Yarkul

ཡར་བསྐུལ།

Request to All

Trinley Gyatso

ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།

Autoplay

ཡར་བསྐུལ།
yar gul
Request to All

                            ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།

                                trin-las gyá-cò

བོད་~  པ་ལ་    ཚོ་ཡེ ~  

bŏd~  ba-la    co ye ~  !

Tibetans!

བོད་~  ཁ་~བ་ ཅན་~  གྱི་~ སྤུན་~  ཟླ་ལ་ ཚོ ~། 

bŏd~  ka~va  jan~   gyĭ~  bun~  dá-la  co ~,

                    སྤུན་~  ཟླ་ལ་ ཚོ ~  །

                    bun~  dá-la  co ~,

Brothers and sisters of the Land of Snow, brothers and sisters,

    རང་~  མི་~རིགས་ བསམ་~ ན་~   ཡེ~    ཡེ~     ཡེ~ 

    raŋ~  mi~rig  sàm~ na~, ye~   ye~     ye~     

                    མཐུན་~ སྒྲིལ་ལ་~ བྱོས ~།

                    tùn~ dríl la~   jyŏs ~!

    If we care about our people, let’s stay united!

        མཐུན་~ སྒྲིལ་ལ་~ བྱོས ཡེ~    ཡེ~   ཡེ~...  

        tùn~ dríl la~   jyŏs ye~   ye~  ye~   !

        Let’s stay united!

            མཐུན་~ སྒྲིལ་ལ་~ བྱོས ~།

            tùn~ dríl la~   jyŏs ~!

            Let’s stay united!

                མཐུན་~ སྒྲིལ་ལ་~ བྱོས ~།

                tùn~ dríl la~   jyŏs ~!

                Let’s stay united!

ནང་~  མཐུན་ ~སྒྲིལ་ ལྕགས་~  རི་~ མ་ལྷོད་~ ན།

naŋ~   tùn~ dríl      jag~  ri~   ma-lhod~  na,

If we don’t loosen our hold on the iron mountain of fraternal unity,

    ང་~  གདོང་ ~དམར་ ཚང་གི་~ སྐྱིད་ཅིག་~    རེད ~  །

    ŋa~   dóŋ ~már  caŋ-gĭ~  gyid-jig~    red ~  !

    This is our happiness, ruddy-faced people!

        ནང་~  མཐུན་ ~སྒྲིལ་ ལྕགས་~  རི་~ མ་ལྷོད་~ ན།

        naŋ~   tùn~ dríl      jag~  ri~   ma-lhod~  na,

        If we don’t loosen our hold on the iron mountain of fraternal unity,

            ང་~  གདོང་ ~དམར་ ཚང་གི་~ སྐྱིད་ཅིག་~   རེད ~  །

           ŋa~  dóŋ ~ már  caŋ-gĭ~  gyid-jig~ red ~  !

            This is our happiness, ruddy-faced people!

བོད་~  པ་ལ་    ཚོ་ཡེ ~  

bŏd~  ba-la    co ye ~ !

Tibetans!

བོད་~  ཁ་~བ་ ཅན་~   གྱི་~ སྤུན་~  ཟླ་ལ་  ཚོ ~། 

bŏd~  ka~va  jan~   gyĭ~   bun~  dá-la  co ~,

                    སྤུན་~  ཟླ་ལ་  ཚོ ~  །

                    bun~  dá-la  co ~,

Brothers and sisters of the Land of Snow, brothers and sisters,

    རང་~  མི་~རིགས་ བསམ་~ ན་~   ཡེ~    ཡེ~   ཡེ~  

    raŋ~  mi~rig  sàm~ na~ , ye~   ye~     ye~     

                    རིག་~ གནས་ལ་~ སྦྱོངས ~།

                    rig~ nás la~     jyóŋ ~!

    If we care about our people, let’s study!

        རིག་~ གནས་ལ་~ སྦྱོངས ཡེ~   ཡེ~   ཡེ~...  

        rig~ nás la~     jyóŋ ye~    ye~   ye~    !

        Let’s study!

            རིག་~ གནས་ལ་~ སྦྱོངས ~།

            rig~ nás la~     jyóŋ ~!

