Yarkha

དབྱར་ཁ།

Summer

Dege Trayang

སྡེ་དགེ་བཀྲ་གཡང་།

Autoplay

དབྱར་ཁ།
yár-ka
Summer

        གཞས་མ་    སྡེ་དགེ་བཀྲ་གཡང་།

        dé-gé dra-yáŋ

དབྱར་~འ     ཟླ་~བ་   གསུམ་~འུམ འུམ~འུམ  གྱི་~འི  དུས་~ཚོད་   ལ།

yár~ǎ    dá~va   sùm~ǔm ǔm~ǔm  gyĭ~ĭ  dǔs~cod   la,

In the third month of the summer season

ཁྱོད་~འོད  ཁམ་~བུའི་   མེ་~ཏོག་   བཞད་~དུས་   རེད~  འེད~ ~ ~

kyod~ǒd  kam~bǔi   me~dog   xád~dǔs   red~  ěd~ ~ ~.

It is the time for you, flower of the peach tree, to blossom.

ས་~འ   ལྗང་~གུའི་   ལོ་~  མ་~  སྔོ་~  དུས་~  རེད~  འེད~ ~ ~

sa~ǎ   jáŋ~gǔi   lo~  ma~  ŋò~  dǔs~  red~  ěd~ ~ ~.

It is the time for the light green sprouts of the earth to become dark green.

བུ་~འུ   མིང་~སྲིང་  སེམས~  སེམས་~  བསམ་~  པ་~   སྐྱིད་~དུས་   རེད~།

bǔ~ǔ   miŋ~siŋ  sem~  sem~  sàm~  ba~   gyid~dǔs    red~.

It is the time when the spirit of children, brothers and sisters, is joyful.

    སང་~  སང་~   རྡོག་~  བྲོ་~   གཅིག་~འིག   རྒྱོབ།

    saŋ~  saŋ~   dóg~  drǒ~la   jig~ĭg   gyób!

    Let’s start to dance!

དབྱར་~འ     ཟླ་~བ་   གསུམ་~འུམ འུམ~འུམ  གྱི་~འི  དུས་~ཚོད་   ལ།

yár~ǎ    dá~va   sùm~ǔm ǔm~ǔm  gyĭ~ĭ  dǔs~cod   la

The third month of the summer season

རྩྭ་་~འ  རྩི་~ཐོག་   སྨིན་~པའི་   དུས་~ཚོད་   རེད~  འེད~ ~ ~

za~ǎ  zi~tog   mìn~bai   dǔs~cod   red~  ěd~ ~ ~.

Is the season for plants and crops to ripen.

དཀར་~འ   འོ་~མའི་   རྒྱ་~  མཚོ་~  འཁྱིལ་~  དུས་~  རེད~  འེད~ ~ ~

gar~ǎ   hǒ~mai   gyá~  cò~  kyìl~  dǔs~  red~  ěd~ ~ ~.

It is the time for the ocean of white milk to swirl.

བུ་~འུ   མིང་~སྲིང་  སྐྱིད~  སྐྱིད་~  གླུ་~ འུ~ ལེན་~དུས་   རེད~།

bǔ~ǔ   miŋ~sìŋ  gyid~  gyid~  lú~ ǔ~ len~dǔs    red~.

It is the time when children, brothers and sisters, sing happy songs.

    སང་~  སང་~   རྡོག་~  བྲོ་~   གཅིག་~འིག   རྒྱོབ།

    saŋ~  saŋ~   dóg~  drǒ~la   jig~ĭg   gyób!

    Let’s start to dance!

དབྱར་~འ     ཟླ་~བ་   གསུམ་~འུམ འུམ~འུམ  གྱི་~འི  དུས་~ཚོད་   ལ།

yár~ǎ    dá~va   sùm~ǔm ǔm~ǔm  gyĭ~ĭ  dǔs~cod   la

In the third month of the summer season

ཁྱོད་~འོད  ཁམ་~བུའི་   མེ་~ཏོག་   བཞད་~དུས་   རེད~  འེད~ ~ ~

kyod~ǒd  kam~bǔi   me~dog   xád~dǔs   red~  ěd~ ~ ~.

It is the time for you, flower of the peach tree, to blossom.

དཀར་~འ   འོ་~མའི་   རྒྱ་~  མཚོ་~  འཁྱིལ་~  དུས་~  རེད~  འེད~ ~ ~

gar~ǎ   hǒ~mai   gyá~  cò~  kyìl~  dǔs~  red~  ěd~ ~ ~.

It is the time for the ocean of white milk to swirl.

བུ་~འུ   མིང་~སྲིང་  སེམས~  སེམས་~ བསམ་~  པ་~   སྐྱིད་~དུས་   རེད~།

bǔ~ǔ  miŋ~siŋ  sem~  sem~  sàm~  ba~   gyid~dǔs    red~.

It is the time when the spirit of children, brothers and sisters, is joyful.

    སང་~  སང་~   རྡོག་~  བྲོ་~   གཅིག་~འིག   རྒྱོབ།

    saŋ~  saŋ~   dóg~  drǒ~la   jig~ĭg   gyób!

    Let’s start to dance!

དབྱར་~འ     ཟླ་~བ་   གསུམ་~འུམ འུམ~འུམ  གྱི་~འི  དུས་~ཚོད་   

yár~ǎ    dá~va   sùm~ǔm ǔm~ǔm  gyĭ~ĭ  dǔs~cod   la.

In the third month of the summer season

ཁྱོད་~འོད  ཁམ་~བུའི་   མེ་~ཏོག་   བཞད་~དུས་   རེད~  འེད~ ~ ~

kyod~ǒd  kam~bǔi   me~dog   xád~dǔs   red~  ěd~ ~ ~.

It is the time for you, flower of the peach tree, to blossom.

དཀར་~འ   འོ་~མའི་   རྒྱ་~  མཚོ་~  འཁྱིལ་~  དུས་~  རེད~  འེད~ ~ ~

gar~ǎ   hǒ~mai   gyá~  cò~  kyìl~  dǔs~  red~  ěd~ ~ ~.

It is the time for the ocean of white milk to swirl.

བུ་~འུ   མིང་~སྲིང་  སེམས~  སེམས་~  བསམ་~  པ་~   སྐྱིད་~དུས་   རེད~།

bǔ~ǔ   miŋ~siŋ  sem~  sem~  sàm~  ba~   gyid~dǔs    red~.

It is the time when the spirit of children, brothers and sisters, is joyful.

    སང་~  སང་~   རྡོག་~  བྲོ་~   གཅིག་~འིག   རྒྱོབ།

    saŋ~  saŋ~   dóg~  drǒ~la   jig~ĭg   gyób!

    Let’s start to dance!

        བུ་~འུ   མིང་~སྲིང་  སེམས~  སེམས་~  བསམ་~  པ་~   སྐྱིད་~དུས་   རེད~།

        bǔ~ǔ miŋ~siŋ  sem~  sem~ sàm~ ba~ gyid~dǔs  red~.

        It is the time when the spirit of children, brothers and sisters, is joyful.

            སང་~  སང་~   རྡོག་~  བྲོ་~   གཅིག་~འིག   རྒྱོབ།

            saŋ~  saŋ~   dóg~  drǒ~la   jig~ĭg   gyób!

            Let’s start to dance!