Yidmon

ཡིད་སྨོན།

Heart’s Desire

Tsering Choenyi

ཚེ་རིང་ཆོས་ཉིད།

Autoplay

ཡིད་སྨོན།
yid-mòn
The Heart’s Desire

    གཞས་ཚིག་     བཙན་ཁ་ཤོར།

    གཞས་གདངས་    ཚེ་རིང་ཆོས་ཉིད།

    གཞས་མ་    ཚེ་རིང་ཆོས་ཉིད།

    ce-riŋ qos-ñid

ཟླ་~བ་  མིག་~ལ་   དཀར་~ འ~འ   བ~ ~ ~ ~

dá~va  mig~la   gar~ ǎ~ǎ   va~ ~ ~ ~,

The moon shines brightly in the eyes,

    ཉི་~མ་   ལུས་~ལ་   དྲོས་~ འོས~འོས   བྱུང་~ ~~ ~ 

    ñi~ma   lus~la   drǒs~ ǒs~ǒs   jyǔŋ~ ~~ ~ .

    The sun warms the body.

        ཉི་~ཟླའི་   འཁོར་~ལམ་   བར་~ འ~འ  ནས~ ~ ~ ~

        ñi~dái   kòr~lam   bǎr~ ǎ~ǎ  nas~ ~ ~ ~

        If only I were a star

            རྒྱུ་~སྐར་   ཡིན་~ན་   བསམ་~ འམ~འམ  བྱུང་~ ~ ~ ~

            gyú~gar   yin~na   sàm~ ǎm~ǎm  jyǔŋ~ ~ ~ ~!

            Between the orbits of the sun and moon!

        ཉི་~ཟླའི་   འཁོར་~ལམ་   བར་~ འ~འ  ནས~ ~ ~ ~

        ñi~dái   kòr~lam   bǎr~ ǎ~ǎ  nas~ ~ ~ ~

        If only I were a star

            རྒྱུ་~སྐར་   ཡིན་~ན་   བསམ་~ འམ~འམ  བྱུང་~ ~ ~ ~

            gyú~gar   yin~na   sàm~ ǎm~ǎm  jyǔŋ~ ~ ~ ~!

            Between the orbits of the sun and moon!

ཟླ་~བ་  མིག་~ལ་  དཀར་~ འ~འ   བ~ ~ ~ ~

dá~va  mig~la   gar~ ǎ~ǎ   va~ ~ ~ ~,

The moon shines brightly in the eyes,

    ཉི་~མ་   ལུས་~ལ་   དྲོས་~ འོས~འོ   བྱུང་~ ~~ ~ །

    ñi~ma   lus~la   drǒs~ ǒs~ǒs   jyǔŋ~ ~~ ~ .

    The sun warms the body.

        ཉི་~ཟླའི་   འཁོར་~ལམ་   བར་~ འ~འ  ནས~ ~ ~ ~

        ñi~dái   kòr~lam   bǎr~ ǎ~ǎ  nas~ ~ ~ ~

        If only I were a star

            རྒྱུ་~སྐར་   ཡིན་~ན་   བསམ་~ འམ~འམ  བྱུང་~ ~ ~ ~

            gyú~gar   yin~na   sàm~ ǎm~ǎm  jyǔŋ~ ~ ~ ~!

            Between the orbits of the sun and moon!

        ཉི་~ཟླའི་   འཁོར་~ལམ་   བར་~ འ~འ  ནས~ ~ ~ ~

        ñi~dái   kòr~lam   bǎr~ ǎ~ǎ  nas~ ~ ~ ~

        If only I were a star

            རྒྱུ་~སྐར་   ཡིན་~ན་   བསམ་~ འམ~འམ  བྱུང་~ ~ ~ ~

            gyú~gar   yin~na   sàm~ ǎm~ǎm  jyǔŋ~ ~ ~ ~!

            Between the orbits of the sun and moon!

མེ་~ཏོག་   མིག་~ལ་   མཛེས་~ འེས~འེས  པ~ ~ ~ ~

me~dog   mig~la   zès~  ěs~ěs  ba~ ~ ~ ~,

The flower delights the eyes,

    འདབ་~ལོ་   ལུས་~ལ་   འཇམ་~ འམ~འམ  པ~ ~ ~ ~

    dàb~lo  lus~la  jàm~ ǎm~ǎm  ba~ ~ ~ ~.

    The leaf feels soft to the body.

        འདབ་~ལྡན་   མེ་~ཏོག་   སྟེང་~ འེང~འེང   གི~ ~ ~ ~

        dàb~dán   me~dog   deŋ~ ěŋ~ěŋ  gĭ~ ~ ~ ~

        If only I were a little bee

            སྦྲང་~ཆུང་   ཡིན་~ན་   བསམ་~  འམ~འམ   བྱུང་~ ~ ~ ~

            dráŋ~quŋ  yin~na  sàm~ ǎm~ǎm  jyǔŋ~ ~ ~ ~!

            On the petalled flowers!

        འདབ་~ལྡན་   མེ་~ཏོག་   སྟེང་~ འེང~འེང   གི~ ~ ~ ~

        dàb~dán   me~dog   deŋ~ ěŋ~ěŋ  gĭ~ ~ ~ ~

        If only I were a little bee

            སྦྲང་~ཆུང་   ཡིན་~ན་   བསམ་~  འམ~འམ   བྱུང་~ ~ ~ ~

            dráŋ~quŋ  yin~na  sàm~ ǎm~ǎm  jyǔŋ~ ~ ~ ~!

