Yidre Kyo

ཡིད་རེ་སྐྱོ།

Sadness

Kunga

ཀུན་དགའ།

Autoplay

The title means to feel very sad.

This song is a bit sad, but don’t worry, the next one will be happy. The singer is Kunga.

The meaning: the sun has set in western Tibet. Clouds also cover the moon. The stars are all covered by bad weather. It is not possible for me to see you three, I feel very sad. It refers to the sun, moon and the stars: ‘ñi-dá gar-sum’. Then it repeats: I am very sad, I cannot see you. I hear that masters give teachings in eastern Tibet. I am the only one who has not received them, I have not even met those masters. I feel very sad. Masters, I feel very sad.

Father and mother, you were very kind to me. Now you have become old, your hair becomes white. It means the end of their lives. I have not repaid you for your kindness. I feel very sad.

The meaning is more or less this.

ལྷོ་~ འཛམ་~ གིང་~ ཉི་ ~མ་ རི་ ~ འི་ལ་ བརྒལ།
lho~ zàm~ líŋ~ ñi ~ma ri ~la gál
lho: south zàm-líŋ: world ñi-ma: sun
ri-la gál: sunset

ནུབ་~ ཟླ་ ~བ་ཟླ་~བ་དཀར་པོ་ སྤིན་~འིན་~གིས་ བསྒིབས།
nub~ dá ~va~ dá-va gar-bo drin ~hĭn~ gyĭs dríb
nub: west dá-va: moon
gar-bo: white drin-gyĭs: by the clouds dríb: obstructed

དགུང་~ སྐར་ཚོགས་ ཆར་~ སྤིན་~ དཀིལ་ ~ འིལ་~ དུ་ ~ ལྷུང་།
gúŋ~ gar-cog qar~ drin~ gyil~ hĭl~ dǔ ~ lhuŋ
gúŋ: space
gar-cog: stars
qar-drin: storm
gyil-dǔ: in
lhuŋ: fallen
When there is a storm, you cannot see anything, not even a star. It means this, as if you have fallen inside this.

ཁྱེད་~ སྤུན་གསུམ་ མ་~ མཇལ་~ ཡིད་~ རེ་~ སྐོ།
kyed~ bun-sùm ma~ jàl~ yid~ re~ gyo
kyed: you
bun-sùm: three brothers, symbolically speaking, not real brothers ma-jàl: I cannot see
yid-re gyo: I feel sad

ཨ་~ཧ་ ཧ་ཧ་ཧ་~ ཉི་ ~ འི་ཟླ་ སྐར་ ~ གསུམ།
a~ ha-ha-ha-ha ha~ ñi~ hĭ dá gar ~ sùm
the sun, moon and stars: the three white things

*****

སད་~ མདོ་ ~ ཁམས་~ ས་ ~ཡི་ ཐིག་ ~ འི་ལེ་ ན།
màd~ dò~kam sa~yi tig~hĭle na
màd: the lower part, geographically 
dò-kam: eastern Tibet
sa-yi tig-le na: in the thigle as the centre, in the centre of the earth, of this dimension

རེ་~ བླ་ ~ མའི་~ བླ་~མའི་ གདམས་~ངག་ ལྷང་ ~འང་~ ལྷང་ གགས།
jé~ lá ~mai lá-mai-dám-ŋag lhaŋ ~hǎŋ~ lhaŋ drǎg
jé lá-mai: master
dám-ŋag: teaching
lhaŋ-lhaŋ drǎg: which spreads profoundly

ད་~ གདམས་~ངག་ མ་~ ཐོབ་~ ཁེར་ ~ འེ་~ རྐྱང་ ~ ངས་།
dǎ~ dám~ŋag ma~ tob~ ker ~hě~ gyaŋ ~ ŋas
dǎ: now
dám-ŋag ma-tob: teaching that I have not received
ker-gyaŋ: only
ŋa: I, me
Many others have received it, I am the only one who as not received it, perhaps distracted or not interested, and then the master disappeared. What a pity!

ངས་~ བླ་~ མ་ མ་~ མཇལ་~ ཡིད་~ རེ་~ སྐོ།
ŋas~ lá-ma ma~ jàl~ yid~ re~ gyo
I have not met the Master.

ངའི་~ དྲིན་ ~ ཆེན་ ཕ་ ~ ལོ་ མ་ ~ འ་ལོ་ ཁྱེད།
ŋai~ drĭn ~ qen pa ~lo ma ~ a-lo kyed
My kindest father and mother.

མགོའི་~ སྐྲ་ ~ལོ་ སྐྲ་~ལོ་~ སེ་~དུས་ འགོ་ ~འོ་~ ལ་ ཉེ།
gòi~ dra ~lo dra-lo se-dǔs drò~ hǒ~la ñe
gòi: of the head
dra-lo: the hair
se-dǔs: when it becomes white drò-la: to go
ñe: near to; near to going away. What a pity!

