Yidre Kyo

ཡིད་རེ་སྐྱོ།

Sadness

Kunga

ཀུན་དགའ།

Autoplay

ཡིད་རེ་སྐྱོ།
yid-re gyo
Sadness

                                ཀུན་དགའ།

                                gun-gá

ལྷོ་~  འཛམ་~  གླིང་~   ཉི་   ~མ་ རི་  ~ འི་ལ་ བརྒལ ~  །

lho~  zàm~  líŋ~    ñi   ~ma   ri   ~la   gál~ .

In the southern world of Dzambuling .1 the sun sets behind the mountains.

ནུབ་~   ཟླ་   ~བ་ ཟླ་~བ་ དཀར་པོ་ སྤྲིན་ ~འིན་~གྱིས་ བསྒྲིབས ~ །

nub~   dá   ~va~  dá-va gar-bo drin ~hĭn~ gyĭs dríb ~ .

In the west the white moon is covered by clouds.

    དགུང་~   སྐར་ཚོགས་ ཆར་~   སྤྲིན་~   དཀྱིལ་  ~ འིལ་~ དུ་ ~   ལྷུང་ ~།

    gúŋ~   gar-cog   qar~  drin~    gyil~ hĭl~ dŭ  ~  lhuŋ ~ .

    The stars in the sky have fallen inside the clouds laden with rain.

    འོ            ཁྱེད་~   སྤུན་གསུམ་ མ་~   མཇལ་~    ཡིད་~    རེ་~   སྐྱོ  ~ །

    hŏ        kyed~   bun-sùm   ma~  jàl~   yid~  re~  gyo ~  !

    My mind is sad not to see you, my Three Brothers!

        འོ         ཁྱེད་~   སྤུན་གསུམ་ མ་~   མཇལ་~    ཡིད་~    རེ་~   སྐྱོ  ~ །

        hŏ kyed~   bun-sùm   ma~  jàl~ yid~  re~  ~ gyo  ~   !

        My mind is sad not to see you, my Three Brothers!

        ཨ་~ཧ་ ཧ་ཧ་ཧ་~ ཉི་  ~ འི་ཟླ་ སྐར་  ~    གསུམ  ~  །

        a~ ha-ha-ha-ha  ha~ ñi~   dá gar  ~  sùm ~ !

        Ah! Sun, Moon, and Stars!

    འོ            དགུང་~   སྐར་ཚོགས་ ཆར་~   སྤྲིན་~   དཀྱིལ་  ~  འིལ་~ དུ་ ~   ལྷུང་~།

    hŏ        gúŋ~   gar-cog   qar~  drin~    gyil~ hĭl~ dŭ  ~  lhuŋ ~ .

    The stars in the sky have fallen inside the clouds laden with rain.

    འོ            ཁྱེད་~   སྤུན་གསུམ་ མ་~   མཇལ་~   ཡིད་~    རེ་ ~    སྐྱོ~  །

    hŏ  kyed~   bun-sùm   ma~  jàl~ yid~  re~  gyo  ~  !

    My mind is sad not to see you, my Three Brothers!

        འོ                ཁྱེད་~   སྤུན་གསུམ་ མ་~   མཇལ་~   ཡིད་~    རེ་ ~    སྐྱོ~  །

        hŏ            kyed~   bun-sùm   ma~  jàl~ yid~  re  ~  gyo  ~  !

          My mind is sad not to see you, my Three Brothers!

སྨད་~   མདོ་ ~  ཁམས་~     ས་   ~ཡི་ ཐིག་   ~ འི་ལེ་ ན~    །

màd~   dò  ~ kam sa  ~yi   tig  ~   le na~  ,

In Eastern Tibet, center of the earth,

རྗེ་~   བླ་   ~ མའི་~  བླ་~མའི་ གདམས་~ངག་ ལྷང་ ~འང་~ ལྷང་ གྲགས~  །

jé~   lá   ~mai  lá-mai-dám-ŋag   lhaŋ ~hăŋ~  lhaŋ   drăg ~ .

The teachings of the Venerable Lama clearly resound.

    ད་~   གདམས་~ངག་ མ་~   ཐོབ་~   ཁེར་ ~ འེ་~ རྐྱང་   ~  ངས་~ །

    dă~    dám~ŋag   ma~  tob~   ker ~hě~ gyaŋ  ~  ŋas  ~ ,

    Now I am the only one who has not received them,

        འོ            ངས་~   བླ་~ མ་ མ་~  མཇལ་~    ཡིད་~    རེ་~    སྐྱོ~  །

        hŏ  ŋas~   lá-ma   ma~   jàl~  yid~   re~   gyo ~  !

