Yangkyi Dudje

དབྱངས་ཀྱི་མདུད་ལྕེ་དམར་པོ།

Rigzin Dolma

རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

དབྱངས་ཀྱི་མདུད་ལྕེ་དམར་པོ།
yaŋ-gyi dùd-je

    གཞས་ཚིག་    ཟླ་འོད།

    གཞས་གདངས་    རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

    rig-zìn dról-ma

    གཞས་མ་    རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

གངས་~འང་དེ་   དཀར་~འ་ཞིང་   གཙང་~ འང~  བ~།

gǎŋ~ǎŋ-dě   gar~ǎ-xĭŋ   zaŋ~ ǎŋ~  va~;

ཆུ་~འུ་དེ་   དྭངས་~འང་ཤིང་   བསིལ་~བ འ~

qu~ǔ-dě   dǎŋ~ǎn-xiŋ   sìl~va ǎ~;

ང་~འ་ཡི་   ལུས་~འུས་ངག་   ཡིད་~ འི~  གསུམ~།

ŋa~ǎ-yi   lus~ǔs-ŋag   yid~ i~ sùm~,

གངས་~འང་རི་   ལས་~འས་ཀྱང་   དཀར་~བ་ འ~

gǎŋ~ǎŋ-ri   las~ǎs-gyaŋ   gar~va ǎ~.

ང་~འ་ཡི་  སྐད་~འད་ངག་   འགུགས་~གསུམ འུམ~

ŋa~ǎ-yi  gad~ǎd-ŋag   gùg~sùm ǔm~,

ཆུ་~འུ་བོ་   ལས་~འས་ཀྱང་   དྭངས་~པ འ~

qu~ǔ-vo   las~ǎs-gyaŋ   dǎŋ~ba ǎ~.

ང་~འ་ཡང་   གངས་~འང་ཆུའི་   གཞུང་~གི འི~

ŋa~ǎ-yaŋ   gǎŋ~ǎŋ-qui   xúŋ~gĭ ĭ~,

དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~

yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

        དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~~~

        yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

ང་~འ་ཡི་  སྐད་~འད་ངག་   འགུགས་~གསུམ འུམ~

ŋa~ǎ-yi  gad~ǎd-ŋag   gùg~sùm ǔm~,

ཆུ་~འུ་བོ་   ལས་~འས་ཀྱང་   དྭངས་~པ འ~

qu~ǔ-vo   las~ǎs-gyaŋ   dǎŋ~ba ǎ~.

ང་~འ་ཡང་   གངས་~འང་ཆུའི་   གཞུང་~གི འི~

ŋa~ǎ-yaŋ   gǎŋ~ǎŋ-qui   xúŋ~gĭ ĭ~,

དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~

yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

        དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~~~

        yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

གངས་~འང་སྟོད་   སྤྲིན་~འིན་གྱི་   རི་~འི་ལ འ~

gǎŋ~ǎŋ-dòd   drin~ĭn-gyĭ   ri~ĭ-la ǎ~,

འཇའ་~འ་ཚོན་   དར་~འ་ཁ་   མཛེས་~འེས་པོ འོ~

jà~ǎ-con   dǎr~ǎ-ka   zès~ěs-ba ǎ~;

གངས་~འང་འདབ་   ཆུ་~འུ་ཡི་   གཏེར་~འེ་ལ འ~

gǎŋ~ǎŋ-dàb   qu~ǔ-yi   der~ě-la ǎ~,

འོད་~འོད་གསལ་   ཟེགས་~འེག་མ་   འཕྱོ་~འོ་བ འ~

ǒd~ǒd-sàl   zeg~ěg-ma   qyo~ǒ-va ǎ~.

ང་~འ་ཡི་   འགྱུར་~འུ་ཉམས་   ལྡེམ་~འེམ་གསུམ འུམ~

ŋa~ǎ-yi   gyùr~ǔ-ñam   dém~ěm-sùm ǔm~,

འཇའ་~འ་དང་  འོད་~འོད་ཀྱིས་   ཁེངས་~འེང་པ འ~

jà~ǎ-dǎŋ   ǒd~ǒd-gyis  keŋ~ěŋ-ba ǎ~.

