Yardro Yardro

ཉག་ཆུའི་སྐོར་བྲོ།

Up to the Mountain

Jampa Yeshe & Karma

གཞས་པ་ བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས་དང་ ཀརྨ།

Autoplay

ཡར་འགྲོ་ཡར་འགྲོ།
yar-drò yar-drò
Up to the Mountain

    གཞས་པ་    བྱམས་པ་ཡེ་ཤེས་དང་ཀརྨ།

    jyǎm-ba ye-xes dǎŋ gar-ma

ཡར་~འ་འགྲོ་  ཡར་~འགྲོ་  གངས་~འང་རིའི་  རྩེ་~ལ་ འགྲོ~~~~ འོ~

yar~ǎ-drò  yar~drò  gǎŋ~ǎŋ-rii  ze~la drò~~~~ ǒ~.

We are going up to the top of the snow mountain.

    བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པ་~  ཤོག

    dra-la~  xis-ba~  xog!

    May good fortune come!

        བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པ་~  ཤོག

        dra-la~  xis-ba~  xog!

        May good fortune come!

    གངས་~འང་རིའི་  རྩེ་~ལ་   གངས་~འང་ལྷ་   མེ་~ཏོག་   བཞད~~~~ འེ~

    gǎŋ~ǎŋ-rii  ze~la  gǎŋ~ǎŋ-lha   me~dog   xád~~~~ ě~.

    On the top of the snow mountain divine snow flowers blossom out.

        གཡང་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

        yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

        Prosperity is manifesting!

            གཡང་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

            yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

            Prosperity is manifesting!

        གངས་~འང་རིའི་  རྩེ་~ལ་   གངས་~འང་ལྷ་   མེ་~ཏོག་   བཞད~~~~ ~

        gǎŋ~ǎŋ-rii  ze~la  gǎŋ~ǎŋ-lha   me~dog   xád.

        On the top of the snow mountain divine snow flowers blossom out.

            གཡང་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

            yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

            Prosperity is manifesting!

                གཡང་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

                yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

                Prosperity is manifesting!

འགྲོ་~འ་ཡར་  འགྲོ་~ཡར  སྤང་~འང་ཐང  སྟེང་~ལ་ འགྲོ~~~~ འོ~

drò~ǎ-yar  drò~yar  baŋ~ǎŋ-taŋ  deŋ~la drò~~~~ ǒ~.

We are going up to the green grassy meadow, the middle place.

    བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པ་~  ཤོག

    dra-la~  xis-ba~  xog!

    May good fortune come!

        བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པ་~ ཤོག

        dra-la~  xis-ba~  xog!

        May good fortune come!

    སྤང་~འང་ཐང་  སྟེང~ནས་   སེར་~འེ་ཆེན་   མེ་~ཏོག་   འཁྲུངས~~~~ འང~

    baŋ~ǎŋ-taŋ  deŋ~nas  ser~ě-qen  me~dog  krùŋ~~~~ ǎŋ~.

    All over the green grassy meadow yellow flowers grow.

        གཡང་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

        yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

        Prosperity is manifesting!

            གཡང་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

            yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

            Prosperity is manifesting!

    སྤང་~འང་ཐང་  སྟེང~ནས་   སེར་~འེ་ཆེན་   མེ་~ཏོག་   འཁྲུངས~~~~

    baŋ~ǎŋ-taŋ  deŋ~nas  ser~ě-qen  me~dog  krùŋ~~~~.

    All over the green grassy meadow yellow flowers grow.

        གཡང་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

        yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

        Prosperity is manifesting!

            གཡང་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

            yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

            Prosperity is manifesting!

འགྲོ་~འ་ཡ་  འགྲོ་~ཡ  ཕ་~འ་ཡུལ་  ཕྱོགས་~ལ་ འགྲོ~~~~ འོ~

drò~ǎ-ya  drò~ya  pa~ǎ-yul  qyog~la drò~~~~ ǒ~.

We are going to our homeland.

    བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པ་~  ཤོག

    dra-la~  xis-ba~  xog!

    May good fortune come!

        བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པ་~ ཤོག

        dra-la~  xis-ba~  jog!

        May good fortune come!