ད་~ དྲིན་~ལེན་ མ་~ མཇལ་~ བུ་ ~ འུ་~ ཆུང་ ~ ངས།
dǎ~ drĭn-len ma~ jàl~ bǔ ~hǔ~quŋ ~ ŋas
dǎ: now
drĭn-len: repaying the kindness – it is necessary to repay the kindness, isn’t it?
ma-jàl: I have not done it, I have not repaid it
bǔ quŋ: young son
ŋas: I, me

འོ་ ང་~ ཉམས་~ཆུང་ སེམས་~ པ་~ ཡིད་ ~ རེ་ ~ སྐོ།
hǒ ŋa~ ñam-quŋ sem~ ba~ yid~ re~ gyo
ŋa: I, me
ñam-quŋ: weak
sem-ba: the mind
Then all of the rest is the same.
ཡིད་རེ་སྐྱོ།
yid-re gyo
Sadness

                                ཀུན་དགའ།

                                gun-gá

ལྷོ་~  འཛམ་~  གླིང་~   ཉི་   ~མ་ རི་  ~ འི་ལ་ བརྒལ ~  །

lho~  zàm~  líŋ~    ñi   ~ma   ri   ~la   gál~ .

In the southern world of Dzambuling .1 the sun sets behind the mountains.

ནུབ་~   ཟླ་   ~བ་ ཟླ་~བ་ དཀར་པོ་ སྤྲིན་ ~འིན་~གྱིས་ བསྒྲིབས ~ །

nub~   dá   ~va~  dá-va gar-bo drin ~hĭn~ gyĭs dríb ~ .

In the west the white moon is covered by clouds.

    དགུང་~   སྐར་ཚོགས་ ཆར་~   སྤྲིན་~   དཀྱིལ་  ~ འིལ་~ དུ་ ~   ལྷུང་ ~།

    gúŋ~   gar-cog   qar~  drin~    gyil~ hĭl~ dŭ  ~  lhuŋ ~ .

    The stars in the sky have fallen inside the clouds laden with rain.

    འོ            ཁྱེད་~   སྤུན་གསུམ་ མ་~   མཇལ་~    ཡིད་~    རེ་~   སྐྱོ  ~ །

    hŏ        kyed~   bun-sùm   ma~  jàl~   yid~  re~  gyo ~  !

    My mind is sad not to see you, my Three Brothers!

        འོ         ཁྱེད་~   སྤུན་གསུམ་ མ་~   མཇལ་~    ཡིད་~    རེ་~   སྐྱོ  ~ །

        hŏ kyed~   bun-sùm   ma~  jàl~ yid~  re~  ~ gyo  ~   !

        My mind is sad not to see you, my Three Brothers!

        ཨ་~ཧ་ ཧ་ཧ་ཧ་~ ཉི་  ~ འི་ཟླ་ སྐར་  ~    གསུམ  ~  །

        a~ ha-ha-ha-ha  ha~ ñi~   dá gar  ~  sùm ~ !

        Ah! Sun, Moon, and Stars!

    འོ            དགུང་~   སྐར་ཚོགས་ ཆར་~   སྤྲིན་~   དཀྱིལ་  ~  འིལ་~ དུ་ ~   ལྷུང་~།

    hŏ        gúŋ~   gar-cog   qar~  drin~    gyil~ hĭl~ dŭ  ~  lhuŋ ~ .

    The stars in the sky have fallen inside the clouds laden with rain.

    འོ            ཁྱེད་~   སྤུན་གསུམ་ མ་~   མཇལ་~   ཡིད་~    རེ་ ~    སྐྱོ~  །

    hŏ  kyed~   bun-sùm   ma~  jàl~ yid~  re~  gyo  ~  !

    My mind is sad not to see you, my Three Brothers!

        འོ                ཁྱེད་~   སྤུན་གསུམ་ མ་~   མཇལ་~   ཡིད་~    རེ་ ~    སྐྱོ~  །

        hŏ            kyed~   bun-sùm   ma~  jàl~ yid~  re  ~  gyo  ~  !

          My mind is sad not to see you, my Three Brothers!

སྨད་~   མདོ་ ~  ཁམས་~     ས་   ~ཡི་ ཐིག་   ~ འི་ལེ་ ན~    །

màd~   dò  ~ kam sa  ~yi   tig  ~   le na~  ,

In Eastern Tibet, center of the earth,

རྗེ་~   བླ་   ~ མའི་~  བླ་~མའི་ གདམས་~ངག་ ལྷང་ ~འང་~ ལྷང་ གྲགས~  །

jé~   lá   ~mai  lá-mai-dám-ŋag   lhaŋ ~hăŋ~  lhaŋ   drăg ~ .

The teachings of the Venerable Lama clearly resound.