        My mind is sad for not meeting you, Lama!

        འོ            ངས་~   བླ་~ མ་ མ་~  མཇལ་~    ཡིད་~    རེ་~    སྐྱོ~  །

            hŏ ŋas~   lá-ma   ma~ jàl   yid~  re~   gyo  ~  !

            My mind is sad for not meeting you, Lama!

        ཨ་~ཧ་ ཧ་ཧ་ཧ་~ ང་~ ་ཡི་ བླ་ ~  མ  ~  །

        a~ ha-ha-ha-ha  ha~ ŋa  ~yi lá  ~   ma  ~   !

            Ah! My Lama!

ད་~    གདམས་~ ངག་ མ་~   ཐོབ་~   ཁེར་ ~ འེ་~ རྐྱང་  ~  ངས་~ །

dă~   dám~ŋag   ma~  tob~   ker  ~hě~ gyaŋ  ~  ŋas  ~ ,

Now I am the only one who has not received them,

    འོ         ངས་~    བླ་~ མ་ མ་~   མཇལ་~    ཡིད་~    རེ་~    སྐྱོ ~  །

    hŏ  ŋas~   lá-ma   ma~  jàl~   yid~  re~   gyo ~ !

    My mind is sad for not meeting you, Lama!

        འོ             ངས་~    བླ་~ མ་ མ་~   མཇལ་~    ཡིད་~    རེ་~    སྐྱོ ~  །

        hŏ ŋas~   lá-ma   ma~  jàl~   yid~  re  ~   gyo ~  !

            My mind is sad for not meeting you, Lama!

ངའི་~     དྲིན་   ~  ཆེན་ ཕ་  ~   ལོ་ མ་  ~ འ་ལོ་ ཁྱེད ~  །

ŋai~   drĭn  ~ qen pa   ~lo   ma   ~ a-lo   kyed~  ,

My kind Mother and Father,

མགོའི་~    སྐྲ་   ~ལོ་ སྐྲ་~ལོ་~ སེ་~དུས་ འགྲོ་ ~འོ་~ ལ་ ཉེ ~ །

gòi~   dra   ~lo  dra-lo  se-dŭs drò~ hŏ~la ñe ~ .

Your hair is becoming white and you are getting close to go.

    ད་~    དྲིན་~ལེན་ མ་~   མཇལ་~   བུ་ ~   འུ་~ ཆུང་  ~   ངས་  ~  །

    dă~   drĭn-len   ma~   jàl~   bŭ  ~hŭ~quŋ  ~  ŋas ~ ,

    Now I, a child who has not repaid your kindness,

    འེ་         ང་~    ཉམས་~ཆུང་ སེམས་~   པ་~     ཡིད་ ~    རེ་ ~    སྐྱོ ~   །

        hě ŋa~   ñam-quŋ sem~   ba~   yid~  re~   gyo  ~ .

        I, the one with a weak mind, feel sad.

        འོ་         ང་~    ཉམས་~ཆུང་ སེམས་~   པ་~     ཡིད་ ~    རེ་  ~    སྐྱོ ~  །

            hŏ ŋa~   ñam-quŋ sem~   ba~   yid~  re~   gyo  ~ .

            I, the one with a weak mind, feel sad.

      ཨ་~ཧ་ ཧ་ཧ་ཧ་~   ཕ་  ~ འ་ལོ་ མ་  ~   ལོ ~  །

    a~ ha-ha-ha-ha  ha~      pa   ~a lo    ma  ~  lo  ~   !

    Ah! Father and Mother!

    ད་~    དྲིན་~ལེན་ མ་~   མཇལ་~   བུ་ ~ འུ་~ ཆུང་   ~    ངས་  ~   །

    dă~   drĭn-len   ma~   jàl~   bŭ  ~hŭ~ quŋ  ~  ŋas ~  ,

    Now I, a child who has not repaid your kindness,

        འེ་         ང་~    ཉམས་~ཆུང་ སེམས་~   པ་~     ཡིད་ ~    རེ་~    སྐྱོ ~  །

        hě         ŋa~   ñam-quŋ    sem~  ba~   yid~   re~   gyo  ~ .

        I, the one with a weak mind, feel sad.

            འོ                ང་~    ཉམས་~ཆུང་ སེམས་~    པ་~     ཡིད་ ~     རེ་ ~     སྐྱོ ~    །

            hŏ         ŋa~  ñam-quŋ sem~ ba   yid ~ re  ~  gyo  ~   .

            I, the one with a weak mind, feel sad.

1. According to Abhidharma cosmology, Dzambuling is one of the four continents and represents the world inhabited by human beings.