!

    Nomad sisters,

འབྲི་~ འི་བརྒྱ་   ལྷས་~ལ་   བསྐོར་~ འོ་ནོ~།

drì~ ĭgyá   lhas~la   gor~ ǒno~,

The hundreds of female yaks grazing in the enclosure,

    ཨ་~གཅེས་   འབྲོག་~མོའི་   གཡང་~རེད~~~~།

    a~jes   dròg~moi  yáŋ~red~~~~.

    Dear nomad sisters, are your fortune.

མར་~ འ་དང་   འོ་~ཞོའི་   འཚོ་~ འོ~  འོ་བ~།

mar~ ǎdǎŋ   hǒ~xǒi   cò~ ǒ~  ǒva~

The livelihood of butter, milk, and yogurt

    ང་~ཚོ་   བོད་~པའི་   ཟས་~རེད~~།

    ŋa~co   bǒd~bai   sǎs~red~~.

    Are the food of us Tibetans.

        མར་~ འ་དང་   འོ་~ཞོའི་   འཚོ་~ འོ~  འོ་བ~།

        mar~ ǎdǎŋ   hǒ~xǒi   cò~ ǒ~  ǒva~

        The livelihood of butter, milk, and yogurt

            ང་~ཚོ་   བོད་~པའི་   ཟས་~རེད~~།

            ŋa~co   bǒd~bai   sǎs~red~~.

            Are the food of us Tibetans.

ཤིང་~ཁང་    གྲུ་~བཞིའི་   ནང་~  འང་ནས~།

xiŋ~kaŋ    drǔ~xíi   naŋ~  annas~,

For you who live in square wooden houses,

    ཨ་~གཅེས་   རོང་~མོ་   ལོ་~ལོ~~~~།

    a~jes   roŋ~mo   lo~lo~~~~!

    Dear sister farmers,

འབྲུ་~ འུ་དྲུག་   ཞིང་~ལ་   བཏབ་~ འ་ནོ~།

drù~ ǔdrǔg   xĭŋ~la   dab~ ǎno~,

Planting the six grains in the fields,

    ཨ་~གཅེས་   རོང་~མོའི་   སྲོལ་~རེད~~~~།

    a~jes   roŋ~moi   sòl~red~~~~.

    Dear sister farmers, is your custom.

སྦྲང་~ འང་དཀར་   རྩམ་~བའི་   འཚོ་~ འོ~  འོ་བ~།

dráŋ~ ǎŋgar   zam~bai   cò~ ǒ~  ǒva~

The livelihood of white honey and tsampa

    ང་~ཚོ་   བོད་~པའི་   ཟས་~རེད~~།

    ŋa~co   bǒd~bai   sǎs~red~~.

    Is the food of us Tibetans.

        སྦྲང་~ འང་དཀར་   རྩམ་~བའི་   འཚོ་~ འོ~  འོ་བ~།

        dráŋ~ ǎŋgar   zam~bai   cò~ ǒ~  ǒva~

        The livelihood of white honey and tsampa

            ང་~ཚོ་   བོད་~པའི་   ཟས་~རེད~~།

            ŋa~co   bǒd~bai   sǎs~red~~.

            Is the food of us Tibetans.

འཛམ་~གླིང་    གཡས་~སུ་   བསྐོར་~  འོ་བའི~།

zàm~líŋ    yás~su   gor~  ǒvai~,

You who go around the world,

    གངས་~ཅན་   བུ་~དང་   བུ་~མོ~~~~།

    gǎŋ~jan   bǔ~dǎŋ   bǔ~mo~~~~!

    Men and women from the Land of Snow,

རིག་~ འི་བའི་   གནས་~ལ་   བརྩོན་~ འོན་དང་~།

rig~ ĭbai   nás~la   zon~ ǒndǎŋ~!

Devote yourselves to our culture!

    ང་~ཚོ་   བོད་~མིའི་   འགན་~རེད~~~~།

    ŋa~co   bǒd~mii   gàn~red~~~~.

    This is the responsibility of us Tibetans.

སྔོན་~ འོན་ཐོན་   གྲལ་~དུ་   ཚུད་~ འུད~  འུ་པ~།

ŋòn~ ǒnton   drǎl~dǔ   cud~ ǔd~  ǔba~

Those who have entered the ranks of the progressives

    ང་~ཚོ་   བོད་~པའི་   རྒྱན་~རེད~~།

    ŋa~co   bǒd~bai   gyán~red~~.

    Are the ornament of us Tibetans.

        སྔོན་~ འོན་ཐོན་   གྲལ་~དུ་   ཚུད་~ འུད~  འུ་པ~།

        ŋòn~ ǒnton   dral~du   cud~ ǔd~  ǔba~

        Those who have entered the ranks of the progressives

            ང་~ཚོ་   བོད་~པའི་   རྒྱན་~རེད~~།

            ŋa~co   bǒd~bai   gyán~red~~.

            Are the ornament of us Tibetans.

                སྔོན་~ འོན་ཐོན་   གྲལ་~དུ་   ཚུད་~ འུད~  འུ་པ~།

                ŋòn~ ǒnton   dral~du   cud~ ǔd~  ǔba~

                Those who have entered the ranks of the progressives

                    ང་~ཚོ་   བོད་~པའི་   རྒྱན་~རེད~~།

                    ŋa~co   bǒd~bai   gyán~red~~.

                    Are the ornament of us Tibetans.