Yangkyi Dudje

དབྱངས་ཀྱི་མདུད་ལྕེ་དམར་པོ།

Rigzin Dolma

རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

དབྱངས་ཀྱི་མདུད་ལྕེ་དམར་པོ།
yaŋ-gyi dùd-je

    གཞས་ཚིག་    ཟླ་འོད།

    གཞས་གདངས་    རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

    rig-zìn dról-ma

    གཞས་མ་    རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

གངས་~འང་དེ་ དཀར་~འ་ཞིང་ གཙང་~ འང~ བ~།

gǎŋ~ǎŋ-dě   gar~ǎ-xĭŋ   zaŋ~ ǎŋ~  va~;

ཆུ་~འུ་དེ་ དྭངས་~འང་ཤིང་ བསིལ་~བ འ~

qu~ǔ-dě dǎŋ~ǎn-xiŋ sìl~va ǎ~;

ང་~འ་ཡི་ ལུས་~འུས་ངག་ ཡིད་~ འི~ གསུམ~།

ŋa~ǎ-yi lus~ǔs-ŋag yid~ i~ sùm~,

གངས་~འང་རི་ ལས་~འས་ཀྱང་ དཀར་~བ་ འ~

gǎŋ~ǎŋ-ri las~ǎs-gyaŋ gar~va ǎ~.

ང་~འ་ཡི་ སྐད་~འད་ངག་ འགུགས་~གསུམ འུམ~

ŋa~ǎ-yi  gad~ǎd-ŋag gùg~sùm ǔm~,

ཆུ་~འུ་བོ་ ལས་~འས་ཀྱང་   དྭངས་~པ འ~

qu~ǔ-vo las~ǎs-gyaŋ   dǎŋ~ba ǎ~.

ང་~འ་ཡང་    གངས་~འང་ཆུའི་ གཞུང་~གི འི~

ŋa~ǎ-yaŋ    gǎŋ~ǎŋ-qui xúŋ~gĭ ĭ~,

དབྱངས་~འང་ཀྱི་ མདུད་~འུད་ལྕེ་ དམར་~པོ་ འོ~

yaŋ~ǎŋ-gyi dùd~ǔd-je már~boǒ~.

        དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~~~

        yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

ང་~འ་ཡི་  སྐད་~འད་ངག་   འགུགས་~གསུམ འུམ~

ŋa~ǎ-yi  gad~ǎd-ŋag   gùg~sùm ǔm~,

ཆུ་~འུ་བོ་   ལས་~འས་ཀྱང་   དྭངས་~པ འ~

qu~ǔ-vo   las~ǎs-gyaŋ   dǎŋ~ba ǎ~.

ང་~འ་ཡང་    གངས་~འང་ཆུའི་   གཞུང་~གི འི~

ŋa~ǎ-yaŋ    gǎŋ~ǎŋ-qui   xúŋ~gĭ ĭ~,

དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~

yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

        དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~~~

        yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

གངས་~འང་སྟོད་ སྤྲིན་~འིན་གྱི་ རི་~འི་ལ འ~

gǎŋ~ǎŋ-dòd drin~ĭn-gyĭ ri~ĭ-la ǎ~,

འཇའ་~འ་ཚོན་ དར་~འ་ཁ་ མཛེས་~འེས་པོ འོ~

jà~ǎ-con dǎr~ǎ-ka zès~ěs-ba ǎ~;

གངས་~འང་འདབ་ ཆུ་~འུ་ཡི་ གཏེར་~འེ་ལ འ~

gǎŋ~ǎŋ-dàb qu~ǔ-yi der~ě-la ǎ~,

འོད་~འོད་གསལ་ ཟེགས་~འེག་མ་ འཕྱོ་~འོ་བ འ~

ǒd~ǒd-sàal zeg~ěg-ma qyo~ǒ-va ǎ~.