            Let’s study!

                རིག་~ གནས་ལ་~ སྦྱོངས ~།

                rig~ nás la~     jyóŋ ~!

                Let’s study!

གངས་~   ཐུ་ ~བྷོད་ རིག་~  གཞུང་~   རྒྱས་སོང་~  ན།

găŋ~   tu ~bhod   rig~  xúŋ~   gyás-soŋ~  na,

If the culture of snowy Tibet flourishes,

    བུ་~   ཕྱི་ ~རབས་ པ་ཡི་~  རྒྱན་གཅིག་~   རེད ~  །

    bŭ~   qyi  ~rab  ba-yi~  gyán-jig~   red ~  .

    It will be the ornament of future generations.

        གངས་~   ཐུ་ ~བྷོད་ རིག་~  གཞུང་~   རྒྱས་སོང་~  ན།

        găŋ~  tu ~bhod  rig~  xúŋ~  gyás-soŋ~  na,

        If the culture of snowy Tibet flourishes,

            བུ་~   ཕྱི་ ~རབས་ པ་ཡི་~  རྒྱན་གཅིག་~   རེད ~  །

            bŭ~  qyi ~rab  ba-yi~  gyán-jig~  red ~ .

            It will be the ornament of future generations.

ཁ་ བ་ ཅན་ གྱི་ སྤུན་ ཟླ་ ཚོ་ ཡ་ མ་ འདུག་ མ་ འདུག་ མདུན་ དུ་ སྐྱོད།

ka~va    jan~gyi    bun~ dá    co~ya,   ma~dùg   ma~dùg   dùn~dŭ   gyod !

Brothers and sisters of the Land of Snow, do not remain idle, do not remain idle, move forward!

མིག་ ཟུང་ ཕྱེས་ ཏེ་ རྒྱང་ ལ་ ལྟ་ བཞིན་ རྒྱང་ རིང་ རིག་ པའི་ ཞིང་ ལ་ འགྲོ།

mig~sŭŋ   qyes~de   gyáŋ~la    da~xín,   gyáŋ~riŋ    rig~bai    xĭŋ~la    drò.

Open your eyes and look far, and walk a long way toward the fields of knowledge.

ཁ་ བ་ ཅན་ གྱི་ སྤུན་ ཟླ་ ཚོ་ ཡ་ མ་ འདུག་ མ་ འདུག་ མདུན་ དུ་ སྐྱོད།

ka~va    jan~gyĭ    bun~ dá    co~ya,   ma~dùg   ma~dùg   dùn~dŭ   gyod !

Brothers and sisters of the Land of Snow, do not remain idle, do not remain idle, move forward!

ཞི་ བདེའི་ ཁ་ གཡང་ རླུང་ ལ་ བསྐུར་ བཞིན་ ཕ་ མེས་ གཅེས་ ནོར་ འཚོལ་ དུ་ འགྲོ།

xĭ~déi    ka~yáŋ    lúŋ~la    gur~xín,   pa~mes    jes~nor    còl~dŭ    drò.

Sending auspicious messages of peace into the wind, go and seek the cherished treasure of our ancestors.

ཁ་ བ་ ཅན་ གྱི་ སྤུན་ ཟླ་ ཚོ་ ཡ་ མ་ འདུག་ མ་ འདུག་ མདུན་ དུ་ སྐྱོད།

ka~va    jan~gyĭ    bun~ dá    co~ya,   ma~dùg   ma~dùg   dùn~dŭ   gyod !

Brothers and sisters of the Land of Snow, do not remain idle, do not remain idle, move forward!

ལ་ རྒྱའི་ སྤོབས་ པ་ དགུང་ ལ་ འདེགས་ བཞིན་ འཛམ་ གླིང་ ཁྱོན་ ལ་ ལྟད་ མོར་ འགྲོ།

la~gyái bob~ba gúŋ~la dèg~xín,   zàm~líŋ kyon~la dad~mor drò.

Holding aloft the courage of our commitment, go visit the whole world.

བོད་~  པ་ལ་    ཚོ་ཡེ ~  

bŏd~  ba-la    co ye ~  !

