Yangkhor Dzongdruk

གཡང་འཁོར་རྫོང་དྲུག

The Six Prosperity Gathering Districts

Golog group

Autoplay

གཡང་འཁོར་རྫོང་དྲུག
yáŋ-kòr zóŋ-drǔg

    གཞས་ཚིག་    བང་ཏུང་ཧྲན།

    གཞས་གདངས་    གླིང་རྒྱལ་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་ཁྲིད་པ་    དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ།  སྐྱིད་ཁོ།

    བརྙན་ལེན་པ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་བཟོ་བ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  དཔལ་རྒྱས་སེང་གེ།

    gò-log dé-ba

།ནུབ་རྒྱུད་~འུད  ཨ་ཆེན་~འེན  གངས་~འང  རི་~འི  ལ~འ~~~

nub-gyúd~ǔd  a-qen~ěn  gǎŋ~ǎŋ  ri~i  la~ǎ~~~,

།ཨེ་ཊ་~འ  ཀཱ་ཡི་~འི  འཕེལ་~འེ  གཡང་~འང  འཁོར~འོ~~~

e-dra~ǎ  ga-yi~i  pèl~ě  yáŋ~ǎŋ  kòr~ǒ~~~.

།གངས་ལྗོངས་~འོང   རྨ་~འ  སྟོད་~འོད  དར་~ལག་   རྫོང་~འོང~~~

gǎŋ-jóŋ~ǒŋ   má~ǎ  dod~ǒd  dǎr~lag   zóŋ~ǒŋ~~~,

། ཨ~འ  གཡང་~དཀར་   ལུག་~གི་   སྤྲིན་~འིན  དཀར་~འ  འཁྲིགས~~~~

ǎ~ǎ  yáŋ~gar   lug~gĭ   drin~ĭn  gar~ǎ  trìg~~~~.

།བྱང་རྒྱུད་~འུད  རྨ་རྒྱལ་~འ  སྤོམ་~འམ  ར་~  ལ~འ~~~

jyǎŋ-gyúd~ǔd  má-gyál~ǎ  bom~ǒm  ra~ǎ  la~ǎ~~~,

།ཐུལ་དྲུག~འ  འབྲི་མོ~འི  བཞོ་~འོ  གཡང་~འང  འཁོར~འོ~~~

tul-drǔg~ǔg  drì-moi~ĭ  xó~ǒ  yáŋ~ǎŋ  kòr~ǒ~~~.

།སྤང་ལྗོངས་~འོང   དགའ་~འ  བདེ་~འེ  རྨ་~ཆེན་   རྫོང་~འོང~~~

baŋ-jóŋ~ǒŋ   gá~ǎ  dé~ě  má~qen   zóŋ~ǒŋ~~~,

། ཨ~འ  ནོར་~ནག་   མི་~མེད་   ཐང་~འང  མ་~འ  བརྡལ~~~~

ǎ~ǎ  nor~nag   mi~med   taŋ~ǎŋ  ma~ǎ  dal~~~~.

།ལྷོ་རྒྱུད་~འུད  གཉན་པོ་~འོ  གཡུ་~འུ  རྩེ་~  ལ~འ~~~

lho-gyúd~ǔd  ñán-bo~ǒ  yú~ǔ  ze~ě  la~ǎ~~~,

།ལོ་ཞིང~འིང  ཅང་ཤེས་~འེས  དར་~འ  གཡང་~འང  འཁོར~འོ~~~

lo-xĭŋ~ĭŋ  jan-xes~ěs  dǎr~ǎ  yáŋ~ǎŋ  kòr~ǒ~~~.

།སྨན་ལྗོངས་~འོང   གཅིག་~འིག  སྒྲིལ་~འི  པད་~མ་   རྫོང་~འོང~~~

màn-jóŋ~ǒŋ   jig~ĭg  dríl~ĭl  bad~ma   zóŋ~ǒŋ~~~,

། ཨ~འ  ཞིང་~ཕྱུགས་   ལོ་~ལེགས་   དབྱར་~འར  མཚོ་~འོ  རྒྱས~~~~

ǎ~ǎ  xĭŋ~qyug  lo~leg   yár~ǎr  cò~ǒ  gyás~~~~.

།གཡང་འཁོར་~འོ   རྫོང་དྲུག་~འུག  མགོ་~འོ  ལོག་~འོག  ལ~འ~~~

yáŋ-kòr~ǒ  zóŋ-drǔg~ǔg  gò~ǒ  log~ ǒg  la~ǎ~~~,

།དཔག་བསམ་~འམ  ཀུན་འདུས་~འུས  ནོར་~འོ  གཡང་~འང  འཁོར~འོ~~~

bag-sàm~ǎm  gun-dùs~ǔs  nor~ǒ  yáŋ~ǎŋ  kòr~ǒ~~~.

།རུས་རིགས་~འིག   ཆ་~འ  མཐུན་~འུན  དཔལ་~འབྱོར་   འཕེལ་~འེ~~~

rus-rig~ĭg   qa~ǎ  tùn~ǔn  bal~jyòr   pèl~ě~~~,

། ཨ~འ འབྱོར་~ཕྱུག་   ཕུགས་~བསམ་   མངོན་~འོན  འགྱུར་~འུ  ཤོག~~~~

ǎ~ǎ  jyòr~qyug   pug~sàm   ŋòn~ǒn  gyùr~ǔ  xog~~~~.

    ། ཨ~འ འབྱོར་~ཕྱུག་   ཕུགས་~བསམ་   མངོན་~འོན  འགྱུར་~འུ  ཤོག~~~~

    ǎ~ǎ  jyòr~qyug   pug~sàm   ŋòn~ǒn  gyùr~ǔ xog~~~~.