ཕ་~འ་ཡུལ  ཕྱོགས་~ལ་   ཕ་~འ་མ་   བཟང་~འང་པོ་   ཡོད~~~~ འོ~

pa~ǎ-yul  qyog~la  pa~ǎ-ma   sáŋ~ǎŋ-bo   yod~~~~ ǒ~.

In our homeland our good parents are remaining.

    བཀྲ་ལ་~ བྱུང་ཚད་~  ལགས།

    dra-la~  jyǔŋ-cad~  lag!

    All kinds of benefits are manifesting!

        བཀྲ་ལ་~ བྱུང་ཚད་་~  ལགས།

        dra-la~  jyǔn-cad~  lag!

        All kinds of benefits are manifesting!

    ཕ་~འ་ཡུལ  ཕྱོགས་~ལ་   ཕ་~འ་མ་   བཟང་~འང་པོ་   ཡོད~~~~

    pa~ǎ-yul  qyog~la  pa~ǎ-ma   sáŋ~ǎŋ-bo   yod~~~~.

    In our homeland our good parents are remaining.

        བཀྲ་ལ་~ བྱུང་ཚད་~  ལགས།

        dra-la~  jyǔŋ-cad~  lag!

        All kinds of benefits are manifesting!

            སྐྱིད་ལ་~ བྱུང་ཚད་~  ལགས།

            gyid-la~ jyǔŋ-cad~  lag!

            Happiness is manifesting!

འགྲོ་~འ་ཡ་  འགྲོ་~ཡ  རྒྱ་~འ་གྲོང་  ཕྱོགས་~ལ་ འགྲོ~~~~ འོ~

drò~ǎ-ya  drò~ya  gyá~ǎ-drǒŋ  qyog~la drò~~~~  ǒ~.

We are going to town.

    བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པ་~  ཤོག

    dra-la~  xis-ba~  xog!

    May good fortune come!

        བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པ་~ ཤོག

        dra-la~  xis-ba~  xog!

        May good fortune come!

    རྒྱ་~འ་གྲོང་  ཕྱོགས་~ལ་   ངའི་~འི་   བརྩེ་་~གྲོགས་   ཡོད~~~~ འ~

    gyá~ǎ-drǒŋ  qyog~la  ŋai~ĭ   ze~drǒg   yod~~~~ ǎ~.

    In town my dear friend is living.

        གཡང་ལ~   ཆགས་པ~ ཤོག

        yáŋ-la~   qag-ba~  xog!

        May prosperity arise!

            གཡང་ལ~   ཆགས་པ~ ཤོག

            yáŋ-la~   qag-ba~  xog!

            May prosperity arise!

    རྒྱ་~འ་གྲོང་  ཕྱོགས་~ལ་   ངའི~འི   བརྩེ་་~གྲོགས་   ཡོད~~~~

    gyá~ǎ-drǒŋ  qyog~la  ŋai~ĭ   ze~drǒg   yod~~~~.

    In town my dear friend is living.

        གཡང་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

        yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

        Prosperity is manifesting!

            གཡང་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

            yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

            Prosperity is manifesting!

ཡར་~འ་འགྲོ་  ཡར་~འགྲོ་  གངས་~འང་རིའི་  རྩེ་~ལ་ འགྲོ~~~~ འོ~

yar~ǎ-drò  yar~drò  gǎŋ~ǎŋ-rii  ze~la drò~~~~ ǒ~.

We are going up to the top of the snow mountain.

    གཡང་ལ~ མཆེད་པ~ ཤོག

    yáŋ-la~  qèd-ba~  xog!

    May good fortune increase!

        གཡང་ལ~ མཆེད་པ~ ཤོག

        yáŋ-la~  qèd-ba~  xog!

        May good fortune increase!

གངས་~འང་རིའི་  རྩེ་~ལ་   གངས་~འང་ལྷ་   མེ་~ཏོག་   བཞད~~~~ འེ~

    gǎŋ~ǎŋ-rii  ze~la  gǎŋ~ǎŋ-lha   me~dog   xád~~~~ ě~.

    On the top of the snow mountain divine snow flowers blossom out.

    གཡང་ལ~   ཆགས་པ~ ཤོག

    yáŋ-la~  qag-ba~  xog!

    May prosperity arise!