Tibetans!

བོད་~  ཁ་~བ་ ཅན་~   གྱི་~ སྤུན་~  ཟླ་ལ་ ཚོ ~། 

bŏd~  ka~va  jan~   gyĭ~  bun~  dá-la  co ~,

                    སྤུན་~  ཟླ་ལ་ ཚོ ~  །

                    bun~  dá-la  co ~,

Brothers and sisters of the Land of Snow, brothers and sisters,

རང་~  མི་~རིགས་ བསམ་~ ན་~   ཡེ~    ཡེ~   ཡེ~  

raŋ~  mi~rig  sàm~ na~, ye~   ye~     ye~     

                    ཕ་~  སྐད་ ལ་~ ཤོད ~།

                    pa~  gad la~   xod ~!

If we care about our people, speak our fathers’ language!

        ཕ་~  སྐད་ ལ་~ ཤོད ཡེ~      ཡེ~    ཡ 

        pa~  gad la~   xod ye~    ye~   ye~ !

        Speak our fathers’ language!

            ཕ་~  སྐད་ལ་~ ཤོད ~།

            pa~  gad la~   xod ~!

            Speak our fathers’ language!

                ཕ་~  སྐད་ལ་~ ཤོད ~།

                pa~  gad la~   xod ~!

                  Speak our fathers’ language!

དྲིན་~   ཕ་ ~མེས་ སྤྱི་~  སྐད་~  བརྟན་སོང་~   ན།

drĭn~   pa ~mes   jyi~  gad~  dan-soŋ~   na,

If the language of our kind ancestors remains vital,

    སྒང་~  ཆོལ་ ~གསུམ་ བོད་མིའི་~  གཟི་བརྗིད་~   རེད ~  །

    gáŋ~  qol  ~sùm  bŏd-mii~  sí-jíd~   red ~  .

    It will be the splendor of the Tibetans of the three regions.

        དྲིན་~   ཕ་ ~མེས་ སྤྱི་~  སྐད་~  བརྟན་སོང་~   ན།

        drĭn~   pa ~mes   jyi~  gad~  dan-soŋ~   na,

        If the language of our kind ancestors remains vital,

            སྒང་~  ཆོལ་ ~གསུམ་ བོད་མིའི་~  གཟི་བརྗིད་~   རེད ~  །

            gáŋ~  qol  ~sùm  bŏd-mii~  sí-jíd~   red ~  .

            It will be the splendor of the Tibetans of the three regions.

                ཕ་~  སྐད ལ་~ ཤོད ཡེ~      ཡེ~    ཡེ~...  

                pa~  gad la~   xod ye~    ye~   ye~ !

                Speak our fathers’ language!

                    ཕ་~  སྐད་ ལ་~ ཤོད ~།

                    pa~  gad la~   xod ~!

                    Speak our fathers’ language!

                        ཕ་~  སྐད་ ལ་~ ཤོད ~།

                        pa~  gad la~   xod ~!

                        Speak our fathers’ language!

དྲིན་~   ཕ་ ~མེས་ སྤྱི་~  སྐད་~  བརྟན་སོང་~   ན།

drĭn~   pa ~mes   jyi~  gad~  dan-soŋ~   na,

If the language of our kind ancestors remains vital,

    སྒང་~  ཆོལ་ ~གསུམ་ བོད་མིའི་~  གཟི་བརྗིད་~   རེད ~  །

    gáŋ~  qol  ~sùm  bŏd-mii~  sí-jíd~   red ~  .

    It will be the splendor of the Tibetans of the three regions.

        དྲིན་~   ཕ་ ~མེས་ སྤྱི་~  སྐད་~  བརྟན་སོང་~   ན།

        drĭn~   pa ~mes   jyi~  gad~  dan-soŋ~   na,

        If the language of our kind ancestors remains vital,

            སྒང་~  ཆོལ་ ~གསུམ་ བོད་མིའི་~  གཟི་བརྗིད་~   རེད ~  །

            gáŋ~  qol  ~sùm  bŏd-mii~  sí-jíd~   red ~  .

            It will be the splendor of the Tibetans of the three regions.