            On the petalled flowers!

མེ་~ཏོག་   མིག་~ལ་   མཛེས་~ འེས~འེས  པ~ ~ ~ ~

me~dog   mig~la   zès~  ěs~ěs  ba~ ~ ~ ~,

The flower delights the eyes,

    འདབ་~ལོ་  ལུས་~ལ་  འཇམ་~ འམ~འམ  པ~ ~ ~ ~

    dàb~lo  lus~la  jàm~ ǎm~ǎm  ba~ ~ ~ ~.

    The leaf feels soft to the body.

        འདབ་~ལྡན་   མེ་~ཏོག་   སྟེང་~ འེང~འེང   གི~ ~ ~ ~

        dàb~dán   me~dog   deŋ~ ěŋ~ěŋ  gĭ~ ~ ~ ~

        If only I were a little bee

            སྦྲང་~ཆུང་   ཡིན་~ན་   བསམ་~  འམ~འམ   བྱུང་~ ~ ~ ~

            dráŋ~quŋ  yin~na  sàm~ ǎm~ǎm  jyǔŋ~ ~ ~ ~!

            On the petalled flowers!

        འདབ་~ལྡན་   མེ་~ཏོག་   སྟེང་~ འེང~འེང   གི~ ~ ~ ~

        dàb~dán   me~dog   deŋ~ ěŋ~ěŋ  gĭ~ ~ ~ ~

        If only I were a little bee

            སྦྲང་~ཆུང་   ཡིན་~ན་   བསམ་~  འམ~འམ   བྱུང་~ ~ ~ ~

            dráŋ~quŋ  yin~na  sàm~ ǎm~ǎm  jyǔŋ~ ~ ~ ~!

            On the petalled flowers!

ཕོ་~བྲང་   མིག་~ལ་   བརྗིད་~ འིད~འིད  པ~ ~ ~ ~

po~drǎŋ   mig~la   jíd~ ĭd~ĭd  ba~ ~ ~ ~.

The palace is imposing to the eyes.

     ལོ་~རྒྱུས་   རྣ་~ལ་   སྙན་~  འན~འན   བྱུང་~ ~ ~ ~

     lo~gyús   ná~la   ñàn~  ǎn~ǎn   jyǔŋ~ ~ ~ ~.

    History is interesting to the ear.

        པོ་~ཏ་   ལ་~ཡི་   མདུན་~  འུན~འུན   གྱི~ ~ ~ ~

        bo~ta   la~yi   dùn~  ǔn~ǔn   dě~ ~ ~ ~

        If only I had been able

            མཇལ་~བ་   ཡིན་~ན་   བསམ་~  འམ~འམ   བྱུང་~ ~ ~ ~

            jàl~va   yin~na   sàm~  ǎm~ǎm   jyǔŋ~ ~ ~ ~!

            To see the entire facade of the Potala!

        པོ་~ཏ་   ལ་~ཡི་   མདུན་~  འུན~འུན   གྱི~ ~ ~ ~

        bo~ta   la~yi   dùn~  ǔn~ǔn   dě~ ~ ~ ~

        If only I had been able

            མཇལ་~བ་   ཡིན་~ན་   བསམ་~  འམ~འམ   བྱུང་~ ~ ~ ~

            jàl~va   yin~na   sàm~  ǎm~ǎm   jyǔŋ~ ~ ~ ~!

            To see the entire facade of the Potala!

ཕོ་~བྲང་   མིག་~ལ་   བརྗིད་~ འིད~འིད  པ~ ~ ~ ~

po~drǎŋ   mig~la   jíd~ ĭd~ĭd  ba~ ~ ~ ~.

The palace is imposing to the eyes.

     ལོ་~རྒྱུས་   རྣ་~ལ་   སྙན་~  འན~འན   བྱུང་~ ~ ~ ~

     lo~gyús   ná~la   ñàn~  ǎn~ǎn   jyǔŋ~ ~ ~ ~.

    History is interesting to the ear.

        པོ་~ཏ་   ལ་~ཡི་   མདུན་~  འུན~འུན   གྱི~ ~ ~ ~

        bo~ta   la~yi   dùn~  ǔn~ǔn   dě~ ~ ~ ~

        If only I had been able

            མཇལ་~བ་   ཡིན་~ན་   བསམ་~  འམ~འམ   བྱུང་~ ~ ~ ~

            jàl~va   yin~na   sàm~  ǎm~ǎm   jyǔŋ~ ~ ~ ~!

            To see the entire facade of the Potala!

        པོ་~ཏ་   ལ་~ཡི་   མདུན་~  འུན~འུན   གྱི~ ~ ~ ~

        bo~ta   la~yi   dùn~  ǔn~ǔn   dě~ ~ ~ ~

        If only I had been able

            མཇལ་~བ་   ཡིན་~ན་   བསམ་~  འམ~འམ   བྱུང་~ ~ ~ ~

            jàl~va   yin~na   sàm~  ǎm~ǎm   jyǔŋ~ ~ ~ ~!

            To see the entire facade of the Potala!