    ད་~   གདམས་~ངག་ མ་~   ཐོབ་~   ཁེར་ ~ འེ་~ རྐྱང་   ~  ངས་~ །

    dă~    dám~ŋag   ma~  tob~   ker ~hě~ gyaŋ  ~  ŋas  ~ ,

    Now I am the only one who has not received them,

        འོ            ངས་~   བླ་~ མ་ མ་~  མཇལ་~    ཡིད་~    རེ་~    སྐྱོ~  །

        hŏ  ŋas~   lá-ma   ma~   jàl~  yid~   re~   gyo ~  !

        My mind is sad for not meeting you, Lama!

        འོ            ངས་~   བླ་~ མ་ མ་~  མཇལ་~    ཡིད་~    རེ་~    སྐྱོ~  །

            hŏ ŋas~   lá-ma   ma~ jàl   yid~  re~   gyo  ~  !

            My mind is sad for not meeting you, Lama!

        ཨ་~ཧ་ ཧ་ཧ་ཧ་~ ང་~ ་ཡི་ བླ་ ~  མ  ~  །

        a~ ha-ha-ha-ha  ha~ ŋa  ~yi lá  ~   ma  ~   !

            Ah! My Lama!

ད་~    གདམས་~ ངག་ མ་~   ཐོབ་~   ཁེར་ ~ འེ་~ རྐྱང་  ~  ངས་~ །

dă~   dám~ŋag   ma~  tob~   ker  ~hě~ gyaŋ  ~  ŋas  ~ ,

Now I am the only one who has not received them,

    འོ         ངས་~    བླ་~ མ་ མ་~   མཇལ་~    ཡིད་~    རེ་~    སྐྱོ ~  །

    hŏ  ŋas~   lá-ma   ma~  jàl~   yid~  re~   gyo ~ !

    My mind is sad for not meeting you, Lama!

        འོ             ངས་~    བླ་~ མ་ མ་~   མཇལ་~    ཡིད་~    རེ་~    སྐྱོ ~  །

        hŏ ŋas~   lá-ma   ma~  jàl~   yid~  re  ~   gyo ~  !

            My mind is sad for not meeting you, Lama!

ངའི་~     དྲིན་   ~  ཆེན་ ཕ་  ~   ལོ་ མ་  ~ འ་ལོ་ ཁྱེད ~  །

ŋai~   drĭn  ~ qen pa   ~lo   ma   ~ a-lo   kyed~  ,

My kind Mother and Father,

མགོའི་~    སྐྲ་   ~ལོ་ སྐྲ་~ལོ་~ སེ་~དུས་ འགྲོ་ ~འོ་~ ལ་ ཉེ ~ །

gòi~   dra   ~lo  dra-lo  se-dŭs drò~ hŏ~la ñe ~ .

Your hair is becoming white and you are getting close to go.

    ད་~    དྲིན་~ལེན་ མ་~   མཇལ་~   བུ་ ~   འུ་~ ཆུང་  ~   ངས་  ~  །

    dă~   drĭn-len   ma~   jàl~   bŭ  ~hŭ~quŋ  ~  ŋas ~ ,

    Now I, a child who has not repaid your kindness,

    འེ་         ང་~    ཉམས་~ཆུང་ སེམས་~   པ་~     ཡིད་ ~    རེ་ ~    སྐྱོ ~   །

        hě ŋa~   ñam-quŋ sem~   ba~   yid~  re~   gyo  ~ .

        I, the one with a weak mind, feel sad.

        འོ་         ང་~    ཉམས་~ཆུང་ སེམས་~   པ་~     ཡིད་ ~    རེ་  ~    སྐྱོ ~  །

            hŏ ŋa~   ñam-quŋ sem~   ba~   yid~  re~   gyo  ~ .

            I, the one with a weak mind, feel sad.

      ཨ་~ཧ་ ཧ་ཧ་ཧ་~   ཕ་  ~ འ་ལོ་ མ་  ~   ལོ ~  །

    a~ ha-ha-ha-ha  ha~      pa   ~a lo    ma  ~  lo  ~   !

    Ah! Father and Mother!

    ད་~    དྲིན་~ལེན་ མ་~   མཇལ་~   བུ་ ~ འུ་~ ཆུང་   ~    ངས་  ~   །

    dă~   drĭn-len   ma~   jàl~   bŭ  ~hŭ~ quŋ  ~  ŋas ~  ,

    Now I, a child who has not repaid your kindness,

        འེ་         ང་~    ཉམས་~ཆུང་ སེམས་~   པ་~     ཡིད་ ~    རེ་~    སྐྱོ ~  །

        hě         ŋa~   ñam-quŋ    sem~  ba~   yid~   re~   gyo  ~ .

        I, the one with a weak mind, feel sad.

            འོ                ང་~    ཉམས་~ཆུང་ སེམས་~    པ་~     ཡིད་ ~     རེ་ ~     སྐྱོ ~    །

            hŏ         ŋa~  ñam-quŋ sem~ ba   yid ~ re  ~  gyo  ~   .

            I, the one with a weak mind, feel sad.

1. According to Abhidharma cosmology, Dzambuling is one of the four continents and represents the world inhabited by human beings.