ང་~འ་ཡི་ འགྱུར་~འུ་ཉམས་ ལྡེམ་~འེམ་གསུམ འུམ~

ŋa~ǎ-yi  gyùr~ǔ-ñam dém~ěm-sùm ǔm~,

འཇའ་~འ་དང་ འོད་~འོད་ཀྱིས་ ཁེངས་~འེང་པ འ~

jà~ǎ-dǎŋ ǒd~ǒd-gyis keŋ~ěŋ-ba ǎ~.

ང་~འ་ཡང་ འཇའ་~འ་འོད་ གུར་~འུ་གྱི འི~

ŋa~ǎ-yaŋ jàa~ǎ-ǒd gǔr~ǔ-gyĭ ĭ~,

དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~

yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

        དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~~~

        yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

ང་~འ་ཡི་   འགྱུར་~འུ་ཉམས་   ལྡེམ་~འེམ་གསུམ འུམ~

ŋa~ǎ-yi  gyùr~ǔ-ñam dém~ěm-sùm ǔm~,

འཇའ་~འ་དང་   འོད་~འོད་ཀྱིས་   ཁེངས་~འེང་པ འ~

jà~ǎ-dǎŋ ǒd~ǒd-gyis   keŋ~ěŋ-ba ǎ~.

ང་~འ་ཡང་   འཇའ་~འ་འོད་   གུར་~འུ་གྱི འི~

ŋa~ǎ-yaŋ   jàa~ǎ-ǒd   gǔr~ǔ-gyĭ ĭ~,

དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~

yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

        དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~~~

        yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

གངས་~འང་རི་ ལྷུན་~འུན་ཆགས་ ཆེ~འེ་བ འ~

gǎŋ~ǎŋ-ri lhun~ ǔn-qag qe~ě-va ǎ~,

གངས་~འང་ཆུའི་ འབབས་~འ་སྒྲ་ སྙན་~འན་པ འ~

qǎŋ~ǎŋ-qui bàb~ǎ-drá ñàn~ǎn-ba ǎ~.

ང་~འ་ཡི་ གློ་~འོ་སྙིང་ བྲང་~འང་གསུམ འུམ~

ŋa~ǎ-yi ló~ǒ-ñìŋ drǎŋ~ǎŋ-sùm ǔm-~,

ཉི་~འི་ཟླའི་ དབྱིངས་~འིནལ་ བརྩན་~འན་པ འ~

ñi~ĭ-dái yíŋ~ĭn-la zan~ǎn-ba ǎ~.

ང་~འ~ཡི་ འགུགས་~འུག་རྟ་ དབྱངས་~འང་གསུམ འུམ~

ŋa~ǎ-yi   gùg~ǔg-da yáŋ~ǎŋ-sùm ǔm~,

འཛམ་~འམ་བུ་ གླིང་~འིང་ལ་ མཆོད་~འོད་པ འ~

zàm~ǎm-bǔ líŋ~ĭŋ-la qòd~ǒd-ba ǎ~.

ང་~འ་ཡང་ འཛམ་~འམ་བུ་ གླིང་~འེང་གི འི~

zàm~ǎm-bǔ   líŋ~ĭŋ-gi ĭ~,

དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~

yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

        དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~~~

        yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

ང་~འ~ཡི་   འགུགས་~འུག་རྟ་   དབྱངས་~འང་གསུམ འུམ~

ŋa~ǎ-yi   gùg~ǔg-da   yáŋ~ǎŋ-sùm ǔm~,

འཛམ་~འམ་བུ་   གླིང་~འིང་ལ་   མཆོད་~འོད་པ འ~

zàm~ǎm-bǔ   líŋ~ĭŋ-la   qòd~ǒd-ba ǎ~.

ང་~འ་ཡང་   འཛམ་~འམ་བུ་   གླིང་~འེང་གི འི~

zàm~ǎm-bǔ   líŋ~ĭŋ-gi ĭ~,

དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~

yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

    དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~~~

    yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

        དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~

            yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

            དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~~~།

                yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.