        གཡང་ལ~   ཆགས་པ~ ཤོག

        yáŋ-la~  qag-ba~  xog!

        May prosperity arise!

    གངས་~འང་རིའི་  རྩེ་~ལ་   གངས་~འང་ལྷ་   མེ་~ཏོག་   བཞད~~~~ ~

    gǎŋ~ǎŋ-rii  ze~la  gǎŋ~ǎŋ-lha   me~dog   xád~~~~.

    On the top of the snow mountain divine snow flowers blossom out.

        གཡང་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

        yáŋ-la~  qag-ba~  lag!

        Prosperity is manifesting!

            སྐྱིད་ལ་~   ཆགས་པ~  ལགས།

            gyid-la~   qag-ba~  lag!

            Happiness is manifesting!

འགྲོ་~འ་ཡར་  འགྲོ་~ཡར  སྤང་~འང་ཐང  སྟེང་~ལ་ འགྲོ~~~~ འོ~

drò~ǎ-yar  drò~yar  baŋ~ǎŋ-taŋ  deŋ~la drò~~~~ ǒ~.

We are going up to the green grassy meadow, the middle place.

    བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པ་~  ཤོག

    dra-la~  xis-ba~  xog!

    May good fortune come!

        བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པ་~ ཤོག

        dra-la~  xis-ba~  xog!

        May good fortune come!

    སྤང་~འང་ཐང་  སྟེང~ནས་   སེར་~འེ་ཆེན་   མེ་~ཏོག་   འཁྲུངས~~~~ འང~

    baŋ~ǎŋ-taŋ  deŋ~nas  ser~ě-qen  me~dog  krùŋ~~~~ ǎŋ~.

    All over the green grassy meadow yellow flowers grow.

        གཡང་ལ~   ཆགས་པ~ ཤོག

        yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

        May prosperity arise!

            གཡང་ལ~   ཆགས་པ~ ཤོག

            yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

            May prosperity arise!

        སྤང་~འང་ཐང་  སྟེང~ནས་   སེར་~འེ་ཆེན་   མེ་~ཏོག་   འཁྲུངས~~~~

    baŋ~ǎŋ-taŋ  deŋ~nas  ser~ě-qen  me~dog  krùŋ~~~~.

    All over the green grassy meadow yellow flowers grow.

            གཡང་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

        yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

        Prosperity is manifesting!

                གཡང་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

            yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

            Prosperity is manifesting!

འགྲོ་~འ་ཡར་  འགྲོ་~ཡར  སྤང་~འང་ཐང  སྟེང་~ལ་ འགྲོ~~~~ འོ~

drò~ǎ-yar  drò~yar  baŋ~ǎŋ-taŋ  deŋ~la drò~~~~ ǒ~.

We are going up to the green grassy meadow, the middle place.

    བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པ་~  ཤོག

    dra-la~  xis-ba~  xog!

    May good fortune come!

        བཀྲ་ལ་~  ཤིས་པ་~ ཤོག

        dra-la~  xis-ba~  xog!

        May good fortune come!

    སྤང་~འང་ཐང་  སྟེང~ནས་   སེར་~འེ་ཆེན་   མེ་~ཏོག་   འཁྲུངས~~~~ འང~

    baŋ~ǎŋ-taŋ  deŋ~nas  ser~ě-qen  me~dog  krùŋ~~~~ ǎŋ~.

    All over the green grassy meadow yellow flowers grow.

        གཡང་ལ~   ཆགས་པ~ ཤོག

        yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

        May prosperity arise!

            གཡང་ལ~   ཆགས་པ~ ཤོག

            yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

            May prosperity arise!

        སྤང་~འང་ཐང་  སྟེང~ནས་   སེར་~འེ་ཆེན་   མེ་~ཏོག་   འཁྲུངས~~~~

        baŋ~ǎŋ-taŋ  deŋ~nas  ser~ě-qen  me~dog  krùŋ~~~~.

        All over the green grassy meadow yellow flowers grow.

            གཡང་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

            yáŋ-la~   qag-ba~  lag!

            Prosperity is manifesting!

                སྐྱིད་ལ~   ཆགས་པ~  ལགས།

                gyid-la~   qag-ba~  lag!

                Prosperity is manifesting!