ང་~འ་ཡང་   འཇའ་~འ་འོད་   གུར་~འུ་གྱི འི~

ŋa~ǎ-yaŋ   jàa~ǎ-ǒd   gǔr~ǔ-gyĭ ĭ~,

དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~

yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

        དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~~~

        yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

ང་~འ་ཡི་   འགྱུར་~འུ་ཉམས་   ལྡེམ་~འེམ་གསུམ འུམ~

ŋa~ǎ-yi   gyùr~ǔ-ñam   dém~ěm-sùm ǔm~,

འཇའ་~འ་དང་   འོད་~འོད་ཀྱིས་   ཁེངས་~འེང་པ འ~

jà~ǎ-dǎŋ   ǒd~ǒd-gyis   keŋ~ěŋ-ba ǎ~.

ང་~འ་ཡང་   འཇའ་~འ་འོད་   གུར་~འུ་གྱི འི~

ŋa~ǎ-yaŋ   jàa~ǎ-ǒd   gǔr~ǔ-gyĭ ĭ~,

དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~

yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

        དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~~~

        yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

གངས་~འང་རི་   ལྷུན་~འུན་ཆགས་   ཆེ~འེ་བ འ~

gǎŋ~ǎŋ-ri   lhun~ ǔn-qag   qe~ě-va ǎ~,

གངས་~འང་ཆུའི་   འབབས་~འ་སྒྲ་   སྙན་~འན་པ འ~

qǎŋ~ǎŋ-qui   bàb~ǎ-drá   ñàn~ǎn-ba ǎ~.

ང་~འ་ཡི་   གློ་~འོ་སྙིང་   བྲང་~འང་གསུམ འུམ~

ŋa~ǎ-yi   ló~ǒ-ñìŋ   drǎŋ~ǎŋ-sùm ǔm-~,

ཉི་~འི་ཟླའི་   དབྱིངས་~འིནལ་   བརྩན་~འན་པ འ~

ñi~ĭ-dái   yíŋ~ĭn-la   zan~ǎn-ba ǎ~.

ང་~འ~ཡི་   འགུགས་~འུག་རྟ་   དབྱངས་~འང་གསུམ འུམ~

ŋa~ǎ-yi   gùg~ǔg-da   yáŋ~ǎŋ-sùm ǔm~,

འཛམ་~འམ་བུ་   གླིང་~འིང་ལ་   མཆོད་~འོད་པ འ~

zàm~ǎm-bǔ   líŋ~ĭŋ-la   qòd~ǒd-ba ǎ~.

ང་~འ་ཡང་   འཛམ་~འམ་བུ་   གླིང་~འེང་གི འི~

zàm~ǎm-bǔ   líŋ~ĭŋ-gi ĭ~,

དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~

yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

        དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~~~

        yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

ང་~འ~ཡི་   འགུགས་~འུག་རྟ་   དབྱངས་~འང་གསུམ འུམ~

ŋa~ǎ-yi   gùg~ǔg-da   yáŋ~ǎŋ-sùm ǔm~,

འཛམ་~འམ་བུ་   གླིང་~འིང་ལ་   མཆོད་~འོད་པ འ~

zàm~ǎm-bǔ   líŋ~ĭŋ-la   qòd~ǒd-ba ǎ~.

ང་~འ་ཡང་   འཛམ་~འམ་བུ་   གླིང་~འེང་གི འི~

zàm~ǎm-bǔ   líŋ~ĭŋ-gi ĭ~,

དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~

yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

    དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~~~

    yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

        དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~

        yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.

            དབྱངས་~འང་ཀྱི་   མདུད་~འུད་ལྕེ་   དམར་~པོ་ འོ~~~།

            yaŋ~ǎŋ-gyi   dùd~ǔd-je   már~boǒ~.